Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 14 lutego 2011 roku

                                                  P R O T O K Ó Ł  nr  2/2011
 
                                                     z przebiegu posiedzenia
Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu 14 lutego 2011 roku, posiedzenie trwało od godz. 1435 do godz. 1730.
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński,
2. Inspektor ds. Oświaty i Płac  wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy –               p. Sabina Majewska,
3. Przewodniczący Rady Gminy – p. Józef Gawrych,
4. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu –  p. Iwona Różycka,
5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – p. Danuta Raczkowska,
6. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – p. Robert Janiak,
7. Przedstawiciel związków zawodowych nauczycieli – p. Ewa Jarzemska-Nowak,
8. Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. Jolanta Szczepańska,
9. Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów  p. Zygmunt Wycinek,
10. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” – p. Jacek Gawrych.
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
 
1.       Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia     z dnia 20 stycznia 2011 roku. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.        Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
3.       Ustalenie wieloletniego planu rozwoju oświaty w gminie Drzycim –               ( temat z udziałem zaproszonych gości ).
4.       Opinia do projektu budżetu gminy na 2011 rok.
5.       Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.       
        
         Pani Elżbieta Babińska - Przewodnicząca Komisji przywitała członków Komisji oraz zaproszonych do udziału w posiedzeniu gości ( lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 2 ). Stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia poczym zwróciła się z wnioskiem o jego rozszerzenie, jako punkt 4 – „Opinia do projektu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.” W wyniku głosowania porządek posiedzenia został przez Komisję przyjęty przy jednym głosie przeciwnym. Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 20 stycznia 2011 roku został przyjęty jednogłośnie.
 
Porządek posiedzenia po zmianach:
 
1.       Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia     z dnia 20 stycznia 2011 roku. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.       Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
 
3.       Ustalenie wieloletniego planu rozwoju oświaty w gminie Drzycim –               ( temat z udziałem zaproszonych gości ).
4.       Opinia do projektu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
5.       Opinia do projektu budżetu gminy na 2011 rok.
6.       Sprawy bieżące.
 
 
Ad. 2.
 
          Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. Jolanta Szczepańska wyjaśniła członkom Komisji powód, który skłania Wójta Gminy do wniesienia zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok – zmiana dotyczy uzupełnienia Programu o diagnozę i analizę stanu zagrożeń uzależnieniami na terenie gminy.
         Uwag i zapytań do omówionego projektu uchwały nie wniesiono.  Został zaopiniowany przez Komisję jednogłośnie pozytywnie ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu ).
 
Ad. 3.
 
           Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Komisji wyjaśniając, że pomysł stworzenia wieloletniego planu rozwoju oświaty w gminie Drzycim powstał w momencie ustalania rocznego planu pracy Komisji. Kontynuując dodała, że: Powinien on z pewnością zawierać program bazy nauczycielskiej, kadrowej i plany inwestycyjne, liczbę uczniów. Co miałoby być według Państwa w takim programie? Może wniesiecie Państwo swoje pomysły do projektu? Może stworzymy zespół działający przy współudziale pracownika Urzędu?
 
