Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kulturu, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 7 czerwca 2010 roku

                                                P R O T O K Ó Ł  nr  4/2010
 
                                                z przebiegu posiedzenia
Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu  7 czerwca  2010 roku, posiedzenie trwało od godz. 12-tej do godz. 1330.
 
W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny – p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
1. Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Janina Różycka  – Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.     Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 20 kwietnia 2010 roku.
 
2.    Opinia do projektu uchwały o likwidacji SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu. 
 
3.    Opinia do projektu  uchwały w sprawie zmiany treści § 56 Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu uchwalonego Uchwałą Nr VI/49/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku.
 
4.    Sprawy bieżące.
 
 
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.      
        
         Pani Janina Różycka – Zastępca Przewodniczącego Komisji stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków Komisji. Nieobecny na posiedzeniu – Przewodniczący Komisji                       p. Dariusz Podlejski. Uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 20 kwietnia 2010 r., nie wniesiono, został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.   
 
Ad. 2.
 
Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer – „Po ostatniej sesji przesłana została uchwała Wojewodzie i rozesłana do gmin powiatu świeckiego. Wszyscy odebrali te projekty w dniu 28 kwietnia. 30 dni kończyło się 27 maja. To był czas na podjęcie przez wszystkie gminy uchwał opiniujących ten projekt. Otrzymaliśmy pismo informujące z Dragacza informujące nas, że uchwała nie zostanie podjęta w terminie, ponieważ sesja planowana jest dopiero na 30 czerwca. Otrzymaliśmy pozytywne opinie z Nowego i z Pruszcza oraz oczywiście opinię Wojewody. Wszystkie te opinie są pozytywne. Najważniejsza dla nas jest opinia Wojewody, która też nie wnosi żadnych zastrzeżeń i żadnych uwag. Procedura likwidacji wymaga  dostarczenia tym jednostkom samorządowym projektu uchwały do zaopiniowania, nie wymaga  jednak aby te opinie koniecznie zebrać. Jeżeli jednostka samorządu nie zaopiniuje tej uchwały w terminie 30 dni przyjmuje się, że ten projekt został przyjęty w brzmieniu przedłożonym i nie wnosi się do niego żadnych uwag.  Gdyby zastrzeżenia byłyby wniesione, gmina Drzycim nie musi ich respektować. Nie jest to wiążące dla Rady Gminy. Do Gminnej Przychodni wysłaliśmy tą uchwałę w tym celu, aby ewentualnie działające w Przychodni związki zawodowe się wypowiedziały.”  
Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska – Do kogo to pismo poszło?
p. Ludwika Rezmer – Do Pana Dyrektora. Ja nie wiem, czy  związki tam działają. Kiedyś działały, za czasów ZOZ-u. Może odpowiedź do sesji przyjdzie. Jeżeli Rada Gminy podejmie tę uchwałę, będzie ona podlegała ogłoszeniu, jak zwykle w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i po wejściu w życie będzie mogła być realizowana.  
          Zastępca Przewodniczącego Komisji, po rozpoznaniu braku głosów w dyskusji poddała projekt uchwały zaopiniowaniu. Uzyskał on jednogłośną opinię pozytywną.  
 
 
 
 
Ad. 3.
         Przewodnicząca Rady Gminy dokonała wprowadzenia w temat wyjaśniając kto wystąpił z inicjatywą zmiany Regulaminu i z jakiego powodu ( za krótki termin sporządzenia tak obszernego i dokładnego protokołu ). W rezultacie dyskusji Komisja jednogłośnie zaproponowała następujące zmiany:
„Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Gminy                   z uwzględnieniem: zmiany w tytule uchwały, w nowym brzmieniu §1 ust. 3 dodać słowa „i umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,” w § 23 ust. 4 Regulaminu Rady po słowach „§18 ust. 2” dodać „Statutu Gminy,” w § 4 projektu uchwały dodać słowa „i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.”
 
Ad. 4.
 
Radny p. Edmund Szymczak – Na pomoście w Gródku wymienić 8 desek. Przydałoby się wykosić trawę i wywrotka piasku.
Radna p. Aniceta Gubańska – Czy będzie wykoszona trawa przy drodze powiatowej?
Wójt – Nie wiem. Na sesji p. Soska wyjaśniał, że koszenie będzie tylko dwa razy w okresie do jesieni. Będąc przy głosie chciałbym Państwa poinformować, że planujemy 25 czerwca w Gródku imprezę pn. „Jesteśmy w Unii Europejskiej – Europejskie powitanie lata w Gródku,” na którą otrzymamy środki z Urzędu Marszałkowskiego. Na najbliższej sesji będzie zmiana w budżecie związana z przyjęciem środków na ten cel. Jest też w tym nasz udział. W przebiegu tej imprezy będą brały udział cztery sołectwa. Więcej sołectw nie zgłosiło chęci udziału. Każde z sołectw wybrało jedno z państw europejskich i będzie je promowało.
Radny p. Michał Pamulak – Uprzątnąć śmieci na przystankach i koło Państwa Klimackich. Jeszcze przypominam o naszym przystanku.
 
 
 
                                                                Zastępca Przewodniczącego Komisji
 
                                                                              Janina Różycka
 
                                               
Załączniki:
1.    Lista obecności członków Komisji.
2.    Projekt uchwały w sprawie likwidacji SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
3.    Projekt uchwały w sprawie  zmiany Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu.
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (18 sierpnia 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (18 sierpnia 2010, 08:49:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1259