Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 3 listopada 2010 r.

                                          P R O T O K Ó Ł  nr  7/2010
 
                                                z przebiegu posiedzenia
Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu   3 listopada  2010 roku, posiedzenie trwało od godz. 12-tej do godz. 1320.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer
4. Inspektor ds. Wymiaru Podatku  – p. Elżbieta Zielińska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Dariusz Podlejski Przewodni-czący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1. Stwierdzenie quorum. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2011 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Stanowisko Komisji w sprawie podatków lokalnych na 2011 rok.
4. Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:
 
Ad. 1.
 
          Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia, został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
         Jednogłośnie wprowadzony został dodatkowy punkt pod poz. 4 – Rozpatrzenie pisma Pani Wójt Gminy Lniano w sprawie zmiany granic gmin Drzycim i Lniano.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
 
1. Stwierdzenie quorum. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2011 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Stanowisko Komisji w sprawie podatków lokalnych na 2011 rok.
4. Rozpatrzenie pisma Pani Wójt Gminy Lniano w sprawie zmiany granic gmin Drzycim i Lniano
5. Sprawy bieżące.
 
Ad. 2.
           
           Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2011 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie omówiła p. Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy – „Program współpracy uchwalany jest corocznie i w tym roku też należy to zrobić. W związku ze zmianą ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie program wygląda trochę inaczej, ponieważ zgodnie z ustawą musiały zostać zawarte w nim pewne punkty i program musi być uchwalony do końca listopada roku poprzedzającego, na rok, który jest uchwalany. Program  podlegał konsultacji z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Rady w sprawie konsultowania aktów prawnych, o której była mowa aż dwa razy w związku z tym, że trzeba było zmienić ogłoszenie tej uchwały. Konsultacja została przeprowadzona w dniach od 12 października do 1 listopada. Odzewu na tą konsultację nie było praktycznie żadnego. Jedna z organizacji pozarządowych po prostu wyraziła pozytywną opinię, co do tego programu i program za pośrednictwem poczty tradycyjnej został doręczony dziewiętnastu podmiotom na terenie gminy. Spoza gminy również żadnych opinii, wniosków i uwag do tego programu nie było. Jednym jakby z nowych elementów programu, jest ustalenie jakby kwoty środków, które należy na realizację tego programu zapewnić. W związku z tym, że trudno jest to zrobić przed podjęciem uchwały budżetowej, bo różnie się to może zdarzyć. Po prostu to jest ta kwota ustalona w taki sposób, w tak zwanym minimum, czyli nie mniej niż, jak co najmniej 50 tysięcy.   To nie są tylko dotacje dla organizacji pozarządowych, ale również inne formy współpracy na przykład współorganizacja pewnych imprez. Do tego można doliczyć też partnerstwo z fundacją edukacyjną „Drogi Polek i Polaków,” która prowadzi na terenie naszej gminy punkty przedszkolne, gdzie też pewne koszty ponosimy. W związku z tym, wszystkie te pieniądze jakby mają stanowić nie mniej, jak 50 tysięcy, oczywiście w zależności od tego, jak będzie wyglądał budżet i czy będą takie możliwości. Do tej pory sam sport kwalifikowany miał więcej.  Doszły też sprawy związane z powoływaniem i sposobem powoływania komisji konkursowych do przeprowadzania konkursów na powierzenie zadań do wykonania i udzielenia dotacji, ponieważ też zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie w skład komisji konkursowych wchodzić muszą wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych i zostało to też w tym programie określone. Są tam też elementy znane z poprzednich lat typu umożliwienie z korzystania z ksero, z faksu, z telefonu jakby ktoś musiał i na przykład udostępnianie pomieszczeń na spotkania itp.”
 
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – Jest to w takim razie zalążek, a Rada w ciągu roku może środków „dochwalić.”
P. Ludwika Rezmer – No tak. Dodam jeszcze, że konsultacje były przeprowadzone na podstawie uchwały, która jeszcze nie obowiązuje, bo nie jest ogłoszona, ale inaczej tego zrobić nie szło.
       Uwag do projektu uchwały nie wniesiono, więcej głosów w dyskusji nie było. Projekt został zaopiniowany jednogłośnie – pozytywnie.
 
Ad. 3.
 
Radny p. Edmund Szymczak – Może nowa Rada uchwali te podatki?
Wójt – Wszystkie dotychczasowe Rady w okolicznych gminach uchwalają podatki. Na to żeby zostawić to nowej Radzie jest za późno, gdyż uchwały w tej kwestii podlegają publikacji i musi się to zakończyć w pierwszych dniach grudnia. Nie jest to zatem możliwe żeby uchwalała podatki kolejna Rada.
 
Stanowisko w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2011 rok:
 
I.            W zakresie stawek podatku od nieruchomości:
 
Od gruntów
 
a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,69 zł. od 1m2 powierzchni,
b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł. od 1 ha powierzchni,
c)   pozostałe grunty 0,18 od 1m2 powierzchni.
 
Od budynków lub ich części:
 
a)   mieszkalnych 0,64 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,22 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,82 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
e)   pozostałych 5,10 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej.
 
Od budowli – 2% ich wartości.
 
Do proponowanych w projekcie uchwały zwolnień uwag nie wniesiono.
 
II.          Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych Komisja zaopiniowała pozytywnie.
 
III.        Komisja  nie wniosła o obniżenie ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w kwocie 37,64 zł.
  
IV.          Komisja nie wniosła o obniżenie ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w kocie 154,65 zł.
 
 
  Ad. 4.   
          Treść pisma wystosowanego przez Panią Wójt Gminy Lniano przedstawiła p. Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Babińska poczym dodała: „Akurat te 5 nazwisk tzn. osób podpisanych pod pismem, korzysta z usług Gminnej Przychodni w Drzycimiu.”
Radny p. Michał Pamulak – Jak będziemy się zgadzać to inni będą się z naszej gminy wypisywać.
Radny p. Edmund Szymczak – Też nie jestem za tym aby pozbywać się terenu gminy.
Radna p. Aniceta Gubańska – Można rozmawiać. Można zapytać tych ludzi o co im właściwie chodzi.
Wójt – To jest bardzo długa procedura. Obecna Rada nie będzie decydować, czy te grunty mają pozostać w naszej gminie, czy nie.
Radna p. Janina Różycka – Nie znam się na przepisach tak dalece, ale pismo jest do tej Rady. Jak to się stało, że ci mieszkańcy są zameldowani w innej gminie?
Wójt – Z pewnością na skutek tego, że granica między gminami przebiega wzdłuż drogi.
Przewodniczący Komisji – Pismo jest wystosowane do Rady i trzeba to załatwić. Czy jest jakiś wniosek, który mógłby być odpowiedzią dla Pani Wójt Gminy Lniano?
      W sprawie pisma wystosowanego przez Panią Wójt Gminy Lniano, Komisja opowiedziała się przeciw zmianie granic gmin Drzycim i Lniano w miejscowości Zalesie Szlacheckie.
Ad. 5.
        Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Powiatowej Komendy PSP w sprawie zakupu samochodu strażackiego.
Wójt – W przyszłorocznym budżecie gminy zaplanowałem dotację na zakup – 5 tysięcy. Jaka rzeczywiście będzie okaże się po uchwaleniu budżetu na 2011 rok.
Radny p. Edmund Szymczak – Stare Żuki w jednostkach tez należałoby wymienić. Było to obiecane na uroczystości w Jastrzębiu.
 
                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                       Dariusz Podlejski

metryczka


Wytworzył: Bozena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady (24 stycznia 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 stycznia 2011, 18:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1099