Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r.

                                               P R O T O K Ó Ł  Nr 1/2011
 
                                 z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
                                                  odbytego w dniu 21 stycznia 2011 roku
 
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
 
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński,
2. p. Sabina Majewska - Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy
3.  Przewodniczący Rady Gminy – p. Józef Gawrych
4. Prezes UKS Olimpia – p. Jacek Gawrych
5. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu –                       p. Iwona Różycka
5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – p. Danuta Raczkowska
6. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – p. Robert Janiak.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Zygmunt Wycinek -  Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
 
 1. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku posiedzenia.  
2. Opinia do projektu budżetu gminy na 2011 rok z udziałem dyrektorów placówek oświatowych.
 
3.  Sprawozdanie z działalności Komisji za 2010 rok.
4. Sprawy bieżące.
 
 
Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1.
 
       Przewodniczący Komisji powitał zgromadzonych członków Komisji i zaproszonych do udziału w posiedzeniu gości.   Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 21 grudnia 2010 roku Komisja przyjęła jednogłośnie.
 
        Przewodniczący Komisji wystąpił z propozycją, aby punkt 2 posiedzenia podzielić na dwie części, aby w pierwszej kolejności mogli się wypowiedzieć zaproszeni dyrektorzy w temacie – jakie wielkości planowali w budżecie na 2011 rok?  Które z tych kwot nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu?
        Propozycja  została  zaakceptowana.  
 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku p. Robert Janiak – My projektu budżetu nie znamy.
Przewodniczący Komisji – To się Państwo nie zapoznaliście?
p. Robert Janiak – Nie, w związku z tym nie możemy się ustosunkować, bo nie wiemy, które wydatki zostały obcięte.
Przewodniczący Komisji – Możecie Państwo, to nie będzie takie trudne, jeżeli macie Państwo przed sobą złożone zapotrzebowania.
Radna p. Elżbieta Babińska – Czy te projekty składane są na rok szkolny, czy kalendarzowy?
Wójt – Na kalendarzowy, na rok budżetowy.
Przewodniczący Komisji – Może dowiemy się od Państwa, jakie były Państwa projekty, bo porównując ten budżet z rokiem ubiegłym zauważa się niedobory. My tych projektów nie znamy.
 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka przedstawiła złożone przez siebie zapotrzebowanie na środki budżetowe na 2011 rok ( załącznik nr 2 do protokołu ) oraz dodała, że nie ma orientacji z czego zostały zabrane. „Najłatwiej jest wziąć z płac, ale podnieść musimy w tym roku wynagrodzenia obsłudze, bo wzrosło najniższe wynagrodzenie, a także najniższa płaca nauczyciela. W roku ubiegłym planowałam odprawy dla nauczycieli, ale nikt nie poszedł na emeryturę. W tym roku również musiałam takie pieniądze zaplanować. W sezonie posiłkujemy się pracownikami na robotach publicznych i tzw. „czterdziestkami.” Oszczędzamy też, kiedy nauczyciel ze świetlicy idzie na zastępstwo. Planujemy też godziny zastępstw doraźnych. Jeżeli w ramach tego paragrafu nastąpiły cięcia to nie wyobrażam sobie pracy w tym roku.”
