Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r.


                                           P R O T O K Ó Ł  nr  1/2010
 
                      z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
 
         
 
odbytego w dniu  25 stycznia 2010 roku. Posiedzenie trwało od godz. 14-tej  do 1515.
 
 
W posiedzeniu udział wzięło  sześciu członków Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Radny nieobecny – p. Roman Piotrowski.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
 
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
 
 
1.      Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
 
2.       Opinia do projektu uchwały w sprawie diet dla sołtysów.
 
3.       Opinia do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 
4.      Sprawy bieżące. Zapoznanie członków Komisji z planem budowy wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.
 
 
 
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.        
 
        Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków Komisji. Nieobecny – p. Roman Piotrowski.
        Do protokołu z przebiegu posiedzenia, odbytego w dniu 15 grudnia 2009 roku,  uwag nie wniesiono. Protokół, został przez Komisję przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2.
 
Radny p. Dariusz Podlejski – Na ostatniej sesji była mowa o wynagrodzeniach sołtysów za roznoszenie nakazów. Była mowa o kwocie 1,50.
Pani Skarbnik – Takie są wstępne przymiarki. To wynagrodzenie będzie wypłacane na zasadzie umowy-zlecenia.
Radny p. Dariusz Podlejski – Sołtysi zastanawiali się nad formą ryczałtową odnośnie tego wynagrodzenia.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy jest jakiś dokument na to?
Pani Skarbnik – Jest styczeń, nie ma jeszcze nakazów, jest jeszcze czas na zawieranie umów.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja pytam o dokument, z którego wynika kwota 1,50 złotego.
Wójt – Jest uchwała budżetowa, gdzie są środki zagwarantowane na umowy-zlecenia.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Dochodzi kolejna forma płatności i w jakimś dokumencie powinna być określona.
Pani Skarbnik – Sołtysi są ustaleni przez Radę Gminy inkasentami. Nic nie mówi się o roznoszeniu nakazów płatniczych.
Wójt – Stąd pomysł, że może to robić sołtys i nie za darmo.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Mam obawy, że jeden sołtys zrobi to za 3,- złote a drugi za 1,50.
Radny p. Dariusz Podlejski – To byłaby umowa cywilno-prawna. Jest to w gestii Urzędu, żeby ograniczać koszty.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy nie byłoby korzystniej zawrzeć to wynagrodzenie w formie ryczałtowej? Przy umowie-zleceniu wchodzą w skład składki.
Radny p. Dariusz Podlejski – Sprawa jest znana od dwóch miesięcy. Nie wiemy na dzień dzisiejszy, jak do tego podejść. Tak trzeba było podejść do sprawy od samego początku.
Pani Skarbnik – Roznoszenia nakazów nie można podciągnąć pod funkcję społeczną.
Radny p. Dariusz Podlejski – A ryczałt?
Pani Skarbnik – Jak ten ryczałt wyliczyć?
Przewodnicząca Rady – Wyciągnąć średnią i w tej uchwale można by to ująć.
Pani Skarbnik – W jakiej uchwale?
Przewodnicząca Rady – No w tej uchwale.
Pani Skarbnik – To nie jest możliwe, bo uchwała dotyczy diet zryczałtowanych. W tej uchwale nie można tego wynagrodzenia określać.
Radny p. Edmund Szymczak – Uważam, że propozycja 200,- złotych to za dużo. Podwyżka owszem, ale raz w ciągu kadencji. Jest kryzys. Odnośnie nakazów nie będziemy robić problemu i dać na umowę – zlecenie 1,50. Albo chce to sołtys robić, albo nie.
Radny p. Dariusz Podlejski – Dlaczego nie ma tego robić pracownik Urzędu i za darmo?
Pani Skarbnik – Pracownik mógłby to robić, ale też za wynagrodzeniem. Każdy pracownik w Urzędzie Gminy ma określony zakres czynności i za to otrzymuje wynagrodzenie. Poszerzenie takiego zakresu wiązałoby się również z wynagrodzeniem.
Radny p. Dariusz Podlejski –  To mam inną propozycję. Zamieścić w uchwale klauzulę, że diety są podwyższane raz w ciągu kadencji o stopień inflacji.
Radny p. Edmund Szymczak – Raz w ciągu kadencji? Sołtys może czuć się obrażony.
Radny p. Dariusz Podlejski – Tu będą mieli głos sołtysi. Oni z pewnością będą mieli dużo do powiedzenia.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wniosek sołtysów odzwierciedla postawę roszczeniową. Przez wiele lat sołtysi nie otrzymywali nic. Dzisiaj koszty są zwracane w pełni. Uważam, że 1,50 złotego jest kwotą wystarczającą.
Radny p. Edmund Szymczak – Nie może być tak, że pracodawca ma mniej niż pracownik. Nie jest jeszcze zrealizowany żaden program sołecki. Zobaczymy, jak się w to zaangażują.
Przewodniczący Komisji – Wracając do projektu uchwały chciałbym podkreślić, że do tej pory sołtysi mieli 150 złotych niezależnie od tego czy sesja była, czy nie.
Radny p. Edmund Szymczak – Niech to mają, niech działają, ale podwyżka o stopień inflacji.
Radny p. Dariusz Podlejski – Każda rada sołecka powinna się spotykać raz w kwartale. Czy oni się spotykają? Dostają te pieniądze co m miesiąc, a wszystkiego nie robią.
Radny p. Edmund Szymczak – Możemy rozmawiać o 3 % inflacji.
Radny p. Dariusz Podlejski – Spotkamy się z opinią społeczeństwa i sołtysów.
Radny p. Edmund Szymczak – 150 złotych starczy.  Podwyżka najwyżej o stopień inflacji.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Albo się zgadzamy na tę kwotę, albo nie.
           Poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia diet miesięcznych dla sołtysów uzyskał negatywną opinie Komisji ( 1 głos za, 3 przeciwne, 2 wstrzymujące się ).
 
