Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów odbytego w dniu 8 marca 2010 roku


                                      P R O T O K Ó Ł  nr  2/2010
 
                 z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
 
         
 
odbytego w dniu  8 marca  2010 roku. Posiedzenie trwało od godz. 12-tej  do 1415.
 
 
W posiedzeniu udział wzięło  sześciu członków Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Radny nieobecny – p. Roman Piotrowski.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
 
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
 
1.      Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2.      Zapoznanie członków Komisji z materiałami dotyczącymi projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
3.      Opinia do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
4.      Sprawy bieżące.   
 
 
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.        
 
        Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą  wszyscy  członkowie Komisji.  
        Do protokołu z przebiegu posiedzenia, odbytego w dniu 25 stycznia 2010 roku,  uwag nie wniesiono. Protokół, został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
 
Ad. 2.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił materiały dotyczące dzierżawy mienia komunalnego – jeziora w Biechowie przez Pana radnego Dariusza Podlejskiego, poczym zapytał czy są to wszystkie materiały?
Radny p. Dariusz Podlejski – Pani Przewodnicząca Rady wystąpiła jeszcze o inne materiały.
Przewodnicząca Rady – Opinii, do uzyskania której Rada mnie zobowiązała nie mam. Radcy prawni w Urzędzie Wojewódzkim nie chcieli takiej opinii wydać. W Starostwie również. Wydanie takiej opinii kosztuje. Nie zostałam jednak upoważniona do wydatkowania środków publicznych na ten cel. Jeżeli chodzi o dokumenty dotyczące sprawy, to wystąpiłam o nie do Wójta i otrzymałam. W  punkcie 4 umowy jest mowa o dokumentacji i z dalszych pisma wynika, że była korespondencja. Dlatego złożyłam kolejne pismo o kolejną korespondencję w sprawie.
Przewodniczący Komisji – Dobrze świadczy o Przewodniczącej Rady, że nie wydatkowała środków na opinię w tym kryzysie, kiedy każdy grosz się liczy.
Przewodnicząca Rady przytoczyła treść wyroku NSA wnioskując, że prowadzenie działalności gospodarczej rolniczej występuje tylko wtedy, kiedy wyraża cechy zarobkowości.
Radny p. Dariusz Podlejski – Sprawa jest zaszła. Jest to bardzo tendencyjne  naciąganie. Musiałbym mieć działalność gospodarczą zarejestrowaną. Taką opinię uzyskałem od dwóch prawników. Od samego początku działalność tę prowadził pan Gorczyca. Są jeszcze inne dokumenty, które stwierdzają przekazanie tej działalności Panu Gorczycy. Mam tu jeszcze inne dokumenty dotyczące tej umowy,. Są to dokumenty udostępnione przez Pana Gorczycę na moja prośbę. Jest jeszcze inna dokumentacja prowadzona z Panem Wójtem oraz pismo mieszkańców Biechowa dotyczące nie wykonania oferty umowy. Art. 3 ustawy o działalności gospodarczej wyraźnie mówi kiedy działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarczą. Jak to się ma do uzasadnienia? Uzasadnienie jest opinią. Co może przemawiać za tym, że Wójt się pomylił? Nigdy nie zostałem upoważniony przez Pana Gorczycę do żadnych zadań i reprezentowania go w tej sprawie. Chciałbym jeszcze raz podkreślić jakie uchwalamy stawki podatkowe corocznie. To jest grunt pod wodami. Ubolewam nad faktem, że sprawa została upubliczniona w prasie. Ubolewam, że z takimi sprawami muszą zapoznawać się mieszkańcy powiatu. Nie wiem, jak zakończy się moja sprawa. Myślę, że opinia, która uzyska Pani Przewodnicząca wniesie cos do sprawy.
Przewodniczący Komisji – W protokołach z posiedzeń Komisji nie było  wzmianki, że Pan radny Dariusz Podlejski występował o obniżenie podatku od gruntów zajętych pod jeziorami.  Stwierdzenie, że Pan Podlejski prowadzi działalność gospodarczą ukazało się w kolejnej gazecie gminnej, która też z pewnością niemało kosztowała.
Radny p. Edmund Szymczak – Co zrobić, musimy się zastanowić. Opinia musi być aby radni mogli wyrobić sobie zdanie. Rada musi zdecydować na podstawie takiej opinii. Jeżeli odrzucimy tę uchwałę Pan Wójt będzie musiał zwrócić się do radców prawnych Wojewody. Na dzień dzisiejszy opinia jest potrzebna. Będzie ona podparciem dla Rady. Nas dotyczy tylko i wyłącznie jezioro w Biechowie. Sprawiedliwie, powoli jakoś dojdziemy do końca.
      Następnie Przewodnicząca Rady wyjaśniła dlaczego wystąpiła do Wójta o nakaz płatniczy na podatek p. Podlejskiego ( być może tam figuruje opłata za jezioro ).
Radny p. Dariusz Podlejski – 26 lutego odsyła mi się dokumenty, które wcześniej wysłałem. Dokumenty przedkłada się Państwu wybiórczo.
Radny p. Edmund Szymczak – Zostawmy tę sprawę. Musimy ja zakończyć po uzyskaniu opinii. Jeżeli będzie odwołanie Pana Wójta od naszego działania, radcy prawni Wojewody będą musieli się ta sprawą zająć.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Są jeszcze dalsze dokumenty. Radca prawny powinien mieć do dyspozycji wszystkie dokumenty. Jest wielkim błędem, że opinia radcy prawnego jest uzasadnieniem. Sprawę należy jak najszybciej rozwiązać i na najbliższej sesji zakończyć. Tyle zada n ma w tym roku Rada do załatwienia i do rozpatrzenia i jeszcze musi się zajmować takimi sprawami. Występuje tu konieczność przedstawienia wszystkich dokumentów. Należy uzyskać od Wójta oświadczenie, że więcej dokumentów nie ma.
Radny p. Mirosław Parczyk – Upoważnić Panią Przewodniczącą do wydatkowania tych środków na uzyskanie opinii.
 