Radna p. Alicja Rehmus – Jeżeli wydatki są zaplanowane, łatwiej je pozyskać. Mając taki program łatwiej pozyskać pieniądze z zewnątrz. W Internecie są takie plany i to bardzo dobrze zrobione. Jest w nich siec placówek, baza lokalowa, baza dydaktyczna, sfera inwestycyjna, sfera edukacyjna. Dyrektorzy wspólnie z nami i związkami zawodowymi musieliby być współtwórcami takiego planu. Czy Państwo widzicie taką potrzebę?
Przedstawiciel związków zawodowych nauczycieli – p. Ewa Jarzemska-Nowak – Skoro są takie przykładowe programy, to można je dostosować do naszej gminy.
Przewodnicząca Komisji – Czy jest potrzeba stworzenia takiego planu?
Przedstawiciel związków zawodowych nauczycieli – p. Ewa Jarzemska-Nowak –Uważam, że jest konieczny.
Radna p. Alicja Rehmus – W każdym działaniu planowość jest potrzebna.
Radny p. Dariusz Podlejski – Powinna być tam zawarta dydaktyka, inwestycje. Ten plan powinien być przede wszystkim kadencyjny.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka – Jeżeli chodzi o remonty, to do tej pory nie narzekałam na współpracę. Ewentualnie inwestycje, polityka kadrowa, dokształcanie nauczycieli, spadająca liczba uczniów – przy pracach jakiegoś zespołu byłoby to konieczne.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu p. Danuta Raczkowska – Jeżeli chodzi o remonty w naszej szkole, nie byłyby potrzebne, ale polityka kadrowa tak.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku p. Robert Janiak – Trudno odnosić się do rozwoju oświaty, kiedy nie wiadomo, co dalej z oświatą. Szkoda, że tego programu nie było wcześniej, przy reorganizacji. Program na 4 lata jest za krótki.
Przewodniczący Rady p. Józef Gawrych – Plan czteroletni był, jak weszła reforma. Plan był niepisany, ale uzgodniony. Był on konsekwentnie realizowany do czasu podjęcia sprawy likwidacji szkoły w Sierosławiu. Zadbaliśmy, po  poprzednich likwidacjach szkół o to żeby nauczyciele nie zostali bez pracy.  Sprawy kadrowe są bardzo ważne.
Przewodnicząca Komisji – Taki plan pozwoli przewidywać te sytuacje.
Radny p. Michał Pamulak – W takim planie najbardziej rozchodzi się o to, czego będzie się w szkołach uczyć. Czy będą klasy sportowe, czy językowe, czy inne.
Radna p. Alicja Rehmus – To jest bardzo dobry pomysł, aby ująć to do tego planu.
Radny p. Dariusz Podlejski – Okazuje się, że w tworzenie tego planu będzie zaangażowanych wiele osób, aby był prawidłowo opracowany.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Trzy osoby z Komisji razem z dyrektorami.
Radny p. Dariusz Podlejski – Należałoby zapytać dyrektorów o potrzebę tego planu i czy chcą uczestniczyć w jego tworzeniu.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka – Jeżeli już mowa o sporcie, to jest kosztowne. Za klasami sportowymi idą ogromne pieniądze.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu p. Danuta Raczkowska – Jeżeli taki plan ma powstać, a szkoła w Sierosławiu będzie istniała, to się włączymy w jego tworzenie.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku p. Robert Janiak – Zapytamy nauczycieli o zdanie. Mogę uczestniczyć w pracach takiej podkomisji.
Wójt – Myślę, że istotą tego programu powinno być to, aby oświata się rozwijała a pieniądze były jak najlepiej wydawane.
Radna p. Alicja Rehmus – Mam plan z gminy Lniano. Ma on już 11 lat. Znamy problemy i możliwości a odpowiednia grupa osób może te dane skonfrontować.
Przewodnicząca Komisji – Czy Pan Wójt jest przeciwny tej decyzji?
Wójt – Co to jest decyzja Rady? Powinna być uchwała w tym zakresie.
Radny p. Dariusz Podlejski – Wójt ma rację. Plan taki powinien być przyjęty uchwałą Rady Gminy. Planem powinna zająć się grupa osób związanych z oświatą. Niech będzie taki plan. Skoro organ wykonawczy ma go realizować, to musi mieć na to środki.
Przewodnicząca Komisji – Myślę, że Pan Wójt będzie uczestniczył w pracach tego zespołu.
 Radna p. Alicja Rehmus – Zaprosić p. Jakubka, Panią Jarzemską-Nowak.
Wójt – Niech to będzie plan wieloletni z zapewnieniem środków.
Radny p. Dariusz Podlejski – Środki, to na bazie wniosków do budżetu na każdy kolejny rok.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku p. Robert Janiak – Ten plan to inaczej strategia, a my w miarę możliwości będziemy z tego korzystać.
Przewodniczący Rady p. Józef Gawrych – Środki w oświacie zależą od dyrektorów. My nigdy nie wnikaliśmy w to. Na siatkę płac wpływu nie mamy. Dyrektorzy powinni być członkami tego zespołu.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Mamy opracowane plany odnowy miejscowości, dzięki którym możemy ubiegać się o pieniądze i ten byłby potrzebny do pozyskania środków zewnętrznych. Można zawsze o nie wystąpić.
p. Sabina Majewska – Uczniowie naszej gminy mają już z różnych programów przesyt zajęć.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Ale w razie co taki plan by był.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku p. Robert Janiak – Pani Majewska ma rację. Jest taki nadmiar zajęć popołudniowych, że już nawet nie Mamy chętnych. Jest też przy tym nadmiar zadań domowych. Uczniowie zwyczajnie nie mają czasu uczestniczyć w tych zajęciach dodatkowych, które aktualnie mamy.
Przewodnicząca Komisji – Kto jest za utworzeniem planu?
      Pozytywnie opowiedzieli się wszyscy członkowie Komisji.
      W rezultacie dyskusji, która miała miejsce, Komisja ustaliła następujący skład zespołu:
Radni:
1. Alicja Rehmus – Przewodnicząca Zespołu
2. Elżbieta Babińska
3. Dariusz Podlejski
Dyrektorzy szkół:
3. Iwona Różycka
4. Danuta Raczkowska
5. Robert Janiak
Przedstawiciele związków zawodowych:
6. Ewa Jarzemska-Nowak
7. Witold Jakubek
oraz Ewa Pobłocka-Żurek – referent ds. Oświaty i Płac oświaty.
 
