Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 lutego 2011 roku

                                             P R O T O K Ó Ł  Nr 2/2011
 
                             z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
                                              odbytego w dniu 11 lutego 2011 roku
 
 
W posiedzeniu, które trwało od godz. 11-tej do godz. 1455 udział wzięli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
 
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński,
2. p. Sabina Majewska - Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy
3.  Przewodniczący Rady Gminy – p. Józef Gawrych
4.  Kierownik Biblioteki Publicznej w Drzycimiu – p. Izabela Grzegorz,
5. Dyrektor Świetlicy Gminnej w Drzycimiu – p. Sławomir Zawadzki,
6.  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu – p. Elżbieta Riesop,
7.  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – p. Zbigniew Szajerka,
8.  Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Sportu  – p. Jacek Gawrych.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Zygmunt Wycinek -  Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 
2. Opinia do projektu budżetu gminy na 2011 rok.
Temat z udziałem: Kierownika Biblioteki Publicznej w Drzycimiu, Dyrektora Świetlicy Gminnej w Drzycimiu,
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                w Drzycimiu, Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
 
3. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
 
4. Sprawy bieżące.
 
 
Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1.
 
       Przewodniczący Komisji powitał zgromadzonych członków Komisji i zaproszonych do udziału w posiedzeniu gości.   Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 21 stycznia 2011 roku Komisja przyjęła jednogłośnie.
 
 
Ad. 2.
 
        Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Wójt: Kierownicy planując budżet wiedzieli, że muszą być to budżety oszczędne. Projekty te zostały złożone i w jakiejś formie ujęte. Przygotowane przez nich projekty, to warianty oszczędnościowe.
 
        Jako pierwsza głos zabrała p. Izabela Grzegorz Kierownik Biblioteki Publicznej w Drzycimiu: „Wydatki rzeczowe w tym roku są podobne do wydatków, w roku 2010. Remontów nie przewidu-jemy, ewentualnie zakup książek i stałe, bieżące opłaty.”
Przewodniczący Komisji – Czy były planowane podwyżki?
p. Izabela Grzegorz – 3,5 %,  to nie jest podwyżka tj. tylko 50 zł.
Przewodniczący Komisji - To jest niewielka kwota w skali miesiąca, ale przez 12 miesięcy, to już jest kwota, ale będąc na Pani miejscu przedstawiłbym tak samo podstawowe wydatki.
p. Izabela Grzegorz – Nie wiem, z czego jeszcze mam zrezygnować. Nie mogę przecież zrezygnować z podstawowej działalności.
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu –            p. Elżbieta Riesop – Ja też w miarę możliwości się ograniczyłam. Domy pomocy społecznej muszą być zapewnione, mamy w nich trzy osoby, to daje 90 tysięcy rocznie, a następne zgłoszenia już w kolejce. Przeciwdziałanie przemocy, składki zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe. Nie widzę u siebie możliwości żeby z czegoś zrezygnować. Już nie może być więcej zmniejszeń.
Radna p. Wanda Wyłupska – Jaki jest przewidywany plan wydatków na 2011 rok?
p. Elżbieta Riesop – 811.850 ,- złotych.
p. Sabina Majewska – Budżet został okrojony przed wysłaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
p. Elżbieta Riesop – W wydatkach rzeczowych pozostały tylko środki na zakup komputera. Z innych zakupów zrezygnowaliśmy.
Przewodniczący Komisji – Z czego wynika, że jest rozpisany konkurs na księgowego?
p. Elżbieta Riesop – To wynika z zaleceń pokontrolnych. Musimy stać się odrębną jednostką.
Wójt – To jest tylko ¼ etatu.
Przewodniczący Komisji - Z czego wynika 30 % wzrostu w dodatkach mieszkaniowych?
p. Sabina Majewska – W styczniu br. już są 3 osoby więcej. Będzie większe zapotrzebowanie niż w roku 2010. Będzie to kwota zbliżona do zaplanowanej na 2010 rok.
Przewodniczący Komisji – Jeżeli się planuje, to się jakoś uśrednia.
Radny p. Edmund Szymczak – To zależy od dochodu i osób w rodzinie.
 