Wójt – Chciałbym, aby p. Dyrektor porównała: inwestycje w 2010 roku były, w tym roku raczej nie przewiduje się.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka – Nie do końca. Przecieka nam dach na szkole, w niektórych salach intensywnie. Przeciekają rynny. Chodzi mi o docieplenie dachu i naprawę. Ja to ujęłam w budżecie.
Przewodniczący Komisji – Pani Dyrektor odpowiada Komisji, a nie swojemu pracodawcy. Największa kwota brakująca, Pani Dyrektor, jest na płacach.
Wójt – Najłatwiej jest niedoszacować na płacach, aby móc w ciągu roku uzupełnić.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka- W inwestycjach tylko naprawa dachu, ale to konieczne i remont dolnego holu. Na to zaplanowałam 300 tysięcy.
Przewodniczący Komisji – Czyli budżet powinien być zwiększony o 300 tysięcy, a nie okrojony o 500 tysięcy. Na płace nauczycieli potrzebuję 1.545 tysięcy.
Radny p. Edmund Szymczak – Z czego to potem będzie wzięte?
Wójt – Byłoby lepiej wysłuchać pozostałych dyrektorów. Remont być może nie jest na tyle konieczny, aby szkoła funkcjonowała. Będziemy mieli dodatkowe, spodziewane wpływy na doszacowanie tych braków, np. na sport, gdzie jest „zero.” Wczoraj odbyła się Komisja z udziałem prezesów klubów. Radni mogli wyciągnąć wnioski, jakie są niezbędne kwoty na funkcjonowanie klubów. Chodzi o inwestycje. Spodziewamy się z tego tytułu środków: kanalizacja 90 tysięcy, ul. Kwiatowa w Gródku – 450 tysięcy i 21 tysięcy ulice w Drzycimiu. Razem – 561 tysięcy. To wynika z podpisanych umów.
Przewodniczący Komisji - Ilu nauczycieli mogłoby iść na emeryturę, a pracują?
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka –Są to dwie osoby i w pieniądzach to jest gdzieś 60 – 70 tysięcy.
Przewodniczący Komisji – Ile potrzebuje Pani pieniędzy, bez wydatków inwestycyjnych, aby szkoła funkcjonowała?
 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka – 2.500 tysięcy i zdaję sobie sprawę z tego, jakie to są pieniądze. Mam 32 nauczycieli, w tym 5 niepełnozatrudnionych. Od września 3 etaty pełne mi odejdą.
Radna p. Wanda Wyłupska – Czy to jest uwzględnione w budżecie?
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka – Nie jest. We wrześniu 2010 roku, kiedy ten budżet planowałam, nie mogłam jeszcze tego wiedzieć.
Radna p. Elżbieta Babińska -  Jak się przedstawia obowiązek szkolny dzieci pięcioletnich?
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka – Przydałaby się jeszcze jedna sala w przedszkolu, ale tylko na rok, zatem nie warto inwestować. Przedstawia się to tak: Dzieci 3-4 letnie 1 sala w przedszkolu, 2 grupy pięciolatków w przedszkolu i 1 grupa sześciolatków. Do tego 1 grupa sześciolatków w szkole.
Przewodniczący Komisji – Jeżeli ten obowiązek zacznie funkcjonować, to będzie większa subwencja?
Pani Sabina Majewska – Tak, ale skoro jest dotacja, to jest i wydatek.
Radny p. Jerzy Krüger – Jak wytrzymuje dach na szkole w Gródku? Mamy obowiązek odśnieżać.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku p. Robert Janiak –               W Gródku nikt zimą po dachu nie chodzi. Nie ma takiej potrzeby.
 
          Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Danucie Raczkowskiej – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, która przedstawiła jako kolejna osoba zapotrzebowanie na środki z budżetu gminy na 2011 rok ( załącznik nr 3 do protokołu ). Wyjaśniła, że: „Budżet ten opiewana kwotę 665.907 złotych, z czego większość na płace - ponad 40 tysięcy.” Dodała, że uwzględniła w nim wzrost płac, który ma nastąpić od 1 września 2011 roku i jedna odprawę emerytalną. „Na 2011 rok zaplanowałam na usługi remontowe 6.500 złotych. To tak w razie potrzeb. Może na piec, bo były w grudniu już pierwsze sygnały, że może nie wytrzymać. Poza tym, nie wiem, na czym mogłabym zaoszczędzić. W budynku są lokatorzy i ogrzewanie jest skomplikowane. Staramy się jednak oszczędzać.”
Radna p. Elżbieta Babińska – Ilu nauczycieli pracuje w tej szkole?
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – p. Danuta Racz-kowska – W szkole pracuje 12 nauczycieli, w tym 4 na pełnym etacie. W przeliczeniu na etaty – ok. 7 pełnych etatów. Do szkoły uczęszcza 46 uczniów, w tym spoza obwodu – 13. W przedszkolu unijnym mamy 16 dzieci.
Przewodniczący Komisji – Czy ma Pani nauczycieli na urlopie zdrowotnym?
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – p. Danuta Racz-kowska – Nie i w historii tej szkoły takich nie było.
Radny p. Mirosław Parczyk – 64 tysiące różnicy do roku poprzedniego. Czy to płace?
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – p. Danuta Racz-kowska – Tak, są to wzrosty obligatoryjne.
Radny p. Edmund Szymczak – Jak Pani ocenia funkcjonowanie tej szkoły ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów?
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – p. Danuta Raczkowska – Szkoła jest mała, ale jest przyjazna. Są też koszty. Jednak nie wszystko można przeliczać na pieniądze.
Radny p. Edmund Szymczak – Pochodzę z miejscowości, gdzie zamknięto szkołę. W pewnym momencie sama się zacznie zamykać. Trzeba będzie powiedzieć – tak dalej się nie da. Tak będzie w Drzycimiu, w Sierosławiu. Trzeba zapytać – czy warto inwestować w Drzycimiu? Czy tam na siłę się utrzymywać?
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – p. Danuta Racz-kowska – Ja patrzę na to z drugiej strony. Nie przeliczam tego na pieniądze.
        Przewodniczący Komisji – Mało powiedzieliśmy o przedszkolu w Drzycimiu. Też jest mniej o 50 tysięcy. Co Pan Wójt miał na myśli obniżając te wydatki?
 
Wójt – Niczego konkretnego na myśli nie miałem. Trzeba było ciąć, to cięliśmy. Myślę, że Pani Dyrektor będzie gospodarowała bardziej oszczędnie.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka – Płace mam skrupulatnie policzone.
 
