Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 25 stycznia 2010 roku

                                             P R O T O K Ó Ł  nr  1/2010
 
                                                z przebiegu posiedzenia
 Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu  25 stycznia 2010 roku, posiedzenie trwało od godz. 1200 do godz. 1330.
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:  
 
1. Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3.  Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego  w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer
4. Inspektor ds. Inwestycji – p. Andrzej Erdmanis
Zaproszeni do udziału w posiedzeniu goście: nauczyciele wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Gródku- p. Mirosława Zubkowska i p. Marek Nowak oraz przedstawiciel związku zawodowego nauczycieli  p. Witold Jakubek.
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Dariusz Podlejski  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.     Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.     Opinia do projektu uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej oraz rozszerzeniu rodzajów działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.
      3. Sprawy bieżące. Zapoznanie członków Komisji z planem budowy  wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.
 
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.       
         
         Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie  Komisji. Uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nie wniesiono, został przyjęty jednogłośnie.
         Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym zaproszonych do udziału w posiedzeniu gości, poczym wyjaśnił, że zabiorą głos w punkcie trzecim posiedzenia.
 
Ad. 2.
 
          Pani Ludwika Rezmer - Sprawa ta była przedmiotem sesji w listopadzie  ubiegłego roku, kiedy to była podejmowana uchwała w sprawie projektu tej uchwały przez radnych.   Od tego czasu naszym obowiązkiem było uzyskać opinie innych gmin oraz opinię Wojewody w sprawie tego projektu. Wysłane zostały uchwały Rady Gminy, odebrane zostały przez wszystkie gminy w dniu 3 grudnia i każda gmina miała czas na wyrażenie swojej opinii 30 dni od dnia otrzymania projektu uchwały. Oczywiście wyrażenie opinii nie jest jakby obowiązkiem bezwzględnym. Jeżeli opinie te nie zostały wyrażone przyjmuje się iż uchwała została przyjęta w kształcie złożonym po prostu. Otrzymaliśmy opinie na piśmie z sześciu gmin oraz od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wszystkie te opinie są pozytywne. Celem sesji będzie podjęcie tej uchwały, która przedtem była projektem. W tej chwili będzie już podejmowana, jako uchwała. Powtórzę jeszcze, że ma na celu tylko i wyłącznie, uregulowanie spraw związanych ze statutem Gminnej Przychodni, ponieważ, jak Państwu doskonale wiadomo od szeregu lat nie działa już w strukturze Gminnej Przychodni gabinet stomatologiczny, który jest własnością prywatną w tej chwili i usługi stomatologiczne wykonuje lekarz dentysta zawierający kontrakt z NFZ. Do tej pory niestety poradnia stomatologiczna figuruje w statucie i chodzi o to żeby ją stamtąd wykreślić. 
           Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 6 głosów za, 1 wstrzymujący się.
Ad. 3.
 
