Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ nr  3/2004

 

 

z przebiegu posiedzenia Komisji

ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ  I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

odbytego w dniu 23 czerwca 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.  12-tej  do godz.  15-tej  ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Komisji nieobecni :

p. Jacek Gawrych

 

Spoza Komisji w  posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :

1.    Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.    Inspektor ds. mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego – Barbara Żurek

 

Posiedzeniu przewodniczył : p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

1.    Opinia do materiałów na XIV sesję Rady Gminy.

2.    Sprawy bieżące :

a) omówienie sposobu utylizacji padłych zwierząt.

b) rozpatrzenie wniosku Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu.

 

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1.

 

         W ramach akceptacji materiałów na XIV sesję Rady Gminy Komisja  analizowała następujące projekty uchwał :

- w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Drzycim,

- w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla gminy Drzycim,

- w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności,

- w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych.

          Wszystkie, wymienione wyżej projekty uchwał zostały omówione przez Wójta Gminy i zaopiniowane przez Komisję pozytywnie. Stanowią one załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do protokołu.

 

Ad. 2 a)

 

         Wójt wyjaśnił, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaca do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.  .... „ Resztę dopłacałaby gmina i rolnik nie ponosiłby żadnych kosztów. Uważam, że przy wyborze korzystnej oferty gminę byłoby stać na to aby tę różnicę pokryć. Zaznaczam, że dopłaty te  dotyczyłyby tylko 2004 roku, bo dopłaty z Agencji odnoszą się tylko do roku bieżącego. Chciałbym  jednak uzyskać opinię komisji na okoliczność podpisania umowy.”

         W wyniku dyskusji Komisja zaopiniowała pozytywnie rozwiązanie omówionej sprawy i upoważniła Wójta do podpisania  najkorzystniejszej umowy firmą oferującą swe usługi w zakresie utylizacji zwierząt.

 

Ad. 2 b)

 

         Komisja rozpatrzyła pozytywnie wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu, która zwróciła się z prośbą o przyznanie dotacji. Zdaniem członków Komisji przebudowa przepustu na Strudze w Drzycimiu jest konieczna i przyznanie Spółce dotacji na ten cel byłoby wskazane. Rozpatrzony wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

 

Zapytania :

Radny p. Michał Gwizdała – co z przystankami PKS ?

Wójt  - do remontów  przystępujemy, sprawa jednak jest złożona. Są wiaty, które zwyczajnie nie nadają się do użytku.  Mamy też takie, które wystarczy tylko pomalować. Musimy jeszcze niektóre wiaty przenieś w inne miejsca ( w Gródku i w Drzycimiu ). Pieniądze na ten cel muszą się znaleźć, ale o tym porozmawiamy już na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów. 

 

Załączniki :

 

1. Lista obecności.

2– 5    projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy. 

6. Kopia wniosku Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu.

 

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji

 

                                                                         Jacek Kruczyński

 

 

 Protokół sporządziła - Bożena Szajerka - inspektor ds. obsługi Rady

 Uwaga : załączniki do protokołu są do wglądu w biurze Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Inspektor - Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004, 10:54:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1321