Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 12 sierpnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł  nr 5/2010
 
z przebiegu posiedzenia
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
odbytego w dniu  12 sierpnia 2010 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 1445 ). 
W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska
3. Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
4. Referent ds. Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego – p. Joanna Sawińska,
5. p. Barbara Szomszor – specjalista ODR w Minikowie
oraz mieszkańcy ulicy Polnej w Drzycimiu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:  
 
1.    Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu  27 maja 2010 roku.
2.    Spotkanie z Panią Barbarą Szomszor ( specjalista Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ) w celu zapoznania się  z tworzeniem pozarolniczych źródeł dochodów.
3.    Zapoznanie Komisji ze sporządzoną wyceną remontu i wyceną wartości budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu – ustalenie przeznaczenia budynku do sprzedaży lub wynajmu.
4.    Zaopiniowanie materiałów na XXXVI sesję Rady Gminy:
a)   opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu,
b)  opinia do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu odnowy miejscowości Drzycim uchwalonego Uchwałą Nr XXII/128/2009 z dnia 23 marca 2009 roku.
5.    Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:   
Ad. 1.   
          Przewodnicząca Komisji, w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków   Komisji. Radna nieobecna - Aniceta Gubańska. Protokół z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu 27 maja 2010 r. Komisja przyjęła jednogłośnie oraz porządek obecnego posiedzenia ze zmianą – wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego remontu ulicy Polnej w Drzycimiu i kolejnego punktu - zapoznanie Komisji z tworzeniem pozarolniczych źródeł dochodów - Spotkanie z udziałem Pani Barbary Szomszor                      ( specjalista Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ).
 
Porządek posiedzenia po zmianach:
1.  Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu  27 maja 2010 roku.
2.  Rozmowy z mieszkańcami ulicy Polnej w Drzycimiu w związku z jej remontem.
3.  Spotkanie z Panią Barbarą Szomszor ( specjalista Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ) w celu zapoznania się z tworzeniem pozarolniczych źródeł dochodów.
4.  Zapoznanie Komisji ze sporządzoną wyceną remontu i wyceną wartości budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu – ustalenie przeznaczenia budynku do sprzedaży lub wynajmu.
5.  Zaopiniowanie materiałów na XXXVI sesję Rady Gminy:
a)   opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu,
b)  opinia do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu odnowy miejscowości Drzycim uchwalonego Uchwałą Nr XXII/128/2009 z dnia 23 marca 2009 roku.
6.    Sprawy bieżące.
Ad. 2.
W dyskusji dotyczącej remontu ulicy Polnej w Drzycimiu udział wzięli jej mieszkańcy: p. Mariola Jankowska i p. Marian Grzella.
p. Marian Grzella – Co z tą drogą? Niedługo zima będzie.
Wójt – Jest zlecona robota. Wykonawca zakończy jedną pracę i wejdzie na tą drogę.
p. Marian Grzella – Rowy też są zrośnięte.
Wójt – Ulica nie będzie robiona cała, tylko ten kawałek pod górkę do Was.
p. Mariola Jankowska – Dostałam odpowiedź na piśmie, że jeżeli będą pieniądze, to będzie zrobiona.
Wójt – Miało być zrobione to wzgórze od Jankowskich do Grzelli.
Radny p. Roman Piotrowski – To trzeba wyjaśnić, czy będzie robiona, czy nie.
p. Mariola Jankowska – Polbruk nie będzie od początku do końca? Nie wiem, czy jest sens robienia kawałka. Ulica Polna jest od ulicy Młyńskiej do nas i do Aniszewskich i Zielińskich.
Wójt – Jakie były środki na ten cel, tyle będzie zrobione. 284 m2.
Przewodnicząca Komisji – O środkach nie było mowy, była mowa o ulicy Polnej.
p. Marian Grzella – W zeszłym roku miało być pismo do Funduszu Zdrowia na dofinansowanie dla niepełnosprawnych.
Przewodnicząca Komisji – Chyba z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?
Wójt – Chyba tak, ale PFRON nie ma nic do dróg.
p. Marian Grzella – Winda kosztuje 120 tysięcy albo więcej. Kto to da?
Przewodnicząca Komisji – Chyba nigdzie nie było sprecyzowane, jak długość tej drogi.
Wójt – Zrobimy w przyszłym roku całą drogę.
p. Marian Grzella – Podjazd do Ośrodka Zdrowia miał być zrobiony, 10 lat i nic.
Wójt – Dlatego na tej drodze ta właśnie górka. Teraz tam będzie polbruk i p. Grzella będzie sobie radził.
p. Mariola Jankowska – Ja do tej pory byłam przekonana, że cała ulica Polna będzie zrobiona.
Wójt – W tej chwili jest to robota bez projektu, bo to jest naprawa nawierzchni.
p. Marian Grzella – Przyjdzie woda i roztopy i wszystko będzie i tak wymyte.
p. Mariola Jankowska – Czyli do 30 września mamy złożyć nowy wniosek?
Wójt – Tak.
 
