Protokół z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów odbytego w dniu 3 grudnia 2010 r.

                                                P R O T O K Ó Ł  Nr 1/2010
 
                          z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
                                            odbytego w dniu 3 grudnia 2010 roku
 
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
 
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy –               p. Sabina Majewska.
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
4. Ustalenie limitu kilometrów na wyjazdy miejscowe – po terenie gminy.
5. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
6. Sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
 
     Przewodniczący Komisji powitał wszystkich zgromadzonych, poczym  stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji.
 
Ad. 2.
 
     Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  
 
 
 
Ad. 3.
 
      Przewodniczący Komisji zapytał członków, czy chcą wstąpić z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
      Ustalono, że projekt uchwały w tej kwestii przygotuje Komisja.
 
Dyskusja:
 
Radna p. Elżbieta Babińska zaproponowała, aby składniki wynagrodzenia pozostały na dotychczasowym poziomie.
Radny p. Jerzy Krüger stwierdził, że wyniki wyborcze wskazały na to, że ocena Wójta jest pozytywna dlatego wynagrodzenie powinno być podwyższone o stopień inflacji za każdy rok: 4.500 – zasadnicze, 1.600,- dodatek funkcyjny i pozostałe składniki w zależności od podwyżki tych dwóch składników.
     W wyniku głosowania: 2 głosy za, 3 przeciwne i 2 wstrzymujące się – propozycja radnego Krügera upadła.
     Za propozycją radnej p. Elżbiety Babińskiej opowiedziało się 4 radnych, 2 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.
    Cały projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu został zaakceptowany w wyniku następującego głosowania: 3 głosy za, 2 przeciwne i 2 wstrzymujące się.
 
Ad. 4.
 
       Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym dotychczas obowiązujący projekt uchwały w przedmiocie tzw. kilometrówki dla Wójta Gminy.
       Pani Sabina Majewska wyjaśniła, że od przysługującej kwoty na jazdy lokalne jest odprowadzany podatek w wysokości 18%.
 
Dyskusja:
 
Radna p. Elżbieta Babińska – Uważam, że należy pozostawić na tym samym poziomie. Ale mam jeszcze pytanie. Czy ten limit kilometrów jest wystarczający?
Wójt – jest o połowę za mały.
Radny p. Jerzy Krüger – Uważam, że ograniczenie do 300 kilometrów jest zawężeniem możliwości wójtowi, a inwestycje trzeba kontrolować.
Radny p. Mirosław Parczyk – Proponuję 400 kilometrów.
Radna p. Elżbieta Babińska – Proponuję pozostawić 300.
Pani Sabina Majewska wyjaśniła, że zwyżka stanowiłaby kwotę 72 złote.
Radny p. Edmund Szymczak – Te 100 km to nie jest tak dużo. Proponuję się zastanowić i przemyśleć.
     Głosowanie przeprowadzono nad propozycją dalej idącą, tj. 400 km. Za tą wysokością kilometrówki opowiedziało się 4 radnych, 1 był przeciwny i 2 wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały, który zostanie przedstawiony Radzie Gminy stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 5.
 
       Pani Sabina Majewska przedstawiła proponowane zmiany w budżecie na 2010 rok- zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. Projekt uchwały w tym przedmiocie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
      Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję pytając, czy są uwagi do zmian.
 
Radny p. Edmund Szymczak – 66 tysięcy z Sierosławia bardzo by się przydało. Robić dopiero wtedy, jak jesteśmy pewni, że pieniądze otrzymamy. Jest to działanie na szkodę Wójta.
Pani Sabina Majewska – Niektórzy radni to potwierdzą, to nie jest niczyja wina, taki były założenia Lokalnej Grupy Działania.
Wójt – Mieliśmy nawet podpisaną umowę z Marszałkiem Sejmiku.
Radna Babińska uznała, że w takim razie jest to nieodpowiedzialne postępowanie osób w Urzędzie Marszałkowskim.
Radny p. Dariusz Podlejski – Mamy kolejną sytuację, że robimy coś, a nie mamy pieniędzy.
Przewodniczący Komisji – Sprawa jest na tyle poważna, że był nawet wniosek w tej sprawie przy uchwalaniu budżetu na rok bieżący. Sprawa ma wymiar bardzo poważny, bo zdecydowała o tym Rada Gminy przy dwóch głosach wstrzymujących. Świetlica miała być remontowana przy gwarancji otrzymania środków na ten cel. Przy braku otrzymania środków remont miał być realizowany etapami ze środków własnych gminy. Tej dotacji nie ma. Dlaczego był taki pospiech w wykonywaniu tego remontu? Kwota nie jest małą, a wykonawca pieniądze z pewnością otrzymał. Dzisiaj w głosowaniu Rada nie ma wyjścia.
Pani Sabina Majewska dodała, że w celu wyjaśnienia tej sprawy udostępni do wglądu umowę i pisma w tej sprawie.
 Radny p. Dariusz Podlejski – W celu wyjaśnienia tej sprawy należy powołać Komisję Rewizyjną. Składam taki wniosek.
Radna p. Elżbieta Babińska – Czy te dokumenty można jeszcze teraz zobaczyć?
Pani Sabina Majewska –Teraz jest już mało czasu, bo za chwilę jest sesja, ale na sesję bym przyniosła.
Przewodniczący Komisji – Uważam, że należy tak zmienić w uchwale żeby tych pieniędzy nie brać pod uwagę na dzisiejszej sesji. Poza tym powołać Komisję Rewizyjną i wniosek złożyć na ręce Przewodniczącego Rady.
          Za tym wnioskiem opowiedziało się 3 radnych, 1 był przeciwny, 3 wstrzymało się od głosu.
          Za wnioskiem, żeby zdjąć z uchwały środki przeznaczone na świetlicę w Sierosławiu głosowali wszyscy członkowie Komisji.
Pani Sabina Majewska – Propozycja Wójta jest taka żeby to jednak odbyło się na tej sesji.
Radny p. Edmund Szymczak – No to przegłosujmy.
Przewodniczący Komisji – Głosowanie już się odbyło. Było 7 głosów „za.”
 
       Opinia do zmian w budżecie z wyłączeniem 88 tysięcy była pozytywna. 5 członków Komisji opowiedziało się „za” 2 wstrzymało się od głosu.
 
                                                                                    Przewodniczący Komisji 
 
                                                                                        Zygmunt Wycinek

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady (24 stycznia 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 stycznia 2011, 18:20:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 923