Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów odbytego w dniu 23 listopada 2009 roku

                                                 P R O T O K Ó Ł  nr  7/2009
 
                            z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
 
          
 
odbytego w dniu 23 listopada 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej  do 1540 )
 
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
 
1. Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Riesop.
5. Inspektor ds. Wymiaru Podarku p. Elżbieta Zielińska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Jacek Gawrych  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
 
1.  Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 16 października 2009 r.
2.  Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
3.  Stanowisko Komisji w zakresie podatków lokalnych na 2010 rok
4. Zaopiniowanie zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
5. Sprawy bieżące. 
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.        
 
        Przewodniczący Komisji stwierdził, że: „Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą  wszyscy członkowie Komisji.”
        Do protokołu z przebiegu posiedzenia odbytego w dniu 16 października uwag nie wniesiono.
 
Ad. 2.
          Omówienia projektu uchwały dokonała p. Elżbieta Riesop Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu: „Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy, są odpłatne i organizowane w miejscu zamieszkania, w tym przypadku jest pani z Sierosławia. Opiekunki ukończyły niedawno kurs ze środków unijnych. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi mogą być również przyznawane osobom w rodzinie, gdzie rodzina nie jest w stanie tej opieki sprawować.  Pomoc , utrzymanie  porządek w mieszkaniu, pomoc w zakupie leków i artykułów żywnościowych oraz niezbędnego ubrania.   W związku z zaistniałą koniecznością zorganizowania powyższych usług niezbędne jest podjęcie omawianej uchwały, gdzie ustalony jest koszt 1 godziny świadczonych  usług i zasady ich przyznawania.”
Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek – Nie mamy pytań. My się z tym tematem już stykaliśmy.
Radny p. Mirosław Parczyk – Czy jest to osoba z Drzycimia?
p. Kierownik GOPS – Opiekunka jest z Sierosławia i podopieczny też. Niedawno zmarła mu żona.
         W wyniku głosowania Komisja zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad. 3.
Komisja zajęła następujące stanowisko w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009 rok:
Stawki podatku od środków transportowych:
Radny p. Edmund Szymczak – Rolnik chyba nie płaci od przyczepy 7-12 ton?
p. Zielińska – Pozostali płacą, bo nie są podatnikami podatku rolnego.
          Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
          W wyniku głosowania został zaopiniowany pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 6 głosów za, 1 wstrzymujący się.
 
Podatek rolny:
Pani Elżbieta Zielińska zapoznała obecnych z treścią Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średnie ceny skupu żyta do podatku rolnego na 2010 rok tj. kwota 34,10 za 100 kg.
Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek – W moim odczuciu branie średniej ceny skupu żyta nie jest właściwe.
Radny p. Dariusz Podlejski – Możemy obniżyć, ale patrząc na dochody gminy to już i tak jest cena niższa.
Radna p. Ewa Kempińska – Wszyscy powinniśmy się opowiedzieć za cena ogłoszoną przez Prezesa GUS.
Wójt – To, że cena jest niższa, to znaczy, że by nie sprzedawać, tylko hodować. Spadek wpływów o 6 złotych w porównaniu z rokiem bieżącym to i tak podyktuje niższe dochody do budżetu z tytułu podatku rolnego.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W roku ubiegłym obniżyliśmy z 56 złotych do 40 złotych. Nie możemy patrzeć tylko na cenę żyta. Podatek nie jest taki duży. Podwyżce uległy inne czynniki takie, jak paliwo, nawozy. Mój wniosek, to 30 złotych.
Radny p. Edmund Szymczak – 34,10 złotych to nie jest taka kwota wygórowana. To już jest dosyć nisko.
Radny p. Dariusz Podlejski – Rolnicy otrzymują dotacje. Kiedyś dotacji nie było. Jest im z pewnością łatwiej.
           Przeciw obniżeniu ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS w kwocie 34,10 zł głosowało 5 radnych, 2 było przeciwnych.
 
Podatek leśny:
           Członkowie Komisji, po zapoznaniu się z kwotą średniej ceny sprzedaży drewna do podatku leśnego, ogłoszonej przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2009 roku – 152,53 złote za 1m3 stwierdzili jednogłośnie, że  odstępują od złożenia wniosku w sprawie jej obniżenia.
         
