Protokół zprzebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ nr  2/2004

 

 

z przebiegu posiedzenia Komisji

ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ  I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

odbytego w dniu 7 kwietnia 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.  12-tej  do godz.  15-tej  ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Komisji nieobecni :

p. Jacek Gawrych

 

Spoza Komisji w  posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :

1.    Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.    Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

3.    Inspektor ds. mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego – p. Barbara Żurek

4.    Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji – p. Stanisław Grzella.

Posiedzeniu przewodniczył : p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

1.    Opinia do materiałów na XII sesję Rady Gminy, w tym do  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

2.    Sprawy bieżące :

 – koncepcja zagospodarowania centrum wsi Drzycim,

 - rozpatrzenie wniosku Alfonsa Umlaufa zam. w Gackach.

3.    Wyjazd na oczyszczalnię ścieków i wysypisko odpadów komunalnych.

 

 

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1.

 

a)  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok zostało zaopiniowane przez Komisję pozytywnie ( załącznik nr 2 do protokołu ).

b)       Komisja zaopiniowała pozytywnie decyzję o przystąpieniu do opracowania zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu ). Zdaniem Komisji  przystąpienie do zmian w Studium jest zasadne z uwagi na potrzeby gminy dotyczące przeznaczenia terenów na cele infrastrukturalne.

c)        Projekt kolejnej uchwały powstał na skutek wpływu dwóch wniosków :

- p. Magdaleny Skorupskiej zamieszkałej  w Biechowie w sprawie wykupu działki nr 15/2 położonej w Biechowie, stanowiącej mienie komunalne. Udostępnienie tej działki do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zdaniem Wójta jest zasadne, ponieważ przedmiotowa działka jest działką rolną i przylega  bezpośrednio do siedliska p. Skorupskiej,

- p. Deręgowskiej ( dzierżawca ), która zainteresowana jest kupnem działki nr 3/1 położonej w Dąbrówce, stanowiącej mienie komunalne. Zgodnie z przepisami, działka ta może być udostępniona do sprzedaży ale w drodze przetargu, gdyż osoba zainteresowana jej kupnem nie jest długoletnią dzierżawczynią.

          Omówiony projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

d)       Wójt wyjaśnił, że ... ''sprawa powraca, bo była omawiana już jesienią ubiegłego roku. Odnowiono, na wniosek Rady  grancie przedmiotowej drogi w Gródku -  tj. ul. Krótkiej, jednakże nie wpłynęło to zasadniczo  na jej powiększenie. W celu uregulowania jej granic należy wykupić od p. Wnęka  55 m2  gruntu. Odbyłoby  się to za jego zgodą i  na jego  wniosek."

Projekt uchwały uzyskał opinie pozytywną. Stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.

e)       Kolejny projekt uchwały ( załącznik nr 6 ) został skonstruowany na skutek wniosku p. Czesława Krauze zam. w Gackach. Rolnik ten  dokonał sprzedaży swoich gruntów. Sprzedaż ta w efekcie uniemożliwiła dojazd do pól rolnikom posiadającym grunty za działką nr 36/2 w Gackach. W celu uregulowania spraw związanych z dojazdem do pól, p. Krauze zaproponował gminie przejęcie na własność działki 36/2 o powierzchni 1,1470 ha. Wójt dodał, że przejęcie tego obszaru będzie stanowiło przedłużenie drogi gminnej.

     Wym. wyżej projekt został zaopiniowany przez  Komisję pozytywnie, pod warunkiem bezpłatnego przejęcia gruntu i bez ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów związanych  z  przejęciem.

 

Ad. 2.

 

         Wójt Gminy zapoznał Komisję z dwoma wariantami  dotyczącymi koncepcji zagospodarowania terenu w centrum wsi Drzycim. Jedna z koncepcji zakłada zagospodarowanie terenu po rozbiórce budynku mieszkalnego wykupionego w roku ubiegłym przez gminę, druga koncepcja zakłada rozwiązanie na pustym placu, bez jakiejkolwiek istniejącej zabudowy ( ta propozycja musi być poprzedzona wykupem kolejnego budynku do rozbiórki ).  W ocenie Komisji II wariant byłby lepszym rozwiązaniem, aczkolwiek bardziej kosztownym.

         W ramach spraw bieżących Komisja zapoznana została z treścią wniosku p. Alfonsa Umalaufa zam. w Gackach. Wnioskodawca zwrócił  się z prośbą o doprowadzenie wody do jego posesji. Sytuację dotyczącą położenia posesji ( budynek sprzedany obecnemu właścicielowi przez Agencję Nieruchomości Rolnych), kosztów – minimum 15 tys. złotych i ewentualnej możliwości podłączenia wnioskodawcy do wodociągu omówił p. Stanisław Grzella.

         Wobec naświetlonych faktów, Komisja stwierdziła, że tę inwestycję można wziąć pod uwagę tylko w sytuacji pozyskania dodatkowych środków. Budżet gminy na rok bieżący zakłada bardzo ograniczone środki na inwestycje.

        

Ad. 3.

 

         Wyjazd członków Komisji  na oczyszczalnię ścieków w Drzycimiu i wysypisko odpadów komunalnych w Sierosławku  był  ostatnim punktem posiedzenia.  Wizyta w tych obiektach odbyła się przy udziale Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z  o. o.  w Drzycimiu – Pana Stanisława Fiedurka.

 

 

 

Załączniki :

 

  1. Lista obecności.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

3 -  6  projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy

7. Kopia wniosku  w sprawie doprowadzenia wodociągu do posesji.

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji

 

                                                                         Jacek Kruczyński

Protokół sporządziła : Inspektor ds. obsługi Rady

                                Bożena Szajerka

Uwaga : załączniki do protokołu są udostępniane do wglądu w biurze Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Inspektor - Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004, 09:24:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1454