Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 3 kwietnia 2010 roku

                                         P R O T O K Ó Ł  nr  3/2010
 
                                                z przebiegu posiedzenia
 Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu  20 kwietnia 2010 roku, posiedzenie trwało od godz. 12-tej do godz. 1325.
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
1. Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy                           p. Ludwika Rezmer
4.  p. Przemysław Zaraś – Referent ds. wojskowych, ratownictwa i kultury fizycznej,
5. p. Sabina Majewska – Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy,
oraz zaproszeni goście:
           p. Henryk Doliwka -  Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu, 
           p. Tomasz Gackowski – Prezes OSP Jastrzębie
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Dariusz Podlejski  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.       Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 
2.       Zapoznanie członków Komisji z programem obchodów Dnia Strażaka  -  z udziałem Prezesa jednostki OSP Jastrzębie.
 
3.       Opinia do projektu uchwały w sprawie projektu uchwały o likwidacji SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
 
4.       Opinia do sprawozdania finansowego za 2009 rok Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
 
5.       Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. 
 
6.        Sprawy bieżące. 
 
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.      
        
         Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nie wniesiono, został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym zaproszonych do udziału w posiedzeniu gości, poczym wyjaśnił, że zabiorą głos w punkcie drugim i trzecim posiedzenia.
 
Ad. 2.
 
         Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Tomaszowi Gackowskiemu, który zapoznał obecnych z przebiegiem obchodów Dnia Strażaka.
Pan Prezes jednostki OSP Jastrzębie wyjaśnił, że w roku bieżącym to właśnie jednostka OSP jastrzębie organizuje gminne obchody tego święta, poczym przedstawił program uroczystości, która ma się odbyć  8 maja:
1415  zbiórka pododdziałów w Drzycimiu,
1430  uroczysta msza św. w Kościele Parafialnym w Drzycimiu
1600  przejazd oddziałów do Jastrzębia
          - przemarsz na plac przy strażnicy,
          - powitanie gości,
          - przedstawienie rysu historycznego jednostki
          - wręczenie odznaczeń i wyróżnień
1730  uroczysty posiłek dla zaproszonych gości
2000  zabawa taneczna.
 
Dyskusja:
 
Przewodniczący Komisji – Ta uroczystość jest chyba powiązana z jakąś rocznicą?
Pan Tomasz Gackowski – Tak obchodzimy 60 – Lecie naszej jednostki.             
Przewodniczący Komisji – To święto wiąże się z wydatkami w budżecie.
Wójt – Mamy na ten cel przeznaczoną kwotę 2.500,- złotych.
Przewodniczący Komisji – To są środki niewystarczające z pewnością.
Pan Tomasz Gackowski – Nie są wystarczające, ale mamy sponsorów. Jest kryzys i jest coraz gorzej. Nikt nie chce nic dawać.
Przewodniczący Komisji – Ilu członków liczy Wasza jednostka?
Pan Tomasz Gackowski – 30.
Przewodniczący Komisji – Czy macie drużynę młodzieżową?
Pan Tomasz Gackowski – Nie, nie mamy.
Przewodniczący Komisji – Czy macie jakieś problemy?
Pan Tomasz Gackowski – Przydałby się sprzęt i najlepiej samochód przydałoby się wymienić.
Przewodniczący Komisji – Czy Pan Wójt ma jakieś plany w tym zakresie?
Wójt – Strażacy sami czuwają nad tym. Znają swój sprzęt w jednostkach. W Jastrzębiu jest samochód. Jest taka zasada, że jednostki mniej liczne mają przekazywany sprzęt transportowy z jednostki, która nabyła jakiś nowy, lepszy. Tak to było do tej pory.  Jak zajdzie potrzeba, może na takiej zasadzie Jastrzębie otrzyma samochód. To strażacy między sobą wszystko wiedzą. Ja dowiaduję się ostatni. Kupiony z demobilu policyjnego – słyszę. Myślę, że coś takiego może się zrodzić.
p. Przemysław Zaraś – Komendant Gminny OSP patroluje tę sprawę. Z racji tego, że Policja otrzymała środki, aby się uzbroić i na tej zasadzie właśnie, po przemalowaniu i wyposażeniu mogłoby coś takiego mieć miejsce. Tak też nie jest, że kto chce to dostaje. Są brane pod uwagę potrzeby wszystkich jednostek.
Przewodniczący Komisji – W styczniu 2010 roku w województwie z Policji przeznaczono do zbycia 67 aut, większość to „Polonezy.”
Wójt – Póki co, samochód w Jastrzębiu jest sprawny.
Przewodniczący Komisji – Ja tylko podpowiadam. Wracając do tych obchodów. Ile spodziewacie się osób?
Pan Tomasz Gackowski – 120. Uroczystość odbędzie się na dworze, przed świetlicą. Posiłek i zabawa w świetlicy.
 
