Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 30 wrzesnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł  nr 6/2010
 
z przebiegu posiedzenia
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu  30 września  2010 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 1430 ). 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Referent ds. Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego – p. Joanna Sawińska,
3. Prezes  Koła Łowieckiego „JENOT”
oraz mieszkańcy ulicy Polnej w Drzycimiu.
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:  
1.  Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2.  Spotkanie z przedstawicielem Koła Łowieckiego „JENOT.”
3.  Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gródek.
4.  Sprawy bieżące.
Przebieg posiedzenia:   
Ad. 1.   
          Przewodnicząca Komisji, w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie   Komisji.  Protokół z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu 12 sierpnia 2010 roku Komisja przyjęła przy jednym głosie wstrzymującym się. Porządek obecnego posiedzenia Komisja przyjęła jednogłośnie postanawiając o przeniesieniu punktu „4” jako „3” w celu dotarcia na posiedzenie przedstawiciela Koła Łowieckiego „Jenot” ze Świecia.  
 
Ad. 2.
      Omówienia tematu dokonała p. Joanna Sawińska Referent ds. Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego. Zapoznała obecnych z treścią projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gródek.  
Dyskusja:
Radna Ewa Kempińska - Nabycie działki odpłatnie, czy nieodpłatnie?
Wójt – Odpłatnie. Nie możemy na cudzym terenie mieć swoich urządzeń.
         Projekt przedstawionej uchwały został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie jednogłośnie. 
 
Ad. 3.
Radna p. Ewa Kempińska – A ten „Jenot”, to co to będzie?
Przewodnicząca Komisji – To jest koło łowieckie. Chodzi nam o to aby nam przedstawiono, jak wygląda sprawa odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną.
Radny p. Stefan Szałański – Nie macie Państwo pojęcia jakie problemy maja rolnicy ze zwierzyną leśną.
Wójt – Jak to boisko w Gackach?
Radny p. Roman Piotrowski – No wciąż wożą ziemię. W tej chwili jest trochę wody po opadach.
Ad. 4.
        Z tematem wypłacania odszkodowań dla rolników za zniszczenie pól uprawnych przez zwierzynę łowną zapoznał członków Komisji Prezes Koła Łowieckiego „Jenot.” Wyjaśnił, że: „Łowiectwo finansowane jest ze składek Koła. Szkody płaci myśliwy a zwierzyna jest państwowa. Kilogram upolowanego dzika kosztuje w skupie 3 złote. Kilogram sarny 6 złotych. Członkowie Koła przeszkolenie są w zakresie szacowania szkód na polach uprawnych. Większość rolników bazuje na powiedzeniu – czemu nie skorzystać z odszkodowania, jak można to zrobić. W tym układzie rolnik ma prawo zgłosić szkodę i trudno pogodzić obie strony. Zakres działania naszego Koła to rejon od Bukowca po Gawroniec, Dąbrówka, Biechówko pod Drzycim.”
Przewodnicząca Komisji – Czy lisy są też na odstrzał?
Prezes Koła Łowieckiego – Tak. Drobnej zwierzyny już nie mamy w takich ilościach, jak 20 lat temu. Konstrukcja pól się zmieniła, są duże pola kukurydzy. W Polsce 2 lata temu była zrzucana szczepionka przeciw wściekliźnie i to zadziałało.
Radny p. Roman Piotrowski – Czy wy dokarmiacie zwierzynę?
Prezes Koła Łowieckiego – Tak z naszych środków. Oczywiście szukamy karmy po tańszej cenie.
Przewodnicząca Komisji – Co robicie, jeżeli zgłoszonych szkód jest dużo?
Prezes Koła Łowieckiego – Rolnicy muszą czekać w kolejce na odszkodowanie. Sami też prosimy rolników o zgodę na rozłożenie na raty tych należności. Powiększył się stan dzików przez duże obszary kukurydzy. Kiedyś np. strzelaliśmy 150 lisów, teraz 5 rocznie. Lis jest dzisiaj bez wartości.
Przewodnicząca Komisji – Czy sarny lubią ziemniaki?
Prezes Koła Łowieckiego – Nie. Jeżeli jakąś szkodę Pani widziała, to musiały być dziki i jelenie albo daniele z sarnami. 20 % zwierzyny nie przeżyło zimy. To jest sytuacja tragiczna. W powiecie świeckim funkcjonuje 9 kół łowieckich. Dzisiaj jest rolnik na tyle uświadomiony, że sięga po tę szkodę. Żeby nas rolnicy zrozumieli, też byłoby nam łatwiej. Myśliwy z rolnikami musi współpracować.
 
Załączniki:
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gródek.
 
                                                                                                                                                   
                                                                   Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                                                             
                                                                       Teresa Piotrowska
 

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (25 października 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (25 października 2010, 17:58:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1011