Protokół z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów odbytego w dniu 21 grudnia 2010 r.

                                                P R O T O K Ó Ł  Nr 2/2010
 
                       z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
                                      odbytego w dniu 21 grudnia 2010 roku
 
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
 
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński,
2. p. Sabina Majewska - Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy
3. Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. Jolanta Szczepańska,
4. Przewodniczący Rady Gminy – p. Józef Gawrych.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Zygmunt Wycinek -  Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
 
 1. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku posiedzenia.  
2. Opinia do preliminarza wydatków, zawartego w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
 
3. Opinia Komisji do zaproponowanych zmian w budżecie na 2010 rok.
 
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok.  
                                                                    
5. Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1.
 
       Przewodniczący Komisji powitał wszystkich zgromadzonych poczym  stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Protokół                  z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 3 grudnia 2010 roku Komisja przyjęła jednogłośnie. Jednogłośnie również Komisja zaakceptowała porządek obrad posiedzenia, które miało się właśnie odbyć.    
 
 
Ad. 2.
 
      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok członkowie Komisji otrzymali łącznie z zaproszeniami na posiedzenie. Preliminarz wydatków – tj. załącznik nr 2 do przedmiotowego projektu, został z pewnością poddany analizie członków Komisji. Obecna na posiedzeniu p. Jolanta Szczepańska - Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła krótko główne kierunki programu i wyjaśniła, że zmienione zostały kwoty, natomiast zadania pozostały takie same jak w roku 2010.
Wójt – Jest okazja aby wyjaśnić Panu Podlejskiemu wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej na kulig.
Pani J. Szczepańska wyjaśniła, że nikt z nauczycieli z Drzycimia nie wyraził chęci organizacji wyjazdu na kulig do Leosi. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu zorganizowała taka grupę. Uczestniczyły w nim dzieci z Sierosławia i Biechówka. Koszt – 700 złotych.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy planowane są w ramach Świetlicy Środowiskowej zajęcia w szkole w Gródku? 
Pani J. Szczepańska – Tak. Od 1 stycznia Pan Damian Szmelter będzie prowadził zajęcia.
          Uwag do zaplanowanego preliminarza wydatków w ramach realizacji programu, nie wniesiono. Został on zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
 
Radny p. Jerzy Krüger zapytał o skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Skład ten przedstawiła p. Jolanta Szczepańska:
1. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca
2. Kazimierz mazurek – terapeuta
3. Anna Cirsan
4. Michał Gwizdała
5. Jolanta Szczepańska.
Przewodniczący Komisji – Nie ma w składzie żadnego policjanta?
Pani J. Szczepańska – Żaden nie wyraził zgody, aby być członkiem tej komisji.
 
       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
     
Ad. 3.
 
          Zaproponowane zmiany w budżecie na 2010 rok omówiła p. Sabina Majewska- Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy. Projekt uchwały w tym przedmiocie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Dyskusja:
Radna p. Elżbieta Babińska zapytała odnośnie środków na stypendia szkolne, czy są one przyznawane na rok szkolny, czy kalendarzowy.
Pani S. Majewska wyjaśniła, że na rok kalendarzowy.
Radny p. Edmund Szymczak zapytał o finansowanie ulicy Kwiatowej w Gródku.
Pani S. Majewska wyjaśniła, że otrzymamy połowę z tego zadania.
Wójt – Od samego początku wiedzieliśmy, że będziemy mogli wystąpić o aplikację kosztów.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Był wzięty kredyt 900 tysięcy. Czyli te pieniądze zmniejsza deficyt budżetowy.
Pani S. Majewska – Wszystkich pieniędzy w tym roku nie dostaniemy, ale otrzymamy płatność pośrednią.
Radna p. Wanda Wyłupska poprosiła o informację dotyczącą ustaleń Komisji Rewizyjnej odnośnie braku dotacji do inwestycji w Sierosławiu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Edmund Szymczak wyjaśnił, że Komisja nie dopatrzyła się żadnych wad w postępowaniu.
Wójt – Lokalna Grupa Działania te pieniądze, które mieliśmy otrzymać, zachowa w swoim majątku. W przyszłym roku może pozyskamy te środki na nowo, jeżeli wpiszemy się w jakieś zadanie.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że taki był jeden z wniosków Komisji Rewizyjnej. Będąc przy głosie zapytał, czy przy dokonanej wymianie grzejników w Szkole Podstawowej w Drzycimiu wymieniono instalację również.
Pani S. Majewska – Część grzejników wymieniono latem. One już nie grzały, bo były bardzo zakamienione. Okazało się, że wystarczyło zmienić grzejniki i dzieci chodziły na krótkich rękawkach przy tej samej wydajności pieca.
Radna p. Elżbieta Babińska – Co z ogrzewaniem świetlicy w Biechówku?
Pani S. Majewska – Jest planowany zakup grzejnika elektrycznego.
Radna p. Elżbieta Babińska – Chodzi mi o dodatki mieszkaniowe. Dlaczego tak mało?
Pani S. Majewska – Osoby zalegające z płatnościami nie mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, stąd liczba ta zmalała.
     Po zakończonej dyskusji, zaproponowane zmiany w budżecie na 2010 rok uzyskały opinię pozytywną – jednogłośną.
 
Ad. 4.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił opracowany przez siebie plan pracy i poddał go pod dyskusję.
         W związku z tym, że uwag do rocznego planu pracy Komisji na 2011 rok nie wniesiono został on przez Komisję zaakceptowany.
 
Ad. 5.
 
      W ramach „Spraw bieżących” nikt nie zabrał głosu.
    
 
 
 
 
                                                                                    Przewodniczący Komisji 
 
                                                                                         Zygmunt Wycinek

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (24 stycznia 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 stycznia 2011, 18:26:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020