Ad. 4.
 
       Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Przewodniczącemu Rady Gminy, który zapoznał zebranych z treścią wniosku siedmiu radnych włączenie do porządku obrad sesji, która ma się odbyć 22 lutego br. punktu pn. „Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu ( załącznik nr 4 do protokołu ).” …”Moim obowiązkiem było nadać sprawie bieg.”
      Następnie Przewodnicząca Komisji odczytała projekt uchwały załączony do przedmiotowego wniosku ( załącznik nr 5 ).  …Jest to dopiero pierwszy krok do likwidacji szkoły. Uchwała o faktycznej likwidacji szkoły może nastąpić dopiero po uchwaleniu tej oto pierwszej, po zebraniu stosownych opinii.”
 
Dyskusja:
 
Radny p. Mirosław Parczyk – Jestem absolutnie przeciwny likwidacji tej szkoły, ale jeśli się Państwo uprzecie, to zamkniecie tę szkołę i co z budynkiem? Dla nas, to jedyne miejsce kultury.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu p. Danuta Raczkowska – Jestem przeciwko zamknięciu szkoły. W dużych szkołach są problemy wychowawcze, ta szkoła, jest jak rodzina. U nas nie ma palenia papierosów. Spełnia ona rolę ośrodka kultury. Nie wszystko można przeliczyć na pieniądze. Po co robiliśmy remonty?
Radny p. Dariusz Podlejski – Swego czasu Biechówko zamknięto. Obroniła się wówczas szkoła w Sierosławiu. Teraz jest tam tylko 44 uczniów. Autobusy i tak jeżdżą. Taka szkoła nie ma racji bytu.
Radna p. Alicja Rehmus – Mała szkoła, mało uczniów, rodzinna atmosfera. Ja to rozumiem. W Drzycimiu jednak na każdym kroku oszczędzamy. Ze względów finansowych nie możemy sobie pozwolić na rodzinną atmosferę. Utrzymanie szkoły w Sierosławiu jest kosztowne. Wydaje mi się, że nie może nastąpić rozkwit jednej placówki, kosztem innych.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Uważam, że nie ma problemu dojazdu uczniów do szkoły w Drzycimiu. Jak nie zamkniemy tej szkoły, to jak wytłumaczymy społeczeństwu , że dalej ja utrzymujemy. Szkoda, że nie udało się to 5 lat temu. My Wam kultury nie zabieramy. Komputery możecie przenieść do świetlicy. Można było już dawno utworzyć szkołę społeczną. Nikt jednak się tego nie podjął. Niestety musimy wybrać mniejsze zło.
Radna p. Elżbieta Chróścińska – Trzeba było dawno szkołę zamknąć. Po co nowe okna? Zacznijcie od siebie oszczędzać. Bez diet. Co zrobiliście z Biechówkiem? Jestem ciekawa, jakie to były oszczędności. Każda gmina dokłada do szkół.
Radny p. Michał Pamulak – Mieszkańcy Biechówka żałują do dzisiaj, że szkoła w Biechówku została zamknięta.
Radny p. Mirosław Parczyk – Zamykamy, bo nie możemy dopiąć budżetu. Co będziemy później sprzedawać?
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu p. Danuta Raczkowska – Zamknięcie szkoły nie załata dziury w budżecie. Będą odprawy dla nauczycieli.
Radny p. Mirosław Parczyk – Jak policzy się dojazdy, to nie będzie oszczędności.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu p. Danuta Raczkowska – Dla tych małych dzieci nie będzie to dobra zmiana. O 6-7 rano wyjazd, powrót o 15-tej. Będą musiały siedzieć w świetlicy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Byłem przeciwny, kiedy zamykano szkołę w Biechówku, a było tam wówczas dzieci o wiele więcej. Tutaj 6-7 dzieci w klasie. Lepiej dla tych dzieci będzie, jeżeli znajdą się w większej grupie dzieci.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu p. Danuta Raczkowska – Dzieci kończące naszą szkołę, idące do gimnazjum nie są wcale wyobcowane.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum p. Robert Janiak – Nie są to rzeczywiście dzieci odstające od reszty. Dzieci są wykształcone na bardzo przyzwoitym poziomie.
