Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Owiaty, Zdrowia

 

 

 

PROTOKÓŁ nr  1/2004

 

z przebiegu posiedzenia

 

KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  I  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

 

odbytego w dniu  5 lutego 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.   1330  do godz. 1715  ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik, nr 1 do protokołu.

Spoza wym. wyżej składu w posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :

1.    Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.    Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

3.    Kierownik Świetlicy Gminnej w Drzycimiu – Sławomir Zawadzki,

4.    Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Krystyna Świerczyńska,

5.    Inspektor UG – Ludwika Rezmer.

 

 

Posiedzeniu przewodniczył : p.  Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.    Rozmowa z Kierownikiem Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.

4.    Opinia do materiałów na X sesję Rady Gminy w Drzyci- miu :

a)      do projektu uchwały w sprawie obniżenia wysokości składników  procentowych regulujących wysokość dodatku mieszkaniowego,

b)      do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c)       do projektu budżetu gminy na 2004 rok.

    5. Opracowanie planu pracy na 2004 rok.

 

Przebieg posiedzenia :  

 

 

 Ad. 1.

 

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji – p. Tadeusz Gajewski.

 

Ad. 2.

 

         Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3.

 

         Głos zabrał p. Wójt wyjaśniając, że : Na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów zarzucano, że Świetlica Gminna nie organizuje żadnych imprez dla dzieci z pozostałych wsi. Jest dzisiaj obecny p. Kierownik Świetlicy, proszę o zadawanie pytań.

Radny – p. Roman Piotrowski -  miałem już taką uwagę, jak Wójt wspomniał na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu. Chodzi mi o to aby rozszerzyć działalność świetlicy na pozostałe wsie.

Kierownik Świetlicy Gminnej – nie  widzę problemu. Można zorganizować każdą imprezę. Przy Świetlicy działa Rada Programowa i to ona ustala kalendarz imprez na rok. Zawsze jestem otwarty na wszelkie sprawy organizacyjne i finansowe. Można ze mną uzgadniać terminy, chętnie pomogę, jak nie osobiście to osoba ze składu Rady Programowej. Prawie w każdej wsi mieszka przedstawiciel naszej Rady, lub Radny Rady Gminy. Myślę, że przy współpracy możemy zrobić całkiem fajne imprezy w różnych wsiach naszej gminy.

Ad. 4.

 

a)         W imieniu Wójta temat omówiła p. Ludwika Rezmer zajmująca się w Urzędzie Gminy realizacją wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. 

„ Od 1 stycznia 2004 roku wypłata zasiłków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym gminy i całkowicie przez nią finansowanym. Od kilku lat poziom wydatków budżetu w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych osiąga kwot€ znacznie przewyższającą 100.000 złotych. Brak dotacji do tego zadania dodatkowo spowoduje znaczący wzrost zaangażowania środków własnych. W ostatnim czasie wzrasta też liczba osób korzystających z tego typu pomocy. Spowodowane jest to niskim poziomem dochodów ludności oraz rosnącymi wydatkami związanymi z utrzymaniem mieszkań, tj. podwyżka cen energii, wody. Od 2002 roku dodatek mieszkaniowy nie może przewyższać 70 % wydatków mieszkaniowych, które przypadają na normatywną  powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub 70 % faktycznych wydatków ponoszonych na lokal, jeżeli jego powierzchnia jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej. Ostatnia nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych zawiera upoważnienie  dla Rady Gminy w zakresie możliwości podwyższenia lub obniżenia tych wskaźników.  Stąd propozycja uchwały w tej sprawie, która pozwoli zabezpieczyć pomoc w regulowaniu opłat mieszkaniowych dla większej liczby uprawnionych przy równoczesnym zachowaniu wysokości wydatków  budżetowych na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych.”

 

         Po  omówieniu projektu  uchwały ( zał. nr 2 do protoko- łu ) przez  p. Rezmer, został on poddany pod głosowanie. Pozytywną opinię wyraziło 6 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosu.

 

 

 

b)        Cel Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  kierunki działań i zadania przyjęte do realizacji w 2004 roku omówili :  p. Wójt  i p. Krystyna Świerczyńska koordynator Programu.

Dyskusja :

 

Radny – p. Mirosław Chyłła – czy są prowadzone kontrole  placówek prowadzących sprzedaż alkoholu ?

p. Świerczyńska – kontrole są prowadzone. Odbywają się one  z udziałem policjanta. W ciągu jednej akcji skontrolowane są wszystkie placówki na terenie gminy.

