Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów odbytego w dniu 17 sierpnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł  nr  6/2010
 
z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
 
         
 
odbytego w dniu 17 sierpnia 2010 roku. Posiedzenie trwało od godz. 14-tej  do 1630.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska 
3. Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy - p. Sabina Majewska
4. p. Joanna Riesop – Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej
5. p. Henryk Doliwka – Zastępca Kierownika Zakładu ds. Lecznictwa
6. p. Włodzimierz Trzos – Przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Krakówek,
7. p. Aneta Topa – lek. weterynarii
 
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1.    Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
2.     Opinia do materiałów na XXXVI sesję Rady Gminy:
 
a)   do projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za I półrocze,
b)  do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Drzycim-Plewno na terenie Gminy Drzycim,”
c)   do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1298C Drzycim stacja kolejowa droga nr 239,”
d)  do zaproponowanych zmian w budżecie na 2010 rok.
                                                                        
3.     Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1.
 
        Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. 
 
       Do protokołu z przebiegu posiedzenia, odbytego w dniu 6 lipca 2010 roku uwag nie wniesiono. Protokół, został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
        O udzielenie głosu poprosił p. Wójt poczym zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu pn. „ Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.”
Radny p. Dariusz Podlejski – Może to być, jako punkt „e.”
Radny p. Zygmunt Wycinek zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu „3,” dotyczącego rozpatrzenia sprawy prowadzenia przez Radę Sołecką w Sierosławiu rachunku bankowego.
Przewodniczący Komisji – W tej sytuacji pismo p. Włodzimierza Trzosa będzie rozpatrzone w punkcie dotyczącym zmian w budżecie gminy i p. Doliwka też w zmianach w budżecie.
         Porządek obrad z zaproponowanymi zmianami Komisja zaakceptowała jednogłośnie.
 
Porządek posiedzenia po zmianach:
 
1/  Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
2/ Opinia do materiałów na XXXVI sesję Rady Gminy:
 
a)   do projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za I półrocze,
b)  do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Drzycim-Plewno na terenie Gminy Drzycim,”
c)   do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1298C Drzycim stacja kolejowa droga nr 239,”
d)  do projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
e)   do zaproponowanych zmian w budżecie na 2010 rok.
3/  Sprawa prowadzenia gospodarki finansowej przez Radę Sołecką w Sierosławiu.
4/  Sprawy bieżące.
                                                                          
 
 
 
 
 
Ad. 2. a)
 
Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy - p. Sabina Majewska wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za I półrocze, który został wszystkim przesłany został uzupełniony, a w zasadzie rozszerzony o treść § 4 i § 5  na skutek konsultacji z Regionalną Izba Obrachunkową. Rozszerzony też został tytuł uchwały.
Radny p. Zygmunt Wycinek - § 2 dotyczy szczegółowości materiałów. Pan radny Podlejski już w ubiegłym roku wskazywał na szczegółowość informacji z wykonania budżetu gminy.
Przewodniczący Komisji – Do kiedy sporządzone będzie sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze?
p. Sabina Majewska – do 31 sierpnia.
         Projekt przedstawionej uchwały uzyskał jednogłośną opinię pozytywną.
 
Ad. 2 b) i c)
 
Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy - p. Sabina Majewska wyjaśniła, że art. 10 ustawy o samorządzie gminnym nie wystarczy, jako podstawa prawna tych projektów uchwał i koniecznie wymagane są przepisy ustawy o finansach publicznych ( uzupełniony zapis w projektach uchwał ).
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Nasz udział jest 941 tysięcy przy zadaniu 14 mln złotych. Zadanie, po przetargu jest teraz wykonywane za 6 mln, a udział gmin się nie zmniejszył. Okazuje się, że będziemy partycypowali ten sam udział.
p. Sabina Majewska – Ponad 500 tysięcy jest mniej, bo było 1,5 mln złotych.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Warto sobie przypomnieć takie rzeczy.
p. Sabina Majewska – Czyli jest wszystko wyjaśnione?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Tak, oczywiście.
      Projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie –  6 głosów „za” 1 wstrzymujący się.
 
Ad. 2. d)
 
Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej p. Joanna Riesop zapoznała zebranych z treścią projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podkreślając szczególnie zawarte w projekcie terminy.
 