Dyrektor Świetlicy Gminnej w Drzycimiu – p. Sławomir Zawadzki – „Moja działalność, to zajęcia w czasie wolnym. Podzieliłbym ją na 2 części: chór, seniorzy i imprezy okolicznościowe dla dorosłych, gdzie musi być skromny poczęstunek ( kawa, ciasto ) i dla dzieci, gdzie z kolei wchodzą w grę najczęściej nagrody. Można zamiast długopisu dać dzieciom cukierki, ale nie wiem, czy jest to zachęcające. Na tych imprezach nie da się już nic obciąć. Pozostaje festyn. Można też dyskutować nad tym, czy jest to nam potrzebne, czy nie. Przyjeżdżają do nas osoby spoza gminy. Niektórzy bardzo chwalą tą imprezę. Porównują ją do Osia, gminy znacznie bogatszej. Sobotnia część festynu miałaby kosztować 4.000, -.  Z kolei uważam, że jedno znane nazwisko powinno się pojawić w czasie takiej imprezy. Było to do tej pory w niedzielę. Agencja, z którą współpracuję sama gwarantuje nagłośnienie na czas tego programu. Odnośnie świetlicy w Gródku, to działają w niej seniorzy i Grupa A A.”
 
          Wójt wyjaśnił, że na 2011 rok w planach organizacji festynu przeznaczono wstępnie, kwotę 17 tysięcy. W kolejnej fazie nastąpiło jej zmniejszenie do 5 tysięcy na program niedzielny.
p. Sławomir Zawadzki – Złożyłem wnioski na dwa projekty w celu pozyskania środków zewnętrznych na nasza działalność. Był wymagany wkład własny 6 tysięcy. Wnioski dotyczyły chóru i kursów rękodzielniczych i gotowania. Niestety zostały rozpatrzone negatywnie.
Radna p. Elżbieta Babińska – Ile kosztuje pracownik w Gródku?
p. Sławomir Zawadzki – 70 złotych brutto na miesiąc.
Radna p. Elżbieta Babińska – Czy jest możliwość, aby ktoś przejął sprawowanie kontroli nad wynajmem tej świetlicy nieodpłatnie?
p. Sławomir Zawadzki – Nieodpłatnie, to chyba nie. Ktoś musi nadzorować jej wynajem. Tam trzeba co jakiś czas posprzątać. Była tam osoba na pół etatu przez 3 miesiące. Prowadziła tam zajęcia z dziećmi. Zrezygnowała. Z jednej strony mieszkańcy mówią, że dzieci przez te zajęcia przestały się uczyć, z drugiej strony narzekają, że nic się nie dzieje. Później była w świetlicy              p. Hanna Fedyk na ¼ etatu. W obecnej chwili jest p. Fedyk za 70 złotych brutto miesięcznie.  
Radna p. Elżbieta Babińska – Czy ten pracownik, to jak opiekun?
p. Sławomir Zawadzki – To jest tzw. dozorca świetlicy.
Przewodniczący Komisji – Czyli niewykorzystane 6 tysięcy wkładu własnego z programów można zdjąć.
p. Sławomir Zawadzki -  z Drzycimia?
p. Sabina Majewska – 12 tysięcy razem. Te pieniądze były już wcześniej zdjęte.
p. Sławomir Zawadzki - Można zdjąć jeszcze 7.800,-  razem 20 tysięcy.
Radny. Mirosław Parczyk – Czyli 5 tysięcy planuje się na niedzielę.
p. Sławomir Zawadzki – Imprezę wypełnimy występami naszymi lokalnymi. Występami uczniów, chóru i zespołu tanecznego.
Radny  p. Edmund Szymczak – Jest dobrze. Nie ma co męczyć panów kierowników. Zostało zdjęte, co mogło być zdjęte.
Radny p. Dariusz Podlejski – Mamy robić imprezę za 5 tysięcy? Może zrobić jedną w sobotę i zrezygnować z niedzielnej.
Radny p. Jerzy Krüger – Tu jest chyba chęć rywalizacji. Ich praca rzutuje na opinię o gminie. Rezygnacja z kontynuowania takiej działalności nie będzie miała dobrego odczucia.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nie jesteśmy bogatą gminą i nie stać nas na takie wydatki. Nie możemy porównywać się do gminy Osie.
 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu –                    p. Zbigniew Szajerka – Rozumiem trudną sytuację finansową gminy. Starałem się dostosować zarówno do niezbędnych potrzeb zakładu, jak i trudności finansowych gminy. W związku z tym dokonałem ponownej analizy wydatków i udało mi się dokonać pewnych oszczędności, o czym powiem później. W tym roku nie będziemy mieli pracowników na robotach publicznych. Będziemy praktycznie zdani na siebie. Będę musiał prawdopodobnie zatrudnić osoby na umowy-zlecenia. Zmieniły się przepisy i w tej chwili musimy wszystkie odpady eksportować poza gminę. Mam już podpisaną umowę na ich odbiór. W ubiegłym roku było tych śmieci komunalnych 500 m3 z samych koszy w całej gminie. Selektywną zbiórkę odpadów dalej będziemy prowadzić( 12.000,- zł ). Sprzątanie śmieci odbywać się będzie raz w tygodniu z uwagi na oszczędności. Rzadziej już nie może się odbywać, bo nie opanujemy bałaganu. Niestety będzie to wyglądało gorzej niż do tej pory ( 52.270,40,- zł ). Pozostaje oczyszczanie chodników, parkingów, terenów gminnych ( 9.244,80 zł ). Zajmujemy się również udrażnianiem wodościeków i studzienek kanalizacji deszczowej – tj. 4.814 złotych. Bez pracowników zatrudnianych na roboty publiczne będziemy musieli radzić sobie sami. Koszty ogólnozakładowe i podatek VAT tj. 18.956,27 zł. Pierwsza moja propozycja do budżetu tj. wysokość dotacji, stanowiła 120 tysięcy.
Po ogólnym podsumowaniu daje to kwotę ponad 96 tysięcy tj. 8 tysięcy miesięcznie. Niżej zejść nie mogę. Poza wymienionymi pracami pozostaje jeszcze sprzątanie po imprezach takich, jak festyny, sprzątanie świata, pielęgnacja terenów zielonych i usuwanie dzikich wysypisk i szkód powstałych w wyniku wandalizmu.
 