Radny – p. Waldemar Moczyński -  dlaczego w naszej gminie są odrębne zezwolenia na sprzedaż  poszczególnych  rodzajów alkoholu i czy nadal  można prowadzić sprzedaż alkoholu przed sklepem przy stolikach ?

p. Rezmer -  w naszej gminie są rzeczywiście  odrębne zezwolenia na każdy rodzaj  alkoholu i zapewniam,  zgodnie z prawem. Nie wiem,  jak jest w innych gminach.  Co do sprzedaży alkoholu przed sklepami, to  można taką sprzedaż prowadzić, oczywiście za dodatkową opłatą i po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu.

         Więcej głosów w dyskusji nie było.

         Poddany pod głosowanie projekt uchwały ( łącznie  z  Programem i preliminarzem wydatków), stanowiący załącznik nr 3 do protokołu, uzyskał 6 głosów pozytywnych i 1 wstrzymujący.

 

c)     Projekt budżetu ogólnie omówiła p. Skarbnik. Szczegóły odnośnie koniecznych, do wprowadzenia poprawek omówił   p. Wójt  m. in.  „Po stronie dochodów i wydatków należy wprowadzić kwotę 12.400,- złotych na realizację zadań    w zakresie edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi. Środki te pochodzić będą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ze Starostwa Powiatowego,  trzeba będzie wprowadzić również dotację na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Sierosławiu  ( dotacja z  gminy Lniano ), dotację celową na oświetlenie uliczne.”

        Po tych wyjaśnieniach członkowie Komisji zapoznali się szczegółowo z  materiałami  dotyczącymi poniesionych wydatków w 2003 roku na oświatę w gminie i wysokością zaplanowanych nakładów finansowych w tym zakresie na rok bieżący. Po dokonanej analizie członkowie Komisji stwierdzili, że  likwidacja Szkoły Podstawowej w Sierosławiu musi jednak nastąpić. Zdaniem Komisji im wcześniej tym lepiej dla dzieci z tej szkoły. W rezultacie takich ustaleń, Komisja zobowiązała Wójta do opracowania projektu uchwały ( na X sesję Rady Gminy ) o zamiarze likwidacji szkoły w formie wygasającej do roku 2009, bez naboru dzieci do klasy pierwszej od września 2004 roku.

         Wniosek Komisji został przyjęty przez jej członków w następującym wyniku głosowania :  5 za, 1 wstrzymujący.

 

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – sądząc po zaplanowanych środkach na realizację zadań zleconych przez gminę Spółce komunalnej uważam, że trochę tych środków do Spółki idzie za dużo. Na moje jest to zwykły brak polityki oszczędnościowej.

Wójt – Spółka zajęła się zadaniami, którymi przedtem administracja zajmowała się z trudem.  Minął  kolejny, cały rok działalności Spółki, można się przyjrzeć jej działalności.

 

Ad. 5.

        

         Ustalony przez Przewodniczącego Komisji roczny plan pracy  na 2004 rok został przyjęty przez członków Komisji jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 5 do protokołu ).

 

Sprawy różne :

 

Radny p. Waldemar Moczyński -  przy istniejącym przedszkolu  odczuwamy problem parkowania. Tam zatrzymujące się pojazdy nie mogą stać dłużej a na boisku szkolnym dyrektor nie pozwala stawiać pojazdów.

Wójt -  parking można zrobić, ale proszę  przemyśleć, czy jest rzeczywiście taka potrzeba i wskazać źródło pokrycia tego wydatku. Myśle jednak, że za 5 lat szkoła w Drzycimiu będzie za duża na ilość dzieci wówczas się w niej uczących.  Budynek przedszkola też będzie pusty, zatem po co parking ?

 

Załączniki :  ( do  wglądu w biurze Urzedu Gminy )        

1. Lista obecności.

2. Projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości składników  procentowych regulujących wysokość dodatku mieszkaniowego,

3. Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4.Projekt budżetu gminy na 2004 rok, opisówka oraz materiały dot. finansowania i funkcjonowania oświaty w 2003 roku.

5.Plan pracy Komisji na 2004 rok.

 

 

                                                                        Przewodniczący Komisji

 

                                                              Tadeusz Gajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. obsługi Rady (24 sierpnia 2004)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004, 11:10:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1213