Radny p. Dariusz Podlejski – Jak będzie wyglądała terminowo sprawa uchwalania budżetu gminy na 2011 rok z uwagi na wybory.
Wójt – Tegoroczny projekt budżetu będzie wcześniej przedstawiony, a uchwała budżetowa będzie pewno już nowej rady. Nie znamy kalendarza wyborczego. Będziemy go znali, to może jakoś dostosujemy terminy.
Radny p. Dariusz Podlejski – My pracujemy do 12 listopada.
Wójt – Tak. Postaramy się żeby Komisje zaopiniowały projekt budżetu do 12 listopada.
Radny p. Dariusz Podlejski – Należy wszystkich poinformować o zmianie terminu z 15 października na 30 września.
       
Ad. 2 e.
 
        Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok omówiła Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy - p. Sabina Majewska.   
Przewodniczący Komisji – W związku z tym, że otrzymaliśmy dopiero teraz członkowie Komisji muszą się zapoznać z materiałami. Zarządzam 10 minut przerwy.
 
Dyskusja ( po przerwie ):
Przewodniczący Komisji – Wnoszę o rozpoczęcie od Pani Anety.
Wójt – Wprowadza się chaos. Przecież porządek posiedzenia został już uchwalony.
Przewodniczący Komisji – To Przewodniczący prowadzi posiedzenie. Jest wszystko zgodne z porządkiem posiedzenia. Jeżeli się Panu nie podoba proszę o opuszczenie sali.
Wójt – Jednak pozostanę.
Przewodniczący Komisji – Nie pamiętam, jakie były ustalenia. Chyba remont. Co powoduje, że Rada ma uchwalić sprzedaż tego budynku?
Wójt – Merytorycznego pracownika już nie ma. Jest po 15/tej.
       Temat sprzedaży i remontu budynku komunalnego przy ulicy Dworcowej 18 w Drzycimiu, ogólnikowo przedstawiła Przewodnicząca Rady uczestnicząca wcześniej w posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa.
Wójt – Kto wyraził zgodę na zmianę porządku obrad? Porządek posiedzenia był przyjęty na początku. Czy kwestię tego budynku będą omawiane w formie zmian w porządku obrad?
Przewodniczący Komisji – Mamy określić kwotę potrzebną na remont.
Wójt – Ta sprawa mogła się znaleźć w wprowadzonych zmianach.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Jeżeli Pan Przewodniczący uzgodnił w przerwie z radnymi, że ta sprawa ma się znaleźć w zmianach w budżecie to ta sprawa nie podlega dalszej dyskusji.
Radny p. Dariusz Podlejski – Komisja ds. Budżetu jest władna do tych spraw.
Pani Sabina Majewska – Wyceny remontu i wartości budynku dokonał biegły rzeczoznawca. Każdy rzeczoznawca ma swój punkt widzenia na zakres prac.
Radny p. Dariusz Podlejski – Zapoznałem się z kosztorysem. Jest to koszt zawyżony. Jeżeli będziemy remontować ten budynek musimy wyodrębnić środki w budżecie na ten cel. Dach musimy zagwarantować. Potem budynek etapowo remontować.
Radny p. Edmund Szymczak  zwracając się do p. Anety Topy zapytał: „Czy jesteście Państwo zainteresowani kupnem?”
Pani Aneta Topa – Do tej pory byliśmy zainteresowani wynajmem.
Radny p. Edmund Szymczak – To jest mienie komunalne i musimy znać decyzję.
Pani Aneta Topa – Na poprzednich komisjach była mowa o wykonaniu przez gminę remontu dachu,  a my piec i podłogi. Posadzki są w kuchni, przedpokoju i łazience. Są kafelki. Elewacja nie jest najważniejsza i płytki na tarasie też nie. Kosztorys nie był wykonany rzetelnie. Wrzucone zostały tam rzeczy różne i nawet moim zdaniem zbyteczne.
Radny p. Edmund Szymczak – Musicie się Państwo opowiedzieć.
Pani Aneta Topa – Na dzień dzisiejszy – wynajęcie.
Przewodniczący Komisji – Mieliśmy już lekarza weterynarii i dom został sprzedany. Lepiej żeby było to wynajęte w razie co dla innych fachowców.
Radny p. Dariusz Podlejski – Państwo chcecie mieć bazę do wykonywania swojej działalności. Uważam, że powinniśmy znaleźć środnika remont dachu.
Pan Henryk Doliwka – Musiałby się wypowiedzieć wykonawca za ile to zrobi.
