Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 10 grudnia 2009 roku

                                                  P R O T O K Ó Ł  nr  9/2009
 
                                                   Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
         KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
odbytego w dniu 10 grudnia  2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. . 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
Przewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – p. Jacek Gawrych
Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego – p. Barbara Szomszor
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:  
 
1.    Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji.  
2.    Informacja na temat działalności  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – temat z udziałem pracownika ODR.
3.    Opinia do projektu budżetu gminy na 2010 rok.
4.    Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.   
5.    Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:   
Ad. 1.
       Przewodnicząca Komisji w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2.
 
          Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego – p. Barbara Szomszor przedstawiła obecnym zmiany w funduszach Unii Europejskiej z działalności Osi 1 i Osi 2 na lata 2007-2013. Informacja dotyczyła;
- modernizacji gospodarstw ( Działanie ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, poprawę jakości produkcji z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie. Pomoc może być udzielona na inwestycje mające na celu dostosowanie gospodarstwa do warunków unijnych. Działanie to ma formę refundacji częściowej kosztów kwalifikowanych. Maksymalna pomoc udzielona jednemu rolnikowi na jedno gospodarstwo rolne wynosi 300 tys. złotych ),
- premii młodego rolnika ( Ułatwienie startu młodym rolnikom. Pomoc przyznawana jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. O pomoc tą może się ubiegać osoba, która nie prowadziła działalności rolniczej i nie była posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub prowadzi działalność w drodze spadku lub darowizny otrzymanej w trakcie nauki w systemie dziennym bądź przed uzyskaniem pełnoletniości. Młody rolnik może uzyskać ta drogą 75 tys. złotych i  musi z tego się rozliczyć – 80 % kwoty na zakup maszyn lub włożyć środki w gospodarstwo ),
- rent strukturalnych ( Do złożenia wniosku o rentę strukturalną uprawniony jest producent rolny, który posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 3 ha użytków rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim. Producent, który zdecyduje się na zaprzestanie działalności rolniczej w celu przekazania gospodarstwa rolnego następcy lub innemu producentowi rolnemu. Pomoc ta jest skierowana do producentów rolnych w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będącym ich własnością ).
- korzystania z usług doradczych  przez rolników i posiadaczy lasów,
- szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
- programów rolno-środowiskowych,
- wsparcia gospodarstw na obszarach górskich i innych ONW ( Pomoc udzielana jest w postaci rocznych ryczałtów ),
- dopłat bezpośrednich.
Dyskusja:
Wójt - Tego można było się spodziewać w momencie wejścia do Unii. Słabsi będą musieli pewnie gruntów się pozbywać a silniejsi będą się umacniać.
Radny p. Roman Piotrowski – Ludzie w wielu 55 lat są niereformowalni.
Radna p. Janina Różycka – Za późno ogłaszane są programy, które nie docierają do rolników.
Przewodnicząca Komisji – Rolnicy dostali większe dopłaty a sprzedaż żywca spada.          
Ad. 3 .
 
