Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzenej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 21 kwietnia 2010 roku

                                            P R O T O K Ó Ł  nr 3/2010
 
                                               z przebiegu posiedzenia
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
odbytego w dniu  21 kwietnia  2010 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz.15-tej . 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska.
4. Referent ds. Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego – p. Joanna Sawińska
5. Lekarz weterynarii – p. Aneta Topa 
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.
 
 
 
Tematyka posiedzenia:  
 
1.     Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji.  
2.     Opinia do materiałów na XXXIII sesję Rady Gminy:
a)     do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Drzycim.
b)    do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
c)     do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek.
d)    do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Drzycim – Jezioro w Biechowie w oparciu o pisemny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Drzycim.
e)     do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
3.     Sprawy bieżące.
Przebieg posiedzenia:   
Ad. 1.
 
       Przewodnicząca Komisji, w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Protokół z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu dnia 4 marca br. Komisja przyjęła jednogłośnie.
       W wyniku głosowania Komisja wyraziła zgodę na rozpatrzenie w pierwszej kolejności wniosku Pani Anety Topy i Pana Dariusza Młynarskiego w sprawie remontu budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
 
1.     Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji.  
2.     Rozpatrzenie wniosku Pani Anety Topy i Pana Dariusza Młynarskiego w sprawie remontu budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
3.     Opinia do materiałów na XXXIII sesję Rady Gminy:
a)     do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Drzycim.
b)    do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
c)     do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek.
d)    do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Drzycim – Jezioro w Biechowie w oparciu o pisemny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Drzycim.
e)     do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
 