 
 
Przewodniczący Komisji – Na pewno w kwestii oszczędności byłoby lepiej żeby wyliczenie zużycia wody było ryczałtowe. W tej chwili odczytuje liczniki 2 ludzi.
p. Zbigniew Szajerka - Wyjaśnię dlaczego chodzą dwie osoby, bo często rzeczywiście chodzą. Chodzili nawet pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych. Liczniki energii są zazwyczaj dostępne, gdzieś przy wejściu do domu. Wodomierze są z kolei, umieszczane w piwnicach, gdzie dojście do niego jest często zasypane opałem. Człowiek, który wchodzi dokonywać odczytu wychodzi pobrudzony i cały w pajęczynach. Pracownik nasz nie może iść z tą walizką do wodomierza i tam wydrukować tej faktury. Żeby to przyspieszyć jeden odczytuje, drugi oblicza, bo są pewne obliczenia, które jeszcze należy wykonać ręcznie i drukuje. Nie można tego urządzenia wystawiać na różnicę temperatur, bo musi on przebywać w temperaturze, co najmniej 8OC. Jeżeli chodzi o częstotliwość odczytywania liczników, to mieszkańcy mają uwagi, że spóźniliśmy się np. o 3 dni. Nieraz tego terminu nie możemy dotrzymać, bo wyskakują awarie i pracownicy muszą się zająć w pierwszej kolejności ich usuwaniem. Niektórzy zgłaszają telefonicznie, stan licznika. Nie ma problemu. Taką metodę również przyjmujemy, ale naszym obowiązkiem jest dokonać sprawdzenia, czy wodomierz jest sprawny, bo zdarzają się nawet tego typu historie, że wodomierz, zwyczajnie się zatrzyma. Nie możemy tego robić raz do roku. Nie możemy tak dalece ryzykować, bo jest to utrata wody. Nie ma również wówczas możliwości udowodnienia, kiedy nastąpiło jego uszkodzenie. Ale wszyscy mogą wpłacać dla swojej wygody np. wyliczoną przez siebie kwotę miesięczną. Spisywaliśmy liczniki, co dwa miesiące, ale wracamy do rozliczania trzymiesięcznego, bo ma to również nam przynieść oszczędności. Jeździ samochód, zaangażowani są ludzie, po co? Każdy może wpłacać na poczet zużycia wody jakąś kwotę co miesiąc. My to jesteśmy w stanie rozliczyć i nikomu pieniądze nie przepadną.
Radna p. Wanda Wyłupska – Czy są wodomierze na cmentarzach?
p. Zbigniew Szajerka – Nie ma i nigdy nie było. A kto by za to zapłacił? Jak to rozliczyć?
Wójt - Nie ma wodomierzy na wszystkich cmentarzach i wszyscy płacimy solidarnie. Należy to traktować, jako wspólne dobro.
Radny p. Edmund Szymczak – To jest zapłacone w stawce wody.
p. Zbigniew Szajerka – Tak, słusznie, to jest w stawce wody. Tak samo jest konieczność  płukania sieci, płukanie po awariach. To są tzw. wody technologiczne. To jest norma we wszystkich zakładach.  Mam bardzo duże kłopoty z niektórymi osobami, które utrzymywane są ze środków pomocy społecznej. Nie płacą czynszu, nie płacą za wodę a mają małe dzieci.
Przewodniczący Komisji – To jest temat na Komisję ds. Rolnictwa. Chciałem zauważyć, że w budżecie nie przewidziano dochodów ze zrzutu ścieków z Jastrzębia.
p. Zbigniew Szajerka -  Ja jeszcze nie znam ani dochodów, ani wydatków związanych z tą sprawą. Będą je znał po roku eksploatacji. Mogę ewentualnie przewidywać. Są 4 przepom-pownie, gdzie pracują silniki. Nie wiem na ile będę musiał zwiększyć napowietrzanie na oczyszczalni żeby te ścieki prawidłowo oczyścić. Nie wiem na ile wzrośnie produkcja osadu ściekowego, którego nikt nie chce przyjmować.
Przewodniczący Komisji – Funkcjonowanie Zakładu to jest rzecz innej treści. Interesuje nas dotacja.
p. Zbigniew Szajerka – Chodzi o to, że z tytułu śmieci ja nie mam ani jednego grosza dochodów. Ja nie mogę pieniędzy z wody przerzucać na inne cele. Mogą iść one tylko na wydatki związane z jej prawidłową produkcją i dostarczaniem. Tak samo wpływy ze ścieków na konto ścieków, a te, które wiążą się z gospodarką odpadami i gospodarką mieszkaniową równie na te cele. Jest to wymóg ustawowy ustawy o finansach publicznych. Ja nawet mam odpowiednio etaty podzielone, aby wszystko było zgodne. Złożyłem do budżetu masę potrzeb i żadna z nich nie została ujęta. Boję się, że będzie duży hałas w Jastrzębiu o to, że nie będzie przebudowane zasilanie wodne, bo obecne jest praktycznie zrujnowane. Ja wniosek złożyłem. Rozumiem, że nie ma pieniędzy. Może ta rura wytrzyma jeszcze rok, a może nie.
Wójt – To, że nie będzie taniej siły roboczej w nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim spowoduje, że będą nas wytykać palcami, że jest gmina zaniedbana, że jest brudno.
p. Zbigniew Szajerka – Do tej pory można było zauważyć, że za przystankiem w Małym Dólsku jest już inna gmina po czystości rowów. Tak samo za Jastrzębiem w kierunku Lniana. Teraz nie będzie kim tego robić. Odpowiedzialności nikt ze mnie nie zdejmie, a ja mam płacić kolejne mandaty za dzikie wysypiska i porzucone śmieci. Bez pieniędzy niczego niestety zrobić się nie da. Obecna dotacja jest najniższa od 6 lat. Więcej oszczędzać nie mogę.
 
