Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów odbytego w dniu 7 czerwca 2010 roku

                                             P R O T O K Ó Ł  nr  4/2010
 
                        z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
 
         
 
odbytego w dniu   7 czerwca  2010 roku. Posiedzenie trwało od godz. 14-tej  do 1530.
 
 
W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Radny nieobecny – p. Dariusz Podlejski.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska 
3. Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy - p. Sabina Majewska
 
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
 
1.     Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 20 kwietnia 2010 roku.  
 
2.     Opinia do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2010 rok, w tym opinia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim-Jastrzębie” i finansowanie innych inwestycji.
 
3.     Opinia do projektu  uchwały w sprawie zmiany treści § 56 Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu uchwalonego Uchwałą Nr VI/49/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku.
 
4.     Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1.
 
        Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków Komisji. 
Radny nieobecny – p. Dariusz Podlejski.
        Do protokołu z przebiegu posiedzenia, odbytego w dniu 20 kwietnia  2010 roku  uwag nie wniesiono. Protokół, został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
       Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Komisję zaakceptowany.
 
Ad. 2.
 
Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy - p. Sabina Majewska omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Projekt w sprawie proponowanych zmian w budżecie został przesłany członkom Komisji łącznie z zaproszeniami na posiedzenie. „Czy w tej uchwale o zaciągnięciu kredytu zawrzeć „do 3 mln złotych”, czy do „2 mln złotych”?
Wójt – Nasz budżet zakładał 8 mln złotych deficytu. Będzie on dużo mniejszy, niemniej  jednak nie uda się zrobić tego, co zakładaliśmy bez kredytu. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje płatności z PROW-u. Otrzymamy od nich pieniądze, które gwarantuje nam Urząd Marszałkowski. Nie musimy wykorzystać pełnej kwoty kredytu a zabezpieczenie byśmy mieli. Proponuję z 2 mln złotych zamienić na 3 mln złotych.
Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałbym się odnieść do zmian w budżecie. Gródek ul. Kwiatowa. Wykreślono odwodnienie. Czy wykonawca wykona jedno i drugie zadanie? Czy nie warto byłoby wprowadzić zmian odnośnie Boiska Orlik?
Wójt – Kwota po przetargu to nie całe 1.300 tysięcy złotych.
Radny p. Edmund Szymczak – Jaka jest kwota pożyczki na dzień dzisiejszy?
Wójt – Tylko na docieplenie szkoły w Gródku.
Radny p. Edmund Szymczak – To teraz idziemy na całość?
Wójt – Przy dofinansowaniu w 50% nie wolno nam się nie zadłużać.
Radny p. Roman Piotrowski – Czy można się dowiedzieć ile my otrzymujemy od Kurtysa za wykup tych rowów?
Wójt – To będzie około 13 tysięcy. Jest to szacowane, jako nieużytek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Na właścicielu ciąży obowiązek dbania o te rowy. Póki Kurtys nie będzie właścicielem nie pozyska żadnych środków zewnętrznych, a wiem, że się stara. Odnośnie projektu uchwały – wskazanie inwestycji finansowej w tytule uchwały jest niepotrzebne. Tych inwestycji jest więcej: ul. Kwiatowa, Orlik, kanalizacja.
Pani Sabina Majewska – Nic nie stoi na przeszkodzie żeby to zmienić.
Wójt – Nawiązując tutaj do wcześniejszego pytania. Jeszcze nic nas nie upoważnia do tego żeby pomniejszać na ten cel wydatki. W uchwale możemy napisać ogólnie na sfinansowanie inwestycji.
Rady p. Zygmunt Wycinek – Tak, taki jest mój wniosek.
Wójt – Poniekąd racja, może faktycznie zrezygnujemy z wyszczególniania. W uchwale budżetowej były wyszczególniane obligacje. Na dzisiaj procenty pożyczek dla gmin są na tyle atrakcyjne, że samorządy odchodzą od obligacji. Kredyty są lepsze od obligacji iż tego chcemy skorzystać.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wzrost zużycia energii w świetlicy w Biechówku, z jakiego powodu?
Pani Sabina Majewska – Na początku roku były płatności zaliczkowe. Po odczycie są rzeczywiste i zostały rozłożone na raty. Mieszkańcy zima użytkowali świetlicę, energia została zużyta na ogrzewanie pomieszczeń. Podobną sytuację mieliśmy w Gackach.
Przewodniczący Komisji zapytał o dalsze plany związane z ulicą Szkolną w Drzycimiu.
Radny p. Roman Piotrowski – Po co dawać pieniądze na jej projekt.
Wójt – Okazało się po posiedzeniu Komisji Rolnej, że ulicy z polbruku nie da się  zrobić bez projektu. Można ewentualnie utwardzić tłuczniem, jaki leży na wyładowni w Drzycimiu, ale nie o takie utwardzenie mieszkańcom chodzi.
Radny p. Roman Piotrowski – Z tego, co wiem miało być bez projektu polbrukiem.
Wójt – Przyznaję, że nie miałem takiej wiedzy wówczas. Koszt też byłby duży. Za te  pieniądze to zrobilibyśmy zaledwie 100 metrów tej drogi. Powinniśmy półproduktami, taniej. Przykro mi, ale nie da się tego obejść bez projektu. 55 tysięcy było na dokumentację i jest. Wycofuję się z tego, że będzie polbruk na całej długości bo jest to niemożliwe.          Zaproponowane zmiany do budżetu na 2010 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 4 głosy za, 2 wstrzymujące się.
 
         Opinia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu była identyczna jak wyżej. Projekt niniejszej uchwały w wersji zaakceptowanej przez Komisję stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 3.
  
         Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gminy przedstawiła obecnym Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniając, że grupa radnych wystąpiła z inicjatywą do Rady Gminy o zmianę zapisu § 56 Uchwały Nr VI/49/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 kwietnia 2003 roku uzasadniając tym, że obszerność materiału, podlegającego protokołowaniu oraz szczegółowość jego zapisu są powodem wydłużenia się terminu sporządzenia protokołu z sesji Rady Gminy.  Przedstawiła propozycje zmian, które wypłynęły z poprzednich posiedzeń komisji:
-  w tytule uchwały
- w treści § 56 obecnego regulaminu
- w treści § 3 obecnego projektu uchwały.
         Projekt uchwały w tym przedmiocie został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
       W ramach spraw bieżących Wójt omówił przygotowania do imprezy finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego pod nazwą „Jesteśmy w Unii Europejskiej – europejskie powitanie lata w Gródku,” gdzie będzie miała miejsce, między innymi rywalizacja sołectw na najlepsze stoisko promujące kraj Unii Europejskiej. Z przykrością dodał, że szkoda, że do rywalizacji zgłosiły się tylko 4 sołectwa: Sierosław, Jastrzębie, Drzycim i Gródek.
Przewodnicząca Rady – Należy zachęcić sołtysów na sesji.
 
                                                                   Przewodniczący Komisji
 
                                                                          Jacek Gawrych
 
 
Załączniki:
 
1.    Lista obecności członków Komisji.
2.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (13 lipca 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (13 lipca 2010, 09:26:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 870