Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 8 marca 2010 roku

                                           P R O T O K Ó Ł  nr  2/2010
 
                                                z przebiegu posiedzenia
 Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu 8 marca 2010 roku, posiedzenie trwało od godz. 1420 do godz. 1630.
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji - zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:  
 
1. Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego  w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer
oraz zaproszeni goście:
           p. Henryk Doliwka -  Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu, 
           p. Izabela Grzegorz -  Kierownik Biblioteki Publicznej w Drzycimiu, 
           p. Sławomir Zawadzki  – Dyrektor  Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.    
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Dariusz Podlejski  – Przewodniczący Komisji.
 
 
 Porządek posiedzenia : 
 
  
1.       Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.       Analiza procesu restrukturyzacji placówki Służby Zdrowia w Drzycimiu z udziałem Dyrektora Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
3.       Przedstawienie planów pracy:
a)     Biblioteki Publicznej w Drzycimiu
b)    Świetlicy Gminnej w Drzycimiu,
             z udziałem Dyrektora Świetlicy i Kierownika Biblioteki.
 
4.       Zapoznanie członków Komisji z materiałami dotyczącymi projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
      5. Sprawy bieżące. 
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.       
         
         Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nie wniesiono, został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym zaproszonych do udziału w posiedzeniu gości, poczym wyjaśnił, że zabiorą głos w punkcie trzecim posiedzenia.
 
Ad. 2.
 
        Głos zabrał Pan Henryk Doliwka Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu:  „Skierowaliśmy wniosek do rejestracji działalności gospodarczej ( wpis do ewidencji działalności gospodarczej ). Opracowany został program dostosowawczy placówki do wymogów unijnych, wniosek o wydanie opinii do Sanepidu. Program dostosowawczy został przyjęty. Teraz musimy ubiegać się o wstępną umowę dzierżawy lokalu. Założyliśmy z Panią doktor spółkę. Wystąpiliśmy tez z wnioskiem do straży pożarnej. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania regonu i nip-u. Te formalności musimy zakończyć do końca miesiąca. Potem w Wydziale Zdrowia ma byś wszystko sprawdzone i wówczas wystąpimy do Rady p powołanie nowej jednostki. Komplet tych dokumentów złożymy i wówczas ma nastąpić likwidacja obecnej jednostki. Program dostosowawczy polega na dostosowaniu Przychodni do nowych wymogów. Projekt ma być gotowy do końca marca. Środki trwałe po likwidacji Przychodni maja być zainwestowane w te wydatki, pozostałe pokryjemy my.”
Przewodniczący Komisji – Wspomniał Pan o podpisaniu umowy wstępnej.
Dyrektor Przychodni – jest to umowa na 3 lata. Potem chcielibyśmy przedłużyć ją o 10 lat. Nie jest to umowa, która określa jakieś stawki. Myślę, że kwestia kwoty będzie rozpatrywana przez Radę Gminy. Być może na kwietniowej sesji Rady Gminy stanie sprawa likwidacji obecnej Przychodni.
Przewodniczący Komisji – Widać sprawy są przyspieszone, czyli widzimy, że w kwietniu to już niebawem.
Radny p. Edmund Szymczak – Taka umowa bez Rady to chyba nie jest za bardzo.
Przewodniczący Komisji – Każdy z nas z pewnością będzie miał wgląd do umowy.
Dyrektor Przychodni na zakończenie posiedzenia zaproponował, że może pozostawić do wglądu projekt przebudowy Przychodni z opisem.
 
