Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów

 

 

PROTOKÓŁ nr  1/2004

 

 

z przebiegu posiedzenia Komisji

ds.   BUDŻETU I FINANSÓW

 

 

odbytego w dniu  3 lutego  2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.   13-tej  do godz.  15-tej  ).

 

Członkowie Komisji - obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik, nr 1 do protokołu.

Członkowie Komisji nieobecni :

p. Jacek Gawrych

 

Spoza Komisji w  posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :

1.    Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.    Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

 

Posiedzeniu przewodniczył : p.  Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

1.    Opinia do materiałów na X sesję Rady Gminy :

a)  projekt uchwały w sprawie    budżetu gminy na 2004 rok.

b) projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu,

c)  projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych regulujących wysokość dodatku mieszkaniowego.

2.    Ustalenie planu pracy Komisji na 2004 rok.

3.    Podsumowanie pracy Komisji za 2003 rok.

     

Przebieg posiedzenia :

 

         Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Komisji zapytał, czy wnosi ktoś z obecnych uwagi do protokołu z obrad poprzedniego   odbytego w dniu 28 listopada 2003 roku został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad. 1.

 

a) Omówienia skonstruowanego projektu budżetu gminy na 2004 rok ( załącznik nr 2 do protokołu )  dokonali : Wójt – Józef Gawrych i Skarbnik Gminy – pani Bogusława Radzikowska. Wyjaśnili konieczność wykazania w projekcie deficytu budżetowego i potrzebę modernizacji hydroforni             w Drzycimiu, planowaną na bieżący rok.

      Zapytania :

Radny p. Michał Gwizdała – czy planuje się w tym roku jakieś roboty publiczne ?

Wójt – planujemy, wystosowaliśmy już nawet wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy dotyczący zapotrzebowania na tego rodzaju zatrudnienie, czekamy na odpowiedź.

Radny p. Michał Gwizdała – zapytałem, bo przy okazji zatrudnienia osób na robotach publicznych dobrze byłoby odnowić przystanki PKS. Zadbane, czyste przystanki wpływają zasadniczo na wizerunek naszej gminy.

Wójt – w minionym roku zrobiliśmy nawet nowe przystanki         z myślą  o dowozie dzieci do szkół. W roku bieżącym mamy         w planie coś w tym zakresie też zrobić. W budżecie zabezpieczyliśmy środki, które będą stanowiły wkład własny        w realizacji inwestycji polegającej na  modernizacji dwóch dróg na osiedlu w Drzycimiu. Wniosek złożony o  przyznanie na ten cel  dotacji z SAPARDU został już wstępnie rozpatrzony, okazało się, że jesteśmy bogatszą gminą od innych i mamy mniejsze szanse na przyznanie nam wspomnianej dotacji.

Radny – p. Roman Piotrowski – chciałbym zapytać, czy będą pojemniki na segregowane odpady ?

Wójt – pojemniki będą.

Radny – p. Roman Piotrowski – pan Zawadzki ( Kierownik Świetlicy Gminnej ) mógłby w ciągu roku zorganizować imprezy kulturalne w innych wsiach.

 

Wójt – zaprosimy p. Zawadzkiego na posiedzenie Komisji ds. Kultury i tam będziemy mogli wyjaśnić sobie różne sprawy.

Radny – p. Michał Gwizdała – wszędzie szukamy oszczędności, nie możemy naprawiać dróg, bo nie mamy za co, a w budżecie wyraźnie  widać  jakie ogromne  środki  chłonie oświata. Jaka jest średnia płaca nauczyciela. Czy wszystkie zaplanowane         w projekcie budżetu wydatki na oświatę są rzeczywiście konieczne ?

Wójt omówił zaplanowane wydatki, poza obligatoryjnymi, w oś-wiacie na rok bieżący w poszczególnych szkołach na terenie gminy, z czego wynikało, że płace nauczycieli pochłaniają prawie wszystkie środki przeznaczone na oświatę. Drogie                        w utrzymaniu są dwie szkoły : gimnazjum w Gródku ( prowadzi się inwestycje ) i szkoła w Sierosławiu, ze względu na niewielką ilość uczęszczających tam uczniów. Stwierdził również, że dobrze byłoby zaprosić dyrektorów szkół na kolejne posiedzenie Komisji i wówczas zapytać o nurtujące  członków Komisji sprawy.

       Propozycja Wójta została przyjęta z aprobatą.  Ustalono nawet termin odbycia kolejnego posiedzenia na dzień 17 lutego br. i listę osób, które zdaniem Komisji należy również zaprosić do dyskusji nad budżetem. W tej sytuacji opinia na temat projektu budżetu na rok bieżący nie została przez Komisję wyrażona.

b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia przez Radę najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszere-gowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu ( załącznik nr 3 do protokołu ) został przeanalizowany, jednakże stwierdzono, że opinia zostanie wyrażona na kolejnym posiedzeniu, kiedy to obecny będzie dyrektor tej placówki.

c)  Do projektu uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych regulujących wysokość dodatku mieszkaniowego uwag nie wniesiono. Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 2.

 

        Ustalony przez Komisję plan pracy na 2004 rok stanowiący załącznik nr 5 do protokołu  zostanie przedstawiony

Radzie Gminy na sesji w dniu 19 lutego br.

 

Ad. 3.

 

       Komisja dokonała równie oceny swojej działalności za miniony rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

 

Załączniki :

1.   Lista obecności.

2.   Projekt budżetu gminy na 2004 rok.

3.   Materiały dotyczące finansowania oświaty w gminie Drzycim.

      4, 5 - projekty uchwał

6. Plan pracy Komisji na 2004 rok.

7.Sprawozdanie z działalności Komisji za 2003 rok.

 

                                                                 Przewodniczący Komisji

 

                                                                        Zygmunt Wycinek 

 

Protokół sporządziła :

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. obsługi Rady - Bożena Szajerka (26 marca 2004)
Opublikował: Bożena Szajerka (26 marca 2004, 12:57:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1259