Ad. 3.
 
        Zaproponowane przez Wójta zmiany w budżecie gminy przedstawiła Pani Skarbnik, zgodnie z uzasadnieniem znajdującym się w projekcie uchwały: „Projekt uchwały zawiera dwie, czy nawet trzy grupy zmian. Na podstawie pism Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano następujących zmian w planie dotacji celowych i wydatków finansowych: w dziale 750 rozdział 75011 zmniejszono o 200 złotych plan dotacji i wydatków przeznaczonych na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej. W dziale 852 w rozdziale 85212 zwiększono o kwotę 179800 złotych plan dotacji i wydatków przeznaczonych na wykonanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W rozdziale 85216 zwiększono o kwotę 5700 plan dotacji i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej. W rozdziale 85295 zwiększono o kwotę 136500 złotych plan dotacji i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zmniejszono o kwotę 248691 złotych plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w dziale 758 rozdział 75801. W związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych tj. studnie i hydrofornia w Jastrzębiu, zwiększono o kwotę 151000 złotych plan dochodów z tego tytułu w dziale 010, rozdział 01095. Na podstawie umowy zawartej 26 lutego 2010 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą wprowadzono do budżetu w dziale 801 rozdział 80101 po stronie dochodów środki w kwocie 60897 złotych przeznaczone na refundację części wydatków poniesionych na „Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na opalaną biopaliwami” w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Wprowadzono do budżetu  w dziale 900 rozdział 90019 po stronie dochodów i wydatków środki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwocie 23855,48 złotych w związku likwidacją tego funduszu. W dziale 921 rozdział 92109 wprowadzono do budżetu po stronie dochodów środki w kwocie 100000 złotych, o które gmina będzie aplikować do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Przebudowę budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.” W planie wydatków dokonano również następujących zmian: w dziale 600 rozdział 60016 zwiększono środki na zimowe utrzymanie dróg gminnych o kwotę 61206 złotych, wykreślono zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Drzycimiu, wprowadzono je do Wieloletniego Programu Inwestycji z okresem realizacji 2011-2012.                               - tam było 55 tysięcy na wykonanie projektu. Zmiana terminu przystąpienia do realizacji tego zadania jest podyktowana tym, że zabrakło środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg gminnych na skutek długotrwałych i obfitych opadów śniegu. W dziale 700 rozdział 70095 zmniejszono planowane nakłady na rozbudowę budynku komunalnego świetlica Krakówek o kwotę 25000 złotych i przeznaczono ją w dziale 710 rozdział 71004 na pokrycie kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek, który jest podstawowym dokumentem pozwalającym na rozpoczęcie budowy tego budynku. W dziale 852 rozdział 85214 zmniejszono o kwotę 25000 złotych plan wydatków na zasiłki okresowe i pomoc w naturze w związku z uzyskaniem wyższej dotacji niż planowa nona realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” W dziale 900 rozdział 90017 zaplanowano w łącznej kwocie 67000 złotych na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: kwotę 17000 złotych na docieplenie ścian oczyszczalni ścieków w Drzycimiu, kwotę 