W zakresie stawek podatku od nieruchomości:
Od gruntów:
 
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,67 zł. od 1m2 powierzchni ( 5 głosów za, 2 wstrzymujące się ),
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł. od 1 ha powierzchni ( 7 głosów za ),
- pozostałe grunty 0,16 od 1m2 powierzchni ( 6 głosów za, 1 przeciwny ).
Od budynków lub ich części:
 
- mieszkalnych 0,61 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej ( 4 głosy za, 2 przeciwne, 1 wstrzymujący się ),
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,60 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej ( 4 głosy za, 2 przeciwne, 1 wstrzymujący się,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,57 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej ( 7 głosów za ),
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej ( 7 głosów za ),
- pozostałych 5,23 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej ( 1 głos za, 5 głosów przeciwnych, 1 wstrzymujący się ).
Radny p. Dariusz Podlejski – Podatek od budynków pozostałych jest to duży podatek i płacą go osoby, które mają małe dochody. Zycie tych osób nie będzie coraz łatwiejsze tylko trudniejsze. Wnioskuje o stawkę obowiązującą w tym roku.
         W wyniku głosowania; 5 głosów za, 1 przeciwny i 1 wstrzymujący się Komisja opowiedziała się za stawką 5,05 zł od budynków pozostałych.
- Od budowli – 2% ich wartości ( 7 głosów za ).
 
Do proponowanych w projekcie uchwały zwolnień uwag nie wniesiono.
          Projekt przedmiotowej uchwały z uwzględnieniem ustalonych stawek Komisja zaopiniowała w następującym wyniku głosowania: 5 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się.
 
Ad. 4.
 
      Zaproponowane zmiany budżecie gminy na 2009 rok przedstawiła p. Skarbnik Gminy – zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
 
Radny p. Dariusz Podlejski wniósł sporo uwag do załącznika nr 3 dołączonego do projektu uchwały tj. do Planu finansowego inwestycji na 2009 rok: „Na rok 2009 przebudowa drogi transportu rolniczego  Jastrzębie- Sierosław 30 tys. złotych, 6 tys.  rozbudowa remizy strażackiej w Sierosławiu, 10 tys. złotych rozbudowa budynku komunalnego w Krakówku, a łączne nakłady na te inwestycje są wielokrotnie większe. 1.030 tys. złotych droga Sierosław –Jastrzębie, 40 tys. złotych Krakówek i aż 94 tys. złotych rozbudowa remizy w Sierosłwiu.
p. Skarbnik -  Na ten rok zaplanowane są projekty. Kwoty zostały przyjęte po skalkulowaniu. Ostatecznych kwot nie znamy. Rozbudowa budynku w Krakówku - też nie wiemy ile będzie kosztowała.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy wystąpiono o projekty?
Wójt – tak.
Radny p. Dariusz Podlejski – Dlaczego robi się ten odcinek a nie inny? Np. Rowienica-Wery. Słyszymy jakie trudności maja mieszkańcy z dojazdem. Jeżeli mamy wydatkować środki, to jaki będzie koszt własny? Jaka ma być refundacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych?
Wójt – Stan dróg gminnych gruntowych zawsze budził wiele zastrzeżeń. Chcąc załatwiać sprawy  kompleksowo droga Sierosław-Jastrzębie byłaby zrobiona na kilka lat. Patrząc na to długofalowo, to dobra inwestycja. Droga będzie mogła spełniać możliwość szybkiego przemieszczania się mieszkańców naszej gminy. Skraca ona drogę do Świecia. Jest to druga alternatywa dojazdu do Świecia, do Bydgoszczy. Dlatego po uwagę brana jest ta droga. My chcąc korzystać przez następne lata z różnego rodzaju dofinansowań musimy mieć coś w planie. Nie twierdzę, że ta droga będzie w przyszłym roku ukończona. Nas nie stać aby budować ze środków własnych.
Radny p. Dariusz Podlejski – Mamy inne drogi osiedlowe i ta do Rowienicy. Są drogi, które co roku równane są równiarką. Do Rowinicy, do Jastrzębia. 
Radny p. Mirosław Parczyk – Ja byłbym za propozycją Wójta.
Radna p. Ewa Kempińska – Uważam, że byłaby skrócona droga dla autobusów szkolnych.
Radny p. Dariusz Podlejski – To nie będzie droga podobna do autostrady. Musimy o tym rozmawiać.
Wójt – To już jest sprawa przegłosowana.
Radny p. Dariusz Podlejski – Tak, ale zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Nie mieliśmy załączników do uchwały.
Wójt – Kto zapłaci koszty odstąpieni a od umowy?
Przewodniczący Komisji – Wróćmy do dzisiejszych zmian w budżecie gminy.
         W wyniku głosowania zaproponowane w projekcie uchwały zmiany zaopiniowane zostały pozytywnie ( 3 głosy za, 4 wstrzymujące się ).
   
