Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przecipożarowej odbytego w dniu 23 listopada 2009 roku

                                         P R O T O K Ó Ł  nr  7/2009
 
                                           z przebiegu posiedzenia
 Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu  23 listopada 2009 roku, posiedzenie trwało od godz. 1200 do godz. 1355.
 
W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Radny nieobecny – p. Michał Pamulak.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:  
 
1. Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3.  Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego  w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer
5.  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Elżbieta Riesop
6. Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. Jolanta Szczepańska.
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Dariusz Podlejski  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.        Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji –         z dnia 16 października 2009 roku.
2.        Opinia do materiałów na XXVIII sesję Rady Gminy:
a)      do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
b)      do projektu uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu,
c)      do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
d)      do projektu uchwały w sprawie projektu uchwały o przekształceniu SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
3.        Stanowisko w sprawie podatków lokalnych na 2010 rok.
4.        Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.
     Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków  Komisji. Uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (  16 października 2009 r. ) nie wniesiono, został przyjęty w następującym wyniku głosowania: 5 głosów za, 1 wstrzymujący się.
 
Ad. 2.
 
a)      Omówienia projektu uchwały dokonała p. Elżbieta Riesop Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu: „ Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy, są odpłatne i organizowane w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi mogą być również przyznawane osobom w rodzinie, gdzie rodzina nie jest w stanie tej opieki sprawować tj. małżonek, wstępni i zstępni. Pomoc polega na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak opieka, higieniczna                      osobista, porządek w mieszkaniu, pomoc w zakupie artykułów żywnościowych i niezbędnego ubrania oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Odpłatność uzależniona jest od dochodów. Inna jest odpłatność dla osoby samotnej, inna dla osoby przy rodzinie. Z uwagi na to, że mamy zapotrzebowanie na takie usługi zaszła konieczność  zorganizowania takich usług.”
          W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
          Projekt przedstawionej uchwały został zaopiniowany przez Komisje jednogłośnie pozytywnie.
 
b)      Projekt uchwały w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej przedstawiła p. Jolanta Szczepańska Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyjaśniła, że: „Projekt uchwały został wywołany na skutek zmiany przepisów. Zmiana dotyczy przekwalifikowania świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w świetlicę środowiskową. Zmieniłyby się troszeczkę jej działania. Siedziba świetlicy dalej byłaby w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu z filiami w Biechówku, Dólsku i Gródku.”
Dyskusja:
Przewodniczący Komisji – Jakie są zadania tej świetlicy?
p. J. Szczepańska – Zadania świetlicy wyszczególnione są w § 3 załączonego do projektu uchwały statutu.
Przewodniczący Komisji – Jaki jest budżet świetlicy?
p. J. Szczepańska – Na 2010 rok jest to 68 tys. złotych.
Przewodniczący Komisji – Kierownik świetlicy musi mieć wykształcenie wyższe pedagogiczne.
Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego  w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer – Trzeba jeszcze dodatkowo opracować regulamin świetlicy. Do świetlicy i filii powinny uczęszczać dzieci ze środowisk zagrożonych. To wszystko właśnie musi być w rękach tego kierownika. W tej chwili nie wiemy ile dzieci będzie uczęszczało na zajęcia i jaki będą potrzeby. Działalność będzie finansowana z opłat alkoholowych.
Radny p. Jacek Gawrych – 68 tys. złotych jest na 2010 rok. Budżet ten jest dzielony na realizację Programu Alkoholowego.
p. Szczepańska – Te środki wydatkowane będą na działalność punktu konsultacyjnego, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, zakup ulotek i udział w kampaniach profilaktycznych oraz na działalność świetlicy.
Radny p. Jacek Gawrych – W jakiej formule będzie powoływane kierownik świetlicy?
p. Rezmer – O to proszę zapytać Wójta. § 7 statutu mówi, kto powołuje kierownika i jakie są jego zadania. To nie jest stanowisko urzędnicze.
Radny p. Jacek Gawrych – Za jakie wynagrodzenie będzie pracował kierownik?
p. Rezmer – O to też proszę mnie nie pytać.
Przewodniczący Komisji – Czy nie należałoby wyłonić spośród nauczycieli takiego koordynatora?
p. Rezmer – Ten kierownik może być również wychowawcą. Można mu przyznać dodatek funkcyjny i tak można tę sprawę rozwiązać.
Przewodniczący Komisji – I tak jest to nadzorowane przez p. Szczepańską. Może pani by to prowadziła?
p. Rezmer – Jeżeli tworzy się jednostkę, musi być kierownik.
Radny p. Edmund Szymczak – Mamy wydać opinię, czy jest potrzebna ta struktura. Komisja nie ma uprawnień, że powołuje się człowieka na stanowisko. Uznajemy, że takie usytuowanie świetlic jest potrzebne. Kto będzie kierownikiem, to nie są nasze kompetencje. Przewodniczący Komisji -   § 7 statutu mówi o powołaniu kierownika. W drodze czego? Radny p. Edmund Szymczak – Uznajemy zasadność statutu i nic więcej.
Radna p. Janina Różycka – To jest zmiana kosmetyczna. Świetlica istnieje, to nie jest nowy twór.
p. Rezmer – Zmieniły się przepisy dotyczące tworzenia takich jednostek. Nasza świetlica jest zawieszona jakby w próżni, bo przestały obowiązywać przepisy.
Wójt – To jest dorabianie ideologii do niektórych wydatków.
Radny p. Jacek Gawrych – Jakie będą kierownika zarobki?
Wójt – Skromne. Osoba z wyższym wykształceniem pedagogicznym, na ¼ etatu najwyżej.
Przewodniczący Komisji – Myślę, że będzie to niezgodność pomiędzy kierownikiem, a osobami tam pracującymi.
Wójt – Jeżeli chodzi o powołanie kierownika, może na podstawie rozmów kwalifikacyjnych? To będzie moja decyzja.
Przewodniczący Komisji – Jakie ma Pan doświadczenie pedagogiczne?
Wójt – Ostateczna decyzja spadnie na mnie.
           Projekt omawianej uchwały został zaopiniowany pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 4 głosy za, 2 przeciwne.
 