Ad. 3.
          Omówienia tematu dokonała p. Barbara Szomszor – specjalista Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Zapoznała obecnych z możliwością uzyskania pomocy finansowej przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na tworzenie pozarolniczych, następujących źródeł dochodów:
- usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
- usług dla ludności,
- sprzedaży hurtowej i detalicznej,
- rzemiosła i rękodzielnictwa,
- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
- usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych.
Pomoc może być przyznana na inwestycję, która jest uzasadniona ekonomicznie, spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa i nie jest finansowana z innych środków publicznych. Może ją uzyskać rolnik, jego małżonek lub domownik, który jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprze-dzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 % kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej beneficjentowi okresie realizacji programu nie może przekroczyć 100 tys. złotych. Wnioski o przyznanie  wymienionej wyżej pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR .
 
Ad. 4.
      Omówienia tematu dokonała p. Joanna Sawińska. Zapoznała obecnych zarówno z  wyceną kosztów sprzedaży ( 166.774,- zł ), jak i wyceną  kosztów remontu ( 137.627,92 zł ) budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Co wchodzi w skład remontu?
p. Joanna Sawińska:
„- demontaż i rozbiórka pokrycia dachowego,
- montaż pokrycia dachowego,
- stolarka okienna i drzwiowa,
- elewacje,
- roboty demontażowe i rozbiórkowe,
- strop na poddaszu,
- posadzka w piwnicy,
- tynki ścian i sufitów,
- podłogi,
- roboty wykończeniowe,
- instalacje c.o.
- montaż c.o.”
Przewodnicząca Komisji – Jakby ktoś to kupił i wyremontował to lepiej budować nowy.
Wójt – Tak to jest. Można zaoszczędzić na robociźnie.
Radny p. Stefan Szałański – Remont w zasadzie przekracza wartość budynku.
Wójt – Tak i jak my odliczymy z czynszu 100 tysięcy włożonych w remont.
Przewodnicząca Komisji – Sprzedać łatwo, a potem?
Wójt – Dzisiaj lekarzy stać na to żeby budować, a uzyskanie zwrotu z czynszu to jest mnóstwo lat.
Przewodnicząca Komisji – Po przetargu mogą być kwoty niższe.
Wójt – Po przetargu na sprzedaż mogą być kwoty wyższe. Rachunek ekonomiczny jest zły żeby nie sprzedawać.
Przewodnicząca Rady – To, jaki jest koszt dachu?
p. Joanna Sawińska – 17 tysięcy i demontaż istniejącego tj. 20 tysięcy.
Przewodnicząca Komisji – To jest duży koszt, bo trzeba zdjąć istniejące pokrycie.  
Wójt – Szacunki wykonano. Zrobiłem, to, o co rada mnie prosiła.
Przewodnicząca Rady – Ta sprawę mieliśmy już rozpatrzyć na kolejnej sesji, ale była sesja nadzwyczajna. Teraz już jest to konieczne. 
Przewodnicząca Komisji – Czy można zrobić tylko dach?
Wójt – Czy ich to zadowoli?
Radna p. Janina Różycka – Trzeba rozmawiać z potencjalnymi najemcami.
Radny p. Roman Piotrowski – Jak się wyprowadzą, to tego dachu nie zabiorą.
Radny p. Stefan Szałański – Jak odejdą, to kto przyjdzie? Gdzie?
Przewodnicząca Komisji – Gmina nie straci nic, jak wymienimy dach.
Radna p. Janina Różycka – Jak odejdą będziemy mieli dom dla drugiego weterynarza.
Wójt – Dla Was to nie jest kłopot. To jest mój kłopot.
Radna p. Janina Różycka – Sprzedać można zawsze. Trzeba rozmawiać z nimi. Może zgodzą się tylko na remont dachu?
Przewodnicząca Komisji – Czy jest możliwość rozmowy z Państwem weterynarzami?
Wójt – Jeżeli jest taka wola, jutro mogą przyjść i się zapoznać z wycenami.
Radny p. Stefan Szałański – Nikt z nas nie myślał, że to takie duże będą koszty.
Wójt – Domowym sposobem jest zawsze taniej.
Radna p. Ewa Kempińska – Położenie nowego dachu i demontaż dachu z eternitu. To jest ten koszt.
p. Joanna Sawińska – Chciałam jeszcze państwu powiedzieć, że najemcy mają prawo pierwokupu.
 