4.     Sprawy bieżące.
Ad. 2.
         Wniosek Pani Anety Topy i Pana Dariusza Młynarskiego w sprawie remontu budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu został obecnym odczytany przez Przewodniczącą Komisji ( zał. nr 2 do protokołu ).
Dyskusja:
Pani Aneta Topa ( lekarz weterynarii ) omówiła wniosek motywując, go tym, że praca terenowa wymaga ocieplonego garażu, takiego, jak jest w budynku przy ul Dworcowej 18. Wyjaśniła, że w tej chwili nie posiadają takiego garażu i leki przechowywane w samochodzie podczas ostatniej zimy zamarzały. Dodała, że samochód zmuszeni byli garażować w wynajmowanej hali dawnej lecznicy, oddalonej o kilometr i to utrudniało dotarcie na czas do rolnika szczególnie w godzinach popołudniowych i nocnych. Odnośnie samego budynku przy ul. Dworcowej 18, Pani Aneta Topa wyjaśniła, że brak w nim drzwi wejściowych                   ( drugich ), podłóg, ciepło dostarczane do budynku uciekało z uwagi na niesprawną instalację grzewczą, konieczna wymiana dachu i okien na górze. Dodała: „ Nie jesteśmy w stanie wykonać potrzebnego remontu. Bez wykonania tych potrzebnych rzeczy nie jesteśmy w stanie się wprowadzić.”
        Na dowód swoich wyjaśnień Pani Topa udostępniła do obejrzenia członkom Komisji zdjęcia wykonane w omawianym budynku.
        Na poparcie wypowiedzi Pani Anety Topy, Przewodnicząca Komisji zacytowała treść art. 6a ustawy o ochronie praw lokatorów.
Wójt – Głównym celem jest garaż. Dlaczego nie pomyśleliście o ociepleniu garażu?
Pani Aneta Topa – Pomyśleliśmy, ale to nie jest rozwiązanie. Przy przeprowadzce nie weźmiemy garażu na plecy.
Wójt – A może się Państwo wyprowadzicie?
Pani Aneta Topa – Tak, może też tak być. Myśleliśmy o zakupie gospodarstwa.
Wójt – Wczoraj była mowa na Komisji o sprzedaży tego budynku. Chcecie mieć Państwo stabilność, no to mieszkanie możecie Państwo zajmować do czasu rozwiązania umowy, a podpisania kolejnej.
Pani Aneta Topa – Po dwóch latach prowadzenia działalności gospodarczej nie stać mnie na zakup nieruchomości. Z drugiej strony w razie wyprowadzki nie zbiorę ze sobą podłóg.
Wójt – Czy nie lepiej byłoby sprzedać? My nie potrzebujemy już lekarzy i specjalistów nauczycieli. Dzisiaj Pani będzie lokatorem, a kolejnym  etapem będzie, że gmina musi wykonać remont, bo ktoś inny chce tam zamieszkać. Lekarze się usamodzielniają , dentysta, słyszę, będzie miał konkurencję.
Pani Aneta Topa – Pan uznał, że już wszystko macie i nikogo nie potrzebujecie. Nie będzie współpracy, to my będziemy musieli poszukać innego rozwiązania.
Wójt – To nie tak.
Przewodnicząca Komisji – Jeżeli znajdą się jakieś pieniądze, to połóżmy dach na ten budynek. Nie wyprzedzajmy faktów, żyjmy chwilą obecną.
Wójt – Radni na dzień dzisiejszy nie wiedzą, jakich nakładów Pani się od nas spodziewa. Musimy zlecić wycenę. Dla mnie jest to poniesienie kolejnego wydatku nieprzewidzianego w budżecie.
Pani Aneta Topa – We wniosku nie pisaliśmy, że chcemy natychmiast.
Wójt – W tegorocznym budżecie nie ma na to środków. Rada po zaznajomieniu się z kosztami zrezygnuje z remontu.
Pani Aneta Topa – Kupimy piec i położymy podłogi, dlatego zależy nam, żeby był  wymieniony dach.
Radny p. Roman Piotrowski – Jak z dachu się leje, to i budynek się rozlatuje. Wyremontowaliśmy mieszkanie dla weterynarzy i po nich nie będzie tak zniszczone, jak było po Grabowskim.
Przewodnicząca Komisji – Ważne jest dla nas dotarcie weterynarza na czas. Ja mam zupełnie inne podejście do tej sprawy, mówię to z punktu widzenia rolnika. Cieszymy się, że mamy lekarza weterynarii w naszej gminie.   Oszczędziliśmy na opłacaniu kosztów dojazdu weterynarza z sąsiedniej gminy.
Wójt – Ja cały czas twierdzę, że Państwo byliście zaskoczeni naszą gościnnością. Obecna sytuacja jest taka, że nie chcę wydawać kolejnych pieniędzy z budżetu przy takim deficycie, jaki jest. Nie miałem wcześniej żadnych sygnałów, że jesteście tym domem zainteresowani. Po wyprowadzce p. Czuryły przez zimę dom niszczał. Po pół roku zawnioskowaliście.
Pani Aneta Topa – Nie byliśmy świadomi, że możemy ubiegać się o wynajęcie tego domu.
Wójt – Inwestycja w ten budynek nie rokuje przetrwania, on jest zbudowany z drewna i trzciny. Czy Państwo rzeczywiście chcecie przenieść się do tego domu?
Radna p. Janina Różycka – Jestem przeciwko sprzedaży. Popełniliśmy błąd przy sprzedaży lecznicy.
Pani Aneta Topa – Wiem, bo wynajmowałam salę operacyjną przy budynku weterynarii.
Wójt – Remont będzie kosztowny i będą koszty przez kolejne lata. Czy mamy pewność, że Państwo pozostaną?
Radna p. Janina Różycka – Nie mamy.
Pani Aneta Topa – gdyby ten dom był wyremontowany za czasów Pana Czuryły nie byłoby dzisiaj problemu.
Radna p. Aniceta Gubańska – Zorientować się, co do kosztów remontu zrobić wycenę, co musi być zrobione.
Przewodnicząca Komisji – Zróbmy wszystko żeby Państwo nam nie uciekli.
Wójt – Ja zrobię w tym zakresie wszystko. Musimy zlecić wycenę remontu  budynku zgodnie z wnioskiem, ze wskazaniem najpilniejszych prac remontowych. I jeszcze można zlecić koszt wyceny obecnego stanu nieruchomości.
Przewodnicząca Komisji – W jakim czasie byłoby to wykonane? Ten szacunek i kosztorys?
Wójt – Może w ciągu miesiąca?
Radna p. Janina Różycka – To jest kawałek gruntu, który leży w środku gruntów gminnych.
Radny p. Stefan Szałański – Pan Czuryło by mieszkał, też musielibyśmy wykonać niezbędny remont.
Wójt – Nie chciałbym aby rozpowszechniać informację, że muszą się Państwo natychmiast wyprowadzić z obecnie zajmowanego mieszkania.
Przewodnicząca Komisji – Nie dotarły do mnie żadne głosy negatywne, co do pracy Państwa weterynarzy. Mamy tylko głosy pochlebne.
 
