Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów odbytego w dniu 2 marca 2004 roku

 

 

 

 

P R O T O K Ó Ł  nr  4/2004 

 

 

z przebiegu posiedzenia

Komisji ds. Budżetu i Finansów

 

odbytego w dniu   2 marca  2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.  14-tej  do godz.  1545. )

 

    W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Członkowie Komisji nieobecni :

p. Jacek Gawrych.

 

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby :

 

1.    p. Józef Gawrych – Wójt Gminy

2.    p. Stanisław Fiedurek – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

 

 

Posiedzeniu przewodniczył : p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

 

 

Porządek posiedzenia :

 

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.    Wysłuchanie informacji nt. zadań, realizowanych przez Spółkę komunalną na zlecenie gminy, w 2003 roku.

 

 

 

Przebieg posiedzenia :

 

 

Ad. 1.

 

          Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji – p. Zygmunt Wycinek. Powitał również Wójta Gminy oraz zaproszonego do udziału w posiedzeniu Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – p. Stanisława Fiedurka.

 

Ad. 2.

 

         Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3.

       

Poproszony o zajęcie głosu, p. Prezes wyjaśnił :

„ Do przedmiotów działalności Spółki zleconych przez gminę należy zaliczyć następujące :

-                eksploatację składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku,

-                opróżnianie pojemników do segregacji odpadów,

-                utrzymanie czystości na ulicach i placach.

W skład eksploatacji wysypiska śmieci wchodzą  następujące zagadnienia :

-                przyjmowanie odpadów,

-                pobieranie opłat za składowane odpady zgodnie z uchwalonymi stawkami przez Radę Gminy,

-                prowadzenie ewidencji przyjętych na wysypisko odpadów,

-                prowadzenie zagospodarowania odpadów poprzez przemieszczanie i ugniatanie za pomocą spycharki gąsienicowej,

-                nawożenie przesypki mineralnej ( ziemia, piasek, sprasowany osad z oczyszczalni ścieków ) o grubości                 20 cm/1 m warstwy odpadów,

-                pompowanie wody odciekowej na pryzmę odpadów zgodnie z technologią,

-                segregacja odpadów dowożonych,

-                segregowanie odpadów : tworzywo i szkło,  pochodzących z selektywnej ich zbiórki,

-                prasowanie odpadów z tworzyw sztucznych – szczególnie butelek typu PET,

-                zbywanie sprasowanych odpadów, sprzedaż stłuczki,

-                prowadzenie kwartalnych zestawień ilościowo-rodzajowych przyjętych na wysypisko odpadów,

-                dokonywanie kwartalnych opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ( 7-8 tys. zł na kwarta l ).

W roku 2003 przyjęliśmy na składowisko  następujące ilości odpadów : 6 t szkła, 5,5 t tworzyw sztucznych i 397,1 t nie segregowanych odpadów komunalnych. Wpływy za odpady i ich zagospodarowanie stanowią : opłaty od dostawców indywidualnych, opłaty od podmiotów gospodarczych oraz wpływy  z  tytułu   obsługi składowiska, pracę spycharki i opróżnianie pojemników do segregacji odpadów. Poza wymienionymi już pracami Spółka  wykonała szereg innych prac zleconych  takich, jak :

-                transport żużla i wałowanie na ul. Miodowej w Gródku,

-                profilowanie zjazdu ( przewóz ziemi i rozgarnięcie ) na ulicy Kwiatowej w Gródku,

-                wycinka gałęzi i krzaków, sprzątanie po wycince na drodze Drzycim- Sierosławek,

-                obcinanie gałęzi przy ulicy Kościelnej w Drzycimiu,

-                podłączenie budynku mieszkalnego w Werach do wodociągu,

-                koszenie boiska w Werach,

-                koszenie boiska w Jastrzębiu,

-                wykaszanie traw na terenie gminy,

-                przewóz materiałów i drewna na terenie gminy,

-                wykonanie przyłącza wodociągowego w Biechówku,

-                odprowadzenie wód deszczowych w Sierosławiu,

-                wstawienie tablic ogłoszeń na terenie gminy ( 6 sztuk ),

-                transport żużla ( Gródek, Gacki ).

W 2006 roku wejdzie obowiązek posiadania wagi na wysypisku. Z kolei z jej posiadaniem wiąże się wiele wymogów. Jeżeli będziemy przyjmowali wciąż taką samą ilość śmieci to pojemność wysypiska wystarczy na 6-7 lat. W okolicznych gminach odpłatność za składowanie śmieci jest nieco wyższa niż u nas. W przyszłości trzeba będzie przyjrzeć się odpłatności za przyczepę ciągnikową. Kwota 20 złotych nie pokrywa nawet opłaty na korzystanie ze środowiska za tę ilość przyjętych  śmieci. Odnośnie wniosku, który wystosowałem i z którym zapoznaliście się Państwo na jednym z poprzednich posiedzeń, chciałbym dodać, że Zakład Usług Komunalnych w Świeciu też występuje do Rady z podobnymi wnioskami, napotykają opory ale w rezultacie Rada dokłada wnioskowane środki. Każdy pieniądz przeznaczamy na hydrofornie i na sieć. Parę rzeczy już zrobiliśmy i jeszcze zrobimy. Staramy się powierzony nam majątek eksploatować poprawnie.

Radny – p. Michał Gwizdała – co z przystankami PKS ?

Wójt – w Drzycimiu i w Gródku przystanki PKS są sprzątane przez Spółkę, w pozostałych wsiach nie. Zrobi się  cieplej, objedziemy wszystkie przystanki, zobaczymy co i gdzie należy naprawić, które należy pomalować. Korzystając z faktu, że jestem przy głosie chciałbym Państwu powiedzieć, że  w obecnej chwili Rada Nadzorca Spółki Komunalnej składa się z pracowników Urzędu Gminy. Od 1 lipca br. w radach nadzorczych spółek nie mogą być osoby, które nie ukończyły specjalnego kursu dla członków rad nadzorczych. Koszt takiego kursu na osobę wynosi 2,5 tys. złotych. Są to duże pieniądze i nie wiem co to będzie dalej.

Przewodniczący Komisji – czy Spółka może wystąpić o środki z zewnątrz ?

Prezes Spółki – spółki mają taką możliwość, ale nie nasza, bo nie jesteśmy właścicielami majątku. W tej sytuacji żadnych środków nie dostaniemy.

     Po wyjaśnieniu tematu członkowie Komisji nie wnieśli uwag do działalności Spółki, ale postanowili, że jedno posiedzenie w roku będzie poświęcone analizie działalności Spółki Komunalnej.

 

                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                             Zygmunt Wycinek

 

Załączniki :                                                                      

  1. Lista obecności.
  2. Materiały dot. realizacji zadań przez Spółkę Komunalną na rzecz gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

        

metryczka


Wytworzył: inspektor ds. obsługi Rady - Bożena Szajerka (26 marca 2004)
Opublikował: Bożena Szajerka (26 marca 2004, 13:34:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1227