Protokół z przeb9iegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów odbytego w dniu 6 kwietnia 2004 roku

 

 

 

 

 

P R O T O K Ó Ł  nr 5/2004 

 

 

z przebiegu posiedzenia

Komisji ds. Budżetu i Finansów

 

 

 

odbytego w dniu 6 kwietnia 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej   do godz.  1545 . )

 

    W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Członkowie Komisji nieobecni :

p. Jacek Gawrych.

 

Posiedzeniu przewodniczył : p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.    Opinia do materiałów na XII sesję Rady Gminy :

a)    analiza realizacji budżetu gminy w 2003 roku,

b)   propozycje najniższego wynagrodzenia  zasadniczego i wartości punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi   Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu i Publicznego Gimnazjum w Gródku,

c)    projekt zmian w budżecie gminy na 2004 rok, projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

d)   projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa,

e)    projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim.

 

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1.

 

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek.

 

 

Ad. 2.

 

         Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3.

 

a)            Analizy  realizacji budżetu gminy w 2003 roku Komisja dokonała w oparciu o sprawozdanie z jego wykonania             ( zał. nr 2 do protokołu ).

Zapytania :

Radny p. Michał Gwizdała – widzę w sprawozdaniu środki na dokształcanie nauczycieli. Czy dzisiaj  jeszcze stale musimy dokładać do dokształcania nauczycieli ?

Wójt – na dzień dzisiejszy musimy. Odbywa się to zgodnie z prawem. Są to środki w wysokości 1% odpisu z funduszu płac.

Radny – p. Michał Gwizdała – w naszym środowisku jest dużo biednych rodzin,  rolnicy ubożeją a wszystko drożeje. Czy ta sytuacja ma odbicie w ściąganiu należności ?

Wójt -  90 % wniosków, które rolnicy składają nadaje się do umorzenia.  Rolnicy rzeczywiście mają trudną sytuację.

Radny – p. Zygmunt Wycinek – jaka jest to wielkość w stosunku do wszystkich ulg i zwolnień ?

Wójt – w tej wielkości należy rozróżnić trzy składniki : po pierwsze nie mamy maksymalnych stawek podatku, mamy zwolnienia budynków komunalnych z podatku od nieruchomości, dopiero na trzeciej pozycji byliby płatnicy podatku rolnego. Muszę jeszcze dodać, że  wpływy z podatku rolnego nie są najgorsze. Gorzej  przedstawia się sprawa podatku od nieruchomości. Płatników tego podatku jest znacznie więcej niż płatników podatku rolnego. Większe są też problemy ze ściąganiem należności.

        Dyskusja zakończyła się głosowaniem. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zaopiniowane zostało pozytywnie ( jednogłośnie ).

b)            projekty uchwał w sprawie najniższego wynagrodzenia  zasadniczego i wartości punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi   Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu i Publicznego Gimnazjum w Gródku, stanowiące załączniki nr 3 i 4 do protokołu, zostały zaakceptowane przez Komisję jednogłośnie.

c)             Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok omówił p. Wójt.

Projekt zakłada następujące propozycje zmian :

- Wprowadzenie do budżetu, po stronie dochodów i wydatków dotacji celowej – przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na organizację stanowiska pracy realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych ( 4.035,- złotych ),

- Zmniejszenie planu dochodów z tytułu części  subwencji oświatowej ogólnej o kwotę 54.560,- złotych na skutek otrzymania pisma od Ministra Finansów w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na rok bieżący; W wyniku takich okoliczności  zmniejszono plan wydatków na remonty w szkołach ( w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 24.560,- złotych i w Gimnazjum w Gródku – 30.000,- złotych. ) W związku z  ważnością zaplanowanych do zrealizowania zadań w oświacie planuje się pozyskanie środków z innych źródeł,

- Przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej środków na dofinansowanie zatrudnienia pracowników na robotach publicznych -  zatrudnionych 10 osób od 1 kwietnia br. ( 31.800,- złotych ),

- W wyniku realizacji programu IKONKA ( program dotyczy uruchomienia w gminach punktów umożliwiających powszechny dostęp do Internetu ) gmina otrzymała  3 komputery ( na stanie w Bibliotece Gminnej  ).  Proponuje się   w związku z tym odstąpić  od zaplanowanego zakupu  komputera do biblioteki i środki te przeznaczyć na  pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem stanowisk,  podłączeniem i korzystaniem z internetu.

- W związku z dokonaniem wpisu Klubu LZS KORONA do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, proponuje się przyznanie dotacji w kwocie 10.500,- złotych na dofinansowanie działalności sportowej klubu ( środki  pochodzą z przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziale Kultura fizyczna i sport;

- Planuje się również dotację na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Drzycimiu. Na środki te ( 200.000,-  złotych ) ma złożyć się pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- W związku z tym, że Gmina planuje ubiegać się z WFOŚ i GW o kolejną pożyczkę, tym razem na  „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ulicy Osiedlowej w Drzycimiu” planuje się zmniejszyć środki zaplanowane w budżecie na to zadanie o kwotę 10.204 złote. Środki te z kolei miałyby zostać przeznaczone na koszty obsługi uzyskanej pożyczki – odsetki );

- proponuje się rozdysponować rezerwę budżetową  w kwocie 10.000,- złotych : 7.000,-  na odsetki od kredytów i 3.000,-  na zakup paliwa do radiowozów oraz na wydatki związane z naprawą sprzętu będącego na wyposażeniu Posterunku Policji w Drzycimiu.

W związku z tym, że zaproponowane zmiany powodują wydatki na kwotę 310.000,- złotych i nie znajdują pokrycia w budżecie proponuje się zwiększenie deficytu budżetowego.

 

     Następstwem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy są  dwa kolejne projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na następujące zadania :

- zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu – 200.000,- złotych,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ulicy Osiedlowej w Drzycimiu – 110.000,- złotych.

      Do omówionych projektów uchwał członkowie Komisji uwag nie wnieśli. Zostały zaopiniowane pozytywnie i stanowią załączniki  nr 5, 6 i 7 do niniejszego protokołu.

d)            Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności  pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa – przedstawiony przez panią Skarbnik – został zaakceptowany jednogłośnie. Stanowi on załącznik nr 8 do protokołu.

e)              Ostatni z projektów ( załącznik nr 9 ), jaki zostanie przedstawiony na XII sesji Rady Gminy dotyczył wynagrodzenia Wójta Gminy i omówiony został przez panią Sekretarz Gminy.

           Zaakceptowany został jednogłośnie.

                                           

 

                                                                                 Przewodniczący Komisji

 

                                                                               Zygmunt Wycinek

 

Załączniki :

  1. Lista obecności.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok,
  3. 4, 5, 6, 7, 8 i 9  - projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy.

Protokół sporządziła :

Bożena Szajerka – inspektor ds.  obsługi Rady

Uwaga : załączniki - do wglądu w biurze Urzędu Gminy

 

metryczka


Wytworzył: Inspektor - Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2004, 08:54:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1163