Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ nr  2/2004

 

z przebiegu posiedzenia ( zwołanego telefonicznie )

 

KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO                          I  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

 

odbytego w dniu  28 lutego 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.   930  do godz. 10-tej  ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik, nr 1 do protokołu.

 

Posiedzeniu przewodniczył : p.  Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.    Opinia do projektu uchwały Rady Gminy na nadzwyczajną sesję Rady Gminy.

 

Przebieg posiedzenia :  

 

 Ad. 1.

 

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji – p. Tadeusz Gajewski.

 

Ad. 2.

 

         Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia uwag nie wniesiono.

       Ad. 3.

 

 

         Przedmiotem posiedzenia było zaopiniowanie projektu uchwały Komisji ds. Budżetu i Finansów o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.  Projekt uchwały różnił się w treści od podjętej już  w tym zakresie na X sesji Rady brzmieniem § 4 tzn. wejściem uchwały w życie. Propozycja Komisji ds. Budżetu i Finansów brzmiała następująco :                       „ Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

         Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 5 członków Komisji,  dwie osoby wstrzymały się od głosu.

 

 

Załączniki : ( do wglądu w biurze Urzędu Gminy )

 

  1. Lista obecności.
  2. Projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

 

 

Protokół sporządziła:

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

 

                                                                     Przewodniczący Komisji

 

                                                                        Tadeusz Gajewski

 

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. obsługi Rady Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004, 11:20:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1395