Ad. 3.
 
Pani Ludwika Rezmer – Temat jest konsekwencją stanowiska Rady Gminy z października 2009 roku. W głosowaniu dała lekarzom „światło” do utworzenia niepublicznej jednostki. Procedura wygląda podobnie, jak przy przekształceniach. Ten projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Wojewodę i gminy powiatu świeckiego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania projektu, ale nie jest to obowiązek. Następny krok to podjęcie uchwały o likwidacji. Pozwoliłam sobie przekazać niniejszy projekt do Wydziału Zdrowia. Kwestionowany będzie § 3 projektu uchwały i jeżeli nie będzie zmieniony, będzie opinia z uwagami. Sprowadza się to do tego, że zakończenie działalności zakładu również ma mieć miejsce w ciągu trzech miesięcy po wejściu w życie uchwały a nie po jej podjęciu, tak jak było napisane poprzednio. Innych zastrzeżeń do projektu uchwały panie z Wydziału Zdrowia nie miały. Likwidatora jednostki powołuje organ wykonawczy.
Dyrektor Gminnej Przychodni – Chodzi o to żeby ktoś z zewnątrz to wycenił.
Pani Ludwika Rezmer – Majątek likwidowanej Przychodni staje się majątkiem gminy. Potem gmina przekazuje niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Jest spisany list intencyjny pomiędzy Wójtem i lekarzami, że przez okres 10 lat będą lekarze ten niepubliczny zakład prowadzili. W tej chwili zawarta jest umowa na wynajem z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na potrzeby uzyskania NIP-u i rejestracji spółki.
Przewodniczący Komisji – Wspomniała Pani o uwagach do § 3 projektu.
Pani Ludwika Rezmer – Ma brzmieć: „Zakończenie działalności Zakładu nastąpi z ostatnim dniem trzeciego miesiąca upływającego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.” Jeżeli ten zapis nie zostanie uwzględniony to opinia będzie z uwagami.
Radna p. Janina Różycka – Czy podejmując te uchwałę będziemy musieli do niej wrócić?
Pani Ludwika Rezmer – I tak będziemy musieli do niej wrócić, możemy tą poprawkę w tej chwili wprowadzić albo przy jej uchwalaniu.
Przewodniczący Komisji – Ja proponuję teraz ją uwzględnić do opinii.
          Projekt uchwały łącznie ze zmianą treści § 3 Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
        Głos zabrała p. Małgorzata Ruszkowska, która omówiła bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Przychodni za 2009 rok poczym wyjaśniła, że zysk będzie przeznaczony na część remontu Przychodni. Pozostałą część sfinansuje już nowy podmiot.  Kosztorys inwestorski opiewa na 200 tysięcy złotych. Ile rzeczywiście wyniesie to się okaże.
Dyrektor Gminnej Przychodni – Na remont 100 tysięcy pozostanie, resztę pokryje spółka.
         Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Drzycimiu za 2009 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
 
Ad. 5.
 
