Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odnbtego w dniu 28 października 2010 r.

                                            P R O T O K Ó Ł  nr 7/2010
 
                                                z przebiegu posiedzenia
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
odbytego w dniu 28 października 2010 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 1435 ). 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Referent ds. Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego – p. Joanna Sawińska,
3.  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu –              p. Zbigniew Szajerka,
4. Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Babińska
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:  
1.  Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2.   Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dólsk.
3.  Opinia do projektu uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim.
4.  Stanowisko Komisji w sprawie podatków lokalnych na rok 2011.
5.  Sprawy bieżące.
Przebieg posiedzenia:   
Ad. 1.
         Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia. Przywitała zgromadzonych członków Komisji, Wójta Gminy, Przewodniczącą Rady Gminy, Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu i pracowników Urzędu Gminy. Stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji. Radni nieobecni: p. Roman Piotrowski,
                            p. Stefan Szałański.
        Pan Wójt zwrócił się do obecnych z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowego tematu pod poz. nr 3 „Rozpatrzenie pisma Pani Wójt Gminy Lniano.”
        Porządek obrad ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
        
1.  Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2.   Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dólsk.
3.  Rozpatrzenie pisma Pani Wójt Gminy Lniano.
4.  Opinia do projektu uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim.
5.  Stanowisko Komisji w sprawie podatków lokalnych na rok 2011.
6.  Sprawy bieżące.
 
Ad. 2.
 
       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dólsk przedstawiła p. Joanna Sawińska Referent ds. Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego.
Dyskusja:
Radna p. Janina Różycka – Uważam, że jest to sensowne działanie.
        Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Została zaopiniowana pozytywnie.
 
Ad. 3.
        Temat dotyczący pisma p. Wójt Gminy Lniano omówiła                p. Joanna Sawińska, przedstawiając zarówno pismo p. Wójt, jak i wniosek mieszkańców gminy Lniano w sprawie przekazania ich gruntów gminie Lniano. Pani Sawińska zobrazowała na mapie, ewentualne zmiany granicy pomiędzy gminami oraz dodała, że na skutek ewentualnej zmiany gmina Drzycim straciłaby na dzień dzisiejszy 20 tys.  dochodu z podatku rolnego.
Wójt – Ktoś taki podział kiedyś zrobił, fizycznie mieszkańcy Zalesia są mieszkańcami naszej gminy a zameldowani są                        w gminie Lniano.
Przewodnicząca Rady – Z tych podpisanych osób aż 4 korzystają z usług Gminnej Przychodni.
Wójt – Ze szkoły na terenie naszej gminy tez korzystają.
Przewodnicząca Komisji – Czy to są tylko te hektary?
p. Joanna Sawińska – Ci mieszkańcy mają jeszcze inne grunty na terenie gminy Lniano.
Wójt – Ta Rada, albo następna podejmie decyzje w tej sprawie.
Radna Ewa Kempińska – Czy to nie będzie wiązało się z dopłatami? Najprościej zmienić dowód osobisty.
Przewodnicząca Komisji – Najlepiej byłoby zostawić tak, jak jest.
Wójt – Ja nie oczekuję jakiegoś rozwiązania. Tu chodziło o zapoznanie Państwa z tematem.
Przewodnicząca Rady – W tym temacie jest pierwsze pismo. Dlaczego ono do mnie nie trafiło?
Wójt – Zostało skierowane bezpośrednio do pracownika, do                 p. Sawińskiej, aby przygotowała temat do omówienia.
Przewodnicząca Rady – Mamy wydać opinię, to trzeba wypracować jakieś stanowisko.
Radna p. Janina Różycka – Myślę, że trzeba zapoznać Radę z kosztami.
Wójt – Myślę, że trzeba rozpocząć rozeznanie tematu.
       W efekcie przeprowadzonej dyskusji Komisja uznała, że należy zapoznać się z opinią samych zainteresowanych w oparciu o zorganizowane spotkanie.
 
Ad. 4.
 
      Omówienia okresu obrachunkowego od lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. odnośnie wniosku w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dokonał Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu p. Zbigniew Szajerka.
 
Dyskusja:
Radna p. Janina Różycka – Co będzie, jak podniosą ceny prądu?
Kierownik ZGK – Myślę, że ceny jakoś da się utrzymać, być może kosztem inwestycji takich jak: rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drzycimiu i przebudowa sieci wodociągowej w Jastrzębiu. Stacja uzdatniania wody w Drzycimiu zaopatruje całą gminę w wodę, oprócz Gródka tj. 100 m3 na dobę. Filtry w tej stacji mają przepustowość 300 m3 na dobę. Są potrzebne specjalne filtry katalityczne. Nie można jednak rozpatrywać tych inwestycji pod kątem, czy warto. Nie, to jest konieczność.
Radna p. Ewa Kempińska – Dlaczego w Jastrzębiu mamy czasami złą wodę?
Kierownik ZGK – W tej chwili zrywają się złogi z rur i być może za ok. 2 lata one się zupełnie rozlecą. To jest stara inwestycja, wykonana jeszcze w okresie lat siedemdziesiątych przez były PGR. W tej chwili przebudowa ujęć w Jastrzębiu jest konieczna. Rury są skorodowane.
Wójt – Projekt uchwały zakłada brak wzrostu cen wody i ścieków i tu powinniśmy się cieszyć.
          Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim Komisja zaopiniowała jednogłośnie – pozytywnie.
 
Ad. 5.
 
Komisja zajęła następujące stanowisko w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2011 rok:
 
I.            W zakresie stawek podatku od nieruchomości:
 
Od gruntów
a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,69 zł. od 1 m2 powierzchni,
b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł. od 1 ha powierzchni,
c)   pozostałe grunty 0,18 od 1 m2 powierzchni.
 
Od budynków lub ich części:
a)          mieszkalnych 0,64 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
b)          związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,22 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
c)           zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  9,57 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej ( błędnie podana stawka) ,
d)          zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
e)           pozostałych 5,23 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 
Od budowli – 2% ich wartości.
Do proponowanych w projekcie uchwały zwolnień uwag nie wniesiono.
 
II.          Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych Komisja zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie.
 
III. Wójt – Nie planuję obniżenia tej ceny. Proponuje przyjąć cenę ogłoszoną przez Prezesa GUS.
Komisja  nie wniosła o obniżenie ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w kwocie 37,64 zł.
 
W zakresie ceny sprzedaży drewna Komisja nie wypowiadała się             z powodu braku materiału źródłowego.
 
Ad. 6.
 
Radna p. Ewa Kempińska -  Czy drzewo koło Państwa Klimackich będzie wycięte?
Wójt – Rozpoczęła się procedura jego wycinki i jeszcze dwóch koło boiska. To będzie pewnie długo trwało, bo jest to aleja dębowa.
Radna p. Janina Różycka – Na ulicy Okrężnej leży w trawie znak drogowy.
Radna p. Aniceta Gubańska – Jak wygląda sprawa świetlicy?
Wójt – Remont będzie trwał do 30 października i może jeszcze 2-3 dni na jakieś prace sprzątaniowe.
 
                                                                      Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                        Teresa Piotrowska
 
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady (24 stycznia 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 stycznia 2011, 18:05:09)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (24 stycznia 2011, 18:06:07)
Zmieniono: usunięcie błędu literowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1247