Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarpwej odbytego w dniu 17 sierpnia 2010 r.

 
P R O T O K Ó Ł  nr  5/2010
 
z przebiegu posiedzenia
Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
 
odbytego w dniu  17 sierpnia 2010 roku, posiedzenie trwało od godz. 12-tej do godz. 1330.
 
W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecna – p.  Aniceta Gubańska
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
1. Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer
4.  w zastępstwie Kierownika Posterunku Policji w Drzycimiu aspirant p. Marcin Mindak
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Dariusz Podlejski Przewodni-czący Komisji.
 
 
 
Porządek posiedzenia :
 
1.    Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.    Omówienie stanu bezpieczeństwa za I półrocze 2010 roku.
3.    Opinia do projektu uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
4.    Sprawy bieżące. 
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.      
        
         Pan Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków Komisji. Nieobecna na posiedzeniu - radna p. Aniceta Gubańska.  Uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 7 czerwca 2010 r., nie wniesiono.
        Do zaproponowanego porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji wniósł punkt „czwarty” - Zapoznanie się z treścią skargi Pana Włodzimierza Trzosa na działalność Wójta Gminy. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 2.
 
           Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Posterunku Policji w Drzycimiu sporządzone przez Kierownika Posterunku p. Mieczysława Lewandowskiego przedstawił Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski.
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Czy ten stan dotyczy I półrocza 2009 roku?
p. aspirant Marcin Mindak – Tak.
Przewodniczący Komisji – Jaka była ilość wypadków drogowych, bo nie ma tego w zestawieniu.
p. aspirant Marcin Mindak - Zostały przekwalifikowane na kolizje, bo to zależy od obrażeń poniesionych w zdarzeniu.
Radny p. Edmund Szymczak – Ci, co kiedyś popijali pracują i po ośmiu godzinach są już zmęczeni. Na samym osiedlu w Gródku jest tez spokojniej. Brakuje lustra przy moście w Gródku.
Wójt – Wiem o co chodzi, wiatr to zrobił.
p. aspirant Marcin Mindak – Jest mniej interwencji dotyczących zakłócenia ciszy nocnej.
Przewodniczący Komisji – Bardzo jest ważna praca z dziećmi i młodzieżą. Jeżeli mają zajęcie, zainteresowania nie sięgają po alkohol. Czy macie wspólne służby z gminami sąsiednimi?
p. aspirant Marcin Mindak – Tak mamy. Czasami nawet jedziemy na trzecią gminę.
Przewodniczący Komisji – Jak stoicie z paliwem?
p. aspirant Marcin Mindak – Jakieś pieniądze ostatnio przyszły. 800 km/miesiąc. Były próby patroli pieszych dla oszczędności ale to się nie sprawdziło.
Przewodniczący Komisji – Zawsze są dotacje z Urzędu Gminy. Jest to cenna rzecz. My, jako radni pomagamy, jak jest taka możliwość.
 
 
 
 
 
 
Ad. 3.
 
         Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer – Projekt uchwały powstał na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Artykuł brzmi: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.” Do aktów tych należą m.in. projekty strategii rozwoju gminy oraz projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, takie jak program rozwiązywania problemów alkoholowych, program współpracy z organizacjami pozarządowymi, programy i plany związane z pomocą społeczną, edukacją i inne tego typu, jeżeli będą w przyszłości podejmowane. Pierwszym projektem uchwały, który będzie podlegał konsultacji z organizacjami pozarządowymi przed jego uchwaleniem będzie roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. Aby zachować termin ustawowy należy go uchwalić do 30 listopada bieżącego roku.
Przewodniczący Komisji – Czy jest tworzona Gminna Rada Pożytku Publicznego?
p. Ludwika Rezmer – Organ wykonawczy może utworzyć, ale nie jest to obowiązek, czy też zadanie obligatoryjne.
Przewodniczący Komisji – Ja myślę jednak, że ta Gminna Rada Pożytku Publicznego powinna powstać.
p. Ludwika Rezmer – Program Współpracy ma być skonsultowany z organizacjami, ale nie widzę potrzeby, aby powstawała ta rada. Organizacje nasze dostają na piśmie projekt programu, ponadto będzie publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej. Oczekiwania organizacji nie muszą być w pełni zrealizowane ale mogą być wzięte pod uwagę.
Przewodniczący Komisji – Podglądałem podobne uchwały w Internecie i tam były jeszcze załączniki.
p. Ludwika Rezmer – Ta uchwała dotyczy konsultacji społecznych, program, o którym Pan Przewodniczący mówi będzie uchwalany odrębnie. Ten projekt przedstawia sposób konsultowania aktu prawnego, ja nie wiem o czym Państwo mówicie.
Przewodniczący Komisji – Dla mnie jest to niekompletny projekt.
p. Ludwika Rezmer – To o czym ja mówię i o czym Pan mówi, to są dwie odrębne uchwały. Obecnie nowelizacja ustawy sprowadziła do przepisu to, co kiedyś istniało.
Radny p. Edmund Szymczak - § 5 ust. 1 tego projektu mówi dokładnie. Jak organizacje będą chciały powołać radę, to wystąpią z inicjatywą.
p. Ludwika Rezmer – My się dalej nie rozumiemy. My chyba mówimy o dwóch różnych uchwałach, a w celu powołania Rady Pożytku Publicznego musi być również odrębna uchwała.
        W efekcie przeprowadzonej dyskusji projekt uchwały uzyskał opinie pozytywną : 3 głosy „za,” 3 wstrzymujące się.
 
 
 
 
Ad. 4.
 
          Przewodnicząca Rady odczytała treść skargi p. Włodzimierza Trzosa, poczym dodała: „Zdążyłam się zorientować, że 4 sierpnia br. sołtysi zostali poinformowani o wysokości kwot funduszy sołeckich.
Przewodniczący Komisji – Docierały do mnie sygnały, że sołtysi nie zostali zapoznani z kwotami do 31 lipca. Jak to się stało?
Wójt – Uchwała z 11 marca jest realizowana, i z tym się nie zgadzam. Zgadzam się tylko z tym zarzutem przekroczenia terminu. Nie wiem, czy jest sens przytaczania tłumaczeń pracownika odpowiedzialnego za te sprawy. Wczoraj otrzymał wypowiedzenie z pracy. Na Komisji Rolnej już też to  tłumaczyłem.
Przewodniczący Komisji – Czy to będzie skutkowało ty, że nie otrzymamy refundacji?
Wójt – Nie. Ministerstwo zrefunduje poniesione wydatki w 2011 roku, a poniesione wydatki w 2011 – zrefunduje w 2012 roku.
Przewodniczący Komisji – Mam pewne wątpliwości jeżeli chodzi o rozliczenie i refundację. Kto zostanie wyznaczony do prowadzenia spraw związanych z funduszem sołeckim?
Wójt – Nie wiem. Jest ogłoszony nabór i ktoś zajmie jego miejsce.
Przewodniczący Komisji – Zgodnie ze Statutem władna do rozstrzygania tej sprawy jest Komisja Rewizyjna.
 
Ad. 5.
 
Wójt – Rada Gminy musi wykazać wolę zwołania Komisji Rewizyjnej, aby określiła czy skarga jest zasadna, czy nie.
Przewodniczący Komisji – Będą odbywała się imprezy związane z zakończeniem lata. Jak będą finansowane?
Wójt – Jeżeli chodzi o dożynki gminne przewiduje się poczęstunek i zabawę taneczną do rana. Na tę część są przeznaczone pieniądze z Rady Gminy. Bywały już takie imprezy. Koszt - ok. 2 tysięcy z Rady Gminy.     
 
 
 
                                                                      Przewodniczący Komisji
 
                                                                           Dariusz Podlejski
 
                                              
Załączniki:
1.    Lista obecności członków Komisji.
2.    Lista obecności zaproszonych gości.
3.    Sprawozdanie z zakresu stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Posterunku Policji w Drzycimiu.
4.    Projekt uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
5.    Skarga p. Włodzimierza Trzosa na działalność Wójta Gminy.

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (25 października 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (25 października 2010, 17:50:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1249