Komisja jednogłośnie opowiedziała się za następującymi wnioskami:
1/ Zlecić wycenę remontu budynku, zgodnie z wnioskiem, ze wskazaniem najpilniejszych prac remontowych.
2/  Zlecić wycenę obecnego stanu nieruchomości.
 
Ad. 3.
a)     Referent ds. Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego – p. Joanna Sawińska – „Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek od właściciela sp. AGRO – ZEA należącej do Andrzeja Kurtysa, dotyczący przejęcia drogi położonej w miejscowości Gródek. Droga ta widoczna jest jedynie na mapach ewidencyjnych, istnieje teoretycznie na mapach, praktycznie jest zaorana i stanowi jedną całość połączoną z gruntem należącym do wnioskodawcy i nie jest używana przez właściciela.”
         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
b)    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych omówiła Pani Joanna Sawińska: „Podjęcie uchwały o bezpłatnym przejęciu do zasobów mienia komunalnego działki nr 7/12 położonej w miejscowości Jastrzębie jest zasadne, gdyż wskazana działka byłaby przeznaczona na cele infrastrukturalne. Działka ta stanowi drogę. W wyniku jej przejęcia będzie możliwe jej wyremontowanie i zagospodarowanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jastrzębie, gdyż taka była deklaracja mieszkańców.”
           Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
 
c)     Pani Joanna Sawińska omówiła kolejny projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek z dnia 11 marca 2010 roku: „Wysłaliśmy do firm urbanistycznych pisma dotyczące złożenia oferty dotyczącej wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krakówek. Po uzgodnieniach z urbanistami postanowiono zmniejszyć teren objęty projektem miejscowego planu, aby nie ograniczyć przeznaczenia sąsiadującym działkom sporządzonym planem. Zmniejszenie tego planu wpłynie również na czas jego wykonania.”
           Projekt przedmiotowej uchwały został zaopiniowany pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 6 głosów za, 1 wstrzymujący się.
 