c)    Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego  w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer: „Ta i kolejna uchwała dotyczy tej samej sprawy. Prawdopodobnie Gmina przystąpi do prywatyzacji Gminnej Przychodni i należy przygotować dokumenty. Pierwsza uchwała jest uchwałą porządkującą. Są dwa rodzaje zmian. Likwidacja komórki działalności podstawowej  wymaga regulacji aby statut brzmiał zgodnie z rzeczywistością. Likwidacja poradni stomatologicznej i rozszerzenie o zespół wyjazdowy opieki paliatywnej oraz o gabinet medycyny szkolnej. Być może po wejściu w życie uchwały o przekształceniu być może trzeba będzie podjąć koleją uchwalę o zmianach w statucie.”
         Projekt przedstawionej uchwały został zaopiniowany przez Komisję jednogłośnie pozytywnie.
 
d)                 Kolejny temat przedstawiła również p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego: „Projekt ten będzie podlegał zaopiniowaniu w ciągu 30 dni. Opinie nie są wiążące. Projekt uchwały, który jest załącznikiem do omawianej dzisiaj  uchwały wróci ponownie na sesję w celu uchwalenia. Uchwała ta będzie podlegała ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawskjo-Pomorskiego i wejdzie w życie 14 dni od dnia jej publikacji. W projekcie uchwały należy wskazać, kto będzie realizował opiekę nad pacjentami. Pisze się o likwidacji, która już miała miejsce. Do kontraktowania widać nic nie było konieczne. Gdyby doszło do likwidacji, o której była mowa na sesji w październiku statut musi być uzupełniony. Muszą być też spełnione warunki sanitarne, przejściowe do wymagań. Czy prędzej, czy później obiekt trzeba będzie dostosować do wymogów unijnych, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych Naprawianie pewnych rzeczy jest dosyć ryzykowne i trudne. ”
Przewodniczący Komisji – Mam wrażenie, że nasi lekarze mają pomysł nie do końca wyobrażają sobie, jak to będzie wyglądało.
Radny p. Edmund Szymczak – Trzeba zmobilizować samych zainteresowanych. Niech pokażą, co jest w Przychodni do zrobienia na dzień otwarcia.
Przewodniczący Komisji – My to wiemy, co jest do zrobienia. Muszą dostosować obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów unijnych.
          Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 4 głosy za, 2 wstrzymujące się.
 
e)      Podatki lokalne na 2010 rok
Jako pierwszy został rozpatrzony projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Komisja jednogłośnie pozytywnie opowiedziała się za podwyższeniem stawek o 3,5 %.
Następnie rozpatrzono cenę skupu żyta do podatku rolnego. Przeciw obniżeniu ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS opowiedziało się  4 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Podobne stanowisko Komisja zajęła w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna do podatku leśnego. Przeciw jej obniżeniu głosowało 4 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
 
Stawki podatku od nieruchomości
 
Stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – proponowana 0,67 zł od 1 m2 powierzchni ( 5 głosów za, 1 wstrzymujący się )
 
Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł od 1 m2 powierzchni ( 6 głosów za  )
 
Od gruntów pozostałych 0,16 zł od 1 m2 powierzchni ( 5 głosów za, 1 przeciwny )
 
Od budynków mieszkalnych 0,61 zł  ( 4 głosy za, 2 wstrzymujące się ),
Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawka 17,60 złotych ( 4 głosy za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się ),
Radny p. Roman Piotrowski – Czy nie pozostawić na poziomie tego roku? Jaka byłaby strata?
p. Zielińska – 16.000, - złotych.
 