Radny p. Mirosław Parczyk -  Kiedy ja się uczyłem klasy były też łączone. Ukończyłem ósmą klasę i moim zdaniem nie ma to znaczenia.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Nie neguję wykształcenia. Jest dużo osób po studiach. Ale przy sześciu dzieciach, można pochodzić, to jest komfort.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka – Ja chodziłam do tej szkoły, było bardzo fajnie.  Potem pracowałam w tej szkole. Nie żałuję, że odeszłam do Drzycimia. Co do zamknięcia placówki nie będę się wypowiadała. W gimnazjum ostatnio przyznano 14 stypendiów, w tym jedno dla ucznia z Sierosławia.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Przyszła taka kolej rzeczy, że musimy coś zrobić.
Radna p. Alicja Rehmus – Jest to dla wszystkich problem emocjonalny. Budżety placówkom różnym obcinamy maksymalnie. Dla nauczyciela pracującego w klasie łączonej to 25% droższa godzina lekcyjna. Emocje wokół tego tematu są i będą.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Dzieci, które idą do Lniana do gimnazjum narzekają na informatykę i inne przedmioty.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu p. Danuta Raczkowska – Uczniowie spoza obwodu są słabi. Spoza obwodu są też dzieci z rodzin patologicznych.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – I transport też jest poza obwód szkolny. Dzieci jeżdżą, bo zapewniamy dowóz i odwóz.
Przedstawiciel związków zawodowych nauczycieli – p. Ewa Jarzemska-Nowak – Nie da się ukryć, że każdy ma swoją rację, ale nigdy nie byłam i nie będę za likwidacją jakiejkolwiek placówki na terenie gminy. Myślę, że będzie przygotowane obliczenie ile się zaoszczędzi w skali roku. Jeżeli dojdzie do likwidacji oczekuję spotkania z organem prowadzącym i dyrektorami szkół. Trzeba podjąć takie ustalenia, aby każdy z nauczycieli miał pracę. Chciałabym w tym pomóc. To wszystko musi być dokładnie przemyślane.
Wójt – Po ogłoszeniu wyników wyborów wiedziałem, że wcześniej, czy później temat wróci. W tym roku zamknięcie szkoły nie przyniesie ani jednej złotówki oszczędności. W tym roku szkoła powinna istnieć na takim samym poziomie. Dzisiaj rano dowiedziałem się, że jest projekt uchwały o zamiarze jej likwidacji. Mam 6 dni na poinformowanie rodziców. Boję się, że mogę nie dopełnić tej procedury. Co innego, jak jest to 14 dni. Kwestie związane z finansami są bardzo ważne. Mamy budynek komunalny w Drzycimiu, który nie przynosi nam korzyści, a mógłby w momencie sprzedaży, to Rada nie popiera mnie w tym względzie. Gdzie tu jest rozsądek radnego, który niby dba o interes gminy? Chodzi tu przede wszystkim o politykę.
        W rezultacie dyskusji, wniesiony do zaopiniowania projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, uzyskał 5 głosów pozytywnych i 2 przeciwne.
 
Ad. 5.
      Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy –               p. Sabina Majewska przedstawiła
        autopoprawki Wójta wniesione po posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 
     7.800,-  na delegacje w Urzędzie Gminy
   11.000,-  na odsetki od kredytów
   13.000,-  na  wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Drzycimiu
____________
   31.800,-   ( środki zdjęte z dotacji dla Świetlicy Gminnej i Zakładu Gospodarki Komunalnej )
Podkreśliła, że dalej niedoszacowane są działy 801 – 134.000,- złotych i dział 750 – 145.800.- złotych i na ma pieniędzy na dach budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu.
 
