Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

PROTOKÓŁ nr  1/2004

 

 

z przebiegu posiedzenia Komisji

ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ   I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

odbytego w dniu  6 lutego  2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.   12-tej  do godz.  15-tej  ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik, nr 1 do protokołu.

Członkowie Komisji nieobecni :

p. Jacek Gawrych

 

Spoza Komisji w  posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :

1.    Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.    Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

 

Posiedzeniu przewodniczył : p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

 

Tematyka posiedzenia :

 

1.    Opinia do projektu budżetu gminy na 2004 rok.

2.    Ustalenie planu pracy komisji na 2004 rok.

3.    Sprawy bieżące.

 

 

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1.

 

         Ogólnego omówienia projektu budżetu gminy na 2004 rok ( załącznik nr 2 do protokołu )  dokonała p. Skarbnik Gminy.

 

Zapytania, uwagi :

Radna p. Teresa Piotrowska – płacimy duże pieniądze  za oświetlenie uliczne. Energetyka mogłaby też oszczędniej podejść do tego zadania. Moim zdaniem lampy zapalają się za wcześnie.

Radny p. Michał Gwizdała – czy my mamy obowiązek wspierania chóru  i klubu seniora ?

Skarbnik Gminy – obowiązku nie mamy, ale możemy i tę działalność w różnych formach wspieramy.

Radny p. Michał Gwizdała – czy będzie zmodernizowane ujęcie wody w Jastrzębiu ?

Wójt – to zadanie jest już zrobione.

Radny p. Michał Gwizdała – kto jest właścicielem punktów czerpania wody ? Teren przy punkcie czerpania wody w Siero- sławiu jest zarośnięty. Przystanki PKS też należałoby odnowić. Poprawi to zaraz estetykę gminy.

Wójt – punkty czerpania wody zostaną obkoszone  przy okazji robót publicznych. Przystanki PKS też wymagają malowania. Jestem  świadomy zarówno tego, że trzeba to zrobić, jak i tego, że efekt nie starczy na długo. Wszyscy wiemy jak wyglądają nasze wiaty. Mimo to zamierzam przystąpić do odmalowania wszystkich i odremontowania niektórych wiat. Zabiegi te wiążą się jednak z niemałymi kosztami. Wykonanie tego zadania planuję w trakcie robót publicznych. Nie zapłacimy w ten sposób robocizny.

Radny p. Michał Gwizdała – zastanawiająco wysokie są w projekcie budżetu środki na wynagrodzenia w oświacie. Co się na to składa ?

Wójt – na wynagrodzenie obligatoryjne nauczycieli składają się płaca zasadnicza i pochodne od niej, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, trzynasta pensja oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny. Ponadto każda placówka otrzymuje z budżetu gminy dodatkowe środki na dokształcanie nauczycieli. My zabezpieczamy środki a dyrektor danej szkoły planuje jak je podzielić pomiędzy uczących się nauczycieli.

Po tych wyjaśnieniach Wójt zapoznał zebranych z materiałami obrazującymi poniesione wydatki na funkcjonowanie oświaty w naszej gminie w 2003 roku ( załącznik nr 6 do protokołu ). W oparciu o przedstawione materiały, członkowie Komisji stwierdzili, że utrzymanie oświaty jest kosztowne każdego roku i nie ulega zmniejszeniu.

         Na tym zakończono zapytania do projektu budżetu na 2004 rok. Zaopiniowany został pięcioma głosami pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym.

 

Ad. 2.

 

         Członkowie Komisji ustalili roczny plan pracy, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 3.

 

         Wójt  zapoznał  członków Komisji z treścią pism, które wystosowało Starostwo Powiatowe w Świeciu o nie ujęciu wniosków do współfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Świeciu. W związku powyższym Komisja została powiadomiona, że środki na :

- III edycję konkursu gminnego – „MÓJ  OGRÓD – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

- zakup trzech zestawów kontenerów na odpady selektywne    ( tworzywo sztuczne i szkło )

nie zostaną gminie przyznane. Kopie przedmiotowych pism stanowią załączniki nr 4 i 5 do protokołu.

Następnie Komisja ustosunkowała się do pisma wystosowanego przez księdza Andrzeja Lemańczyka – proboszcza parafii w Gródku ( pismo na stanowisku ds. budownictwa i inwestycji ). Pismo dotyczące wniosku o nadanie nazwy dla placu wokół kościoła w Gródku  i przyległych do niego  ulic,  członkowie Komisji potraktowali negatywnie. Zdaniem Komisji nazewnictwo ulic w Gródku nie budzi zastrzeżeń i numeracja posesji jest uporządkowana. Nie ma potrzeby, jej zdaniem, wnoszenia  zmian, które poniosłyby tylko za sobą nieprzewidziane, dodatkowe i  zbędne koszty związane ze zmianą adresów. 

         Na zakończenie posiedzenia Komisja została zapoznana z harmonogramem szkoleń dla rolników, opracowanym na I kwartał 2004 roku ( zał. nr 7 do protokołu ).

 

Załączniki :

 

  1. Lista obecności.
  2. Projekt  budżetu gminy na 2004 rok.

3. Plan pracy Komisji na 2004 rok.

4. 5. Kopie odpowiedzi na wnioski w sprawie przyznania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

6. Materiały związane z kosztami utrzymania oświaty w 2003 roku.

7. Harmonogram szkoleń dla rolników na I kwartał 2004 roku.

 

 

           

 

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji

 

                                                                         Jacek Kruczyński

 

Protokół sporządziła ;

Bożena Szajerka – inspektor ds. obsługi Rady

Uwaga : załączniki do protokołu są odostępniane do wglądu w biurze Urzedu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Inspekto Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004, 09:08:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1159