Ad. 3.
 
        Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany, zgodnie z uzasadnieniem zawartym w projekcie uchwały: „Są to poprawki zasugerowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, same cyfry nie uległy zmianie. Na XXIX sesji Rady Gminy przegłosowano poprawkę do projektu budżetu gminy na 2010 rok w § 10 tj. zmniejszono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego z kwoty „500 000 zł.” na „300 000 zł.” Nie dokonano natomiast zmiany w § 12 ust. 1 dotyczącym upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł. W związku z powyższym dokonano poprawki zastępując kwotę „500 000 zł.” kwotą „300 000 zł.”. Niniejszą uchwałą dodano pkt c) w § 12 ust 2. Określa on upoważnienie do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich określonych w załączniku nr 5. Określenie takiego upoważnienia wynika z art. 184 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2010 rok“ skorygowano błąd pisarski. W dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wpisano § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 000 zł. a powinno być § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 147 000 zł. Dokonano również zmiany w załączniku nr 4 „Plan finansowy inwestycji na 2010 rok Gminy Drzycim” i nr 5  „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” Zmieniono nazwę zadania  z „Rozbudowa budynku Remizy OSP W Sierosławiu” na „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej ( świetlicy, remizy straży pożarnej ) na działce nr 34/3 położonej w Sierosławiu”  Zmiana ta jest podyktowana wymogami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie jest stawiany wymóg szczegółowego określenia nazwy zadania. Myśmy tam nie mieli podanego numeru działki, a ten program wymaga szczegółowej nazwy. Wielkość środków na to zadanie nie zmieniła się.”
Dyskusja:
Radny p. Dariusz Podlejski – Rozmawialiśmy o zwiększeniu kwoty na Orlika na poprzedniej Komisji, czy jest to ujęte w tych wydatkach?
Pani Skarbnik – Nie.
Radny p. Edmund Szymczak – Czy jest coś wiadomo o drodze wojewódzkiej?
Wójt – Ma być w tym roku robiona.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Załącznik nr 2 – Plan finansowy inwestycji, zwróćmy na niego uwagę. Ostatnio w prasie spotkałem się z kosztami za jakie wybudowano Orliki. W Osiu koszt budowy zamknął się kwotą 800 tys. złotych. Faktem jest to, że oni mieli łatwiejszy teren i nie wystąpiły takie prace niwelacyjne, jak u nas. Osoba, która objaśniała mi budowę boiska w Osiu zwróciła mi uwagę na to, że gospodarka finansowa jest jawna i ci, co będą stawali do przetargu będą znali kwotę  1.700 tysięcy złotych i będą cenę windować. Byłbym za tym żeby zdjąć z tego zadania 300 tysięcy.
Wójt – Taka kwota jest w kosztorysie inwestorskim  i jeszcze nie zawiera zaplecza socjalnego. Kwoty z gazet są już kosztami, za jakie wybudowano. Może przyjdzie firma, która wybuduje nam za 1 mln złotych. Nie mówmy ile będzie kosztował Orlik, jeżeli jeszcze nie było przetargu. Nie wygra ten, co podpatrzył, że tyle mamy środków i za tyle nam zrobi. W przetargu przyjdą firmy tańsze, a droższe odpadną. Na dzień dzisiejszy jest to wartość kosztorysowa.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Kiedyś sam Pan Wójt stwierdził, że firma najtańsza nie daje gwarancji. Ale ona musi dać gwarancję. Wykonawstwo jest niezależne.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jest potrzeba rozmowy o tym, co pisze prasa. Z prasy dowiedzieliśmy się o potrzebie zwiększenia kosztów na Orlika.
       W wyniku głosowania Komisja zaopiniowała zaproponowane zmiany  pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 3 głosy za, 3 wstrzymujące się.     
 