Pani Mirosława Zubkowska – Przeczytaliśmy w protokół z października i tam Pan Wójt źle się o nas wyraził. Chciałabym wiedzieć na jakiej podstawie Pan się tak wyraził. Zacytuję: „Osoby, które się tam podpisały, to osoby, które od początku działalności dyrektora nie sprzyjały współpracy.”
Pan Marek Nowak – Chciałbym podpisać się pod zapytaniem Pani Zubkowskiej. W 2008 roku starałem się o pieniądze na opłacenie kursu instruktora kajakarstwa.  Powiedziano mi, że nie ma pieniędzy na ten cel nie ma a pieniądze na dokształcanie nauczycieli w rezultacie nie zostały wykorzystane. Inicjatywy oddolne należy wspierać a nie likwidować.
Wójt – Dyrektor stwierdził z pewnością brak celowości kursu dla szkoły. Analiza tego wydatku dokonana przez Panią Skarbnik tez nie znalazła uzasadnienia. Co innego, jak nauczyciel jedzie na kurs dokształcający. W szkole nie ma sekcji kajakarskiej, stąd wziął się problem. Ponadto tym funduszem dysponuje dyrektor szkoły, a nie ja.
Pani Mirosława Zubkowska – Żeby coś utworzyć trzeba mieć najpierw kwalifikacje. Trzeba niestety wszystko zaczynać od początku.
Przewodniczący Komisji – Jako Komisja stwierdziliśmy, że macie problemy. Miało odbyć się spotkanie w sprawie rozwiązania tych spraw. Swego czasu była mowa o tym, że ma powstać projekt budowy stanic kajakowych. Wówczas zaistniałą sprawa tego kursu. Była wówczas tez poruszana sprawa gruntu w Gródku. Jaki jest stan rzeczy na dzień dzisiejszy?
Wójt – Sprawa nie jest rozstrzygnięta. Właściciel gruntu – Sopockie Towarzystwo Tenisowe swego czasu postanowiło, tzn. Zarząd tego Towarzystwa, sprzedać ten teren. Teren jest prywatny i nie mamy możliwości i wpływu na jego sprzedaż, tym samym wykup dla nas. Od roku nic się nie dzieje w tym względzie. Nikogo nie można zmusić do sprzedaży swojego gruntu.
Radna p. Janina Różycka – Można przypominać im o tym, że my jesteśmy nadal zainteresowani tym terenem.
Przewodniczący Komisji – Miejsce jest bardzo interesujące, warto się dopytywać. Czy odbyło się spotkanie?
Pani Mirosława Zubkowska – Nie było żadnego spotkania.
Przewodniczący Komisji – Czy są nadal problemy?
Pan Marek Nowak – My jesteśmy tylko pracownikami, a Pan Wójt zna w sprawie tylko opinię Dyrektora.
Radna p. Janina Różycka – Taka rozmowa jest potrzebna.
Wójt – Byłem w gimnazjum i było powiedziane, że Państwo poradzicie sobie z tymi sprawami we własnym gronie. Co moja osoba? W jaki sposób mógłbym pomóc? Jeżeli macie konflikt z pracodawcą idźcie do sądu.
Pan Witold Jakubek – Ja przychylam się do stwierdzenia Pana Wójta. Poza mury szkoły nie powinny te sprawy wychodzić. Drzycim przeżywał problemy i to poważne problemy, to Gródek wówczas był enklawą spokoju. Kadra jest ta sama do tej pory. Zmieniała się tylko dyrekcja. Ja przychyliłem się do sprawy żeby pomóc. Nie ma możliwości rozmowy z dyrektorem. Dyrektor unikał spotkań. Dokumentów się nazbierało i wszystko poszło do Bydgoszczy. Dyrektorem się bywa, to jest kadencyjność. Dla mnie postępowanie dyrektora jest niezrozumiałe. W gminie Lniano nie spotkałem się z takimi sprawami, aby wywlekać je na zewnątrz.
Wójt – Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Pani Mirosława Zubkowska – Nie chodzi o pieniądze. W momencie, kiedy Pan Dyrektor robił plan organizacyjny szkoły poinformował nas, że zostanie zatrudniony nowy, trzeci nauczyciel wychowania fizycznego. Po to, aby chodził na zastępstwa.
Wójt – Pan Szmelter zatrudniony jest we wszystkich szkołach na cząstkowe etaty.
Radna p. Aniceta Gubańska – Czy nie można zorganizować spotkania, gdzie będą wszystkie strony? Czy nie można Dyrektorowi nakazać, żeby wziął w nim udział?
Przewodniczący Komisji – Problemem zajmuje się Komisja, bo do mnie się z tym zwrócono. Takie spotkanie powinno się odbyć. Naszym zadaniem było przedstawienie, ze problem istnieje.
Pani Mirosława Zubkowska – Na jakiej podstawie Pan Damian Szmelter, który pracuje 2 lata na terenie naszej gminy ma dobrą opinię a my z ponad dwudziestoletnim stażem mamy złą?
Wójt – Ja nie jestem stroną w tej sprawie.
Pan Marek Nowak – Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie, na jakiej podstawie Pan się tak o nas wyraził.
Wójt – Z pewnością na podstawie opinii Pana Dyrektora.
Radna p. Janina Różycka -  Nauczyciel, który wyjeżdża bo coś robi ponadto stwarza zawsze problemy, bo trzeba szykować zastępstwo.
Wójt – Nie będę dyskutował, bo to nie moje problemy.
Przewodniczący Komisji – Po to się Państwo zebrali, bo problemy są nadal.
Radny p. Mirosław Parczyk – Są ferie. Nie ma chyba problemu żeby zaprosić Dyrektora na rozmowę.
Pan Witold Jakubek – Pytania do Wójta na temat funkcjonowania tej placówki są niepotrzebne.
Pan Marek Nowak – W przyszłości, proszę zatem, żeby nie wypowiadać się publicznie na nasz temat.
Radna p. Aniceta Gubańska - Czy jest możliwość zaproszenia przez Komisję zainteresowanych osób?
Radny p. Edmund Szymczak – Dziwię się, że Pan Dyrektor nie ma czasu wysłuchać pracownika. Oczywiście jestem za zorganizowaniem spotkania, ale nie w takim gronie. Uważam, że powinni się spotkać zainteresowani nauczyciele, dyrektor, związki zawodowe i Wójt.
Radny p. Jacek Gawrych – Niech to spotkanie odbędzie się jak najszybciej. Są jeszcze ferie. Najlepiej jeszcze w tym tygodniu.
Przewodnicząca Rady – Przeciąganie sprawy nie ma sensu.
Wójt – Co robią w sprawie związki zawodowe?
Pan Witold Jakubek – Organizowaliśmy spotkania i pracodawca nie pojawił się na żadnym z nich.
Wójt – Trzeba było do mnie się zwrócić.
Przewodnicząca Rady – Radni mogą mieć wpływ na to żeby doszło do takiego spotkania.
Pan Witold Jakubek – Takie sprawy rozwiązuje się w ten sposób żeby mediatorem nie był Wójt.
Wójt – Takie spotkanie można zrobić u mnie w gabinecie.
Przewodniczący Komisji – Problem zasygnalizowaliśmy i nic się w tym temacie nie zmieniło. Jak ma wyglądać to spotkanie?
Pan Witold Jakubek – Termin dogodny dla Wójta. My się dostosujemy.
Wójt – Piątek, godz. 11-ta u mnie w gabinecie. Dyrektora powiadomię osobiście.
 