15000 złotych na zakup samochodu dostawczego, kwotę 35000 złotych na rozbudowę układu filtracyjnego w stacji uzdatniania wody w Drzycimiu. W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszono plan wydatków o kwotę 25000 złotych przeznaczonych na rozbudowę pomieszczeń sanitarnych Świetlicy Gminnej w Drzycimiu. Wprowadzono do budżetu zadanie „Przebudowa budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu” z planem wydatków 225000 złotych. Na dofinansowanie tego zadania gmina będzie się ubiegać o środki z PROW w kwocie 100000 złotych. W dziale 926 rozdział 92601 zmniejszono o kwotę 225000 plan wydatków na budowę wielozadaniowych boisk sportowych. Wielkość nakładów planowanych zmniejszyła się po uwzględnieniu wartości robót budowlanych po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Zwiększono plan wydatków o kwotę 40000 złotych na planowaną budowę zaplecza sportowego dla boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Werach.” Jeszcze poza proponowanymi zmianami chciałabym dodać, że zmieniła się ustawa o finansach publicznych, która nie miała zastosowania do uchwały budżetowej podjętej w roku ubiegłym. Jeżeli uchwała budżetowa była podjęta w roku ubiegłym wszystko robi się na podstawie starych przepisów. Są jednak punkty, które muszą być dostosowane do nowej ustawy o finansach publicznych. Między innymi nowa ustawa przewiduje likwidację funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na szczeblu gminnym, z tym, że nie pozbawiono nas tych dochodów, bo wchodzą one w kwocie 23855 złotych do budżetu gminy. Jeszcze chciałam przedstawić jedna zmianę. Zgodnie z obietnicą radnego Wycinka dotarło dziś do mnie pismo, które zwiększa nam dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, które to zadanie realizujemy na podstawie porozumienia. W tym piśmie, wczoraj była sesja Rady Powiatu, zgodnie z tym pismem zwiększono nam dotację celową do kwoty 43.100 złotych. Zatem zwiększenie dochodów i wydatków w tym dziale będzie wynosić 30.330 złotych.
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Jaka była kwota zagwarantowana na Świetlicę Gminną?
p. Skarbnik – 25.000 złotych.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ile wydatkowano środków na zimowe utrzymanie dróg?
p. Skarbnik – ponad 79 tysięcy na drogi gminne i 30 tysięcy na drogi powiatowe. Dostaliśmy odpowiedź ze Starostwa, że dostaniemy te środki. 10 marca mają sesję w powiecie. Po sesji prawdopodobnie dostaniemy te środki.
Radny p. Edmund Szymczak – Dlaczego przenosimy boisko z Gródka do Wer? Przystosowaliśmy i co?
p. Skarbnik – Boisko w Werach służy niejednej drużynie.
Radny p. Edmund Szymczak – Niektórzy już pytają czy wszyscy powariowali na tle sportu. Uważam, że nie powinno tak być.
Radny p. Roman Piotrowski – Kiedyś była Korona, teraz jest Maxus, Olimpia. Po co robić drugie boisko? Przystosowywać za takie pieniądze.
Przewodniczący Komisji – Jeżeli jest 15 osób chętnych można zakładać klub. W Gródku jest zaplecze. Chciałbym,  aby tak było w Werach ale samym sportem gmina nie żyje. Ja jestem trochę na rozdrożu.
Radny p. Edmund Szymczak – Świetlicę w Drzycimiu należy dotować. Tam jest za długa kolejka do ubikacji. Te czasy już minęły. Trzeba tą świetlicę dostosować do obecnych potrzeb. Może przy boisku pobudować i przystosować salę do potrzeb.
Radny p. Mirosław Parczyk – Ciągniemy trzy sroki za ogon.
p. Skarbnik – Cztery, bo leży projekt na halę.