          Przewodniczący Komisji – Teraz Pan Dyrektor Janiak. Ma Pan 300 tysięcy mniej na płacach i 150 na innych wydatkach.
 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku p. Robert Janiak – Na płace mam zaplanowane - 1.037,545 złotych. To jest kwota wyliczona dokładnie. W pozostałych paragrafach nie widzę żeby mogło być mniej. Według tego, co Pan mówi brakuje 330 tysięcy na płacach. Zaplanowałem też środki na remonty bieżące.
Pani Sabina Majewska – Według wykonania 2010 roku w Gródku brakuje 270 tysięcy. Takie jest aktualne niedoszacowanie.                     W Drzycimiu brakuje tylko 210 tysięcy.
Wójt – Chodzi o to, że nie możemy tworzyć od tego roku wirtualnych pieniędzy. W ubiegłym roku mieliśmy założony deficyt w kwocie 8 mln złotych. W tym roku dochody bieżące muszą się równać bieżącym wydatkom.
Radny p. Dariusz Podlejski – W roku 2011 pozostaje nam spłata ponad 700 tysięcy złotych. Konstruując budżet należało się zapytać i szukać oszczędności.
Przewodniczący Komisji – To jest już historia. Ja mówiłem na którejś sesji, że będą tego następstwa i są. Dlaczego nie wniósł Pan, Panie Wójcie autopoprawek, po to żeby budżet był realny?
My chcemy mieć to zapisane.
Pani Sabina Majewska – Zgodnie z umowami mamy otrzymać 561 tysięcy, co powinno wpłynąć już 2010 roku. Są to pieniądze gwarantowane, ale możemy dopiero ująć je w budżecie po ich wpływie.
Radny p. Edmund Szymczak – Patrząc na przedstawiony budżet nie mamy informacji, co jeszcze jest niedoszacowane. Takiej rzetelnej informacji nam brakuje. Chcielibyśmy wiedzieć, co z drogami? Nie poprę tego budżetu. Ile jest budżet niedoszacowany, a ile dostaniemy. Co nie zostanie zrobione w drogach? Ja się pytałem – czy starczy na płace? Zostałem potraktowany z przymrożeniem oka. Budujemy boiska, a na sport nie mamy.
Przewodniczący Rady zauważył, że w „Czasie Świecia” wypowiedział się na temat tworzenia budżetu, w oparciu o zmiany w ustawie o finansach publicznych, p. Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu ( konstruowanie budżetu, zaciąganie kredytów, ograniczanie wydatków ) – wydruk artykułu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Pan Jacek Gawrych Prezes  KS Olimpia – Na Komisji ds. Kultury kluby przedstawiły swoje potrzeby. Myślę, że do czasu odbycia sesji odbędą się spotkania, na których dokonamy ustaleń. Wstępne nasze potrzeby to ok. 70 tysięcy. Będziemy też pytać z czego to wziąć. Sport z pewnością nie jest ważniejszy od szkół, czy przedszkoli. Moim zdaniem szkoły są ważniejsze a o sporcie pomyślimy później.
Radny Edmund Szymczak – Ile jest nadgodzin Panie Dyrektorze?
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku p. Robert Janiak – Sytuacja w Gródku jest złożona. Część nauczycieli jest na urlopach zdrowotnych. Urlop zdrowotny to przywilej, który przysługuje nauczycielowi, trzy razy w okresie jego zatrudnienia i można z niego skorzystać na poratowanie zdrowia. Udziela się go na wniosek nauczyciela po doręczeniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Nauczyciele w Gródku z tego korzystają. Nadgodziny z kolei są tańsze niż zatrudnienie nauczycieli. Aby zapobiec zwalnianiu nauczycieli ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów od 1 września nadgodzin już nie będzie, bo nauczyciele wrócą już do pracy. Zapotrzebowanie na środki z budżetu gminy na 2011 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka – W Drzycimiu mam 27 pełnych etatów, dla 5 nauczycieli nie mam pełnych godzin. Od 1 września 2011 liczba tych nauczycieli się zwiększy.
Radna p. Elżbieta Babińska – Dotarły do radnych sygnały o udzieleniu przez Pana urlopu zdrowotnego nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin. Czy warunki przyznania tego urlopu są spełnione?
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku p. Robert Janiak – Tak, wszystkie zostały spełnione.
Radna p. Elżbieta Babińska – Nauczyciel został przywrócony do pracy i nie został zatrudniony.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku p. Robert Janiak – Sprawa jest jeszcze w toku. Jeszcze sprawa w sądzie się nie zakończyła.
Radna p. Elżbieta Babińska – Planuję Komisję z udziałem dyrektorów. Wówczas będzie okazja wyjaśnić tą sprawę.
Radny p. Edmund Szymczak – Wątpliwość budziło zastrzeżenie, co do pełnego etatu.
Wójt – Chodzi pewnie o to, czy może wykonywać na tym urlopie pracę będąc księdzem? Tu przytoczył Pan Wójt wyjaśnienie opublikowanie na stronie „Serwisu Samorządowego” ( artykuł – zał. nr 6 do protokołu )
 
Część druga posiedzenia – bez udziału dyrektorów placówek oświatowych.
 
