Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 27 maja 2010 roku

                                            P R O T O K Ó Ł  nr 4/2010
 
                                               z przebiegu posiedzenia
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
odbytego w dniu 27 maja 2010 roku ( posiedzenie trwało od godz. 1530do godz.1820 ). 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą  załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska
3. Inspektor ds. Inwestycji – p. Andrzej Erdmanis
4. Referent ds. Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego – p. Joanna Sawińska
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.
 
 
Tematyka posiedzenia:  
 
1.   Przegląd dróg na terenie gminy.
 
2.  Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji ( odbytego w dniu 21 kwietnia 2010 roku ). 
 
3.   Opinia do materiałów na XXXIV sesję Rady Gminy:
 
a)     do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Biechowo.
 
b)    do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek.
 
c)     do projektu uchwały w sprawie zmiany § 56 Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu uchwalonego Uchwałą Nr VI/49/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku.
 
4.  Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:   
Ad. 1.
Komisja wyjechała w teren i dokonała przeglądu dróg na terenie gminy.
Wnioski:
1)    Pomyśleć o wykonaniu ulicy Leśnej w Drzycimiu ( tj. tylko ok. 100 metrów bieżących ),
2)    Zlikwidować krawężniki na poboczu drogi koło Państwa Klimackich,
3)    Usunąć dąb koło Państwa Klimackich ( utrudnia wyjazd spod sklepu ),
4)  W Gródku, drzewa, które zgłaszaliśmy do wycinki są pozaznaczane, ale nie są jeszcze wycięte,
5)  Na drodze Gródek-Lubocheń jest dziura,
6)  Bruk koło Państwa Piotrowskich w Gackach jest w złym stanie,
7)  Ulica Miodowa w Drzycimiu – koryto tej drogi się pogłębia,
8)  Droga brukowa do Rowienicy – naprawa tej drogi jest konieczna, wręcz niezbędna.
Przewodnicząca Rady – Jak wygląda sprawa uregulowania drogi między Belenkami a Małym Dólskiem?
Wójt – To powinno być na początku lata zrobione.
Radny p. Stefan Szałański – Pobocza są strasznie obrośnięte. Należy je koniecznie wykosić, chociaż na krzyżówkach przy wyjazdach.
Wójt – Na drogach powiatowych będą jeszcze raz kosić, ale nie wiem kiedy.
Przewodnicząca Komisji – Drugie lustro w Gackach.
Wójt – Poszedł wniosek.
Ad. 2.     
          Przewodnicząca Komisji, w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Protokół z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu dnia  21 kwietnia br. Komisja przyjęła jednogłośnie oraz porządek obecnego posiedzenia.
 
 
Ad. 3.
a)                Referent ds. Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego – p. Joanna Sawińska – „W trakcie prac geodezyjnych, których celem było wyznaczenie drogi gruntowej prowadzącej od drogi Drzycim – Świecie do Małego Dólska i bezpłatne jej przejęcie od właściciela, czyli od Nadleśnictwa Dąbrowa zgodnie z uchwałą Rady Gminy  z dnia 11 marca  br. Okazało się, że fragment tej drogi tj. ok. 723 m2  należy do prywatnego właściciela tj. Anny Szczepaniak. Aby nie zmieniać istniejącej drogi zwrócono się do właściciela - Pani Szczepaniak o wyrażenie zgody na wykup tego odcinka. Pismo zostało skierowane niezwłocznie po określeniu przez geodetę powierzchni, jaka należy do Pani Szczepaniak. Otrzymaliśmy odpowiedź, w której Pani Szczepaniak zgadza się jedynie na zamianę gruntu    W zamian wskazuje nam działkę, której gmina Drzycim nie jest właścicielem. Ze względu na to, że bezpośrednich rozmów z tą Panią nie było wezwaliśmy ją do Urzędu Gminy w celu przeprowadzenia negocjacji. W przypadku, gdy Pani Szczepaniak ponownie nie wyrazi zgody, rozpoczniemy procedurę wywłaszczenia części nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny. Pani Szczepaniak taką informację w wezwaniu otrzymała. Do dzisiaj nie skontaktowała się nami. Pomimo tego wywołujemy tą uchwałę, gdyż mamy nadzieję, że uda nam się podczas negocjacji przekonać Panią Szczepaniak do wyrażenia zgody. Podjętą przez Radę Gminy uchwałę, będziemy mogli dalej realizować, czyli przeprowadzić podział i wykupić nieruchomość.”
Wójt – Ojciec Pani Szczepaniak jest całkowicie przeciwny tej propozycji. Prosiłem sołtysa, aby podjął się mediacji żeby tego dokonać. Poprzednie Rady już zabiegały o tę sprawę. Jest to temat bardzo trudny. Myślę jednak, że nasz upór zakończy się sukcesem.
        Projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną – jednogłośną.
 
