Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 22 stycznia 2010 roku

                                     P R O T O K Ó Ł  nr  1/2010
 
                                           z przebiegu posiedzenia
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
odbytego w dniu 22 stycznia 2010 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz.15-tej . 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska
3. Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – Maria Majewska
4. Referent ds. Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego Joanna Sawińska
5. Inspektor ds. Inwestycji – Andrzej Erdmanis 
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:  
 
1.     Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji.  
2.     Opinia do materiałów na XXX sesję Rady Gminy:
a)     do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Sierosław,
b)    do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Drzycim,
c)     do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
d)    do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Drzycim i w miejscowości Gródek.      
3.     Sprawy bieżące, w tym zapoznanie członków Komisji z planem budowy wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.
 
Przebieg posiedzenia:   
 
Ad. 1.
       Przewodnicząca Komisji w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2.
Temat omówiła p. Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego: „ Gmina Drzycim przygotowuje się do złożenia wniosku, poprzez Lokalną Grupę Działania „ Gminy Powiatu Świeckiego”, o przyznanie pomocy finansowej (dofinansowania) z Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, które odpowiadają warunkom dofinansowania w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Obligatoryjnie wymaganym załącznikiem do wniosku jest „Plan odnowy miejscowości” w naszym przypadku miejscowości Sierosław. W miejscowości Sierosław w ramach rozbudowy budynku użyteczności publicznej ( świetlicy, remizy straży pożarnej) planujemy utworzyć punkt informacji turystycznej. Na rozbudowę o takim charakterze planujemy aplikować o środki z działania, o którym mówiłam. Plan został przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego przez mieszkańców Sierosławia w dniu 1 5 stycznia 2010 r. Państwo Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Komisji kompletny „Plan odnowy miejscowości Sierosław” dlatego pozwolę sobie przedstawić zasadnicze elementy, które plan zawiera: charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości, zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, obiekty i tereny, infrastrukturę społeczną , techniczną, gospodarka i rolnictwo, kapitał społeczny i ludzki, ocenę mocnych i słabych stron- analizę SWOT. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną w okresie od 2010 – 2017 roku.
Dyskusja:
Przewodnicząca Komisji – czy założenia zawarte w planie są wiążące, czy musi być wszystko zrobione?
p. Maria Majewska – To jest tylko wizja. Ta wieś nie musi się tak rozwijać, ani też w takiej kolejności.
Wójt – Mieszkańcy taką wizję na zebraniu wiejskim zatwierdzili.
p. Maria Majewska – Plan powstawał przy współpracy z mieszkańcami i panią sołtys.
        Omówiony Plan, członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie – jednogłośnie.
 
b) i c) Kolejne tematy omówiła p. Joanna Sawińska: „Do Urzędu wpłynął wniosek Pana Andrzeja Kurtysa, który zwrócił się z prośbą o wykup działek stanowiących drogi. Drogi te położone są w centrum pól uprawnych p Kurtysa. W tej chwili rośnie tam kilka drzew świadczących o tym, że kiedyś tam droga istniała.”
Wójt -  Pomysł wnioskodawcy zrodził się z tego, że droga od dawna jest zaorana i nikt z niej nie korzysta.
p. Joanna Sawińska – „Wraz z wnioskiem o wykup dróg od gminy Drzycim wpłynęła również propozycja sprzedaży przez Pana Andrzeja Kurtysa części działki nr 61/7, również położonej w Rowienicy, będącej jego własnością. Na wymienionej działce miałaby być wyznaczona droga o powierzchni ok. 900 m2 i to właśnie ta część miałaby być przedmiotem transakcji. Wyznaczona droga stanowiłaby przedłużenie działki 57/1, która również stanowi drogę. Byłaby ona dojazdem do zabudowań, które tam się mieszczą. Praktycznie droga ta już istnieje, brak jedynie uporządkowania geodezyjnego i prawnego.
 
Po wyjaśnieniach obydwa projekty uchwał tj. na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Drzycim i wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zostały zaopiniowane przez Komisję jednogłośnie.
 
 
d)  Pan Andrzej Erdmanis- Pojawiły się drogi, przy których powstają budynki mieszkalne i żeby ułatwić mieszkańcom po prostu adres zameldowania się proponujemy nazwać te ulice. Nazwanych ma być 5 ulic w Drzycimiu i jedna ulica w Gródku. Przeczytam, bo to jest w okolicach naszego osiedla w Drzycimiu. Działka Ne 205/1, 205/2, 205/3 i 205/4 ulica ma się nazywać „Cicha.” Ulica „Leśna” tj. działka nr 335 w kierunku do ulicy Kolejowej, do końca działki nr 347/2, gdzie mieszka Pan Edmund Paczkowski. Działka nr 502 – ulica ma mieć nazwę „Miła.” Działka nr 347/51a, 205/5 i 348/10 ma mieć nazwę ulica „Nowa.” Działka nr 497 ma mieć nazwę ulica „Piękna.” Natomiast w miejscowości Gródek działka o numerze ewidencyjnym 210 tj. prostopadła do ulicy Miodowej w Gródku ma mieć nazwę ulica „Cisowa.”
        Następnie, Przewodnicząca Komisji zapoznała obecnych z treścią pisma wystosowanego przez Państwa Agatę i Pawła Puchowskich w sprawie zmiany planowanej nazwy ulicy Nowej na „Spokojną.”
       Komisja opowiedziała się za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Państwa Puchowskich przy jednym głosie wstrzymującym się.
Radna p. Janina Różycka – Nazwy są ładne, ale może zapytać mieszkańców o zdanie.
       Projekt uchwały w przedmiocie nazw ulic został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie ( 6 głosów za, 1 wstrzymujący się ).
 
