Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 23 marca 2011 roku

                                                   P R O T O K Ó Ł  nr  3/2011
 
                                                     z przebiegu posiedzenia
Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i  Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu 23 marca 2011 roku, posiedzenie trwało od godz. 1400 do godz. 1630.  
 
W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński,
2. Przewodniczący Rady Gminy – p. Józef Gawrych,
3. Referent ds. Oświaty – p. Ewa Pobłocka-Żurek
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Stanowisko Komisji w sprawie przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego skargi mieszkańców wsi Sierosław na Uchwałę Nr V/9/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
3. Zamknięcie posiedzenia.
 
  
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.
 
         Pani Elżbieta Babińska - Przewodnicząca Komisji, przywitała członków Komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta i pracowników Urzędu.   Stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy  sześciu członków Komisji.
Radny nieobecny – p. Tadeusz Kaszubowski.
        Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia poczym zwróciła się z zapytaniem dotyczącym jego akceptacji. Został przyjęty jednogłośnie.  
        
Ad. 2. 
 
       Wprowadzenia w temat dokonał Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniając, że  pismo Wojewody ( załącznik nr 2 ) zostało skierowane do Rady Gminy, w związku z czym musi odbyć się  nadzwyczajne posiedzenie Rady. Po tym stwierdzeniu Przewodniczący Rady zapoznał obecnych z treścią Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2010 roku. 
       Przewodnicząca Komisji przedstawiła z kolei uprawnienia związków zawodowych. Dodała, że projekt kolejnej uchwały – w sprawie likwidacji szkoły w Sierosławiu zostanie przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym.
       Po tym stwierdzeniu zastanawiano się, gdzie właściwie powinien być ten projekt przesłany. Ustalono, że do władz związkowych w Bydgoszczy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jak będzie ten projekt opiniowany, skoro mamy w kwietniu podjąć uchwałę?
Przewodniczący Rady – Może być opiniowany projekt, który wyjdzie z grupy inicjatywnej.
Radny p. Dariusz Podlejski – Na dzisiejszej Komisji powinni być przedstawiciele związków zawodowych, aby na bieżąco śledzili przebieg tej sprawy. Uzasadnienie też powinno być rozszerzone.
Przewodniczący Rady – Trzeba się spotkać z dyrektorami szkół. Zapytać, jaką widzą możliwość zatrudnienia nauczycieli w szkołach. Musimy znać koszt odpraw.
p. Ewa Pobłocka-Żurek – To już wyliczyłam. To jest kwota ok. 113 tysięcy.
Radny p. Michał Pamulak – Co z budynkiem po szkole? Jakie będą koszty jego utrzymania?
Przewodniczący Rady – To jeszcze zobaczymy. Może powstanie szkoła utworzona przez stowarzyszenie. Jeżeli chodzi o odprawy, to mogą być sfinansowane przez Ministerstwo Oświaty na wystosowany przez gminę wniosek.
Stowarzyszenie, które chce założyć szkołę nie otrzyma subwencji od września. Dopiero od nowego roku – 2012. Z kolei ewentualny wykup mieszkań może też odbyć się po likwidacji szkoły. Dalej uważam, że gminy nie stać na utrzymywanie tej szkoły.
Radny p. Mirosław Parczyk – Co z majątkiem szkoły?
Przewodniczący Rady – Majątek może przejść do pozostałych szkół.
Radny p. Michał Pamulak – Nie można pozostawić go stowarzyszeniu?
Przewodniczący Rady – Niech najpierw powstanie stowarzyszenie. Majątek może przejść do Szkoły Podstawowej w Drzycimiu, a Pani Dyrektor Różycka będzie przekazywała protokołem stowarzyszeniu.
Radny p. Dariusz Podlejski – Radca prawny powinien być na sesji.
Przewodnicząca Komisji – Rozmawiałam. Dzisiaj i jutro nie będzie. Osobiście uważam, że w tych trudnych momentach powinien być obecny.
Przewodniczący Rady – Grupa inicjatywna skonstruuje projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły do obróbki. Wójt ma obowiązek udzielenia pomocy w formułowaniu uchwał.
Radny p. Mirosław Parczyk – Odnośnie skargi, to uważam, że brakowało dobrej wili Przewodniczącego Rady żeby się wszyscy wypowiedzieli.
Przewodniczący Rady – Padł wniosek formalny i nie można było inaczej.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja ten wniosek złożyłem, bo uważałem, że będzie jeszcze czas na zapytania.
Radny p. Mirosław Parczyk – Moim zdaniem te wszystkie wyliczenia powinny być już podane przed 14 lutego.
Przewodniczący Rady – Nie były, bo nie było czasu.
Radny p. Dariusz Podlejski – Projekt uchwały, który wszedł na sesję był następstwem szukania pieniędzy.
         Przewodnicząca Komisji odczytała projekt stanowiska, które będzie przedłożone Radzie gminy na sesji nadzwyczajnej.
        Wyjaśnienie przedstawionego w skardze zarzutu nr I: „Niedopełnienie obowiązku zasięgnięcia opinii do projektu wzmiankowanej uchwały Rady Gminy w Drzycimiu przez Związki Zawodowe – jako argument przytoczono wykładnię prawną określoną uchwałą siedmiu sędziów NSA z dnia 29 listopada 2010 r., argumentując, że zarówno projekt uchwały o likwidacji szkoły i zamiarze likwidacji szkoły wymagają zasięgnięcia opinii związków zawodowych. Po wnikliwej analizie w/w Uchwały NSA z dnia 29 listopada 2010 r. uważamy, że wnioskodawcy błędnie zinterpretowali wspomnianą wykładnię prawną, która jednoznacznie w sentencji stwierdza, że „Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły i uchwała o likwidacji szkoły, podjęte na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), są aktami prawnymi podejmowanymi w sprawie objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego stosownie do przepisu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854    ze zm.), z tym że przedstawienie do zaopiniowania projektu jednej z nich oznacza dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 19 ust. 2.”(treść w/w uchwały z dnia 29 listopada w załączeniu). Jest zatem oczywiste, że wystarczy przedstawić do zaopiniowania Związkom Zawodowym projekt jednej ze wspomnianych uchwał. Przed podjęciem uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu projekt tej uchwały zostanie przedstawiony do zaopiniowania przez odpowiednie władze statutowe związków zawodowych, co spowoduje dopełnienie obowiązku ustawowego.” zaakceptowało 4 członków Komisji, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu.
 