          Pani Skarbnik przedstawiła obecnym autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2010 rok.
Wójt – Jest już pozytywna opinia do projektu budżetu gminy na 2010 rok, wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
Dyskusja:
Radny p. Roman Piotrowski – 700 tys. na Orlika?
Wójt – To są nasze koszty plus 666 tys. dotacji.
Radny p. Roman Piotrowski – Deficyt budżetowy też jest duży.
Wójt – Deficyt każdorazowo źle wyglądał. Było już 5 mln złotych. Teraz jest więcej, ale myślę, że nie będzie tego tak wiele. W 2010 roku kanalizacja. Nie wiem, czy ją zrealizujemy bo jest bardzo droga. Nie wiemy też, czy dostaniemy na nią środki zewnętrzne.
Przewodnicząca Komisji – Czy nasza gmina kwalifikuje się do dofinansowania? Podobno nie, bo przekracza 5 tys. mieszkańców.
Wójt – To nie przeszkadza. Nasz wniosek spełnia warunki formalne.
Przewodnicząca Komisji – Czyli wniosek jest w trakcie realizacji?
Wójt – Czas oceny ostatecznej się przedłuża, miało to być do końca grudnia.
Przewodnicząca Komisji – Czy będą jakieś zmiany dla Urzędów w sporządzaniu wniosków o fundusze unijne?
Wójt – Chyba nie, jeżeli już to raczej pozytywne. Nie chcę powiedzieć, że będzie łatwo. Satysfakcją było otrzymanie środków na boisko.
    Następnie p. Skarbnik przedstawiła plan dotacji rozwojowych – zał. Nr 1 do projektu budżetu.
Radny p. Jacek Gawrych – 875 tys. budowa wielozadaniowych boisk sportowych. Czy na tę sumę będzie jeden przetarg?
Wójt -  Chyba tak, bo jest to jedno zadanie. Na kanalizację będziemy robić przetarg na 5 mln złotych jeden przetarg. Na dzień dzisiejszy nie wiem, prawdopodobnie jeden. Parking, ogrodzenie, oświetlenie, to może drugi?
Radna p. Janina Różycka – W świetlicy rozbudowa pomieszczeń sanitarnych, czy może coś jeszcze?
Wójt – Jest gotowy projekt, którędy kanalizacja będzie szła, ile kabin w budżecie świetlicy na 2010 rok. Kuchnia będzie też powiększona. Nie robimy przebudowy kompleksowej.
Radna p. Janina Różycka – Czy to nie będzie przeszkadzało temu, co będziemy robili za 2 lata? Czy jest plan rozbudowy?
Wójt – Nie takiego planu nie ma. Ale możemy to zlecić.
Radna p. Janina Różycka – Ma być wizja, o której trzeba rozmawiać.
Wójt – Trzeba docieplić strop, zmienić dach, docieplić elewację. To są kolejne etapy. Podobna sytuacja zdarzyła się w Sierosławiu. Początkowy zakres robót był zupełnie inny.
Radna p. Janina Różycka – Ja projekt widziałam, chodzi mi o długofalowy program. Tam brakuje szatni.
Wójt – Najważniejsze uważam, jest docieplenie. Może mojemu następcy będzie odpowiadała inna koncepcja?
Pani Skarbnik – Właścicielem obiektu jest gmina, ale gospodarzem jest Pan Zawadzki. To On musi mieć tę wizję, co myśli dalej. On musi się ubiegać o środki z budżetu na te zadania.
Przewodnicząca Rady – To wynika z potrzeb mieszkańców, którzy to pomieszczenie użytkują. Należałoby to uwzględnić.
Pani Skarbnik – Ci, co użytkują? Użytkują w zasadzie dzieci. Należałoby się zastanowić nad wynajmem, bo okaże się, że dzieci nie mają kiedy iść na zajęcia do świetlicy. Nie ma kiedy prowadzić działalności kulturalnej. Jest duża sala w Jastrzębiu na takie cele. Tu w naszej świetlicy ma odbywać się działalność kulturalna. Jest to przecież instytucja kultury.
Przewodnicząca Rady – W instytucji kultury powinno się nawet płaszcz zawiesić w kulturalnych warunkach.
Pani Skarbnik – Próbuje się z tego zrobić lokal na wynajem.
Radna p. Janina Różycka – Te plany nie mają tak daleko iść. Pomieszczenie jakieś magazynowe 4 x 5-6 m- taka szafa i w szafie schować to, co przeszkadza.
Pani Skarbnik – W przypadku wesela mieszkańcy wynajmują świetlicę od czwartku do poniedziałku. Kiedy p. Zawadzki ma pracować? Dzieci też nie mogą chodzić na zajęcia  świetlicowe.
Radna p. Janina Różycka – Krzesła stoją na zapleczu, z zaplecza robi się szatnię.
Przewodnicząca Komisji – Pani Skarbnik ma w zasadzie rację. Świetlice powinny służyć dzieciom. Jest duża sala w Jastrzębiu, gdzie można ja jeszcze wyposażyć w klimatyzację. Chodzi mi o drogę Sierosław - Jastrzębie. Mieszkańcy Sierosławia nie są nawet jednomyślni. Wszyscy myślą raczej o drodze Sierosław-Drzycim.
Wójt – Pomyśleliśmy o drodze Sierosław-Jastrzębie, bo na tę drogę możemy pozyskać dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Prawdopodobnie na początku 2010 roku będziemy mogli skorzystać z innych środków.
Pani Skarbnik – Możemy dać dotację na tą drogę dla Powiatu, o której mówi                 p. Przewodnicząca. I nic więcej, bo to nie jest nasza droga, podobnie, jak droga Drzycim-Plewno.
Wójt – Nie wiem, czy Powiat będzie to realizował, bo w 2010 roku ma być robiona droga Drzycim – Plewno.
Radna p. Aniceta Gubańska – Czy jest w planach poprawa ulicy Polnej w Drzycimiu?
Wójt – Jedynie równiarką.
Przewodnicząca Komisji – Chodzi mi jeszcze o zagospodarowanie terenu w Drzycimiu na cele rekreacyjne.
Wójt – Tak. Wiem, o co chodzi. Dzisiaj dotarło do mnie pismo mieszkańców Drzycimia. Te 15 tys. złotych przeznaczyć na chodniki, to nawet skłaniam się przeznaczyć ze środków na drogi. Skłaniam się ku temu, bo jest to wola narodu. Środki na cele rekreacyjne, na zagospodarowanie tej działki mieliśmy otrzymać z Kapitału Ludzkiego na tzw. rozwój. Chodniki w to nie wchodzą. Boję się, że możemy stracić możliwość pozyskania 50-60 tys. złotych.
Przewodnicząca Komisji – Mieszkańcy o tym z pewnością nie wiedzieli.
Wójt – Wy musicie pytać i potem informować mieszkańców.
Przewodnicząca Komisji – Jeżeli chodzi o mnie też bym się pod taką petycją podpisała.
Radna p. Janina Różycka – Odnośnie świetlic, o co pytałam, to dotyczyło takich planów na 5 lat?
Wójt – Raczej tak. Jeżeli chodzi o szatnię, to też mi to po głowie chodzi.
Przewodnicząca Komisji – Boiska wielozadaniowe, co ma być w tym zapleczu?
Wójt – Projekt ewaluował. Dostosowywał się do potrzeb w trakcie realizacji. Projekt realizacji końcowej odbiega od początkowej. Budynek nie był zmieniany, 2 szatnie, toalety, prysznice, pomieszczenia dla sędziów.
Przewodnicząca Komisji – Rozbudowa kotłowni-II etap. O co tutaj chodzi?
Wójt – Proponowałem większą kwotę na to zadanie i miało być to zrobione jednym rzutem. Inna była wola Rady. W tym roku musimy te środki wyłożyć i to zrobić. Pozostała do wykonania wymiana elementów kotłowni.
Radny p. Jacek Gawrych – Emisja obligacji?
Wójt – Tak. 3 mln złotych. Wiadomo, co to są obligacje. 6,6 % na 5 lat. Dwuletnia karencja na wykup.
          W efekcie dyskusji Komisja wypracowała pozytywną opinię do projektu budżetu gminy na 2010 rok z uwzględnieniem autopoprawek Wójta w wyniku głosowania: 5 głosów za, 2 wstrzymujące się.
          Wniosek mieszkańców sołectwa Drzycim Komisja pozostawiła do rozpatrzenia przez Radę Gminy na sesji.
 