Radna p. Wanda Wyłupska – Czy jest zaplanowany zwrot funduszu sołeckiego?
Pani Sabina Majewska – Nie. Dopiero po jego wpływie. Maksymalnie możemy się spodziewać 30 % tego zwrotu.
Radna p. Elżbieta Babińska – Jakie są terminy?
Pani Sabina Majewska – Terminy mamy my, a kiedy otrzymamy to nie wiemy.
Radny p. Mirosław Parczyk – Diety dla sołtysów są mniejsze niż w roku ubiegłym.
Przewodniczący Komisji – Jest wystarczająca ilość środków. Na 2010 rok była zakładana podwyżka diet miesięcznych a nie uległy one podwyższeniu.
Radny p. Edmund Szymczak – Transport , łączność, co się w tym przewiduje?
Pani Sabina Majewska – To są drogi gminne. Na Odśnieżanie 23.000,- złotych.
Radny p. Edmund Szymczak – Czyli poza chodnikiem w Jastrzębiu nie ma się czego spodziewać.
Przewodniczący Rady – Nie ma też pieniędzy na chodnik na                    ul. Świeckiej w Drzycimiu.
Pani Sabina Majewska – Otrzymaliśmy na ten temat informację                z Powiatu. W 2011 roku ma być wykonany projekt, a w 2012 budowa. To znajdzie się w autopoprawkach.
Przewodniczący Rady – Autopoprawki powinny być najpierw. Nie wiemy, o czym mówimy.
Wójt – Z wczorajszej Komisji nic nie wynikło. Dalej nie wiemy ile na sport. Czekam na propozycję. Chciałbym, aby to sprecyzować. Konkursy mogą być 2, 3 w ciągu roku na realizację zadań z zakresu sportu. Może to być na początek częściowe zaangażowanie pieniędzy.
Przewodniczący Rady – W ten sposób tworzymy coraz większą fikcję.
Radny p. Edmund Szymczak – Musi nam Pan wykazać gdzie brakuje. Czego Pan nie doszacował. Taki wykaz, z którego wynika, czego się Pan spodziewa z umów. Musimy mieć świadomość                   w czym my się poruszamy. Nie możemy nawet powiedzieć ile dostaną sportowcy.
Pani Sabina Majewska – W autopoprawkach planujemy 30 tysięcy na sport.
Wójt – Gdyby już wczoraj na Komisji były jakieś sugestie to nie byłoby rozmowy na ten temat. Nie wiem, co dla Państwa radnych będzie do zaakceptowania?
Radny p. Dariusz Podlejski – Dzisiaj dostajemy na trzy dni przed sesją materiały. Tak być nie może.
Radny p. Edmund Szymczak – Jest to budżet Pana Wójta, a my chcemy wiedzieć ile będzie tych pieniędzy do podziału. My chcemy wiedzieć parę konkretnych rzeczy.
Radna p. Elżbieta Babińska – Tak, słusznie Pan mówi. Ważny jest chodnik, wynagrodzenia nauczycieli, sport.
Pani Sabina Majewska – Są też zdjęte środki z wynagrodzeń w Urzędzie Gminy ( odprawy emerytalne ).
Przewodniczący Rady – A podwyżki w Urzędzie planowaliście?
Pani Sabina Majewska – Nie, żadnych. Na ten rok nic nie słychać o pozyskiwaniu środków unijnych, to będą z pewnością oszczędności na delegacjach, bo nie będzie tyle wyjazdów do Torunia.
Radny p. Edmund Szymczak – Chcemy znać rzeczywistą kwotę niedoszacowania. Gdyby taki załącznik był, to każdy będzie widział.
Radna p. Elżbieta Babińska – Podzielam zdanie Pana Szymczaka. Jaka jest kwota niedoszacowania w Urzędzie Gminy?
Pani Sabina Majewska – 115 tysięcy.
Przewodniczący Komisji – Autopoprawki mogą być autopoprawkami Pana Wójta. Mogą być też Komisji. Tego nam brakuje.
Pani Sabina Majewska – Od tej Komisji, bo ona jest najważniejsza, jeżeli chodzi o budżet, oczekujemy akceptacji.
Radny p. Edmund Szymczak – Nie jest to łatwe. Najwyżej sesja będzie dłużej trwałą.
Przewodniczący Rady – Zawsze bierze się pod uwagę najpierw wydatki obligatoryjne a tutaj wydatki obligatoryjne są fikcją. Uchwalając budżet musimy wiedzieć, że jest on realny. Cieknący dach jest moim zdaniem wydatkiem obligatoryjnym. Wszyscy, jak tu siedzimy wiemy o czym mówimy.