 
 
Przewodniczący Komisji – Propozycje Pana Wójta są spójne z tym, co na sesji podnosiliśmy.
p. Sabina Majewska – Strona 7 załącznik nr 2 materiałów, które rozdałam. Należało wprowadzić do budżetu Orlika. Do końca maja ma być budowa zakończona.
Przewodniczący Rady Gminy – Czy to jest relatywny termin, bo lecą im kary umowne. Jakie wysokie?
Wójt – 1.300,- dziennie.
p. Sabina Majewska – Dotacja dla stowarzyszeń ustalona została w kwocie 53.500,- złotych :
 
Dz. 926, rozdz. 92605 § 2820 – dotacje dla stowarzyszeń
Rodzaj dyscypliny sportu
Kwota
Rodzaje wydatków pokrywane z dotacji
piłka nożna seniorów
25.000,00
Koszty bezpośrednie -wynagrodzenie trenerów i instruktorów wraz z pochodnymi, zakup wyposa-żenia zawodników i sprzętu sportowego, koszty wyjazdów na zawody i rozgrywki, zakup artykułów medycznych, koszty obsługi sędziowskiej, koszty obsługi medycznej, zakup licencji i koszty ubezpieczenia zawodników, przygotowanie boiska do gry, zakup nagród, zakup napojów chłodzących. 
-Koszty pośrednie np. opłata pracy księgowej wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, koszty korespondencji
piłka nożna dzieci i młodzieży
15.000,00
siatkówka
2.500,00
tenis stołowy
1.000,00
jeździectwo
2.500,00
lekkoatletyka
7.500,00
 
