Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 14 lutego 2011 roku

                                          P R O T O K Ó Ł  nr 2/2011
                                                         z przebiegu posiedzenia
         KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
odbytego w dniu 14 lutego 2011 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 1430 ). 
W posiedzeniu udział wzięło sześciu  członków Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
1) Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2) Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy – p. Sabina Majewska
3) Inspektor ds. Mienia Komunalnego – p. Joanna Sawińska
4) Lekarz weterynarii - p. Aneta Topa
5) Wiceprzewodniczący Rady Gminy – p. Dariusz Podlejski
6) Radny p. Zygmunt Wycinek
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Wanda Wyłupska – Przewodni-cząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:  
 
1.   Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 19 stycznia 2011 roku. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.  Opinia do projektu uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
Temat z udziałem p. Anety Topy i p. Dariusza Młynarskiego – lekarzy weterynarii pracujących na terenie gminy Drzycim.
3. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
4. Opinia do projektu budżetu gminy na 2011 rok.
5.  Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:   
Ad. 1.  
          Przewodnicząca Komisji, w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków Komisji.  Radny nieobecny – p. Tadeusz Adrych.
          Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia ( z dnia 19 stycznia ) został przyjęty przez członków Komisji jednogłośnie. Porządek posiedzenia zaakceptowali wszyscy członkowie Komisji.
 
Ad. 2.
 
         Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu zaproszonej na posiedzenie p. Anecie Topa ( lekarz weterynarii ), która przypomniała, że w miesiącu sierpniu 2010 roku uczestniczyła w posiedzeniu Komisji oraz w sesji Rady Gminy, gdzie nastąpiły uzgodnienia dotyczące położenia dachu na domu lekarza. Dodała również, że z ich strony zaoferowali pokrycie kosztów pieca i podłóg… „Teraz dowiaduję się, że budynek jest przeznaczony do sprzedaży a 24 marca 2010 roku dostaliśmy od Wójta zgodę na wynajem tego budynku”  ( odczytanie pisma wystosowanego przez Wójta ).
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – A chciałaby Pani kupić ten budynek?
p. Aneta Topa – Tak, ale nie w tej chwili. Za dużo zaangażowałam środków w gabinet. Chciałabym jeszcze dodać, że po zmianie dachu, zarwane są sufity na poddaszu.
Przewodnicząca Komisji – W Pani rozumieniu została Pani oszukana.
p. Aneta Topa – Wycofana została dana mi obietnica.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – A my zostaliśmy wprowadzeni w błąd.
Radna p. Alicja Rehmus – Tutaj pada zupełnie inne światło na całą sprawę.
Radny p.  Wojciech Kruczyński – Najpierw obiecujemy, potem się wycofujemy. Jak to wygląda?
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Czy była Pani tam po remoncie?
p. Aneta Topa – Tak. Jest położona blacho-dachówka i wymienione zostały niektóre więźby dachowe.
Przewodnicząca Komisji – Jaka jest działka przy tym domu?
Wójt – Jeżeli dom miałby być przeznaczony do sprzedaży, to trzeba wytyczyć drugą działkę. Ktoś, kto byłby zainteresowany kupnem zapłaci więcej za większy obszar.
Inspektor ds. Mienia Komunalnego  p. Joanna Sawińska wyjaśniła, że jeżeli chodzi o drugą działkę, to nie będzie to prosty  podział, bo należy jeszcze ustalić służebność drogi.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Druga działka swobodnie starczyłaby na drugi budynek.
       Następnie p. Aneta Topa udostępniła zebranym do wglądu zdjęcia wykonane w budynku po wymianie dachu.
Radny p. Wojciech Kruczyński – To nie remont, to demolka.
Wójt – Widziała przecież Pani budynek przed remontem.
p. Aneta Topa – Tak, ale takich uszkodzeń nie było. To są uszkodzenia na skutek remontu dachu.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Wiem z czego dokładnie zbudo-wany jest ten budynek.  Ze słomy prasowanej.
Wójt – Kolejny remont, to kolejnych parę tysięcy.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Państwo weterynarze wykonają go na własny koszt.
p. Aneta Topa – Korespondencja świadczy o tym, że prowadzimy poważne rozmowy a jednak wygląda to inaczej.
Wójt – Wymiana dachu została na mnie wymuszona. Rada zdjęła na ten cel pieniądze z zimowego utrzymania dróg. Uważam, że nie należało do remontu podchodzić. Teraz musiałby być kolejny. Ja swojego stanowiska nie zmienię. Na inwestowanie w ten budynek nas nie stać.
p. Aneta Topa – Odniosę się do remontu. Miał być wyceniony remont konieczny a został wyceniony bardzo wysoko. Wliczono elewację, skucie kafelków, podłóg, wymianę okien piwnicznych. Po co, skoro nie ma takiej potrzeby.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski -  Należy poszukać innych działek do sprzedaży.
Inspektor ds. Mienia Komunalnego  p. Joanna Sawińska wyjaśniła, że działki rolne są aktualnie wszystkie dzierżawione.
Radna p. Ewa Kempińska – Na dzień dzisiejszy zupełnie ktoś inny może ten dom wykupić.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Z danej obietnicy nie można się wycofać. Trzeba tylko zawrzeć na wynajem odpowiednią umowę.
Radna p. Alicja Rehmus – Za tym przemawia argument etyczny, moralny.
Wójt – Państwo zainteresowani wynajmem, otrzymali od gminy prezent w postaci wyremontowanego mieszkania. Państwo macie gdzie mieszkać. Nadal nie rozumiem, po co Państwu ten dom.
p. Aneta Topa – Przede wszystkim chodzi o garaż pod tym domem. Chodzi o garażowanie samochodu z lekami, bo mamy teraz ciężkie mroźne zimy i nie możemy trzymać leków w samochodzie. Za każdym razem musimy torby z lekami zabierać do mieszkania.
Wójt – Ja uważam nadal, że jedyne rozsądne działanie, to sprzedaż.
p. Aneta Topa – Cały czas budynek był po wynajem, nie było mowy o sprzedaży.
Wójt – W trakcie oględzin mieliście Państwo dużo uwag i wymagań. Rozmowa była taka, że nie włożę w ten dom ani jednej złotówki.
p. Aneta Topa – Ale uzgodniliśmy, co zrobimy sami.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski -  Poza względami ekonomicznymi, jest aspekt czysto ludzki. Śledziłem tą sprawę w poprzedniej kadencji. Należy dotrzymać tej obietnicy i wynająć ten budynek. Gruntu z kolei nie sprzedawać, bo może się przydać z uwagi na sąsiedztwo ze szkołą i przedszkolem.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski - Stawiam wniosek, aby zakończyć dyskusję w tym temacie.
        Za wnioskiem opowiedziała się cała Komisja.
         Poddany pod zaopiniowanie projekt uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży budynku przy ul. Dworcowej 18                  w Drzycimiu został zaopiniowany przez Komisję negatywnie – 2 głosy „za” i 4 przeciwne  ( załącznik nr 2 do protokołu ).
 
Ad. 3.
       Inspektor ds. Mienia komunalnego p. Joanna Sawińska omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych ( załącznik nr 3 ). Wyjaśniła również, że jedyne koszty, jakie gmina poniesie z tytułu nabycia tych nieruchomości, to zapisy notarialne.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Jestem za tym żeby wyprostować te wszystkie sprawy. Szczególnie, jeżeli jest to droga i za darmo.
 
          Przedstawiony projekt uchwały uzyskał jednogłośnie opinię pozytywną.
                   
Ad. 4.
 
      Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy – p. Sabina Majewska przedstawiła autopoprawki Wójta wniesione po posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 
     7.800,-  na delegacje w Urzędzie Gminy
   11.000,-  na odsetki od kredytów
   13.000,-  na  wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Drzycimiu
____________
   31.800,-   ( środki zdjęte z dotacji dla Świetlicy Gminnej i Zakładu Gospodarki Komunalnej )
 Dodała również, że nadal niedoszacowane są działy 801 – 134.000,- złotych i dział 750 – 145.800.- złotych i na ma pieniędzy na dach budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu ale mamy otrzymać zwrot kosztów budowy Orlika w kwocie 666 tysięcy złotych ( materiały – załącznik nr 4 ).
 