Radny p. Edmund Szymczak – Na co poszły pieniądze z podwyżki wody i ścieków? Należałoby porozmawiać na ten temat. Zaprosić p. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Podwyżki wody były zbilansowane w zakładzie w zakresie bieżącego utrzymania i działań inwestycyjnych.
Radny p. Edmund Szymczak – Zaprosić p. Kierownika. Ludzie pytają i chcą wiedzieć na co poszły pieniądze.
Radny – p. Zygmunt Wycinek – Nowe nie podwyższa cen wody, ale przekazuje dotacje na do zakładu na inwestycje.
Radny p. Edmund Szymczak – Nie jestem przeciwko podwyżkom, ale nagle woda będzie kosztowała 5 złotych.
Radny p. Roman Piotrowski – Jednego roku nie podnieśliśmy cen i po dwóch latach była podwyżka duża.
 Radny p. Dariusz Podlejski – W latach poprzednich nie było tyle inwestycji i teraz trzeba te zaległości pokrywać.
Radny p. Edmund Szymczak – Były kupione falowniki, aby były niższe koszty prądu. Teraz powózka z uwagi na zwyżkę prądu.
Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek Komendanta Gminnego OSP p. Pawła Puchowskiego, aby sfinansować z budżetu gminy koszty poniesione na badania członków OSP.
Radni: Piotrowski i Wycinek wniosek poparli. „Na badania poszły rzeczywiście duże pieniądze. Zostaliśmy przebadani przez siedmiu lekarzy.” „Te wydatki nie były w tym budżecie przewidziane, a warunki muszą być spełnione.”
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałbym mieć przybliżony temat zimowego utrzymania dróg.
Pani Skarbnik przedstawiła kwotowo, jakie zostały wydatki poniesione w tym zakresie.  Koszt odśnieżania dróg powiatowych wyniósł   30.150,80 zł. Koszt odśnieżania dróg gminnych wyniósł  78.930,02 zł.
Radny Wycinek podkreślił aby dokonać analizy stanu dróg po zimie.
Radny p. Dariusz Podlejski z kolei podkreślił, że próbuje się odebrać radnym inicjatywę dotyczącą wykonania projektu ulicy Szkolnej w Drzycimiu.
Przewodniczący Komisji – Prezentacja multimedialna na zebraniu wiejskim w Drzycimiu nie wzbudziła takiego zainteresowania, jak informacja o planie przebudowy ulicy Szkolnej. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Przenieść brakujące środki na odśnieżanie dróg z remontów bieżących.
Radny p. Edmund Szymczak - Wykreślić zaproponowaną realizację zadania pod nazwą „Budowa zaplecza sportowego dla boiska do gry w piłkę nożną w Werach” w kwocie 40.000,- złotych Z wymienionych wyżej środków pokryć wydatki poniesione na szkolenia i badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych w kwocie 16.000,- złotych ( 4 głosy za, 3 wstrzymujące się ).
Przewodniczący Komisji - Nie wykreślać z budżetu gminy wykonania projektu ulicy Szkolnej w Drzycimiu za 55.000,- złotych.
Środki w kwocie 24.000,- złotych,  pozostałość z zaproponowanego zadania Budowa zaplecza sportowego dla boiska do gry w piłkę nożną w Werach” przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg ( jednogłośnie ).
Pozostałe, brakujące środki na zimowe utrzymanie dróg pokryć z wydatków zaplanowanych w budżecie na bieżące utrzymanie dróg ( jednogłośnie – 7 za ).
 
 
                                                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                                
                                                                                                          Jacek Gawrych
 
Załączniki:
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (6 lipca 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (6 lipca 2010, 19:45:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849