 
Razem
53.500,00
 
 
Uwaga: Należy podkreślić, że wymienione wyżej kwoty na poszczególne dyscypliny sportowe nie będą wynikały z uchwały Rady, w uchwale znajdzie się tylko ogólna kwota na dotacje dla stowarzyszeń sportowych. Konkretne kwoty wsparcia dla klubów w zakresie wymienionych dyscyplin sportowych muszą być efektem przeprowadzonego konkursu ofert i na chwilę obecną nie można dać gwarancji, że będą one dokładnie w takiej wysokości. Poza tym, to składający ofertę określa rodzaj i kwotę wydatku w ramach tzw. kosztów kwalifikowanych, co oczywiście w dalszej kolejności podlega ocenie i jest przedmiotem odpowiedniej decyzji organu wykonawczego. W związku z trudną sytuacją budżetową w bieżącym roku, mimo wniosku UKS WDA Gródek nie planuje się zakupu kajaków ani innych działań w tym zakresie.
 
Na sport bezpośrednio z budżetu gminy zaplanowano kwotę  42.970,- złotych. W tej kwocie podział jest następujący: wynagrodzenia bezosobowe – 9.300,- ( w tym: wynagrodzenie dla animatora na boisku Orlik – 6.000,- i 3.300,- dla organizatora sportu dzieci i młodzieży )  zakup energii 10.000,- na boisku Orlik.   Kwota 23.670,- złotych ma następujący podział:
zakup materiałów i wyposażenia 15.370,-   
zakup usług pozostałych   8.000,-  
podróże krajowe i służbowe  300,- złotych.
W tej kwocie znajdują się zaplanowane przez sołectwa wydatki w ramach funduszu sołeckiego -  7.470,-  oraz koszty turnieju piłki siatkowej, turnieje tenisa stołowego, organizacja imprezy „Polska Biega,” zawody wędkarskie, wyjazdy zawodników na turnieje i eliminacje związane ze zgłoszeniem naszej gminy do Igrzysk Sportowców Wiejskich Tuchola-Londyn 2012.
 
Dz. 926, rozdz. 92605 (wydatki bezpośrednio z budżetu gminy)
§
Kwota
Cel
§ 4170
6.000,00
animator sportu na boisku ORLIK w okresie od VI-XI po 1000 zł miesięcznie
3.300,00
Organizator sportu dzieci i młodzieży na terenach wiejskich – program współfinansowany przez MSiT na wniosek złożony przez LZS KORONA Drzycim              (50 % Ministerstwo + 50 % Gmina od 1.02.2011 po 300 zł miesięcznie).
§ 4210
5.970,00
Fundusz sołecki wg załącznika nr 14 do uchwały
9.400,00
- coroczny turniej piłki siatkowej w Drzycimiu
- coroczny turniej tenisa stołowego w Drzycimiu
- kolejne uczestnictwo mieszkańców w akcji „Polska Biega”
- zawody wędkarskie odbywające się corocznie w ramach Dni Gminy Drzycim
- liga tenisa stołowego sołectw – II edycja
- dofinansowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowanych na terenie gminy przez sołectwa, organizacje i osoby fizyczne (w ramach funduszu sołeckiego jedynie 2 sołectwa zaplanowały na ten cel pieniądze, tj. Gacki i Gródek)
§ 4260
10.000 zł
Zakup energii elektrycznej na ORLIKU
§ 4300
1.500,00
Fundusz sołecki – Gródek – załącznik nr 14
6.500,00
- wyjazdy uczestników turniejów o charakterze powiatowym w tenisie stołowym i siatkówce (I,II,III)
- wyjazdy na eliminacje i zdobywanie minimów przez zawodników, związane ze zgłoszeniem Gminy do Igrzysk Sportowców Wiejskich Tuchola – Londyn 20120
§ 4410
300,00
- delegacje pracownika w sprawach niektórych wyjazdów z zawodnikami
Razem:
42.970,00
 
 
 