Dyskusja:
 
Przewodnicząca Komisji – Ile wynosi koszt równiarki?
Wójt – Równanie dróg w 2010 roku wyniosło 20 tysięcy. Mamy w gminie 200 km dróg gminnych, z tego przeciętnie ¼ jest równana.
 
     Radny Kaszubowski zaproponował, aby zdjąć z dróg 20 tysięcy z utrzymania dróg - z przeznaczeniem na remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu oraz z festynu, który odbywa się corocznie w Drzycimiu. Zdaniem radnego, festyn nie musi trwać dwa dni.
p. Sabina Majewska – Budżet p. Zawadzkiego jest i tak już okrojony.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Drugi dzień festynu jest niepotrzebny. Kiedyś był tylko w sobotę i byli zadowoleni jedni i drudzy.
Radna p. Alicja Rehmus – Dlaczego jedna instytucja ma być pozbawiona tylu środków. A inne?
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Straż też okroiła swój budżet.
Radna p. Alicja Rehmus – Pan Zawadzki bardzo się stara, bo tych pieniędzy nie ma za wiele. Sam wymalował salę.
p. Sabina Majewska – Na drugi dzień festynu pozostało 5.000 złotych i miały być te pieniądze spożytkowane, jeżeli wykonawca się zgodzi.
Radna p. Ewa Kempińska – Najgorzej jest z obstawą przy tych występujących.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Przy dużej ilości uczestników muszą być zatrudnione firmy ochraniarskie, opieka medyczna ( ratownik medyczny ) i musi też być zabezpieczenie przeciwpożarowe.
Radny p. Wojciech Kruczyński – Zdjąć z Klubu MAXUS 2 tysiące i przeznaczyć na Czarną Podkowę.
Wójt – Czyli zabieramy pieniądze naszym dzieciom i dajemy komuś, kto prowadzi sport elitarny? Ten klub jest częściowo finansowany przez gminę Jeżewo.
Radna p. Alicja Rehmus – Będą optowała zatem, za dziećmi z Drzycimia.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Klub MAXUS miał mniej środków w 2010 roku. Czarna Podkowa bierze udział w imprezie, która jest kosztowna i 2.500 złotych, to jest za mała kwota. To jest dopiero początek działalności tego klubu.
Radna p. Alicja Rehmus – Trzeba też przyznać, że środki dla Klubu MAXUS przekładają się na wyniki przez klub osiągane.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Trzeba przekalkulować koszty i dać jednym i drugim.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy Pani Konarska bierze za to pieniądze?
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Tak. Myślę, że mogłoby to w szkole inaczej funkcjonować. Musiałaby wypowiedzieć się p. Dyrektor.
Wójt – 53.500 złotych, to jest pula na stowarzyszenia.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Był wniosek o drugi dzień festynu.
 
       Przewodnicząca Komisji zapytała, kto z członków Komisji jest za tym żeby zdjąć 5 tysięcy ze świetlicy.    
Radna p. Alicja Rehmus – Ponownie pytam dlaczego tylko ze świetlicy? Nie ma tam już pieniędzy na problemy doraźne.
       Przewodnicząca Komisji – To może zostawimy ten problem. Jeszcze jest Komisja Kultury, która może się tym wnioskiem zająć.
 
       Projekt budżetu gminy na 2011 rok z autopoprawkami Wójta wniesionymi po posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów łącznie z zaproponowaną zmianą, jakiej dokonała Komisja, dotyczącą zdjęcia 20 tysięcy z utrzymania dróg - z przeznaczeniem na remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu,  Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
 
 
Ad. 5.
 
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy wpływa podatek od niepublicznego ZOZ w Drzycimiu.
Wójt – Trzeba sprawdzić, czy złożyli deklaracje podatkowe, bo od tego roku służba zdrowia nie jest zwolniona z podatku.
Przewodnicząca Komisji – Czy zakończyła się prywatyzacja? Czy możemy wiedzieć to do sesji?
Wójt – Postaramy się wyjaśnić tą sprawę.
 
                                                                      Przewodnicząca Komisji
 
                                                                            Wanda Wyłupska         
 

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (8 kwietnia 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (8 kwietnia 2011, 10:52:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1210