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – stawka proponowana 9,57 zł ( 6 głosów za )
 
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – stawka proponowana 4,16 zł ( 6 głosów za )
 
Od budynków pozostałych stawka proponowana przez p. Wójta 5,23 złotych  ( 3 głosów za, 3 głosy przeciwne)
Przewodniczący Komisji – W tej sytuacji, że ostatnia stawka nie jest rozstrzygnięta, podaje propozycję obowiązującą w tym roku tj. 5,05 zł
             Ta propozycja uzyskała poparcie w wyniku głosowania: 4 za, 2 wstrzymujące się.
Od budowli 2 % wartości ( 6 głosów za ).
          Do proponowanych zwolnień uwag nie wniesiono ( 6 głosów za ).
          Za projektem uchwały w całości głosowało 5 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
 
Ad. 3.
   
Przewodniczący Komisji – W porządku obrad sesji są przewidziane uchwały dotyczące stawiania reklam i boiska Orlik-2012. Myślę, że są to ważne tematy. Orlik to zespół boisk, który będzie służył dzieciom i młodzieży. Posłuży podniesieniu stanu zdrowia dzieci i młodzieży, poczym przeczytał Przewodniczący projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Orlik-2012” i dodał: Wynika z tego, że wkład własny gminy ,  to 333 tys. złotych.
Wójt – Tak.
Przewodniczący Komisji – Czy będzie budowane zaplecze?
Wójt – Nie, Orlikowi będzie służyć zaplecze szkoły. Ten projekt nie przewiduje budowy bieżni.
Przewodniczący Komisji – Czy możemy taki projekt realizować?
Wójt – W kolejnym etapie możemy zbudować kawałek bieżni ( 60 m ). Taka bieżnia chyba spełni oczekiwania.
Przewodniczący Komisji – Nie ma u nas bieżni. Nie ma możliwości sprawdzenia sprawności uczniów.
Radny p. Jacek Gawrych -  Bieżnia i skocznia?
Wójt – Bieżnia będzie się mogła wcisnąć pomiędzy Orlika a przedszkole. Skocznia jest również przewidziana.
Przewodniczący Komisji – To wyposażenie jest podstawowym sprawdzianem dla naszych dzieci. Ile to może kosztować i w jakim czasie będzie zrobiona. Chciałbym wnioskować o wykonanie kosztorysu – rozpoznanie budowy bieżni i skoczni.
Radny p. Jacek Gawrych – W ubiegłym tygodniu ciężarówki woziły ziemię na ten teren.
Wójt – Ziemia jest nieodpłatna. Nie znam kosztów zniwelowania terenu.
Przewodniczący Komisji – Mam ziemię, którą trzeba byłoby sprzątnąć.
Wójt – Wywieźć do Lubocheni na miejsce, gdzie chcemy zrobić boisko.
Radny p. Jacek Gawrych – Czy są już ustalenia z p. Dyrektor w zakresie korzystania z zaplecza szkoły? Korona mogła korzystać z sali, z zaplecza sanitarnego nie.
Wójt – Ta kwestia nie jest tak istotna, aby nie mogła być spełniona. Pracownik będzie odpowiadał za to, co dzieje się w szatniach. To jest warunek aby dopuścić boisko do użytkowania. Musi to być pod opieka pracownika etatowego.
Radny p. Jacek Gawrych – Czy dyrekcja szkoły nie postawi veta?
Wójt – Nie wiedziałem, że takie coś miało miejsce.
Radny p. Jacek Gawrych – Nie było zgody bo za drogi prąd na podgrzanie wody.
Wójt – Kosztów eksploatacji nie da się uniknąć.
Przewodniczący Komisji zapytał Wójta, czy mógłby przybliżyć obecnym temat zawarty w projekcie uchwały o reklamach.
Wójt – Projekt tej uchwały jest wynikiem zapotrzebowania. Gmin y miejskie maja takie uchwały, które regulują umieszczanie reklam.
Przewodniczący Komisji – Na poprzednim posiedzeniu przeczytałem dwa pisma. Czy orientował się Pan w sprawie?
Wójt – Nie umiem powiedzieć. Sprawa jest poza organem prowadzącym. Rozpatrują ją związki zawodowe. Do mnie nie dotarło pismo, abym zajął się tą sprawą. Nie jestem stroną w tym sporze. Związek zawodowy się w między czasie rozwiązał.  Zajęły się tą sprawą związki zawodowe na szczeblu województwa.
Przewodniczący Komisji – Zasygnalizowaliśmy ten problem, będziemy ten temat śledzić. Na chwile obecną też nie mam nowych sygnałów.
Radna p. Janina Różycka – Czy nie byłoby słuszne, aby prognozy pogodowe p. Fiałka zamieszczać na stronie internetowej?
Przewodniczący Komisji – Dobrze byłoby, jako ciekawostka.
Wójt – Niech on przesyła swoje prognozy droga elektroniczną do Urzędu, potem je umieścimy na stronie.
 
                                                                                                                         Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                                          Dariusz Podlejski
Załączniki:
1.       Lista obecności członków Komisji.
2.       Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
3.       Projekt uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu.
4.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
5.       Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały o przekształceniu SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
6.       Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
7.       Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
8.       Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r.
9.       9. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (19 stycznia 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (19 stycznia 2010, 18:28:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 966