Radny p. Mirosław Parczyk – Czy już wiadomo, kto będzie tym animatorem?
p. Sabina Majewska – Po uzyskaniu decyzji o możliwości użytkowania Orlika dopiero możemy poczynić starania, aby to stanowisko obsadzić.
Prezes Klubu OLIMPIA, Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Sportu p. Jacek Gawrych  – Prezesi klubów byli obecni na posiedzeniu Komisji. Początkowo w budżecie było „O” na sport, teraz jest 53.500,- złotych. Możemy się spotkać i porozmawiać o projektowanej kwocie. Go Gminnej Rady Sportu należy opiniowanie projektu budżetu. Chcielibyśmy mieć to na piśmie.
Wójt – To jest tylko twór opiniodawczy.
Przewodniczący Rady – To jest wymóg obligatoryjny. Sami powinniście tą Radę zwołać w celu zaopiniowania tej propozycji. Obowiązkiem Wójta jest uzyskać opinię Gminnej Rady Sportu. Na sesji musi być ona przedstawiona.
Wójt – Z Komisji nie wynikła żadna kwota.
Radny p. Edmund Szymczak – Sportowcy muszą mieć świado-mość, że nie dostaną tyle pieniędzy, ile chcą. Każdy musi być świadomy, że wszystkich życzeń nie spełnimy.
Prezes Klubu OLIMPIA – Był składany wniosek do Gminnej Rady Sportu na sprzęt na Orlika – 2.800 złotych.
p. Sabina Majewska – Nie jestem w temacie. Nie wiem, o co chodzi.
Przewodniczący Komisji – Może Gminna Rada Sportu zajęłaby się tym?
Radny p. Mirosław Parczyk -  Na budowę wielozadaniowych boisk było 800 tysięcy, teraz jest milion.
p. Sabina Majewska – 600 tysięcy kredyt + 400 tysięcy daje milion.
Przewodniczący Komisji - 600 tysięcy, to jest kwota zbliżona do tej,  którą mamy otrzymać. Dalej jednak nie ma pieniędzy na naprawę dachu na budynku szkoły i brak pieniędzy na Urzędzie Gminy. Rozmawiałem z dyrektorami szkół po Komisji i na dzień dzisiejszy, po tych poprawkach były zapewnione środki na płace.
Radny p. Dariusz Podlejski – Od kiedy będą płacone karne odsetki, 1.300 dziennie?
Wójt – Od 25 XI 2010 r. ale te kary nie są naszym dochodem. Będą pomniejszały dotację.
Przewodniczący Komisji – Pozostaje kwestia promocji gminy. Do wydawania gazetki niezbędna jest uchwała Rady Gminy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Rzeczywiście potrzebna jest uchwala Rady. Regionalna Izba Obrachunkowa nie powinna opiniować pozytywnie wydawania tej gazetki. Myślę, że należałoby utrzymać ten wydatek., ale może zasięgnąć opinii radcy prawnego
Wójt – Przy wydawaniu gazety wolą Rady było, aby to wydawać własnymi siłami. Zadaniem gminy jest promocja i to jest jedna z możliwości promocji i to jest jedna z możliwości promocji. To taki informator publiczny. Główny cel gazety, to właśnie informator publiczny. Jego likwidacja wpłynie negatywnie na odbiór tej Rady przez mieszkańców.
Radny p. Dariusz Podlejski – Promocja, a wydawanie takiej gazety, to dwie różne rzeczy. Chętnie przygotuje przepisy i przedstawię je Państwu.
Przewodniczący Komisji – Wątpliwości wokół tematu są i należy je wyjaśnić.
Przewodniczący Rady – Promocja gminy kojarzy mi się z czymś innym. Promocja to wyjście na zewnątrz. Teraz mamy informator o działalności Wójta, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Nie ma żadnych informacji o Radzie Gminy.
Wójt – Co z tego, że będziemy się promować, jak nie jesteśmy w stanie poinformować o tym co się dzieje w gminie, naszych mieszkańców. Wydawanie folderów, czy innych tego typu publikacji mija się z celem. Lepiej skupić się na tym żeby informować naszych mieszkańców.
Przewodniczący Rady – Byłaby uchwała, byłaby gazeta.
Radny p. Dariusz Podlejski – Uważam, że gazetę powinna redagować osoba niezależna a nie pracownik Urzędu Gminy.
Radny p. Edmund Szymczak – Jakąś informację musimy ustalić dla mieszkańców. Do tej pory były same dobre informacje. Powinny być też te problemowe. Jedno jest pewne – mieszkańcy powinni wiedzieć, co się dzieje. Niech Komisja ds. Kultury się tym zajmie.
Radny p. Jerzy Krüger – Moim zdaniem ta gazeta jest promocją. Najlepiej informacje się rozchodzą w ten właśnie sposób. Sami ludzie potem dalej przenoszą taką przeczytaną informację.
Radna p. Elżbieta Babińska – Ta gazeta mogłaby utrzymywać się z reklam.
Radny p. Mirosław Parczyk – Słuszna uwaga p. Szymczaka aby zamieszczać również złe informacje.
Wójt – Wyjasniam, że każdy mieszkaniec ma prawo zamieszczać w gazecie informacje, każdy może zaistnieć na jej łamach.
Radny p. Dariusz Podlejski – Pamiętam pierwszy numer tej gazety, gdzie Pan powiedział Panie Wójcie, że ja zarabiam na mieniu gminnym.
Wójt – Bo to była prawda.
Radny p. Dariusz Podlejski – To nie była prawda. Udowodniłem, że tak nie było do końca. Składam wniosek, aby wstrzymać wydawanie gazetki do chwili wyjaśnienia, czy jest to właściwe wydawanie środków. Wstrzymać ich wydawanie do czasu rozwiania wątpliwości prawnych dotyczących wydawania gazety.
 