Ad. 3.
 
a)     Głos zabrała p. Izabela Grzegorz Kierownik Biblioteki Publicznej w Drzycimiu: „ Plan pracy Państwo otrzymali, jest opracowywany w roku ubiegłym na rok następny. Zanim książka trafi do biblioteki trzeba przejrzeć oferty dla każdego rodzaju czytelnika. Książka musi być zaewidencjonowana , obłożona, opisana. Przy opracowywaniu zbiorów klasyfikujemy książki numerem przy pieczątce. Ta klasyfikacja czasami ulega zmianie. Prowadzimy tzw. melioracje katalogu - usuwamy braki i książki zniszczone, zagubione. Co 5 lat czytelnik, który nie wypożycza książek jest usuwany z kartoteki. Staramy się współpracować z czytelnikami niepełnosprawnymi. Udzielmy informacji na bieżąco, telefonicznie. Istnieje też możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych ale coraz rzadziej. Odbywa się też praca z dziećmi  w celu zachęcenia aby czytały. Staramy się przeprowadzać konkursy bez konkurencji dla Świetlicy Gminnej. Co roku te zajęcia raczej się powtarzają, są one cykliczne. Są też imprezy cykliczne, kiedy promujemy książki. Centrum Kształcenia w Jastrzębiu i GCI w Drzycimiu służą jako pomoc osobom bezrobotnym. Pomagamy zakładać skrzynki pocztowe, pisać listy motywacyjne, nawet pomagałyśmy pisa biznesplan. Program Rozwoju Bibliotek oznacza nowy sprzęt w bibliotece. Otrzymamy w nagrodę aparat fotograficzny. Dla Świecia jesteśmy biblioteką partnerską. W miarę naszych możliwości i starań w bibliotece będzie pod koniec roku nowy sprzęt komputerowy. Do Jastrzębia otrzymamy monitor do projekcji bajek. Osoba prowadząca centrum współpracuje z miejscowym sołtysem. Program gwarantuje nam szkolenia na wypełnianie wniosków na różne potrzeby. Kontakt z sąsiednimi bibliotekami jest dla nas bardzo potrzebny i owocny. Oprócz pracy bibliotekarza mamy sporo różnych innych obowiązków.”
Przewodniczący Komisji – Mówiliśmy o katalogowaniu zbiorów.
Kierownik Biblioteki Publicznej – W ramach Programu Biblioteka Plus możemy ubiegać się o ten program. W tej chwili wszystko robimy na piechotę.
Radny p. Mirosław Parczyk – Czy Miejska Biblioteka ma taki program?
Kierownik Biblioteki Publicznej – Chyba nie, wiem, że mieli ale jakiś stary.
Radna p. Janina Różycka – Działalność jest wtedy, kiedy umie się ją sprzedać.
Przewodniczący Komisji – Bardzo miło słyszeć, że tak przyjemnie przebiega realizacja zadań.
 