Radny p. Dariusz Podlejski – Powinniśmy ustalić, że przeznaczamy 40 tysięcy na remont dachu.
Pan Henryk Doliwka zajął zgromadzonym niewiele czasu, wyjaśnił, że w chwili obecnej Gminna Przychodnia nie ma możliwości inwestowania w remont ( w likwidacji ), w związku z czym gmina, jako właściciel budynku realizuje zadanie inwestycyjne, na które powinno wystarczyć  200 tysięcy  złotych.
Pani Sabina Majewska – Po przetargach najczęściej kwoty się zmniejszają.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czyli jest tam likwidator?
Pani Sabina Majewska – I właśnie, skoro jest tam likwidator to wskazane jest, aby to gmina, jako właściciel remont przeprowadziła.
Przewodniczący Komisji – Na co są przeznaczone zyski z autobusów?
Pani Sabina Majewska – Na nadgodziny kierowców i remonty autobusów. Wydłużyła się jedna z tras autobusu. Mamy aktualnie dziecko ze Spławia.
Przewodniczący Komisji – Gdzie tu znaleźć środki na ten dach?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Na kolejnej sesji mamy uchwalić środki na zimowe utrzymanie dróg. Może z tych zdjąć, bo to jeszcze za wcześnie na odśnieżanie.
Radny p. Dariusz Podlejski – Zajmijmy się wszystkimi zmianami.
Przewodniczący Komisji – Mam tu jeszcze pismo Pana Trzosa. Sprawa dotyczy środków na rozbudowę świetlicy w dwóch latach 2009 i 2010 ( odczytanie treści). Czy Pani Skarbnik ma to pismo?
Pani Sabina Majewska – Od maja ta kwota nie była ruszana, czyli zmiany musiały nastąpić wcześniej.
Radny p. Dariusz Podlejski – Na co są zatem przeznaczone środki w 2010 roku?
Wójt – Na zagospodarowanie przestrzenne.
Przewodniczący Komisji – Czy do sesji jest możliwe wyjaśnienie tej sprawy?
Pani Sabina Majewska – Tak, ale muszę zajrzeć w dokumenty źródłowe.
Przewodniczący Komisji – Czy to zadawala Pana Trzosa?
Pan Włodzimierz Trzos – Tak.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nie zgadza się o 10 tysięcy, jakby 10 tysięcy ubyło. Jeżeli nie zostały wydane, co się z nimi stało?
Pani Sabina Majewska – Postaram się do sesji przygotować załącznik nr 4 i to wyjaśnić.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Zdjąć z zimowego utrzymania 26 tysięcy złotych.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy są uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg na przebudowę drogi Drzycim-Rowienica? Czy nie sięgamy zbyt daleko z projektem na budowę dróg w Gródku? Będziemy się dalej zadłużać. Albo zmniejszyć nasz deficyt.
Wójt – Skąd taka kwota na te ulice? To jest wartość szacunkowa.
Radny p. Zygmunt Wycinek – czyli nic nie stoi na przeszkodzie żeby z tej kwoty wziąć 14 tysięcy i 26 z zimowego utrzymania dróg. Będzie 40 tysięcy na dach.
Pani Sabina Majewska – Odnośnie drogi do Rowienicy Pan Wójt rozmawiał ze Starostwem na ten temat.
Wójt – Na to nie ma dokumentu. To są ustalenia ustne.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Jakiś dokument powinien być na ramowe ustalenia w zakresie remontu tej drogi do Rowienicy. Własnością Powiatu jest 825 metrów.
     Radni Wycinek i Szymczak byli zgodni, co do koniecznych ustaleń w zakresie remontu przedmiotowej drogi – „Najpierw umowa-porozumienie w zakresie remontu tej drogi.”
Radny p. Dariusz Podlejski – Niech mieszkańcy Rowienicy maja tę drogę. Nie mogę się jednak uspokoić na kwotę przeznaczoną na projekt remontu dróg w Gródku.
Radny p. Edmund Szymczak – Może po przetargu środki jakieś pozostaną.
          W efekcie tej dyskusji wniosek: „Zdjąć z zimowego utrzymania dróg środki w kwocie 26 tys. złotych i 14 tys. złotych ze środków zaproponowanych na projekt remontu dróg gminnych w Gródku, co stanowi kwotę łączną 40 tys. złotych i przeznaczyć ją na remont dachu budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu” uzyskał poparcie - 6 głosów za, 1 wstrzymujący się.
    
