Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 21 września 2004 roku

P R O T O K Ó Ł  nr 6/2004 

 

 

 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA

KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

 

odbytego w dniu 21 września 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej   do godz.  15-tej .)

 

    W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji nieobecni :

p. Jacek Gawrych.

Posiedzeniu przewodniczył : p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia :

 

1.     Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.     Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

4.     Opinia do materiałów na XV sesję Rady Gminy :

a)      projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/87/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

b)      propozycje zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

   5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia :

Ad. 1.

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek.

Ad. 2.

         Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.  Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku, członkowie Komisji uwag nie wnieśli. Zostało zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

 

a)       Wójt wyjaśnił, że w wyniku przetargu, który już się odbył, wzrosła cena zakupu samochodu dla OSP w Drzycimiu. „W związku  z tym – kontynuował – zaistniała potrzeba zwiększenia kwoty zaciąganej pożyczki na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kwota, o którą musimy dodatkowo wystąpić  to 17.545,- złotych.”

Do propozycji Wójta uwag nie wniesiono. Konieczność zwiększenia kwoty zaciąganej pożyczki uznana została jednogłośnie za zasadną. Projekt uchwały w tym zakresie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

b)       Propozycje zmian w budżecie gminy na 2004 rok przedstawił p. Wójt.

„Pismem z Wydziału Finansów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poinformowano nas o zmniejszeniu dotacji celowych na zasiłki i pomoc w naturze. W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy zmniejszyć zarówno plan dochodów, jak i wydatków w tym zakresie. Wszyscy Państwo pamiętacie, że swego czasu otrzymaliśmy dotację celową na edukację i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi. Zrealizowaliśmy to zadanie nie wykorzystując całkowitej kwoty otrzymanej dotacji. W tej sytuacji musimy dokonać zwrotu pozostałych środków tj. 1.236,- złotych i tym samym zmniejszenia planu dochodów i wydatków o tę kwotę.

Zwiększyły nam się dochody z wynajmu autobusów. Uzyskane tą drogą środki w wysokości 20 tys. złotych proponuję przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacji autobusów.

Przystąpiliśmy do nowego zadania, które będzie polegało na utworzeniu Gminnego Centrum Informacji z siedzibą w Drzycimiu. Otrzymaliśmy na ten cel, dzięki naszym staraniom, dotację w wysokości 50 tys. złotych. Przy bibliotece wygospodarujemy pomieszczenie, które będzie stanowiło siedzibę GCI. Będzie ono wyposażone w 5 stanowisk komputerowych. Działalność ma rozpocząć z dniem 1 grudnia br. Centrum będzie służyło pomocą mieszkańcom w poszukiwaniu pracy. Będzie ono również organizatorem szkoleń dla rolników i przedsiębiorców. Umowa na działalność GCI obowiązuje nas na okres 2 lat. Po upływie 2 lat możemy kontynuować program lub z niego zrezygnować. Z uwagi na zły stan okien w Gminnej Przychodni w Drzycimiu proponuję dokonać ich wymiany i przeznaczyć na ten cel środki w wysokości 13.700,- złotych. Na kwotę tę składają się środki pochodzące z darowizny – 3.700,-  i 10.000,- z ponadplanowych dochodów na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponuję też rozdysponować 11.500,- złotych z rezerwy ogólnej budżetu gminy na następujące zadania :

- 8.000,- na przygotowanie pomieszczeń dla Gminnego Centrum Informacji,

- 3.500,- na dofinansowanie remontu pobocza drogi Drzycim-Plewno.

         W wyniku rozstrzygniętego przetargu na modernizację ujęcia wodociągowego w Drzycimiu powstała nadwyżka środków w kwocie 25.700,- złotych. Proponuję je przeznaczyć na budowę nitki wodociągowej do p. Umlauf w Gackach tj. 15.000,- złotych – jest to sprawa konieczna, bo rodzina z małym dzieckiem nie ma dostępu do wody pitnej. Czekam jednak na poparcie tej propozycji przez Komisję ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Pozostałe środki w kwocie 10.700,- złotych proponuję przeznaczyć na pokrycie kosztów awaryjnego remontu studni w hydroforni w Jastrzębiu.

Decyzje Zarządu Gminnego OSP mają również zasadniczy wpływ na konieczność dokonania zmian w planie wydatków w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rezygnacja z zakupu samochodu dla OSP Sierosław daje kwotę 16,000,- złotych, którą proponuje się przeznaczyć na :

- zakup oraz montaż wyciągarki do samochodu pożarniczego (7.800,-)

- remont pomieszczeń remizy OSP w Drzycimiu.

         Ostatnia zmiana miałaby dotyczyć zwiększenia planu dochodów i wydatków na skutek zwiększenia kwoty zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drzycim. Jeżeli Rada Gminy podejmie stosowną uchwałę, o której mówiłem w poprzednim punkcie posiedzenia będzie to musiało mieć odbicie w zmianach w budżecie.”

         Zaproponowane przez Wójta zmiany w budżecie gminy na 2004 rok zostały zaopiniowane przez Komisję pozytywnie. Projekt uchwały, obejmujący przedstawione zmiany, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.

         Głos zabrał Wójt:

„Na najbliższej sesji postawię wniosek w sprawie likwidacji Spółki komunalnej w Drzycimiu. Kontrola NIK, która miała miejsce w czerwcu br. nie wykazała wad w działalności spółki. Zatem nie dlatego wpadłem na pomysł jej likwidacji. Na moją decyzję złożyło się wiele innych przyczyn. Między innymi, jedną z przyczyn jest to, że Prezes nie mówi mi o wszystkich trudnych sprawach i w efekcie stawia mnie przed faktem dokonanym. Po usunięciu awarii w hydroforni w Jastrzębiu przyprowadza mi wykonawcę, któremu miałem zapłacić 15 tys. złotych. Spółki nie stać na taki wydatek, a w budżecie też nie planowaliśmy takiego zadania. Nie można tak poważnych spraw traktować z dnia na dzień. Z chwilą powstania Spółki pokładałem zupełnie inne nadzieje w związku z jej działalnością.”

Radny p. Michał Gwizdała – przy ostatniej awarii wodociągu w Sierosławiu nie było informacji o czasie ograniczenia dopływu wody. Wieś była bez wody 3 dni. Spółka jest zobowiązania regulaminem dostarczania wody do powiadamiania mieszkańców o przerwach w dostawie wody.

Wójt – jutro odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie wniosków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: w sprawie zatwierdzenia taryf na doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków i w sprawie opłat na gminnym wysypisku odpadów komunalnych. Prezes Spółki będzie uczestniczył w tym posiedzeniu i będzie można te uwagi przekazać osobiście, bo jesteście Państwo też członkami tej Komisji.

 

                

                                                                                  Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                 Zygmunt Wycinek

 

Załączniki :

  1. Lista obecności.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

3 – 4  projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy.

 

Protokół sporządziła :

Bożena Szajerka – inspektor ds.  obsługi Rady

 

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005, 07:58:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1302