             Za złożonym wnioskiem opowiedziało się 4 radnych, 2 było przeciwnych 1 osoba wstrzymała się od głosu. Zdaniem członków Komisji wniosek ten powinien być rozpatrzony również przez Komisję ds. Kultury.
     
p. Sabina Majewska – Sprawa wydawania gazety była szczegółowo sprawdzana przez kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej z uwagi na donos, w trakcie ostatniej kontroli i nie wniesiono żadnych uwag.
 
Radna p. Wanda Wyłupska zapytała, co można wykreślić z dodatkowej informacji, jaką radni otrzymali do projektu budżetu na ostatniej sesji.
p. Sabina Majewska udzieliła odpowiedzi podając jednocześnie wyjaśnienie, że dodatkowe wpływy w kwocie 512 tysięcy i kredyt 600 tysięcy nie pokryją jeszcze wszystkich potrzeb, bo nadal brakuje 90 tysięcy.
Przewodniczący Rady – To trzeba dalej szukać oszczędności.
Przewodniczący Komisji -  Oszczędności, które nam zaproponowali kierownicy nie są małe, ale wciąż niewystarczające.
          Dalsza część dyskusji, w której wzięli udział radny Podlejski ( przytaczając treść pisma p. Anety Topy i p. Dariusza Młynarskiego ), radny Szymczak i Przewodniczący Komisji, dotyczyła szukania oszczędności, w tym sprzedaży domu przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
          Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy i odczytał wystosowane do niego przez p. Tadeusza Kuffla pismo dotyczące zwrotu nakładów poniesionych na wymianę okien a następnie dodał, że: „Ludzie mają coś obiecane a tych środków w budżecie na rok bieżący nie ma.” Wspomniał również o 5 tys. na zakup samochodu strażackiego, o 30 tysiącach na chodnik na ul. Świeckiej, o obiecanym wynajmie budynku przy ul. Dworcowej 18.  
Wójt – Wyrażenie potencjalnej zgody na zajmowanie tego budynku nie jest wiążące bez umowy.
Radny p. Edmund Szymczak – Weterynarze chcą, niech kupują. Niech czują się odpowiedzialni, ale nauczmy się rozmawiać. Z tym domem będą stale problemy.
Przewodniczący Rady – My mamy podjąć decyzję, a nie mamy pełnej informacji, czy dom jest z lokatorami, czy bez.
Wójt – Jest dokumentacja. Są protokoły.
Przewodniczący Rady – Co z tymi oknami?
p. Sabina Majewska – Lokatorzy wyrazili chęć, że zrobią to na własny koszt.
Przewodniczący Rady – Ale trzecia rodzina miała wymienione okna na koszt gminy.
Przewodniczący Komisji – Czy będziemy opiniowali ten projekt budżetu bez środków ze sprzedaży budynku? Czy z ujęciem środków ze sprzedaży?
Radny p. Jerzy Krüger – Musimy zaopiniować taki, jaki jest.
 
 
      Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 rok z autopoprawkami Wójta Gminy i wypracowanymi zmianami przez Komisję, polegającymi na zmniejszeniu dotacji
- Świetlicy Gminnej o 7.800,- złotych
- Zakładu Gospodarki Komunalnej o 24 tysiące,
co łącznie daje kwotę 31.800,- złotych do pokrycia, niedoszaco-wanych działów w projektowanym budżecie  ( 5 głosów za, 2 wstrzymujące się ).   
 Ad. 3.
 