Radny p. Jerzy Krüger – Jest to omawianie przyszłości. Nigdy nie wiemy, jak to będzie. Nie jesteśmy w stanie załatwić wszystkich potrzeb. Zatwierdźmy to, co jest a w ciągu roku będziemy się starali uzupełniać te braki. Nie słyszę propozycji skąd te pieniądze brać.
Radny p. Dariusz Podlejski – Posłuchać radnego Krügera, to czysta utopia. Brakujące kwoty trzeba zebrać po wszystkich działach, policzyć i uzyskać tę kwotę.
Przewodniczący Rady – Starajmy się te problemy rozwiązywać. Można podjąć różne działania w zakresie oszczędności. W tak trudnej sytuacji, po co festyn w Drzycimiu? Generalnie, jeżeli brakuje musimy wiedzieć, czy spodziewanych środków wystarczy na pokrycie brakujących?
Wójt – Są lata tłuste i lata chude. W czasach, kiedy jest chudy rok każdy stara się spieniężyć majątek zbędny. Też mamy majątek, który można spieniężyć – dom lekarza. Miał on służyć dwojgu weterynarzom, ale oni mają mieszkanie po remoncie. Uważam, że należy ten dom sprzedać, aby nie popadł w ruinę. Ten temat podjąłem wczoraj i poczułem barierę przeciwną temu tematowi.
Przewodniczący Rady – Wnieść projekt uchwały na sesję. Zobaczymy, czy Rada wyrazi zgodę.
Wójt – Jeżeli będzie taka wola Rady żeby pozbyć się zbędnego majątku to dobrze. Spodziewam się, że nieruchomość tego typu znajdzie swojego nabywcę. Czy mogę zatem, zwrócić się z prośbą aby projekt uchwały w tym względzie przygotować na przyszłą sesję?
Radny p. Edmund Szymczak – Niepotrzebnie Pan podnosi ciśnienie sprzedażą tego domu. Jest to nakręcanie. Zaprosimy Państwa weterynarzy i powiemy im to w oczy.
Radna p. Wanda Wyłupska – Na Komisji Rolnej padła taka propozycja, ale była ona zaskoczeniem.
Wójt – Mi chodziło o to żeby przemyśleć. Ostateczna decyzja zapada i tak na sesji.
Radny p. Dariusz Podlejski – Przenieść dzieci z Sierosławia do Drzycimia i mamy oszczędności.
Radna p. Elżbieta Babińska – Pojawia się coraz więcej niewiadomych. Nie możemy głosować na fikcją.
Pani Sabina Majewska – Koszt utrzymania szkoły w Sierosławiu nie pokryje nam naszych braków. Same odprawy pochłoną 240 tysięcy. Wzrośnie koszt transportu dzieci po terenie gminy.
Radna p. Elżbieta Babińska – A nauczyciele z Sierosławia nie mogą przejść do Drzycimia?
Pani Sabina Majewska – W Drzycimiu jest tendencja malejąca. Kłaniają się odprawy dla nauczycieli, którzy nie mają zatrudnienia. Dzieci natomiast zasilą oddziały istniejące.
Radny p. Mirosław Parczyk – W 2011 roku sprzedamy dom lekarza, w 2012 zamkniemy szkołę w Sierosławiu. Co będziemy sprzedawali w kolejnych latach?
Wójt – Tak się złożyło, że był okres na skorzystanie z funduszy unijnych i takie wynikają z tego następstwa. Może sprzedamy działkę użytkowaną przez Państwa Żelaznych, bo jak pamiętamy byli zainteresowani jej kupnem. To jest kolejny majątek do sprzedaży.
Przewodniczący Rady – Jeden budynek sprzedamy, drugi pozyskamy na boisku. Z tym majątkiem to trzeba uważać.
Wójt – Zauważyłem, że pomysły, które przedstawiam od razu dostają w łeb. Nie działam przecież tutaj dla własnego interesu, tylko dla interesu całej gminy.
Radna p. Elżbieta Babińska -  A gdyby tak wstrzymać budowę  tego budynku na boisku?
Wójt – Nie jest to możliwe.
Przewodniczący Rady – Wójt ma słuszność. Ta budowa musi już iść.
Radny p. Edmund Szymczak – Stawiam wniosek o zamknięcie dyskusji.
            Za wnioskiem opowiedziała się 1 osoba, 5 było przeciwnych, 1 wstrzymała się od głosu.
 
