Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ nr  3/2004

 

z przebiegu posiedzenia 

 

KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

 

 

odbytego w dniu   5 kwietnia 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.   14-tej  do godz. 15-tej  ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik, nr 1 do protokołu.

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby :

1.    Wójt Gminy – Józef Gawrych,

2.    Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

3.    Podinspektor – Józef Szeligowski.

 

Posiedzeniu przewodniczył : p.  Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.    Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

4.    Stanowisko Komisji w sprawie przystąpienia gminy Drzycim do Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Chojnicach.

 

 

 

Przebieg posiedzenia :  

 

 Ad. 1.

 

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji – p. Tadeusz Gajewski.

 

Ad. 2.

 

         Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia uwag nie wniesiono.

Ad. 3.

 

 

          Pani Skarbnik wyjaśniła, że „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zostało przesłane odpowiednio wcześnie wszystkim radnym, aby wszyscy mogli dokładnie  się z nim zapoznać. Nie  byłoby sensu abym po kolei przedstawiała treść. Chętnie jednak odpowiem na pytania i  wyjaśnię  jeżeli jest coś niezrozumiałe.” 

Wójt – widzę, że nie ma pytań, więc korzystając z tej chwili poinformuję Komisję o ważności jednego z tematów zbliżającej się sesji Rady. W porządku obrad XII sesji znajduje się temat dotyczący zaciągnięcia pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Drzycimiu. Zarząd Wojewódzki Związku OSP otrzyma 2 samochody na województwo. Jeden z nich może być nasz. Mam też  zapewnienie, że Zarząd Wojewódzki Związku OSP będzie traktował pożyczkę jako wkład własny gminy. Pożyczkę z kolei będziemy spłacać przez 7 lat. W 2004 roku musimy spłacić 11,5 tys. złotych. Kolejne spłaty rozpoczną się w październiku 2005 roku.

Przewodniczący Komisji – p. Tadeusz Gajewski -  nie było pytań i całkiem odeszliśmy od tematu. Skoro nie ma pytań i wszystko jest zrozumiałe przejdźmy do jego oceny. Kto pozytywnie ocenia wykonanie budżetu gminy za rok ubiegły ?

     W odpowiedzi na to pytanie wszyscy członkowie podnieśli dłonie w górę. Ocenione pozytywnie sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

 

Ad. 4.  

 

         Lokalna Organizacja Turystyczna  pn.   „Bory Tucholskie” ponownie wystąpiła z ofertą przyjęcia naszej gminy w poczet swoich członków. Wójt przybliżając temat wyjaśnił : „Gmina nie ma możliwości promowania się na targach. Do tej pory promocja naszej gminy polegała na wydawaniu folderów przy udziale finansowym sponsorów – miejscowych podmiotów gospodarczych.  Współpraca z LOT  z pewnością poszerzy możliwości promocji przy niewielkiej składce rocznej – 290 złotych. Powstał niedawno na wniosek Wojewody rezerwat biosfery.  W utworzonym rezerwacie znajduje się Wdecki Park Krajobrazowy. Będąc w granicach rezerwatu mamy większe szanse na uzyskanie   środków z Unii Europejskiej na zadania  w zakresie ochrony środowiska. Z pewnością będzie większa możliwość w zakresie powstawania i samej promocji gospodarstw agroturystycznych.”

         Komisja uznała, że ryzyko jest niewielkie a czyniąc starania  aby nas nie pomijano w promocji, możemy jako gmina wiele zyskać. W wyniku głosowania ofertę LOT Komisja zaakceptowała jednogłośnie. Projekt uchwały w tym zakresie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Załączniki :

 

  1. Lista obecności.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
  3. Projekt uchwały o przystąpieniu gminy Drzycim do Lokalnej Organizacji Turystycznej.

 

Protokół sporządziła:

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                          Tadeusz Gajewski

       

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. obsługi Rady Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004, 11:29:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1509