Ad. 4.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wrócę jeszcze do mojej poprzedniej wypowiedzi. Spotkałem się z osobę, która zajmowała się budową boiska od początku do końca, która miała doświadczenie w tym zakresie. Mieliśmy już dowód na to w świetlicy w Krakówku. Kosztorys był na 5,5 tys. złotych wydatkowano 3,5 tysiąca. Rada Gminy, jak zabraknie środków, zawsze może ich dochwalić.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja tu dodam głos poparcia. Znalazł się wykonawca, który wykonał za planowana kwotę dwa przystanki autobusowe, a nie jeden.
     Plan budowy boisk sportowych wielozadaniowych w dwóch kolejnych latach omówił p. Andrzej Erdmanis przedstawiając przy tym projekt.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy ten projekt przewiduje budowę bieżni?
Pan Andrzej Erdmanis – Nie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Pytam, bo spotkałem się z zarzutami, po co budować boisko bez bieżni.
Wójt – Jest zamysł, aby bieżnię wybudować przy Orliku.
Przewodniczący Komisji – Stało się to na skutek przeprojektowania płyty boiska i nie ma już miejsca na bieżnię.
Radny p. Dariusz Podlejski – Koszt tej inwestycji będzie mniejszy niż się zakłada. Trzeba się zastanowić co zrobić ze środków, które zostaną.
Wójt – Chcąc wydatkować oszczędności, to i tak będzie przedmiotem sesji.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Gdzie jest przewidziane boisko do treningów?
Przewodniczący Komisji – Mogę odpowiedzieć, jako działacz sportowy,  boisko w Werach i boisko w Gródku. Te boiska nie musza spełniać wymogów do treningu. W Gródku jest zaplecze, a gorsza jest murawa. Z kolei w Werach jest lepsza murawa ale niestety nie ma zaplecza. Usłyszeliśmy, że widownia- trybuny i płotek odgradzający widownie od boiska są przewidziane dopiero na 2011 rok. To jest wymóg, żeby boisko  użytkować pod rozgrywki.
Radny p. Mirosław Parczyk – Jaki duży będzie parking?
Pan Andrzej Erdmanis – Na ponad 30 samochodów.
Pani Ewa Kempińska – Czy nie można zrobić trybun w tym roku, jak zostaną pieniądze?
Pan Andrzej Erdmanis – Jak zostaną, to będzie można mówić o tej sprawie.
Przewodniczący Komisji – Nam aż tak pilnie się nie spieszy żeby zagrać w tym roku. Jak zaczniemy w 2011 nie będziemy płakać.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Jak wygląda zakrzewienie trawy na boisku?
Wójt – Jesienią już będzie można korzystać z boiska. Trawa była posiana jesienią, to pewnie już latem będzie  można na płytę wejść.
Przewodniczący Komisji – Czy trawa w Warlubiu była siana, czy wykładana?
Wójt – Była siana.
          Na zakończenie posiedzenia Pani Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Erdmanisa o projekt  ulicy Okrężnej na sesję.
                                                                                               
 
                                                                                                  Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                                  
                                                                                                        Jacek Gawrych
 
Załączniki:
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów.
3/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (6 lipca 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (6 lipca 2010, 19:20:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 860