           Wyjaśnienie zarzutu nr II: „Niedopuszczenie do wypowiedzenia się przez rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – zgodnie z „Zasadami obradowania i głosowania” zawartymi w Regulaminie Rady Gminy w Drzycimiu przyjętym Uchwałą Nr VI/49/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 kwietnia 2003 roku (wyciąg z regulaminu w załączeniu),  podczas obrad Przewodniczący obrad udziela głosu radnym i sołtysom, z czego radni i sołtysi mogli bez przeszkód korzystać.  Zgodnie   z § 23 ust. 3 „Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie nie będącej radnym szczególnie zaproszonym gościom” co, jak skarżący sami   w piśmie zauważyli, miało miejsce. Za zgodą radnych Przewodniczący obrad poprosił, aby wyznaczony przedstawiciel Rady Rodziców SP Sierosław przedstawił argumenty w sprawie dalszego istnienia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu (wyciąg z protokołu sesji Rady Gminy w Drzycimiu w załączeniu).”  zostało poparte 5 głosami, przy 1 przeciwnym.
 
           Odpowiedź na zarzut nr III: „Brak uzasadnienia przez wnioskodawców projektu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – sprawa ta była omawiana i zaopiniowana na posiedzeniu właściwej merytorycznie Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy w Drzycimiu w dniu 14 lutego 2011 r., gdzie uzyskała pozytywną opinię większością głosów radnych obecnych na w/w Komisji – stanowisko to zostało przedstawione i było dyskutowane na posiedzeniu Rady Gminy w Drzycimiu w dniu 22 lutego 2011 r. Oprócz argumentów z dyskusji - przyczyny podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, prognoza demograficzna, wskazanie placówki, w której dzieci będą mogły kontynuować naukę, oraz zobowiązanie się do dowożenia dzieci przez gminę - zostały opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zamiaru jej likwidacji, który został przedstawiony wszystkim radnym i każdy miał możliwość się z nim zapoznać. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu nie kończy debaty na temat jej istnienia, ponieważ jak wyżej wspomniano, aby doszło do jej likwidacji, konieczne jest podjęcie kolejnej uchwały Rady Gminy w Drzycimiu, którą poprzedzi wszechstronna dyskusja, gdzie strony będą mogły się jeszcze wypowiedzieć w przedmiotowej sprawie. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy w Drzycimiu stoi na stanowisku, że nie doszło do uchybień formalnych w trakcie procedury przyjmowania wzmiankowanej uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu i przedmiotową skargę należy w całości odrzucić. W załączeniu:
1.     Treść uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 29 listopada 2010 r.
2.     Poświadczony za zgodność z oryginałem wyciąg z Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu.
3.     Wyciąg z protokołu sesji Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 r. w punkcie dotyczącym zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
4. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Uchwały Rady Gminy w  Drzycimiu z dnia 22 lutego 20011 roku Nr V/9/2011 w sprawie zamiaru likwidacji   Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.”
została zaakceptowana w wyniku, jak przy wyjaśnieniu zarzutu nr I.
 
