Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów odbytego w dniu 4 października 2010 roku

                                      P R O T O K Ó Ł nr 7/2010


                  z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 4 października 2010 roku. Posiedzenie trwało od godz. 12-tej do 1340.
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
1.Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński

Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska

Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy - p. Sabina Majewska


Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
3. Opinia do materiałów na XXXVII sesję Rady Gminy:
a) do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu,
b) do zaproponowanych zmian w budżecie na 2010 rok.
4. Sprawy bieżące.


Ad. 1.


Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji.
Do protokołu z przebiegu posiedzenia, odbytego w dniu 17 sierpnia 2010 roku uwag nie wniesiono. Protokół, został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.

Ad. 2.


Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy - p. Sabina Majewska wyjaśniła, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku zostało zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, po czym Przewodniczący Komisji zapoznał obecnych z treścią tej opinii ( załącznik nr 2 do protokołu ).
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Było do zapłacenia zobowiązanie na 31 sierpnia, czy została ta należność zapłacona?
Pani Sabina Majewska – Tak.
Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie: 3 głosy „za” 4 wstrzymujące się.


Ad. 3.


a) Przewodniczący Komisji odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu ).
Dyskusja:
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy autorem uzasadnienia jest Pani Przewodnicząca Rady?
Przewodnicząca Rady – Nie, nie jestem.
Radny p. Dariusz Podlejski – Kto z Państwa zaplanował deficyt?
Pani Sabina Majewska – Deficyt był zaplanowany w uchwale budżetowej.
Radny p. Dariusz Podlejski – Uzasadnienie jest właściwe, ale powinien je podpisać Pan Wójt.
Wójt – Dziwię się, że po 4 latach bycia radnym ma Pan uwagi do techniki pisania uchwał.
Pani Sabina Majewska – Ma Pan materiały na posiedzenie Komisji ds. Kultury i projekty uchwał są tak samo napisane.
Przewodniczący Komisji – Powinno być napisane, że Rada Gminy a nie „radni.”
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy ten projekt przygotowano pod konkretny bank?
Wójt – Nie, pod potrzeby przetargu.
Radny p. Edmund Szymczak – Kredyt 300 tysięcy – co zostanie z tego sfinansowane?
Wójt – Ulice w Drzycimiu.
Radny p. Edmund Szymczak – Jest jeszcze sprawa ulic w Gródku. Jest październik, czy to będzie zrobione? Mam zobowiązania wobec społeczeństwa Gródka.
Wójt – Mówiłem, że ta sprawa będzie zrobiona, jest zlecona konkretnej firmie, może w przyszłym tygodniu. Do 15 października powinno być zrobione.
Radny p. Edmund Szymczak – Jest koniec tego okresu i wątpliwości, że będzie to zrobione.
Wójt – Kwota nie pozwala na zadowolenie mieszkańców. Technologia wylania cienkiej warstwy na istniejącą podbudowę, świeżo położonej, być może nie zadowoli mieszkańców Gródka.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jaki jest termin realizacji budynku zaplecza przy boisku?
Wójt – 30 listopada.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy jest on realny?
Wójt – Nie jest.
Radny p. Edmund Szymczak - Na boisku jest stojąca woda.
Wójta – Wykonawca rozpoczął prace wczesną wiosną. Woda, która tam się pojawia wypływa z warstw podskórnych i jest nieprzewidywalnym efektem. Koniec tej inwestycji zaplanowany jest na ten rok i chyba to się nie uda. Trzeba będzie uruchomić procedury dotyczące wyegzekwowania kar umownych. Jak sprawa dalej będzie się toczyła nie wiemy. Dopiero z chwilą upłynięcia terminu umownego będziemy mogli wszcząć procedurę.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Dyskusja odbiega od tematu.
Przewodniczący Komisji – Mogę się zgodzić z tą sugestią jeżeli nie ma żadnych pytań.
Radny p. Edmund Szymczak – Jakie konsekwencje będzie miało niepodjęcie tej uchwały?
Pani Sabina Majewska – Wchodzi zarząd komisaryczny. W związku z tym, że zbliżają się terminy płatności inwestycji jest to brak konsekwencji podjętych przez Radę Gminy wcześniejszych działań i ustaleń.
Przewodniczący Komisji – Skoro były wcześniej kłopoty z zaciągnięciem kredytu na 3 mln zł to teraz może być gorzej, bo banki wiedzą, że gmina już wcześniej kredyt uzyskała.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ze słów Pana Wójta wynika, że radni założyli deficyt.
Wójt – Tak, bo został uchwalony.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja zrozumiałem, że to radni są autorem projektu .
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wracając do kredytu, który juz został udzielony, czy w tamtej umowie zostały zawarte warunki zawarte w uchwale?
Pani Sabina Majewska – Tak, te warunki zostały zachowane.
Przewodniczący Komisji – Czy podatki będą wyższe?
Wójt – Będą takie, jakie uchwali Rada, wszystkich wytycznych odnośnie górnych stawek jeszcze nie mamy.
Radny p. Mirosław Parczyk – Czy te 1.100 tysięcy będzie z tego samego banku?
Pani Sabina Majewska – Nie wiemy. Dopiero okaże się po przetargu.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Dalej będzie się tym zajmowała nowa Rada Gminy?
Pani Sabina Majewska – Nowa Rada zostanie postawiona przed faktem dokonanym. Po opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – 10 dni, występujemy o kredyt.
Projekt omówionej uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 2 głosy „za” 1 przeciwny i 4 wstrzymujące się.