b)    Dyrektor Świetlicy Gminnej Pan Sławomir Zawadzki – „Głównym punktem tegorocznego budżetu Świetlicy jest jej rozbudowa. Z zebrania sołeckiego wypłynęły wnioski żeby poprawić sanitariaty. Jest to do zrobienia. Miałem trochę oszczędności. Na koniec roku wykonałem projekt rozbudowy Świetlicy. Do wymiany jest też dach. O ile będzie rozbudowa toalet, będzie musiała być pewnie rozbudowana kuchnia. Zleciłem wykonanie tego projektu. Koszty wzrosły, bo zaplanowałem tylko rozbudowę sanitariatów z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, a zatem sanitariaty, kuchnia i dach. Było zaplanowane 25 tysięcy na sanitariaty. W trakcie tych planów okazało się, że Świetlica nie jest skanalizowana. Miałem nadzieję, że jest inaczej. Na chwilę obecną mamy szambo. Przy okazji tej przebudowy chcielibyśmy i to zrobić tzn. skanalizować.
Przewodniczący – Kto robił projekt?
Dyrektor Świetlicy – Pan Janusz Siuda zam. Laskowice. Projekt kosztował 6 tysięcy z ubiegłorocznych oszczędności. Wszystkie komplety projektów znajdują się w Starostwie  w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Następnie Pani Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy wyjaśniła, że   Wójt wystąpi na sesji Rady o dodatkowe środki na przewidywany remont i podkreśliła, ze czynione sa starania o pozyskanie na ten cel dodatkowych środków zewnętrznych w kwocie 100 tysięcy z programu, gdzie jedna wieś może wykorzystać 500 tysięcy. „Drzycim już wykorzystał 400 tysięcy na boisko. Pozostało zatem 100, o które wystąpimy. Ten konkurs jeszcze nie został ogłoszony ale najprawdopodobniej nastąpi to w II kwartale.”
Następnie Dyrektor Świetlicy Gminnej p. Sławomir Zawadzki omówił działalność kulturalną – „Świetlica Gminna w Drzycimiu jest samorządową instytucją kultury.  Swoją działalnością obejmuje teren całej gminy, działając w oparciu o harmonogram planowanych imprez i przyznanych na ich organizację środków finansowych. Świetlica prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określanych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Głównym celem jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechniania kultury i jej promocja w środowisku lokalnym. Świetlica realizuje podstawowe zadania statutowe takie jak: organizowanie urozmaiconych form edukacji kulturalnej i kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, stwarzanie warunków umożliwiających rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez organizowanie konkursów, przeglądów, występów, spotkań i festynów, organizacja kół zainteresowań i cyklicznych spotkań, upowszechnianie dorobku i osiągnięć twórców kultury. Działalność Świetlicy Gminnej w 2009 roku przedstawiała się następująco: organizowaliśmy Konkursy muzyczne takie jak: „Śpiewaj z Nami”  -  śpiewanie z przygotowaniem wybranej piosenki,  „Szansa na Sukces” - śpiewanie losowo wybranej piosenki, „Mini Playback Show” –naśladowanie wykonawców na scenie, konkurs tańca - występy solowe i zespołowe. Organizowaliśmy konkursy plastyczne wykorzystując różne techniki (kredki, farby, węgiel, plastelinę, wyklejanki, itp.) Organizowaliśmy też spotkania okolicznościowe z okazji dnia babci, dnia kobiet, dnia matki, dnia seniora, z okazji świąt wielkanocnych, a także spotkania opłatkowe i Mikołajkowe, spotkania prozdrowotne dla mieszkańców, podczas których można było dowiedzieć się wszystkiego na temat najczęściej spotykanych dolegliwości. Omawiano choroby układu krążenia, układu kostnego, problemy związane z tarczycą i cukrzycą. Zorganizowaliśmy ,,wieczorek literacki” upowszechniając dorobek i osiągnięcia miejscowych twórców kultury.  Wysłuchaliśmy wierszy Pani Heleny Szarmach z Gródka. Odbyły się też turnieje sportowe na szczeblu gminnym, między innymi : turnieje tenisa stołowego, turniej szachowy i w warcaby stupolowe, jak co roku braliśmy udział w zbiórce podczas XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wpłacając na konto fundacji Jurka Owsiaka 5 129 złotych. Zorganizowaliśmy gminny festyn rekreacyjno - sportowy, który zdecydowanie różnił się od poprzednich, ponieważ zapewniał atrakcję mieszkańcom gminy przez trzy dni. Zorganizowaliśmy kilka bali tanecznych dla dzieci młodszych: bal karnawałowy w ZPO Drzycimiu, bal w SP Sierosławiu i bal gminny w Świetlicy, inne bale to okazjonalne z okazji Dnia Dziecka, z okazji powitania wakacji lub Andrzejek. Odbyło się 10 dyskotek dla dzieci starszych, między innymi dyskoteka Walentynkowa, Andrzejkowa, z okazji Dnia Chłopaka i inne. Po dyskotekach,  uczestnicy odwożeni są wynajętym busem do sąsiednich sołectw. Zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich. Świetlica Gminna współpracuje nadal z organizacjami działającymi na terenie gminy. Cyklicznie spotykają się w niej Kluby Seniora, Chór Gminno-Parafialny Cecylia, Związek Emerytów i Rencistów, Koło Nowoczesna Pani.  Bardzo dobrze układa się współpraca ze szkołami, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, a także Towarzystwem Rozwoju Gminy Drzycim. Sala w świetlicy udostępniana jest nieodpłatnie do wszelkiego rodzaju szkoleń i zebrań kierowanych do rolników, strażaków, krwiodawców lub pracowników  zakładów z terenu gminy. W minionym roku zakupiono na wyposażenie Świetlicy Gminnej projektor multimedialny z ekranem - 2.664 zł, grę piłkarze świetlicowe za 1.350 zł i bilard za 850 zł, a do świetlicy wiejskiej w Gródku nowe meble o wartości 1 900 zł.  W budynku świetlicy dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwi. Łączna wartość to 13.630 zł.
 