         Opinia Komisji do całkowitego projektu stanowiska w sprawie przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego skargi mieszkańców wsi Sierosław na Uchwałę Nr V/9/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu ( załącznik nr 3 do protokołu ) była pozytywna ( 4 głosy „za” 1 przeciwny i 1 wstrzymujący się ).
 
 
Ad. 3.
 
     Po zakończeniu zasadniczej części posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił obecnym pytania, które przekazał do Urzędu Gminy do opracowania na kolejne posiedzenie Komisji dotyczące tematu likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu:
1. Liczby dzieci w poszczególnych klasach w ZPO w Drzycimiu pod kątem ewentualnego zwiększenia liczby dzieci przy przejściu uczniów z SP Sierosław do Drzycimia.
2. Czy przejście dzieci z SP Sierosław spowoduje zwiększenie liczby oddziałów w ZPO w Drzycimiu? Jeżeli tak to o ile oddziałów.
3. Liczby codziennych kursów autobusów do Sierosławia i Brzemion i ile to jest kilometrów, a ile należałoby wykonać kursów dziennie i ile to będzie kilometrów, aby dowozić dzieci z Sierosławia do Drzycimia łącznie z kursami do gimnazjum, bo to może być po drodze (bez Brzemion oczywiście ;-). Ponadto proszę o wyliczenie średniego kosztu kilometra w autobusach dowożących dzieci do szkół. To może być trudne, ale chociaż w przybliżeniu.
4. Koszt odpraw nauczycieli z SP Sierosław i koszt utrzymania szkoły w miesiącach od 1 września do 31 grudnia 2011 r.
5. Wyliczenie wysokości subwencji oświatowej na jednego ucznia w ZPO w Drzycimiu i SP Sierosław wg. wag MEN.
6. Wyliczenie precyzyjne kosztów nauki jednego ucznia w SP Sierosław i ZPO w Drzycimiu na podstawie kosztów utrzymania szkół, tj. przedstawienie funduszu płac ze wszystkimi dodatkami, rzeczówki, remontów, inwestycji w obu szkołach za 2010 r. i liczby dzieci w obu szkołach. Zerówki nie wchodzą w kalkulację.
7. Liczba dzieci urodzonych na terenie całej gminy w poszczególnych rocznikach od roku 2005 do 2010, które znajdą sie w ZPO w Drzycimiu i jaka będzie prognoza liczby klas w poszczególnych rocznikach.
8. O ile będzie mniejsza subwencja i ile trzeba będzie przekazać dotacji, jeżeli powstanie niepubliczna SP w Sierosławiu w 2012 r., i w jakim ewentualnie będzie działać kształcie - czy tylko 0-3 czy 0-6.
 
           W trakcie dyskusji wysunęły się dodatkowe pytania:
1. Ile godzin etatowych ma dyrektor w Sierosławiu ( jaka zniżka ? ). W jakich dniach je realizuje? Czy dyrektor nie powinien przebywać w szkole od 7-mej do 15-tej?
2. Jakie były zarobki pracowników Szkoły Podstawowej w Sierosławiu w roku 2010 z podziałem na nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i obsługę?
 
                                                                                           Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                                                                                                        Elżbieta Babińska

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (21 kwietnia 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (21 kwietnia 2011, 08:08:32)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (21 kwietnia 2011, 08:52:32)
Zmieniono: usunięcie błędu literowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1436