Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 19 stycznia 2011 roku

                                            P R O T O K Ó Ł  nr 1/2011
                                                             z przebiegu posiedzenia
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
odbytego w dniu 19 stycznia 2011 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 1445 ). 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
1) Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2) Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy – p. Sabina Majewska
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:  
1.  Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Przyjęcie porządku obrad.
2.   Opinia do projektu budżetu gminy na 2011 rok.
3.  Sprawy bieżące.                        
 
Przebieg posiedzenia:   
Ad. 1.  
          Przewodnicząca Komisji, w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji.  
          Przewodnicząca Komisji wystąpiła z wnioskiem o ujęcie w porządku posiedzenia trzeciego punktu tj. „Sprawozdanie z działalności Komisji za 2010 rok.”  
       Propozycja ta została przyjęta przez członków Komisji jednogłośnie.
 
Porządek posiedzenia – po zmianach:
 
1.  Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Przyjęcie porządku obrad.
2.   Opinia do projektu budżetu gminy na 2011 rok.
3.  Sprawozdanie z działalności Komisji za 2010 rok.
4.  Sprawy bieżące.                        
                        
Ad. 2.
 
       Wprowadzenia w temat dokonał Wójt: „Projekt budżetu został złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie. Projekt zakłada przewidziane dochody na rok 2011 i konieczne wydatki. Projekt ten pozwoli nam funkcjonować na takim poziomie, jaki zakłada ten budżet.
Pani Sabina Majewska – Jest już opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i jest ona pozytywna.
Wójt – W tym roku jest dodatkowy element w projekcie budżetu  - wieloletnia prognoza finansowa. Element ten zaczął obowiązywać w tym roku.
Pani Sabina Majewska – Od tego roku wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. W działach możecie Państwo zauważyć niedobory, ale inaczej nie można było zbilansować budżetu.
 
