Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansow odbytego w dniu 28 lutego 2004 roku

 

 

 

 

P R O T O K Ó Ł  nr 3/2004 

 

 

z przebiegu posiedzenia

Komisji ds. Budżetu i Finansów

 

 

zwołanego telefonicznie,

odbytego w dniu  28 lutego 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz. 930 do godz.  1000. )

 

    W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Członek Komisji nieobecny :

p. Jacek Gawrych.

 

Posiedzeniu przewodniczył : p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.    Stanowisko Komisji w zakresie treści Uchwały Rady Gminy  Nr X/73/2004, podjętej na X sesji Rady w dniu 19 lutego 2004 roku.

 

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1.

 

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek.

 

 

Ad. 2.

 

         Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji   ( 17 lutego 2004 roku ) został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3.

 

         Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że był jednym z inicjatorów zwołania na dzień dzisiejszy  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w sprawie ponownego podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Dodał, że wniosek wystosowany do Przewodniczącego Rady Gminy o zwołaniu sesji powstał na skutek zarzutów mieszkańców wsi Sierosław, że na X sesji został popełniony błąd proceduralny i przedmiotowa uchwała  nie została podjęta. ,, Jeżeli mamy ją podejmować dzisiaj ponownie to dobrze byłoby zmienić treść  § 4.  Poprawka miałaby brzmieć następująco :  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść ta ma logiczne wytłumaczenie, bo uchwała o zamiarze likwidacji szkoły  jest początkiem wszelkich kolejnych działań w tym kierunku od momentu jej podjęcia. Uchwała podjęta 19 lutego br. zawierała klauzulę o późniejszym wejściu jej w życie.”

        Po tych wyjaśnieniach za wniesieniem poprawki głosowało 5 członków Komisji, 1 był przeciwny.

       

                                    

 

                                                                                Przewodniczący Komisji

 

                                                                               Zygmunt Wycinek

 

Załączniki :

1. Lista obecności.

Protokół sporządziła :

Bożena Szajerka – inspektor ds.  obsługi Rady

metryczka


Wytworzył: inspektor ds. obsługi Rady - Bożena Szajerka (26 marca 2004)
Opublikował: Bożena Szajerka (26 marca 2004, 13:23:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1377