Przewodniczący Komisji – Każdy z Państwa sprawozdanie otrzymał i miał czas, aby się z nim zapoznać. Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem.
Wójt – Od 16 marca nasza Pani Skarbnik przebywa na chorobowym. Obowiązki Skarbnika  Gminy przejęła Pani Sabina Majewska. Starała się, aby sprawozdanie sporządzić prawidłowo i w miarę w dobrym czasie. Zostało sporządzone 29 marca. Nie spowodowało to żadnych konsekwencji. Osobiście rozmawiałem z Panem Górzyńskim i wyraził się pozytywnie w swoich opiniach na temat fachowości i rzetelności wykonania tego sprawozdania.
Przewodniczący Komisji – 16 marca poszła Pani Skarbnik na zwolnienie, czyli sprawozdanie było już zaczęte skoro do 20 musiało być zrobione.
Wójt – Nie, nie było. 
Radny p. Jacek Gawrych – Do kiedy Pani Radzikowska jest na zwolnieniu?
Pani Sabina Majewska - Do 30 kwietnia.
Wójt – Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej została na skutek tego zwolnienia odwołana. Nie znamy daty rozpoczęcia tej kontroli.
Radny p. Edmund Szymczak – Kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej?
Wójt – We wrześniu 2010 r. będzie następna spłata.
Radny p. Jacek Gawrych – 42 strona – chodzi Mo o dwóch nauczycieli, kto to jest?
Pani Sabina Majewska – To jest Pani Kęsik i Pani Manikowska.
Radny p. Jacek Gawrych – Co roku było sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, teraz tego nie ma.
Pani Sabina Majewska – Na stronie 29 i dalej. 
Radny p. Edmund Szymczak – Z czego został pokryty deficyt?
Wójt – Deficyt został pokryty bezkredytowo. Takiego wykonania budżetu nie pamiętam jak radny i jako wójt. Trzeba wysoko ocenić jakość wykonania budżetu.
Przewodniczący Komisji – Są jednostki, które nie mówią dobrze o wykonaniu tego budżetu.
Radny p. Edmund Szymczak – Co wpływa na koszty utrzymania ucznia w Szkole Podstawowej w Sierosławiu?
Wójt – Pensje nauczycieli.
Przewodniczący Komisji – Bardziej chyba koszt utrzymania budynku.
Radna p. Aniceta Gubańska – Koszt utrzymania budynku po likwidacji szkoły i tak zostanie, albo budynek popadnie w ruinę.
Przewodniczący Komisji – W tym przypadku należałoby znaleźć rozwiązanie na funkcjonowanie tego budynku. Może szkoła 0-III? Może zamknijmy temat.
Radny p. Edmund Szymczak – Sprawa  budynku jest trudną sprawą.
Radny p. Jacek Gawrych – Jest to budynek gminny i warto by było żeby szkoła istniała, bo będzie budynek niszczał.
Przewodniczący Komisji – Możemy się wypowiedzieć, przecież tu chodzi o proces dydaktyczny.
Radna p. Aniceta Gubańska – W Biechówku byłby budynek ogrzany i zajęcia dla dzieci na miejscu.
Przewodniczący Komisji – Ale rozmawiajmy na temat.
Radny p. Jacek Gawrych – Słyszałem, że świetlica środowiskowa jest jeszcze w Gródku.
Wójt – Świetlica nie, ale zajęcia w ramach  Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu są tam prowadzone.
Radny p. Jacek Gawrych – Czy ma być sporządzone do sesji sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
Przewodniczący Komisji – To trzeba przegłosować.
           W wyniku głosowania ( 2 głosy za, 3 przeciwne, 4 wstrzymujące się ) Komisja opowiedziała się przeciw sporządzeniu wym. wyżej sprawozdania.
           Kolejne głosowanie dotyczyło opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Komisja zaopiniowała je pozytywnie czterema głosami „za” jednym przeciwnym i dwoma wstrzymującymi się.
 
Ad. 6.
         W ramach spraw bieżących radni wysłuchali nagranego na płytę utworu wykonanego przez Chór Cecylia w Drzycimiu podczas koncertu, który odbył się w kościele parafialnym w Drzycimiu.
 
                                                                                                        Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                         Dariusz Podlejski
Załączniki:
1.       Lista obecności członków Komisji.
2.       Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały o likwidacji SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
3.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
4.       Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (12 lipca 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (12 lipca 2010, 14:11:20)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (12 lipca 2010, 14:34:30)
Zmieniono: zmiana treści zasadniczej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1202