Przewodniczący Komisji – Czy macie jakiś zespół na festyn tegoroczny?
Dyrektor Świetlicy – Tak, już mamy. Festyn będzie się odbywał przez trzy dni wzorem roku ubiegłego – od piątku do niedzieli. Program niedzielny będzie kosztował 17 tysięcy złotych. Opłata Zaiks, obiad, kawa, herbata, ochrona imprezy. W tym roku przyjedzie Krystyna Giżowska. Program sobotni się nie zmieni, wieczorem zabawa taneczna. 22 tysiące na całość imprezy.
Dyskusja:
Radna p. Aniceta Gubańska – Ja występuję w imieniu chóru. Bardzo dobrze na się współpracuje z Panem Sławkiem. Czy chór może wystąpić o środki unijne, jako chór działający przy Świetlicy?
Dyrektor Świetlicy – Gdyby chór chciał wystąpić z projektem, mógłby wystąpić pod patronatem Świetlicy Gminnej. 6 tysięcy miał chór na 2010 rok w budżecie Świetlicy. Tych środków już nie ma. Pozostały tylko środki na opłacenie dyrygenta do końca roku.
Przewodniczący Komisji – Czy nie należałoby szukać innej gwiazdy na festyn? Czy jest jakiś komitet organizacyjny festynu?
Dyrektor Świetlicy – Umowa jest już podpisana. Gorzej jest z ochroną. Szczerze nie wiem jak to zrobić.
Przewodniczący Komisji – Może pomocna byłaby ochrona z ochotników OSP?
Dyrektor Świetlicy – Już miałem taką ochronę. Najgorzej jest w sobotę, kiedy impreza trwa całą noc.
Przewodniczący Komisji – Dlatego twierdzę, że takie zabezpieczenie jest ważne i współpraca z Posterunkiem Policji.
Dyrektor Świetlicy – Ta współpraca jest. Jednak obecność kilkuosobowej ochrony nie zabezpieczy imprezy w pełni. Zawsze ktoś się pobije i zawsze są wszczęte bójki.
Przewodniczący Komisji – Jest jeszcze coś takiego, jak regulamin takiej imprezy. Mamy w planie pracy przewidziany temat odnośnie festynu i jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać.
Radny p. Michał Pamulak – Dawać informacje o turniejach po wsiach. U nas na ten temat nic nie wiemy. Nie  wiemy też nic o planowanych imprezach. Kontaktować się ze świetlicami środowiskowymi.
Dyrektor   Świetlicy wyjaśnił, że są organizowane w świetlicy imprezy, na które chętne dzieci przywożone są z całej gminy i odwożone po zakończeniu imprezy.
Przewodniczący Komisji – Jest rzeczywiście brak informacji o takich imprezach. Może , gdyby było wiadomo rodzice sami przywieźliby dzieci i odebrali po imprezie.
Radna p. Janina Różycka podziękowała Panu Zawadzkiemu, że coś się dzieje i że zmierza do rozbudowy obiektu.
 