      Następnie został poruszony temat budowy „Orlika.” Przewodniczący Komisji stwierdził, że dowiedział się z artykułu zamieszczonego w gazecie, ze wzrosną koszty jego budowy.
Wójt – początkowo  wyrażano zgody na budowę Orlików bez zapleczy socjalnych. Był wykupiony grunt przy szkole, aby z takiej możliwości skorzystać, czyli zrezygnować z zaplecza potaniając koszty budowy boiska. Tak funkcjonowały projekty różnych budów przez minione dwa lata. Otrzymaliśmy wymijającą informację z Ministerstwa Sportu, że nie opiniują obiektów realizowanych w 2010 roku. My mając projekt dostosowany do zaplecza szkoły, w grudniu otrzymaliśmy odpowiedź, że nie będą opiniować projektu Orlika bez swojego zaplecza.
Przewodniczący Komisji – Wiąże się to przecież ze zmianami finansowymi.
Wójt – Jaka duża to będzie zmiana jeszcze nie umiem powiedzieć.
Radny p. Mirosław Parczyk – Ile jest teraz?
Wójt – 1.700 tys. złotych.
Radny p. Jacek Gawrych – Mam „Czas Świecia” z cenami, za które zbudowano Orliki.
Wójt – To są rachunki powykonawcze. U nas też to może inaczej wyglądać. Może nam  za 1.200 tys. też ktoś zrobi? Nie mówmy o czymś, co jest kosztorysem. Kosztorysant ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne zadania. U nas wystąpią prace ziemne i wykonanie muru oporowego. Wykonawca, który podejmie się budowy wie z czego zrobić mur oporowy.
Przewodnicząca Rady – jaki będzie koszt muru oporowego?
Pan Andrzej Erdmanis – OK. 150 tys. złotych.
Radny p. Michał Pamulak – Czy zmieści się na zakupionej działce zaplecze?
Wójt – Tak, działka była kupowana pod wszystkie potrzeby. W pewnym sensie jest to dobre rozwiązanie, bo obiekt będzie niezależny.
Zaproszeni nauczyciele wychowania fizycznego oraz członkowie Komisji, zapoznani zostali z planem boiska.
         Po omówieniu budowy Orlika członkowie Komisji zapoznali się z planem Budowu boisk sportowych wielozadaniowych. Pan Andrzej Erdmanis omówił zadania na 20010 rok ( budowa budynku zaplecza socjalnego z instalacjami ), poczym dodał, że będzie można jeszcze w roku bieżącym jakieś mecze odbywać.
Radny P. Jacek Gawrych – Żeby mogły się tam mecze odbywać trzeba wybudować trybuny i odgrodzenie pomiędzy trybunami a boiskiem.
Pan Andrzej Erdmanis – Do wykończenia pozostanie jeszcze ogrodzenie i parking.
Przewodniczący Komisji – Czy zostaną jakieś środki z przetargu, aby je wykorzystać i zrobić coś dalej na tym boisku w celu szybszego oddania do użytku?
Wójt – To będziemy dopiero wiedzieli po przetargu.
 
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                      Przewodniczący Komisji
 

                                                                                          Dariusz Podlejski

Załączniki:
1.    Lista obecności członków Komisji.
2.    Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu, polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej oraz rozszerzeniu rodzajów działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (6 lipca 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (6 lipca 2010, 19:26:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1113