 Ad. 3.
 
Pan Andrzej Erdmanis zapoznał zabranych z planem sytuacyjnym budowy boisk sportowych wielozadaniowych w Drzycimiu.
Wójt – Jedną kwestią jest to, co mamy, czyli zapewnienie 2 razy po 200 tysięcy i druga sprawa to możliwość pozyskania środków z Totalizatora. W 2010 roku będziemy stawiali budynek zaplecza sportowego. W 2011 małe boisko do koszykówki, parking, ogrodzenie całego terenu. W roku 2010 będziemy mogli przystąpić do nieoficjalnego korzystania z boiska. Otrzymamy 400 tysięcy złotych w dwóch latach. Z tych pieniędzy będzie można skorzystać na zasadzie refundacji, czyli po wykonaniu zadania. Wszystko zależy od przetargu, jakie kwoty wyjdą. Odnośnie Orlika, to będziemy zmuszeni wykonać zaplecze. Ministerstwo Sportu nie zgadza się na takie rozwiązanie, jakie proponowaliśmy.  Koszty budowy w tej sytuacji wzrosną, bo musimy wykonać zaplecze socjalne i mury oporowe. W związku z tym musimy poprawić kosztorys na boisko z zapleczem.
Przewodnicząca Komisji – Czy na tej działce jest miejsce na to zaplecze?
P. Andrzej Erdmanis – Zaplecze, to będą kontenery, tylko musimy wylac posadzkę pod ich usytuowanie.
Radny p. Roman Piotrowski – Kto na terenie gminy odśnieża, bo do dziś nie wiem. Czy na nas nie można podpisać umów z rolnikami? Na zachodzie takie rozwiązanie na wsiach funkcjonuje i bardzo dobrze się sprawdza.
Wójt – Takie rozwiązania w okolicznych gminach funkcjonują od wielu lat. Mamy podpisana umowę ze Starostwem na drogi powiatowe. Otrzymaliśmy na ten cel 13 tys.  W tej sytuacji jest tych środków na 2 lub 3 dni. Nie było zim, to oddawaliśmy dotację do Starostwa. Teraz jest tych środków za mało. Już pisaliśmy do Starosty o zwiększenie tych środków. W ramach tego porozumienia odśnieżamy Jastrzębie-Krakówek, Dąbrówka-Biechówko- Biechowo-Lubocheń, Rowieniaca. Od samego początku są problemy z firmą, która te drogi odśnieża. Spółdzielnia Usług Wielobranżowych w czasie pierwszego ataku zimy przez całą dobę nie pracowała, bo sprzęt się popsuł. Drogi gminne odśnieża Zakład Usług Komunalnych ze Świecia. Ta firma nie miała problemu z dojazdem gdziekolwiek. Problem był tylko z tym, żeby odśnieżyć drogi zagłębione, bo sprzęt nie miał gdzie odrzucać zepchniętego śniegu.
p. Andrzej Erdmanis – Aby usprawnić odśnieżanie, kierowca ZUK był zawsze kierowany do sołtysa.
Radny p. Stefan Szałański – Na osiedlu za szkołą w Gródku jest źle odśnieżone, tam trzeba poprawić. Ulicę Kwiatową na cmentarz koniecznie trzeba  przepchnąć.
Wójt – Tak, na razie tylko śnieg spychamy. Nie sypiemy żadnych środków rozmiękczających.
Radny p. Stefan Szałański – Droga przez Lubocheń jest chyba najgorsza. Za wąska, nie można się minąć.
Wójt – Można wszystko poprawić, jak przestanie padać śnieg. Drogi i place, które zostały odśnieżał Zakład Gospodarki Komunalnej.
Przewodnicząca Komisji – Popieram wniosek pana Romana. Sami tej zimy też się odśnieżaliśmy.
Wójt – Podpiszę umowę z tym, co wystawi fakturę VAT.
Przewodnicząca Komisji – Są rolnicy na podatku VAT i nie byłoby problemu z rozliczeniem.      
Wójt – O tym pomyślimy na dobre na przyszły sezon zimowy. Nie jest odśnieżony jeszcze odcinek drogi Sierosław-Jastrzębie. Ten odcinek, to wąwóz. Nie ma sprzętu żeby sobie z tym poradzić. Dzisiaj jechałem polem. Tam oszczędzam na odśnieżaniu, bo straciliśmy już dużo pieniędzy na takie odkopywanie a przypuszczam, że potrzeb drogowych będziemy mieli jeszcze więcej.
 
Załączniki:
 
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Drzycim
3/  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
4/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Sierosław.  
5/  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Drzycim i miejscowości Gródek.
6/ Wniosek p. Puchowskich w sprawie zmiany propozycji nazwy ulicy na osiedlu w Drzycimiu.
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                           Przewodnicząca Komisji
  
                                                            Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (7 czerwca 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (6 lipca 2010, 19:30:24)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (6 lipca 2010, 19:33:48)
Zmieniono: Usunięcie błędu literowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1120