Ad. 4.
        Przewodniczenie w czwartym punkcie posiedzenia, dotyczącym zapoznania członków Komisji z materiałami dotyczącymi projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w imieniu Przewodniczącego Komisji poprowadziła Pani Janina Różycka.                                                                                                                                                                                                                                          
Wójt – Jest projekt uchwały, który został Radzie Gminy przedłożony a Rada uchwały nie podjęła. Temat został odsunięty do uzupełnienia materiałów. Pani Przewodnicząca zobowiązała się do uzyskania niezależnej opinii.
Radny p. Edmund Szymczak – Mogę tylko powiedzieć to, co ustaliliśmy na Komisji ds. Budżetu. Zobowiązaliśmy Panią Przewodniczącą do uzyskania opinii ale bez pieniędzy. W piśmie Pana Wójta jest, że są inne dokumenty. Skoro innych już dokumentów nie ma uzyskać należy oświadczenie Wójta, że są to wszystkie dokumenty. Zdecydowaliśmy na Komisji, że zapłacimy aby wreszcie zakończyć ta sprawę.
Radny p. Jacek Gawrych – Ustaliliśmy, że ma być opinia. Nikt z nas nie zastanowił się nad tym, że będzie się to wiązało z kosztami. Pani Przewodnicząca postąpiła słusznie zwracając się do nas o decyzję w sprawie. Przy obecnym deficycie tak należało zrobić, czyli zwrócić się do Rady o udzielenie takiej zgody.
Radny p. Edmund Szymczak – Decyzja będzie na sesji.
Wójt – Jeżeli opinia byłaby korzystna dla Pana Podlejskiego, sprawa byłaby już jasna. Trudno uzyskać opinie odmienną. Budżet Rady jest przygotowany na tego rodzaju wydatki. Faktów nie da się zmienić. Są, jakie są. Jeżeli potwierdzi się uzasadnienie, to wyjdzie na to, że tylko chodziło o przeciągnięcie sprawy w czasie.
Radny p. Jacek Gawrych – Skąd takie przypuszczenie, że nie uzyskaliśmy opinii nam przychylnej? Panie Wójcie, proszę zabierać głos poprzez podniesienie ręki.
Radny p. Edmund Szymczak – Jeżeli mówimy o terminach, o ich przeciąganiu proszę o stonowanie. Usunąć, czy zostawić, to trudna decyzja. Nie chciałbym aby sprawa  była niejasna. Wszyscy chcemy opinię. Z tego wypłynie nauka na przyszłość.
Radna p. Aniceta Gubańska -  Czy opinia będzie na tej sesji?
Przewodnicząca Rady – Nie będzie, bo potrzebuje zgody Rady na wydatkowanie środków na jej uzyskanie.
Radny p. Dariusz Podlejski - To nie jest tak, że sprawa jest przesądzona. Nie prowadziłem działalności gospodarczej i nie będę jej prowadził póki będę radnym. Pani Przewodnicząca nie ma wszystkich dokumentów w tej sprawie. Jeżeli do projektu uchwały zamieszcza się opinię radcy to, co jest uzasadnieniem? To, co ukazało się w piątek w prasie jest dla nas policzkiem. Cieszę się, że dyskutujemy i efekt naszej pracy przedkłada się na dobro gminy. Jeżeli ma być opinia drugiego radcy prawnego musi on dysponować wszystkimi dokumentami. Wracając do uzasadnienia  projektu uchwały. Podatek jest poza działalnością gospodarczą. Dotyczy on działalności rolnej. ( przytoczenie art. 2 ustawy o działalności gospodarczej ) Pan Leszek Gorczyca nigdy nie upoważnił mnie abym go reprezentował.
Radny p. Jacek Gawrych stwierdził, że prześledził treść wszystkich protokołów z posiedzeń rady i Komisji na temat ustalania stawek podatków i opłat lokalnych  i nie znalazł w nich wystąpienia  radnego Podlejskiego w sprawie obniżenia stawki podatku od gruntów pod jeziorami.
Przewodnicząca Rady – Wystąpiłam do Wójta z pismem o dokumenty. 
 
                                                                                      Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                      Dariusz Podlejski


Załączniki:  
1.       Lista obecności członków Komisji.
2.       Lista obecności zaproszonych gości do udziału w posiedzeniu.  

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (6 lipca 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (6 lipca 2010, 19:42:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236