Ad.  5.                                                                                                                                                  
 
Radny p. Dariusz Podlejski – Chciałbym, aby na kolejną Komisję były odpowiednio wcześniej materiały  przygotowane abyśmy mogli się z tym zapoznać wcześniej.
Wójt – Chciałbym dodać, że ostateczna kwota będzie kwotą kosztorysową. Nie zawsze firmy chcą tak z nas zedrzeć, pewnie z braku zleceń.
Radny p. Edmund Szymczak – Coś trzeba będzie robić, aby z czegoś korzystać. Dlaczego jest to tak przez nas przyjmowane?  Bo widzimy 1 przed kropką. Jeżeli Rada to uchwali, to będzie to zrealizowane. Zobaczymy, jaki będzie budżet na przyszły rok.
Radny p. Dariusz Podlejski – Wykonać projekty dla tych dróg, o których mówiłem.
Radny p. Mirosław Parczyk – Droga do Sierosławia?  5 zabudowań i brak ruchu?
Radny p. Edmund Szymczak przyznał, że musi to przekonać 8 radnych poczym podziękował za chodnik w Gródku.
Radna p. Ewa Kempińska – Droga, o której mówi p. Wójt byłaby wykorzystana. Jeżdżą tamtędy pracownicy do KIER-a.
Radny p. Mirosław Parczyk – Każdą częstotliwość ruchu można zmierzyć.
Radny p. Edmund Szymczak – Trzeba ciągle rozmawiać, to do czegoś dojdziemy.
Radny p. Roman Piotrowski – Droga w Gackach od szosy do mnie. Same dziury, trzeba je zalepić.
Wójt – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej miał masę bitumiczną i zalepił dziurę przy cmentarzy, gdzie była awaria i przy Ośrodku Zdrowia. Więcej masy nie starczyło. Zapisze sobie, aby jeszcze w tym roku to zrobić.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W załączniku nr 3 do projektu zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym – czy nie powinny być wykazane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych?
p. Skarbnik – Nie wiem, czy tak powinno być. Budżet na przyszły rok poszedł do Regionalnej Izby Obrachunkowej i zobaczymy, jak oni to ocenią.
Radny p. Zygmunt Wycinek – 55 tys. za grunt na boisko, a tu już 70. Na co wydatkowano większe środki?
p. Skarbnik – Zwiększenie nastąpiło w miesiącu sierpniu. Środki były niezbędne na pokrycie kosztów wykonania przystosowania projektu budowlanego oraz kosztów około inwestycyjnych  związanych z tym zadaniem, w tym zakup map dla celów projektowych. Ja postaram się zmienić ten załącznik do sesji.
Wójt – Wróciłem ze spotkania wójtów powiatów świeckiego i chełmińskiego. Sulnówko – wysypisko będzie pobierało czterokrotną opłatę za przyjmowanie śmieci. Z końcem roku przestaje funkcjonować nasze wysypisko odpadów komunalnych, czyli przestaje przyjmować śmieci.
 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                                  
                                                                                                        Jacek Gawrych
 
Załączniki:
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
3/ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4/ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5/ Komunikaty Prezesa GUS w sprawie ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna.
            6/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (19 stycznia 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (19 stycznia 2010, 18:31:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 870