b) Opinia do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Pytanie moje dotyczy złożenia wniosku do PROW-u. Jakie są szanse uzyskania?
Pani Sabina Majewska – Są spore szanse. Nabór do 30 października dopiero dlatego musimy to wykreślić i pokryć ze środków własnych.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wykup nieruchomości komunalnych, o co chodzi?
Pani Sabina Majewska – Dokładnie Panu powiem, jak zapytam Pani Sawińskiej.
Wójt – To chodzi o grunty w Gródku pod przepompownię.
Radny p. Edmund Szymczak – Czy to jest przy drodze na cmentarz?
Wójt – To są nasze urządzenia i my musimy być posiadaczem tego gruntu. Najpierw jednak musimy mieć zgodę Rady aby móc negocjować.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Środki z funduszu sołeckiego przeniesiono między paragrafami, dlaczego nie ma tu Krakówka?
Wójt – Wniosek sołectwa Krakówek w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wpłynął ale jest niekompletny i czekamy na skompletowanie dokumentów.
Radny p. Zygmunt Wycinek - Nie wiem dlaczego stale problemy ma Krakówek? A z Dólska, to były dokumenty kompletne? I nikt z urzędników im nie pomagał?
Pani Sabina Majewska – Ja otrzymałam komplet materiałów.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałbym zobaczyć te dwa wnioski.
Wójt – Myślę, że jest to możliwe.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy Rada Gminy musi decydować w tej sytuacji, czy może Wójt dokonać przeniesień między paragrafami?
Pani Sabina Majewska – Nie może Pan Wójt. Przy zmianie obowiązuje taka sama procedura, jak przy ich uchwalaniu. Fundusze sołeckie w I półroczu były fajnie wydawane i jeszcze w lipcu i sierpniu.
Z chwilą dostarczenia dokumentów Wójt omówił wnioski sołectw: Dólsk i Krakówek.
Radny p. Dariusz Podlejski – Odbyło się szkolenie i jeden wniosek dotyczy funduszu sołeckiego a zmiany odbywają się za pomocą urzędników.
Pani Sabina Majewska – Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej traktujące wyjaśnienie tej sprawy mówi jasno, jak należy postępować.
Radny p. Edmund Szymczak – Niech się sołtys spręży i dostarczy protokół i listę obecności i załatwimy sprawę na najbliższej sesji.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Pan Wójt omawiając wniosek stwierdził, że od marca Krakówek nic nie zrobił z przeznaczeniem funduszu. W maju wystąpiła sprawa z planem. W tym momencie sprawa zmiany funduszu mogła nastąpić dopiero w miesiącach letnich. Zrobiono to za jednym razem zbierając się we wrześniu odnośnie podziału środków na 2011 rok.
Projekt uchwały ( załącznik nr 5 ) w sprawie zmian w budżecie zaopiniowany został pozytywnie: 4 głosy „za”, 1 przeciwny i 2 wstrzymujące się.


Ad. 4.


Radny p. Edmund Szymczak – Jak wygląda sprawa remontu dachu na budynku przy Dworcowej 18? Czy coś w tym zakresie się dzieje?
Wójt – Zostało rozpisane zapytanie o cenę. Do końca roku chyba będzie to zrobione.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czyli ulica w Gródku nie 900 tysięcy ale 1.200 tysięcy.
Przewodniczący Komisji – Czyli przy następnym kredycie możemy spodziewać się tego samego.
Radny p. Dariusz Podlejski – Wchodzimy w realizację zadań nie mając środków na ich realizację.Przewodniczący Komisji Jacek Gawrych
Załączniki:


1/Lista obecności członków Komisji.
2/Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
3/ Opinia RIO do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
4/Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
5/ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (29 października 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 października 2010, 12:43:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 936