Przewodniczący Komisji – Czyli dyskusja trwa dalej.
 
Radny p. Jerzy Krüger – Ale odchodzimy od dyskusji na temat.
Radna p. Elżbieta Babińska – W projekcie planuje się sprzedaż mieszkania, proszę wyjaśnić.
Wójt – Nie wiem, o jakie mieszkanie chodzi. Chyba o to w prognozie wieloletniej. W kilku następnych latach możemy taką sprzedaż założyć.
Pani Sabina Majewska wyjaśniła, że zgodnie z zaleceniami RIO rezerwa ogólna stanowi kwotę 72 tysiące ( na ewentualne odśnieżanie w II półroczu ), a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 42 tysiące. Nie będzie załącznika nr 14 tylko nr 12. Dodała, że jeżeli będzie zmiana w budżecie, to będzie ona zmieniała uchwałę budżetową o wieloletnią prognozę finansową. „ Spodziewamy się większych wpływów w II półroczu. Dotacje były wyszczególnione w trzech załącznikach, a muszą być w jednym. Zmiany te nie powodują żadnych zmian po stronie dochodów i wydatków. Mamy przewidzianą dotację na projekt chodnika dla Powiatu – 30 tysięcy, środki ze sprzedaży domu – możemy liczyć na minimum 150 tysięcy dochodów ( szacunek był wyższy ), 30 tysięcy dla stowarzyszeń sportowych. W płacach dla nauczycieli na dzień dzisiejszy brakuje 490 tysięcy, natomiast biorąc pod uwagę zmiany od września, będzie brakowało tylko 350 tysięcy.”
Wójt – Czy te poprawki mogą uzyskać Państwa akceptację?
Radny p. Jerzy Krüger – Nie wiemy, co ze sprzedażą tego domu.
Wójt – Uchwałę w tym zakresie przygotujemy na kolejną sesję.
Przewodniczący Komisji – Czy te autopoprawki skutkują na tyle, że chcą Państwo odnieść się do tego całościowo, czy do każdej odrębnie?
Radna p. Wanda Wyłupska – Bez sprzedaży domu to i na sport pieniądze nie mają sensu i na projekt chodnika również.  
Radny p. Edmund Szymczak – Musimy mieć to, o co prosiłem.
Wójt – Może to być informacja ale nie załącznik do projektu uchwały.
Pani Sabina Majewska – Przygotuje taką informację i mogę się pod tym podpisać.
Przewodniczący Rady – Pan Szymczak składał interpelację na temat zaawansowania robót na boiskach (Orlik i wielozadaniowe).  Nie uzyskał wyczerpującej informacji na sesji w grudniu.
Wójt – Mogłem tylko tyle powiedzieć, co w informacji z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących. Za Orlika nie zapłaciliśmy jeszcze ani złotówki, a za wielozadaniowe boisko dokonaliśmy częściowej płatności.
Radna p. Elżbieta Babińska – Jaki był realny koszt remontu Gminnej Przychodni?
Wójt – Realny, czyli jaki?
Radna p. Elżbieta Babińska – Rzeczywisty.
Wójt – ok.170 tysięcy.
Radny p. Jerzy Krüger – Komisja powinna zająć stanowisko odnośnie sprzedaży domu lekarza.
Przewodniczący Komisji – Czy możemy już wydać opinię? Nie jest to możliwe.
Radny p. Dariusz Podlejski – Brakuje mi zasadniczego elementu – jakie duże jest niedoszacowanie.
Pani Sabina Majewska – Patrząc na wszystkie wnioski, jakie wpłynęły tzw. „koncert życzeń” to brakuje 2 mln złotych.
Radny p. Edmund Szymczak – Chodzi nam o to, co jest realnie niedoszacowne. Chce zobaczyć, jak to realnie się rozłoży.
Radna p. Elżbieta Babińska – Popieram.
Przewodniczący Rady – BIP nie jest prowadzony na bieżąco. Nie wiem, jakie są projekty, jakie leżą na półce, jakie projekty są zlecone.
Wójt – Są wydane środki na studium potrzeb w zakresie przebudowy ulicy Szkolnej w Drzycimiu ( 500-600 złotych ).                                                                                                                                                                                                                     
Radny p. Jerzy Krüger – Rozmawiamy, nic nie ustaliliśmy. Wygląda na to, że powinniśmy się spotkać ponownie na wysłuchanie konkretnych danych. Ale kiedy?
Przewodniczący Komisji – Ja nie mam czasu zbierać się ani w poniedziałek, ani we wtorek. Jeżeli jest ocena radnych, że jest to zrobione na kolanie, to ja szanuję ich zdanie.
Radny p. Dariusz Podlejski - Przygotować na sesję informację dotyczącą niedoszacowania niezbędnych działów i rozdziałów, w kwotach rzeczywistych i spodziewanych możliwościach pokrycia tych niedoborów w roku budżetowym 2011.
              Za wnioskiem Komisja opowiedziała się jednogłośnie.
 
