Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budzetu i Finansów odbytego w dniu 6 lipca 2010 r.

                                            

                                             P R O T O K Ó Ł  nr  5/2010
 
                             z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
 
         
 
odbytego w dniu 6 lipca 2010 roku. Posiedzenie trwało od godz. 12-tej  do 1245.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska 
3. Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy - p. Sabina Majewska
 
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
 
1.     Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 7 czerwca 2010 roku.  
 
2.     Opinia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
3.     Opinia do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2010 rok.  
 
 
Ad. 1.
 
        Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. 
 
        Do protokołu z przebiegu posiedzenia, odbytego w dniu 7 czerwca 2010 roku  uwag nie wniesiono. Protokół, został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
       Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Komisję zaakceptowany.
 
Ad. 2.
 
Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy - p. Sabina Majewska  wyjaśniła, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu wymaga wyszczególnienia zadań inwestycyjnych, na które ma być zaciągnięty kredyt.
Dyskusja:
Przewodniczący Komisji – Czy nie można tego było zrobić na normalnej sesji? Teraz Komisja i sesja to dodatkowe pieniądze.
Wójt – Gdyby mogła się odbyć normalnie, to by się odbyła. Tutaj chodzi o czas. Nie mamy go zbyt wiele.
p. Sabina Majewska - Po ostatniej Komisji Budżetowej była zmiana w tym projekcie ogólnie „na zadania inwestycyjne,” co okazało się, że tak być nie może.
Wójt – wniosek wypłynął z Komisji. Też się do niego przychyliłem. Widać niepotrzebnie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Teraz sytuacja jest inna. Wskazuje się zadania i konkretne kwoty. Czy wiemy, jaki jest stan finansowy gminy aktualnie?
p. Sabina Majewska – Zakładaliśmy 7 mln deficytu. Źródło pokrycia deficytu musiało być wskazane. O obligacjach nie mówimy. Kredyt w uchwale budżetowej był określony na kwotę  3.600 tys. złotych. Teraz chcemy tylko 3 mln. Radny Zygmunt Wycinek – Chodzi mi o to, czy istnieje faktyczna potrzeba wzięcia kredytu?
Radny p. Dariusz Podlejski – W ubiegłym roku chcieliśmy mieć wyliczenie realizacji budżetu na koniec sierpnia. Czy mamy jasną sytuację na koniec czerwca?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Przetargi przecież pomniejszają deficyt.
Wójt – Potrzeba jest pilna. Musimy płacić drogę Drzycim-Plewno. Już niedługo kanalizację.
p. Sabina Majewska  - Ta uchwała, jak Rada Gminy oczywiście  podejmie, ma trafić jutro na Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jak Pan Wójt kontroluje wydatki i deficyt? Tu p. Podlejski przytoczył cytat z gazety.
Wójt – Nie ja to powiedziałem.
Radny p. Dariusz Podlejski – A kto?
Wójt – Ten, kto napisał artykuł. Nie jest możliwe oszacowanie, jak wysoki jest w tej chwili deficyt. W II półroczu będzie rzeczywiste wydatkowanie pieniędzy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Za chwilę się okaże, że w przyszłym roku nie możemy zrobić nic.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W programie telewizyjnym będzie, że gmina nie posiada długów, a jest inaczej.
Wójt – Pożyczka nie jest długiem.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Orlik chyba nie jest rozpoczęty. Kwiatowa też nie. Kanalizacja do końca października. Na pewno musimy zaciągnąć kredyt 900 tys. złotych na drogę powiatową.   W tym momencie nie ma takiej potrzeby, aby wziąć więcej kredytu, albo kolejny mniejszy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Inwestycje należy kredytować, kiedy jest taka potrzeba.
Wójt – Pan Podlejski wykazuje zbyt małą wiedzę w zakresie uruchamiania kredytu. To nie znaczy, że dostaniemy 3 mln złotych na konto.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Banki postępują w ten sposób, że środki przekazywane są na konto wykonawcy.
Wójt – Znacie wartości poprzetagowe inwestycji. Na dzisiaj musimy pokryć wszystko i potem czekać na zwrot.
p. Sabina Majewska  - To o czym mówią Panowie radni będzie w specyfikacji do przetargu o kredyt.
Radny p. Zygmunt Wycinek – My jako radni nic nie będziemy wiedzieli co dalej będzie się działo.
p. Sabina Majewska – Transze będą określone w procedurze przetargowej.
Radny p. Edmund Szymczak – Te zadania zatwierdziliśmy w uchwale budżetowej. Zbyt Malo dyskusji. Nie May zaufania do siebie. Uchyla się kartka z napisem „wybory.” Ta dyskusja zmierza do jednego – mamy brak zaufania do siebie. Musimy inaczej rozmawiać. Musimy to dokończyć, to co zaczęliśmy. W ramach zaufania prosimy o rozliczenie się ze wszystkiego.
Przewodniczący Komisji – Czy będzie wzrost podatków?
p. Sabina Majewska  - Wzrostu się nie przewiduje, ale w uchwale trzeba wskazać pewny dochód. W uchwale budżetowej wskazane było 5 lat spłaty kredytu. Teraz mamy 10, aby zachować płynność finansową.
Wójt – Jaki jest procent zadłużenia?
p. Sabina Majewska  - Czy 1% zadłużenia, to jest coś, o czym należy mówić?
Radny p. Edmund Szymczak – O pieniądzach należy mówić głośno.
 
         Opinia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  w zasadzie nie została przez Komisje wydana z uwagi na następujący wynik głosowania w tej sprawie: 2 głosy za, 2 przeciwne i 3 wstrzymujące się.   
 
 
 
 
Ad. 3.
 
        Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok omówiła Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy - p. Sabina Majewska.  Dodała, że załączniki do projektu uchwały będą stanowiły podstawę dla Regionalnej Izby Obrachunkowej aby wydać pozytywną opinię o zaciągnięciu kredytu.
 
         Zaproponowane zmiany do budżetu na 2010 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie, w następującym wyniku głosowania: 6 głosów za, 1 wstrzymujący się.
 
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                     Jacek Gawrych
 
 
Załączniki:
 
1.    Lista obecności członków Komisji.
2.    Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
3.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (18 sierpnia 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (18 sierpnia 2010, 09:07:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1031