b)                Omówienia tematu dokonała p. Joanna Sawińska – „Projekt uchwały dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w miejscowości Gródek na obszarze według załączonej mapy. Celem utworzenia planu jest przeznaczenie tego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Duża powierzchnia, przeznaczonego pod miejscowy plan terenu, są to grunty rolne. Aby ułatwić rozbudowę na tym terenie i podział gruntów, niezbędne jest wykonanie takiego planu.”
Wójt – Teren jest atrakcyjny. Położony przy ulicy Kwiatowej.
Przewodnicząca Rady – Jakie są koszty takiego planu?
p. Sawińska – 0k. 20 tysięcy złotych.
Wójt – Rodzi się pytanie, co my z tego będziemy mieli. Będziemy mogli żądać sobie opłatę planistyczną, bo do każdej działki jej część będzie dodana. Obszaru na jakieś 10 lat chyba wystarczy.
         Projekt przedstawionej uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
 
c)                 Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała obecnych z trzecim projektem uchwały, zainicjowanym przez grupę radnych. Dotyczył on wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Gminy.
        Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Gminy Komisja zaopiniowała jednogłośnie – pozytywnie z uwzględnieniem zmiany w § 23 ust. 4 po słowach „§18 ust. 2” dodaje się „Statutu Gminy”.
 
Ad. 4.
 
       Przewodnicząca Komisji przedstawiła wniosek Rady Sołeckiej w Biechówku w sprawie dofinansowania utwardzonego wjazdu na teren boiska przy świetlicy wiejskiej.
Wójt – Jestem w temacie, sprawa już się toczy. Była w zasadzie potrzeba oficjalnego pisma.
Przewodnicząca Komisji – Odnośnie tej drogi do Rowienicy, może można by pozyskać jakieś środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych?
Wójt – Proponowałem do budżetu na rok bieżący remont drogi w Werach i tez nic z tego nie wyszło, bo Rada Gminy zdjęła z budżetu ten wydatek.
Radny p. Stefan Szałański – Ale mieszkańcy nam nie odpuszczą. Powiedzieli, że sprowadza telewizję.
Wójt – Przeznaczyć środki z Drzycimia na Rowienicę.
Przewodnicząca Rady – Mieszkańcy Drzycimia wiedzą, że robi się projekt na ulicę Szkolną i Czekaja na te drogę.
Wójt – A ja nie mam sumienia wydać 50 tysięcy na projekt tej ulicy.
Przewodnicząca Rady – Co w takim razie możemy zrobić bez projektu?
Wójt – Utwardzić.
Radna p. Aniceta Gubańska – Ale czym utwardzić. Jak?
Wójt – Polbrukiem.
        W wyniku dyskusji, Komisja postanowiła znieść 55 tysięcy z projektu na ulicę Szkolną w Drzycimiu, z przeznaczeniem na jej remont wykonany polbrukiem. Za wnioskiem opowiedziało się 6 członków Komisji, 1 był przeciwny.
 
Załączniki:
 
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Biechowo.
3/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek.
4/ projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gminy.
5/ Wniosek Rady Sołeckiej w Biechówku
 
                                                                                                                                                    
                                                                   Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                                                             
                                                                       Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (18 sierpnia 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (18 sierpnia 2010, 08:42:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1358