Ad. 3.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Przed trzema laty były uchwalane statuty sołectw. Sołectwa, ani rady sołeckie nie mogą prowadzić gospodarki finansowej. Kontrolę nad tym stanem rzeczy prowadzi Rada Gminy. Rada Sołecka w Sierosławiu tych zasad nie przestrzega. W miesiącu lipcu trafił do mnie dokument, który świadczy o tym, że  istnieje rachunek bankowy, którym dysponuje Rada Sołecka w Sierosławiu. Do zbadania tego faktu upoważniona jest Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Powinna ona dokonać kontroli działalności finansowej, jaka prowadzi Rada Sołecka już od 2007 roku. W składzie Komisji Rewizyjnej jest osoba z Sierosławia, która może mieć krewnych w Radzie Sołeckiej i dobrze byłoby powołać w tym celu komisję doraźną. Składam wniosek na ręce Przewodniczącego Komisji, jako wniosek Komisji ds. Budżetu aby powołać komisje doraźną ds. zbadania gospodarki finansowej rady Sołeckiej w Sierosławiu.
Radny p. Mirosław Parczyk (członek Rady Sołeckiej w Sierosławiu) – Większość sponsorów wymaga rachunku bankowego. Takie wpływy właśnie gromadzone są na tym rachunku. Jest pełna jasność tej gospodarki.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Cieszę się, że wszyscy są zorientowani co do tej gospodarki, ale art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie, Statut Gminy § 20 ust. 3  i w statutach sołectw jest podstawa prawna, która mówi, że kontrolę działalności sołectwa sprawuje Rada Gminy. Jednostki pomocnicze podlegają Radzie Gminy.
Radny p. Mirosław Parczyk – Niech to zrobi Komisja Rewizyjna. Po co jakieś dodatkowe koszty?
Radny p. Dariusz Podlejski – Komisja Rewizyjna będzie zaraz zajmowała się skargą, dlatego popieram wniosek pana Wycinka.
Przewodniczący Komisji – Wracając do wypowiedzi Pana Parczyka, to trudne, ale trzeba spojrzeć na sprawę od strony prawnej.
Radny p. Mirosław Parczyk – Nie umiem na tę chwilę powiedzieć na kogo figuruje ten rachunek bankowy.
Radny p. Edmund Szymczak – Jaka to ma być komisja zdecyduje Rada Gminy.
Radny p. Mirosław Parczyk – czy to będzie taka komisja, czy Rewizyjna, to chcę powiedzieć, że Pani sołtys skrupulatnie prowadzi rozliczenia i ta komisja się nie napracuje.
Radny p. Zygmunt Wycinek - § 29 Statutu Gminy mówi o wyłączeniu z prac komisji osoby np. spokrewnionej.
Radny p. Dariusz Podlejski – Niech się wypowie cała Rada.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Składam wniosek aby Komisja Budżetu  wystąpiła o powołanie komisji doraźnej w celu zbadania gospodarki finansowej Rady Sołeckiej w Sierosławiu.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy ten projekt uchwały przygotuje komisja, czy pracownicy Urzędu?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Pracownicy Urzędu.
          Za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Zygmunta Wycinka opowiedziało się 5 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Ad. 4.
 
          W ramach spraw bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił skargę p. Włodzimiera Trzosa na działalność Wójta Gminy.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Skargi rozpatruje Komisja Rewizyjna.
Radny p. Dariusz Podlejski – Na posiedzeniu Komisji ds. Kultury dowiedzieliśmy się, że Pan Erdmanis został zwolniony a Pani Majewska została ukarana karą upomnienia. Ciekawe, czy poprzednia kara upomnienia już się przedawniła.
          
 
 
                                                                   Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                     Jacek Gawrych
 
 
Załączniki:
 
1.    Lista obecności członków Komisji.
2.    Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za I półrocze 
 
3.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Drzycim-Plewno na terenie Gminy Drzycim” 
 
4.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1298C Drzycim stacja kolejowa droga nr 239” (6 głosów za, 1 wstrzymujący się ),
 
5.    w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 
6.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
7.    Pismo p. Włodzimierza Trzosa w sprawie podania kwoty środków finansowych na „Rozbudowę budynku komunalnego – świetlica w miejscowości Krakówek.”
8.    Skarga p. Włodzimiera Trzosa na działalność Wójta Gminy.

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (25 października 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (25 października 2010, 17:54:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 995