Przewodniczący Komisji – Autopoprawki Wójta nie dają gwarancji, że budżet będzie prawidłowy. Przygotowanie autopoprawek realnych na środę mogłoby coś zmienić. Dzisiaj jest piątek i jest za późno, aby o tym myśleć.
Radny p. Jerzy Krüger – Skoro temat budzi kontrowersje, dlaczego Pan zwołuje Komisję na ostatni dzień? Komisja w tej sytuacji nie zajmie stanowiska z uwagi na brak danych.
Wójt – Gdyby Komisja Budżetowa jako pierwsza,                                                nadała jakiś tok tym sprawom. Szkoda, że tak się stało. Chciałbym wcześniej o tym wiedzieć. Rozumiem, że zawsze złośliwy się znajdzie.
Przewodniczący Komisji – Niech każdy wykonuje swoją pracę dobrze.
           Komisja na podstawie przedłożonych jej materiałów w zakresie projektu budżetu na 2011 rok wydała opinię negatywną:  1 głos za, 4 przeciwne i 2 wstrzymujące się.
 
Ad. 3.
 
     Przewodniczący Komisji zasięgnął opinii członków Komisji w zakresie sporządzenia sprawozdania z działalności Komisji za 2010 rok, które ma być przedstawione na najbliższej sesji Rady Gminy.
 
Ad. 4.
 
      W ramach „Spraw bieżących” głos zabrała radna p. Elżbieta Babińska sygnalizując śliską nawierzchnię na ul. Broniewskiego i na drogach osiedlowych.
       Przewodniczący Komisji zapytał Wójta o terminy zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysów.
Wójt – Myślę, że po uchwaleniu budżetu. Luty byłby tym czasem najlepszym.
Radny p. Jerzy Krüger zasugerował aby posiedzenia Komisji, kiedy są tak trudne tematy, zwoływane były wcześniej.
Radny p. Edmund Szymczak – Budżet nie wymaga angażowania obecności innych pracowników prócz Pani Skarbnik.
Przewodniczący Komisji – Jeżeli będą trudniejsze tematy będę zwoływał Komisję o godzinie wcześniejszej.
 
 
  
 
                                                                                          Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                Zygmunt Wycinek

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (23 lutego 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (23 lutego 2011, 13:11:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 873