Protokół z posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 20 grudnia 2010 r.

                                                P R O T O K Ó Ł  nr  1/2010
 
                                                  z przebiegu posiedzenia
Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu 20 grudnia 2010 roku, posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 1540.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
1. Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. Jolanta Szczepańska
3. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” – p. Jacek Gawrych.
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Elżbieta Babińska Przewodni-cząca Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.     Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
3.    Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok.
4.    Sprawy bieżące.
 
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.      
        
         Pani Elżbieta Babińska - Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Porządek bieżącego posiedzenia został przyjęty  jednogłośnie.
 
Ad. 2.
 
        Główne kierunki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok przedstawiła p. Jolanta Szczepańska – Koordynator programu wyjaśniając, że program generalnie zakłada kontynuację zadań z lat ubiegłych. Następnie przedstawiła informację z przebiegu konsultacji społecznej nt. programu ( pozytywna ).
 
Dyskusja:
 
Radna p. Alicja Rehmus – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nie zgłosiło swojej opinii do programu ale mamy opinię pozytywną.
Przewodnicząca Komisji – Pkt 3a programu zakłada promowanie zdrowego stylu życia. Co pod tym rozumieć?
Radna p. Alicja Rehmus – W Szkole Podstawowej w Drzycimiu bierzemy czynny udział w akcji promowania zdrowej żywności. Dzieci płacą 2,30 zł na miesiąc i w zamian otrzymują soczki, mleko smakowe lub białe. Warzywa za darmo.
        Więcej głosów w dyskusji nie było.
        Program uzyskał pozytywną opinię Komisji – 7 głosów „za.”
Ad. 3.
 
             Przewodnicząca Komisji zwróciła się do obecnych z prośbą o zgłaszanie propozycji do rocznego planu pracy Komisji.
 
Radna p. Alicja Rehmus – Czy istnieje wieloletni plan w zakresie oświaty? Chodzi mi o sferę dydaktyczną, inwestycje i stan majątkowy.
Wójt – Istnieje plan rozwoju gminy Drzycim. Odrębnego dla oświaty nie ma.
Radna p. Alicja Rehmus – No właśnie. Z udziałem dyrektorów można by coś takiego stworzyć.
Radny p. Dariusz Podlejski – To jest dobry pomysł. Trzeba wiedzieć, w jakim kierunku mają te szkoły iść.
Radny p. Wojciech Kruczyński – Ten plan mógłby mieć również dowóz dzieci,  tu chodzi o ich bezpieczeństwo, bo teraz jest źle.
       W wyniku przeprowadzonego głosowania wszyscy członkowie Komisji opowiedzieli się za opracowaniem Wieloletniego planu rozwoju oświaty dla gminy Drzycim.
 
Radny p. Dariusz Podlejski – Do opracowania tego planu musimy się przygotować. To jest temat do głębszego rozeznania.
         Ustalono, że temat zostanie ujęty w planie pracy Komisji na             I kwartał.
 