Ad. 4.
 
        Członkowie Komisji zaakceptowali roczny plan pracy opracowany przez Przewodniczącą Komisji ( plan pracy Komisji na 2010 rok znajduje się w załączeniu do protokołu ).
 
Ad. 5.
 
       Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z treścią skargi złożonej przez Państwa Różę i Andrzeja Żelaznych na działania Wójta Gminy.
       Następnie do przedstawionej skargi ustosunkował się Wójt wyjaśniając cały przebieg sprawy ( wyjaśnienia stanowią załącznik do niniejszego protokołu ).
Radny p. Roman Piotrowski – Ja tej działki nie widziałem.
Radny p. Stefan Szałański – Tak samo jest z działkami po dawnych PGR. Chwasty zasiewają inne działki.
Radny p. Jacek Gawrych – Plac zabaw nie mógłby być koło Kilichowskich?
Radny p. Stefan Szałański – Tam miało być boisko.
Radny p. Roman Piotrowski – Zrobić zebranie wiejskie i zaprosić p. Żelaznych.
Wójt – Możemy ich tutaj poprosić.
Radny p. Stefan Szałański – Był niegdyś teren wolny za Państwem Dembek.
Wójt – Na terenie Gródka nie ma żadnych wolnych działek.
Radna p. Janina Różycka – U nas tez były działki szkolne. Zostały oddane pod cmentarz i problem zniknął.
Przewodnicząca Rady – Przepis Karty Nauczyciela mówi o należącej się działce.
Wójt – Musimy szukać rozwiązań prawnych aby ten grunt odzyskać na cele społeczne. Nie wiem dlaczego poprzedni Wójt nie ciągnął dalej tej sprawy. Do Państwa należy ocena, czy działam zgodnie z prawem.
Radna p. Janina Różycka – Z całym szacunkiem dla kolegów nauczycieli, na ich niekorzyść przemawia to, że nie użytkowali tej działki.
Wójt – W moim odczuciu byłoby to uwolnienie Państwa Żelaznych od użytkowania tej działki.
Przewodnicząca Rady – Chciałabym zgłosić, że jest 5 dziur na drodze do Przychodni w kierunku schodów. Chodzi tu o dzieci i pacjentów.
    
 
Załączniki:
 
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Projekt  budżetu gminy na 2010 rok.
3/ Autopoprawki Wójta do projektu budżetu.
4/ Plan pracy Komisji na 2010 rok.
5/ Kopia skargi Państwa Żelaznych na działania Wójta Gminy.
6/ Wyjaśnienia Wójta odnośnie skargi Państwa Żelaznych.
 
 
 
 
                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                    Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (19 stycznia 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (19 stycznia 2010, 18:33:59)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (19 stycznia 2010, 18:44:55)
Zmieniono: wpisanie treści protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 999