d)    Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Drzycim – Jezioro Biechowo w oparciu o pisemny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Drzycim również omówiła Pani Joanna Sawińska: „Przedmiotem projektu uchwały jest jezioro w Biechowie. Dzierżawa tej nieruchomości została rozwiązana w dniu 16 kwietnia br. bez zachowania terminu wypowiedzenia, a dzierżawcami byli Pan Leszek Gorczyca reprezentujący zespół dzierżawców, w skład którego wchodzili Pan Józef Lewandowski, Mariusz Kosiński, Dariusz Podlejski. Aby nieruchomość nie pozostała bez opiekuna postanowiono o jej dzierżawie na czas nieoznaczony. W projekcie uchwały proponujemy, aby nieruchomość stanowiła przedmiot przetargu pisemnego ograniczonego tylko dla mieszkańców Gminy Drzycim.”
Dyskusja:
Radny p. Stefan Szałański – Zawarta umowa była do 2015 roku?
Pani Joanna Sawińska – Tak, ale z dniem 16 kwietnia została rozwiązana.
           Omówiony projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje pozytywnie w następującym wyniku głosowania:  4 głosy za, 3 wstrzymujące się.
e)     Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt omawiając kolejne etapy tworzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok: „16 marca, kiedy Pani Skarbnik poszła na zwolnienie lekarskie nie byliśmy w stanie sporządzić do 20 marca sprawozdania, aby wysłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po rozmowach z pracownikami Referatu Finansowego w końcu udało mi się namówić p. Sabinę Majewską, która podjęła się tego zadania i sprawozdanie sporządziła. Sprawozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej 29 marca, a 30 marca analizowała je Komisja Rewizyjna. Otrzymaliśmy już nawet opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest pozytywna z niewielkimi uwagami. Takiego wykonania budżetu już dawno nie było. Było bardzo dobre. Nie zadłużyliśmy się w roku ubiegłym. Deficyt w roku bieżącym mogliśmy taki wysoki określić z uwagi na to, że nie byliśmy zadłużeni.”
Dyskusja:
Radna p. Aniceta Gubańska - Na stronie 5 sprawozdania figurują cmentarze, to znaczy, że je finansujemy?
Wójt – Tak. To jest wywóz śmieci z cmentarzy.
          Sprawozdanie zostało zaopiniowane przez Komisję pozytywnie w następującym wyniku głosowania:  6 głosów za, 1 wstrzymujący się.
 
 Ad. 4.
           Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo Państwa Wojtyłów zamieszkałych w Jastrzębiu w sprawie podłączenia posesji, w której zamieszkują ( budynek przy stacji kolejowej ), do sieci kanalizacyjnej.
Wójt – Sprawa toczy się odkąd powstał projekt sieci kanalizacyjnej. Tutaj potrzebna jest zgoda właściciela budynku – PKP. Na taką zgodę czekamy.                       ( pismo zostało złożone na ręce Wójta ).
Radna p. Aniceta Gubańska – Czy budynki PKP w Drzycimiu też będą podłączone do kanalizacji?
Wójt – Chyba nie, nic się o tym nie mówi, nikt w tej sprawie nie występował. To są koszty, a PKP nie jest zainteresowane.
       Obecna na posiedzeniu Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy ą wszyscy w posiadaniu opinii niezależnej, jaką uzyskała do projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Wójt – Wszyscy z pewnością otrzymali, kopia została wysłana z materiałami na sesję. To jest obszerny materiał – 14 stron. Do sesji z pewnością wszyscy będą  zaznajomieni z tematem.
Radny p. Stefan Szałański – Na trasie Gródek – Lubocheń jest zepsuta nawierzchnia.
Wójt – Wiemy o tym, tam będzie to naprawiane, to nie jest nasza droga. Rozmawiałem na ten temat i będzie to zrobione. Teren jest zabezpieczony.
Przewodnicząca Komisji zapytała odnośnie realizacji drogi Drzycim-Plewno.
Wójt – Będzie robiona. Będzie poszerzona i będzie nalany dywanik o grubości 6 cm.
Radny p. Stefan Szałański – Ulica kwiatowa w Gródku aż się prosi żeby ją zrobić.
Wójt – Będzie równiarka.
Radna p. Aniceta Gubańska – A ulica Polna w Drzycimiu?
Wójt – Też będzie robiona.
Radny p. Roman Piotrowski – Kiedy zakończy się sprawa wykupu gruntu w Gackach?
Wójt – Po drugich zapisach, bo Agencja Nieruchomości Rolnych musi zrezygnować najpierw z prawa pierwokupu, bo to jest grunt rolny.
 
 
Załączniki:
 
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Wniosek Pani Anety Topy i Pana Dariusza Młynarskiego.
3/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Drzycim.
4/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
5/ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek.
6/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Drzycim – Jezioro w Biechowie w oparciu o pisemny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Drzycim.
7/ Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
8/ Wniosek  Państwa Wojtyłów w sprawie podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej.
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                             
                                                                  Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                     Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (12 lipca 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (12 lipca 2010, 14:38:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1141