        Omówienia potrzeby wprowadzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku pod obrady zarówno Rady Gminy, jak i Komisji dokonał p. Wójt. Uzasadnił, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim Rada Gminy podejmuje decyzję o wyodrębnieniu takiego funduszu do końca marca na rok budżetowy kolejny. Środki w kwocie całkowitej ok. 153 tysiące przeznaczane są na przedsięwzięcia uchwalone przez zebrania wiejskie.  Zadania te są zadaniami własnymi gminy i mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców. W zależności od liczby mieszkańców ( w danym sołectwie ) oraz dochodów bieżących gminy, środki wyodrębnione w budżecie na fundusz sołecki podzielone są na poszczególne sołectwa. „Czy jest zasadne podejmowanie tej uchwały?  Dla mnie prościej byłoby gdyby ten fundusz nie istniał a wydatkowanie odbywało się poprzez wnioski radnych.”
Radna p. Wanda Wyłupska ( sołtys sołectwa Dąbrówka ) – Fundusze pobudzają aktywność, ale wydatkowane są na rzeczy małe, bo tych pieniędzy jest mało. Lepiej byłoby zebrać więcej środków, ale czy sołtysi się dogadają? Jak z kolei będzie dziura w budżecie to weźmie się te środki przeznaczone na coś w sołectwach.
Radny p. Dariusz Podlejski – Na 11 sołectw to nie są duże pieniądze.
Radny p. Jerzy Krüger – Ja, jako jedyny byłem przeciwny podejmowaniu tej uchwały, bo jeden rok owszem, ale za chwilę skończą się w sołectwach pomysły, na co te środki wydać i będą wydawane na cokolwiek.
Radny p. Dariusz Podlejski - Biechówko nie miało przez szereg lat nic. Teraz zainwestowano w okna. Z kolejnej transzy będą wymienione następne.
Przewodniczący Rady – Sołtysi chcieliby żeby ten fundusz istniał. Przypominali mi żeby ta uchwała była żeby o niej nie zapomnieć. Najlepiej jest iść na zebranie wiejskie z gotowym pomysłem. Naszą rola jest żeby zadbać o to, aby te pieniądze były wydawane z sensem. Żeby lokalne wspólnoty żyły życiem własnym. Czy im pomożemy? Przez dogadywanie się można stworzyć potrzebne sołectwom inwestycje.
Wójt - Było zorganizowane spotkanie przez Krajowe Stowarzy-szenie Sołtysów. Bardzo przyjemne. Szkoda, że takich szkoleń nie ma więcej. Takie szkolenie nic nie kosztuje.
Radny p. Jerzy Krüger – Nie przekonałem nikogo. Pan Przewodniczący sugeruje nawet żeby wspólnymi siłami. Każdy będzie wówczas chciał żeby mu dokładać.
Radna p. Wanda Wyłupska – Rozwiązanie, które proponuje Pan Przewodniczący, jest lepsze o tego, które teraz funkcjonuje.
Przewodniczący Rady – Po to są zebrania wiejskie żeby takie sprawy uzgadniać.
Radna p. Wanda Wyłupska – Jak zrobić chodnik w naszej wsi za tak małe pieniądze na rok?
Wójt – Chodnik przy drodze powiatowej nie może być finansowany z naszych środków.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jak pomóc sołectwom, w których dawno się nic nie działo?
Radny p. Mirosław Parczyk – Czy n funduszu można utwardzić drogę gminną polbrukiem?
Wójt – Można. Wymaga to jednak projektu.
Radny p. Jerzy Krüger – Brniemy 4 lata z budową świetlicy w Krakówku. Czy jest sens przyjmowania takich zadań?
Radna p. Elżbieta Babińska – W Werach mają sporo pomysłów. Dobrze byłoby zrobić, co roku coś dla każdej wsi.
Radny p. Jerzy Krüger – Niektóre gminy nie tworzą tego funduszu.
Przewodniczący Komisji – Brak tych funduszy wywołałby tylko niesnaski.
          Za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok opowiedziało się 4 radnych, 1 był przeciwny, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Ad. 4.
Radny p. Dariusz Podlejski – Do kiedy to sołtysi mają mandat?
Wójt – Zebrania wiejskie odbędą się po uchwaleniu budżetu na 2011 rok. Na wybory sołtysa jest czas. Określa się go, jako pół roku po wyborach samorządowych. W niektórych gminach zebrania planowane są dopiero w kwietniu.
Radny p. Jarzy Krüger – Może warto byłoby dzisiaj zagłosować na temat sprzedaży domu lekarza?
Przewodniczący Komisji – Też uważam, że należy się pozbyć tego majątku. Ten budynek uważam, powinniśmy sprzedać. Pojawiają się tu jednak inne aspekty wokół tej sprawy i wymaga ona wyjaśnienia.
 
                                                             Przewodniczący Komisji
 
                                                                 Zygmunt Wycinek

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady. (8 kwietnia 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (8 kwietnia 2011, 10:49:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1040