Dyskusja:
 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Orlik miał być dokończony w październiku. Dlaczego nie ma go w budżecie na 2011 rok?
Pani Sabina Majewska – Na kolejnej sesji, po uchwaleniu budżetu wprowadzimy 600 tysięcy z kredytu na Orlika. Jeżeli nie dostaniemy pieniędzy zrywamy umowę.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Czy są jakieś kary umowne?
Wójt – Tak, 1.300 złotych miesięcznie.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – W Bukowcu płacą 10 tysięcy miesięcznie.
Wójt – Rozmawiałem z Marszałkiem i Wicemarszałkiem i obiecali, że dostaniemy te pieniądze i mam wiele wiary w to, że tak będzie.
Pani Sabina Majewska – 600 tysięcy z nadwyżki budżetowej przeznaczymy na budowę boiska Orlik 2012, jako środki niewykorzystane z kredytu inwestycyjnego.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Kiedy będzie zrobiona bieżnia?
Pani Sabina Majewska – Bieżni już nie ma, bo zwiększona została płyta boiska.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Niektóre pozycje w tym projekcie są za ogólne.
Pani Sabina Majewska – Być może tak, ale projekt został opracowany zgodnie z wymogami. Takiej szczegółowości wymaga Regionalna Izba Obrachunkowa.
Radny p. Wojciech Kruczyński – 3 mln złotych wzięliśmy kredytu. Na co go wydaliśmy?
Pani Sabina Majewska – 900 tys. dotacja dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Drzycim – Plewno, 600 tys. budowa kanalizacji Drzycim - Jastrzębie, 900 tys. przebudowa drogi w Gródku ul. Kwiatowa i 600 tys. czeka na zakończenie boiska Orlik 2012.
Przewodnicząca Komisji – W dziale 700, czy tam są plany dla Krakówka?
Pani Sabina Majewska – Też i są też pieniądze na sporządzanie szczegółowych warunków zabudowy, bo nie mamy planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca Komisji – Czy starczy zaplanowanych środków na cmentarze?
Wójt – Może nie starczyć.
Pani Sabina Majewska – Nie mamy cmentarzy komunalnych, zatem te, które mamy należy traktować, jako właśnie takie.
Radna p. Alicja Rehmus – Ten budżet nie jest stworzony przez jedna osobę. Pisały go osoby, które mają pojęcie o jego tworzeniu. Dla mnie jest dobry. Gdybym dziś miała głosować, byłabym za.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Jest za ogólny, Pani Alu. Nie wiemy ile pieniędzy przeznaczono na festyny. Uważam, że festyn w roku ubiegłym był za drogi. Nie ma też w budżecie środków na chodnik na ul. Świeckiej w Drzycimiu. Ogólnie jest za mało danych.
Przewodnicząca Komisji – Czy w całości zapotrzebowanie ma pokrycie w budżecie?
Wójt – Trzeba szukać możliwości dochodów. Mam pomysły na ich zwiększenie.
Przewodnicząca Komisji - Pieniędzy w oświacie może starczyć do września i co dalej?
Pani Sabina Majewska - Nie ma jeszcze środków, które powinniśmy otrzymać, zgodnie z umowami zawartymi w roku 2010.
Przewodnicząca Komisji – Czy byśmy mogli otrzymać wykaz tych spodziewanych środków?
Radny p. Tadeusz Kaszubowski –  A jak nie dostaniemy? Zwrot pieniędzy na przebudowę kotłowni przyszedł po dwóch latach.
Przewodnicząca Komisji – Będzie tak, że to Rada Gminy będzie winna tym brakom.
Wójt – Brakuje na wypłaty dla nauczycieli, na wydatki na sport. Wszędzie jest za mało środków. Mówimy jednak skąd pieniądze przyjdą – za kanalizację, za drogę.
Pani Sabina Majewska – Zmieniliśmy pokrycie dachowe na domu lekarza. Może zgodzicie się Państwo na sprzedaż tego budynku? To też byłby dochód.
         Pan Wójt wyjaśnił, że lekarze weterynarii mają gdzie mieszkać poczym dodał, że poprzednia Rada Gminy na sprzedaż tego budynku się nie zgodziła. „Ja byłem za tym żeby go sprzedać. Aktualnie położony dach podwyższy jego wartość.”
Radna p. Alicja Rehmus – Co z halą po Kowalskim?
Wójt – Jest sprzedana przez p. Kowalskiego. Użytkują ją nasi weterynarze. Wracając do budżetu, wszystko jest okrojone.
Pani Sabina Majewska – To prawda. Materiały źródłowe są u mnie. Szkoła w Sierosławiu wystąpiła o 5 tysięcy na remont schodów a dostała „zero.” Pani Dyrektor nie może zrobić schodów i zawierać umów na nowe zobowiązania. Co do wynagrodzeń, dyrektorzy zostaną uprzedzeni o tym, że zostaną one doszacowane w terminie późniejszym.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Czy jest podatek od BE&K?
Wójt – Jest, bo mają nieruchomości na naszym terenie.
Przewodnicząca Komisji – Czy energia w świetlicach wiejskich jest płacona całkowicie ze straży pożarnych?
Pani Sabina Majewska – Nie, tak to nie jest. Jest płacona z budynków komunalnych. Np. w Jastrzębiu jest podział, bo tam są garaże na autobusy i część energii jest płacona z transportu.
Wójt – Za garaż w Gródku płacimy 800 złotych za 2 miesiące.
Radny p. Wojciech Kruczyński – Nie mówiliśmy jeszcze o sporcie. 800 tysięcy na boisko i jeszcze nie starczy, a na sport?
Pani Sabina Majewska – Kluby złożyły zapotrzebowanie na 100 tysięcy. Jak skończy się sezon zimowy trzeba będzie coś im dać. Jutro jest kolejna Komisja i dowiemy się, jakie są w tym zakresie potrzeby.
Wójt – Rolą Wójta i Rady będzie w jakimś stopniu środki na ten cel zabezpieczyć.
Pani Sabina Majewska – Koniecznością było doszacowanie wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego i robót publicznych.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Koniecznie trzeba dać sportowcom. A może z rezerwy? A może z puli Wójta?
Pani Sabina Majewska – Nie ma takiej puli i nigdy nie było.
Wójt – Chciałbym zobaczyć odniesienie tej Rady Gminy do sportu. W minionej kadencji były bardzo duże wydatki na sport. Rada uznawała to za potrzebne.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Więcej pieniędzy nie mamy. Klub miał sponsora, ale już nie ma.
Wójt – Bardziej się nastawmy na Orlika, bo on ma funkcjonować od rana do wieczora. Mam nadzieję, że z Orlika wyłoni się grupa, która wejdzie na stadion.
Radna p. Alicja Rehmus – Niech się wykażą osoby, które tym społecznie żyją. W szkole też nie ma pieniędzy na nagrody. W konkursach szkolnych nauczyciele kupują nagrody ze swoich pieniędzy.
Przewodnicząca Komisji – Czy zostaną jakieś środki na rekultywację dróg gminnych po odśnieżaniu?
Pani Sabina Majewska – Mamy to szczęście, że dziury na drogach asfaltowych łata Powiat i Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z naszymi drogami będziemy musieli poradzić sobie sami.
Przewodnicząca Komisji – Czy Spółka Wodna złożyła jakieś zapotrzebowanie na środki?
Pani Sabina Majewska – Nie, wniosku nie było.
Wójt – Wczoraj odbyło się spotkanie z udziałem różnych osób, w tym z Powiatu i znaleźliśmy sposób na złagodzenie sprawy rozlewiska przy drodze powiatowej w okolicach Dąbrówki.
Radny p. Tadeusz Adrych – Czy będzie szlaka?
Wójt – Środki na szlakę macie w funduszu sołeckim.
Radna p. Elżbieta Chróścińska -  Mamy ok. 4 tysięcy.
          W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie: 4 głosy „za” i 3 przeciwne.   
 
Ad. 3.
 
        Sprawozdanie z działalności Komisji za 2010 rok opracowała i obecnym przedstawiła Przewodnicząca Komisji.
 
Ad. 4.
 
Radna p. Alicja Rehmus – Ze sprzedażą tego domu, to naprawdę trzeba ruszyć.     
Przewodnicząca Komisji – Sprzedając budynek, sprzedaje się działkę, a to jest działka w centrum.
      Radny p. Wojciech Kruczyński zasygnalizował problem utrudnionego dojazdu szambowozu na teren dawnej szkoły w Biechówku.
      Pan Wójt zapewnił, że zajmie się tym problemem.
 
 
Załączniki:
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Projekt budżetu gminy na 2011 rok.
3/ Sprawozdanie z działalności Komisji za 2010 rok.
                                                                                                                                                     
                                                                  Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                                                            
                                                                      Wanda Wyłupska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka Inspektos ds. Obsługi Rady (23 lutego 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (23 lutego 2011, 13:05:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 830