Dyskusja:
 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Proponuję zdjąć z festynu 5.000,- złotych i przeznaczyć te pieniądze na dach szkoły.
Radna p. Alicja Rehmus – Byłabym za tym żeby już nie zabierać pieniędzy  Świetlicy Gminnej. Tam jest budżet tak okrojony, że nie ma nawet żadnych środków awaryjnych. Jak pęknie piec, czy stanie się coś podobnego, to Pan Zawadzki nie ma żadnych środków na załatanie takich potrzeb. Wszędzie powinniśmy obcinać równo.
Przewodnicząca Komisji – Zamykamy szkołę a są środki na to żeby się bawić Poddaję złożony przez radnego Kaszubowskiego wniosek pod głosowanie.
           Za wnioskiem opowiedziało się 5 radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu.
Radny p. Dariusz Podlejski złożył wniosek, aby zdjąć 7.000,- złotych z promocji i przeznaczyć również na remont dachu na Szkole Podstawowej w Drzycimiu. „W gazetce, która jest wydawana nie ma mowy o działaniach Rady Gminy. Jest tylko mowa o osiągnięciach Pana Wójta. W związku z tym wycofuję mój wniosek poprzedni, który dotyczył tego, aby chwilowo tych środków nie wydawać.”
           Za zdjęciem środków w kwocie 7.000,-  z promocji gminy opowiedziało się 4 radnych, 1 był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu.
 
           Przewodnicząca Komisji zapytała o inne propozycje.
Radny p. Michał Pamulak – Sprzedajmy dom lekarza i pieniądze będą.
Przewodnicząca Komisji – Jaka opinia była na Komisji ds. Rolnictwa odnośnie sprzedaży tego domu?
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Była opinia negatywna. Co powiemy Państwu weterynarzom, skoro mieli obiecany wynajem.
Wójt – Ja już odmówiłem Państwu weterynarzom, że jest możliwość wynajęcia. Wziąłem to na siebie. Pieniądze, które byłyby tam wtopione z pewnością przydałyby się komuś innemu. Kolejne pieniądze będziemy topić w coś, gdzie dwoje ludzi będzie mieszkać, a oni mają mieszkanie, które gmina im wyremontowała. Nie można jednym dawać wszystkiego kosztem innych mieszkańców.
Radny p. Dariusz Podlejski – Na Komisji Rolnej padł wniosek, aby sprzedać inne działki gminne.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Ona ( Pani weterynarz ) mówiła, że sama go wyremontuje. Oni chcieli tylko dach i ten dach jest.
Wójt – Kiedy to mówiła?
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Dzisiaj na Komisji Rolnej.
Wójt – Pół roku temu było inaczej.
      Za wnioskiem radnego Podlejskiego, aby zakończyć dyskusję w tym temacie opowiedziało się 6 radnych, 1 był przeciwny.
 
Radny p. Michał Pamulak – Sprzedajemy dom za 200 tysięcy i pieniądze będą.
Radny p. Dariusz Podlejski – Złożyłem wniosek o zamknięcie dyskusji, był przegłosowany, a dyskusja trwa.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wyłączne prawo do przygotowania budżetu przysługuje Wójtowi.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Pani Sawińska miała przejrzeć działki do sprzedaży i tam poszukać pieniędzy.
 
         Za dwoma wnioskami:
 1) 5 tys. zdjąć z organizacji festynu w Drzycimiu i przeznaczyć na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu,
2) 7 tys. zdjąć z promocji i przeznaczyć na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu,
         opowiedziało się pozytywnie 4 radnych, 1 był przeciwny i 2 wstrzymało się od głosu.
 
         Pozytywnie również Komisja zaopiniowała projekt budżetu na 2011 rok z autopoprawkami Wójta wniesionymi po Komisji ds. Budżetu i Finansów ( 5 głosów „za,” 2 wstrzymujące się ) oraz z wniesionymi zmianami wypracowanymi na posiedzeniu.
 
Ad. 6.
 
       W ramach „Spraw bieżących” nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.
 
                                         
                                                                      Przewodnicząca Komisji
 
                                                                         Elżbieta Babińska
 

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (8 kwietnia 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (8 kwietnia 2011, 10:58:59)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (8 kwietnia 2011, 11:02:02)
Zmieniono: usunięcie błędu literowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1685