         Projekt przedstawionej uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku przy ulicy Dworcowej 18 został zaopiniowany  przez Komisję negatywnie: 3 głosy przeciwne, 3 wstrzymujące się.
 
Ad. 5.
a)                p. Joanna Sawińska - referat ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym  wyjaśniła, że:  „Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek  w sprawie wykupu działki 566 położonej w Drzycimiu. W załączniku jest tam mapa, żeby  Państwo wiedzieli, o jaką działkę chodzi. W przypadku uchwalenia, omawianej uchwały przez Radę Gminy, działka zostanie przed sprzedażą podzielona przez geodetę na 2 części i sprzedana w przetargu ograniczonym na właścicieli działek sąsiednich w celu ich poszerzenia.”  
                  Projekt przedstawionej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie jednogłośnie.
 
 
b)    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu odnowy miejscowości Drzycim uchwalonego uchwałą z dnia 23 marca 2009 roku przedstawiła Pani Maria Majewska - Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego: „W przesłanym Państwu projekcie uchwały musi nastąpić mała poprawka:
- środki własne  122.500,-
- środki UE        100.000,-
Ogólna wartość zadania  22.500,- złotych.
W dokumentach innych i w budżecie gminy mamy 100 tysięcy zaplanowane, ja się tutaj pomyliłam.”
           Projekt uchwały, z uwzględnieniem poprawki wniesionej przez Panią Majewską został zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
Ad. 6.
 
Przewodnicząca Komisji odczytała skargę p. Włodzimierza Trzosa na działalność Wójta Gminy ( w załączeniu do protokołu ). Będąc przy głosie chciałam zapytać, czy faktycznie wioski nie otrzymały tych informacji.
Wójt – Terminy, jakie są, takie są, taka jest ustawa. Jednak nie mogę przyjąć zarzutu, że nie realizuję uchwał Rady Gminy. Co innego było w treści uchwały z dnia 11 marca. Musimy się skupić na działaniach w tym roku, bo mamy dużo inwestycji i to nam wiele czasu zajmuje. Nie chcę mówić, co w tej sprawie postanowiłem. Na sesji poinformuję Państwa o mojej decyzji. Jeżeli ja wymagam od kogoś profesjonalizmu, to niech ten profesjonalizm jest.
p. Maria Majewska – 4 sierpnia sołtysi otrzymali informacje o wysokościach funduszu sołeckiego na 2011 rok, takie daty są na zwrotkach.
Przewodnicząca Rady – Czy przekroczenie terminu ustawy czymś skutkuje?
p. Maria Majewska – Sołtysi i Rady sołeckie mają o 2 dni mniej na przygotowanie uchwały.
Radny p. Roman Piotrowski – Z czego to wynika, że wszyscy dostali mniej?
p. Maria Majewska – Jeżeli sołtys ma uwagi do wyliczenia funduszu niech przyjdzie do nas na miejsce to wyjaśnimy, wyliczymy skąd ta kwota się wzięła. Na tę kwotę składają się różne czynniki. To jeśli chodzi o rok następny. Z Krakówka, z kolei do dzisiaj nie mamy odpowiedzi o zmianie funduszu sołeckiego na rok bieżący.
Przewodnicząca Rady – Komisja powinna zająć jakieś stanowisko w sprawie skargi.
Stanowisko Komisji: „Skarga jest zasadna, ale tylko w części dotyczącej niedotrzymania terminu poinformowania sołtysów o wysokościach funduszu sołeckiego na 2011 rok – dwudniowe spóźnienie. Skarga nie dotyczy uchwały Rady Gminy z dnia 11 marca br. gdyż uchwała ta dotyczy wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie na 2011, a to zostało wyliczone i zgodnie z ustaleniami zebrań wiejskich, które się dopiero odbędą zostanie on w planowanym budżecie zamieszczony.”
Przewodnicząca Rady – Kto ustawił słupki z nazwami ulic na osiedlu w Drzycimiu?
p. Maria Majewska – Wiem, o co chodzi. Na jednym słupku powinny być ulice Boczna z Leśną. To będzie poprawione.
Radna p. Janina Różycka -  Dziękuję za załatanie wypływu na drodze od szkoły do agronomówki.
Załączniki:
 
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu przy ul. Dworcowej 18,
3/ Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu,
4/ Projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu odnowy miejscowości Drzycim uchwalonego Uchwałą Nr XXII/128/2009 z dnia 23 marca 2009 roku.
5/ Kopia skargi p. Włodzimierz Trzosa na działalność Wójta Gminy.
 
                                                                                                                                                   
                                                                   Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                                                            
                                                                       Teresa Piotrowska
 

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (25 października 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (25 października 2010, 17:22:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1062