Radna p. Alicja Rehmus – Czy pracownicy interwencyjni mogliby być zatrudnieni na zimę?
Wójt – Nie jest to możliwe, gdyż aktywizacja bezrobotnych trwa               w okresie sezonowym od wiosny do jesieni. Na ten cel i w takim okresie Powiatowy Urząd Pracy dostaje środki.
Radny p. Dariusz Podlejski – Chodzi tu o bezpieczeństwo, usuwanie błota pośniegowego.
Przewodnicząca Komisji – Czy, gdyby Rada Gminy podjęła decyzję, że należy takich pracowników zatrudnić, co Urząd Pracy na to?
Wójt – Już wspomniałem wcześniej, że aktywizacja za pośrednictwem Urzędu Pracy odbywa się w określonym czasie i nie mamy już robót publicznych w czasie zimy. Jedynie poprzez zwiększenie środków na zimowe utrzymanie dróg. Wtedy można zatrudnić takie osoby na umowę-zlecenie.
Przewodnicząca Komisji – Proponuję omówienie rozwoju sportu na terenie gminy.
Prezes UKS OLIMPIA – Jacek Gawrych – Ja proponuję najpierw na Komisji, a potem na sesji.
Przewodnicząca Komisji – Tak. Omówić to przed budżetem, zaprosić przedstawicieli klubów.
Prezes UKS OLIMPIA – Jacek Gawrych – Chcielibyśmy wiedzieć, czego radni oczekują od klubów.
Radny p. Dariusz Podlejski – Do planu pracy trzeba też ująć sprawy związane z organizacją różnych imprez np. Cross Gródecki. Proponuję, aby powstał Komitet organizacyjny. Tak samo festyn. Nie było komitetu organizacyjnego.
Radna p. Alicja Rehmus – Wyjaśnię, odnośnie festynu. Zawsze istniał komitet organizacyjny.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Tak, zawsze istniał. Podobnie, jak przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zawsze taki komitet pracuje. Dodam, że ostatnio obchodziliśmy piątą rocznicę istnienia Klubu Krwiodawców i Pana Wójta nie było.
Wójt – Zawsze organizujecie te uroczystości w sobotę, kiedy ja jadę do szkoły.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – W przyszłym roku zrobimy w piątek.
Radna p. Alicja Rehmus – W Drzycimiu bardzo dużo się dzieje. Wysyłamy informacje do „Czasu Świecia” i nic w gazecie się nie ukazuje. Są też co roku imprezy dla niepełnosprawnych.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Trzeba uwzględnić w planie bezpieczeństwo publiczne.
Przewodnicząca Komisji – Może świetlice środowiskowe?
Radny p. Dariusz Podlejski – Tak. Można nawet zobaczyć, jak te świetlice wyglądają.
Przewodnicząca Komisji – Nie działa w Dólsku, bo jest remontowana podłoga.
Wójt – Od 15 grudnia jest nowy dyrektor Świetlicy Środowiskowej.
Radna p. Alicja Rehmus – od 10 lat w Gródku nie ma Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nic się tam nie dzieje. Przecież to może odbywać się w szkole.
Radny p. Dariusz Podlejski – Można też wyjść z jakimś konkursem odnośnie promocji gminy.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Jakiś plastyczny?
Radny p. Dariusz Podlejski – Coś takiego.
Przewodnicząca Komisji – Są stałe tematy, które Komisja musi  omówić corocznie.
          Opracowany plan pracy na 2011 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 4.
 
Radny p. Mirosław Parczyk – Na tej nowej drodze do Plewna ludzie tracą orientację. Tej drogi teraz nie widać. Zrównała się z polami.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – To jest droga powiatowa.
Radny p. Mirosław Parczyk – Trzeba coś też zrobić z tym przepustem pod drogą, o którym mówił Pan Wycinek.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Tam jest okropnie. Współczuję temu człowiekowi, który tam mieszka.
Wójt – Jeden z gospodarzy zasypał rów melioracyjny. Jest to mieszkaniec gminy Bukowiec. Udrożnienie tego rowu, to jest poważna inwestycja.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – To jest długi odcinek. Może droga się obsunąć.
Radna p. Alicja Rehmus – Chciałabym wystąpić z prośbą, aby nie obcinać godzin na nauczanie indywidualne. Przyznawany był maksymalny wymiar, a teraz o dwie godziny mniej.
Przewodnicząca Komisji – Dlaczego są takie tendencje?
Wójt – Pieniądze na ten cel pochodzą wyłącznie z budżetu gminy a nie z budżetu szkół tj. 50 złotych brutto za 1 godzinę lekcyjną. Jeżeli mówimy o konkretnych przypadkach, pieniądze na określone przypadki są kontrowersyjne.
Radna p. Alicja Rehmus – Przypadek w Gródku nie należy do przypadków ograniczenia psychicznego, tylko fizycznego. W tym przypadku te 10 godzin jest bardzo mu przydatne, bo on na teren szkoły nie wejdzie.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy Urząd partycypował w organizacji Mikołajek dla Szkoły Podstawowej w Sierosławiu? Świetlica Środowiskowa w Drzycimiu, Gródku i Biechówku takich  środków nie otrzymała. Jak to było finansowane? Z jakich środków?
Wójt – Zapytamy p. Joli. ( Sprawa została wyjaśniona na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów w dniu 21 grudnia 2010 roku ).
Radny p. Tadeusz Kaszubowski  zwracając się do obecnego na posiedzeniu  p. Jacka Gawrycha – Czy wyście jakiś program przedstawili?
p. Jacek Gawrych – Po nowym roku ogłasza się konkursy.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski  - My przed uchwaleniem budżetu musimy znać wasze oczekiwania.
p. Jacek Gawrych – My chcemy jak najwięcej. Chcemy się jednak dowiedzieć, czego oczekuje społeczeństwo od klubów.
 
                                                                        Przewodnicząca Komisji
 
                                                                              Elżbieta Babińska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady (24 stycznia 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 stycznia 2011, 18:23:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1114