Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 19 listopada 2009 roku

                                     P R O T O K Ó Ł  nr  8/2009
 
                                        Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
odbytego w dniu 19 listopada 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej do godz. 1450. 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  do protokołu.
  
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1.      Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2.      Przewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska
3.      Wiceprzewodniczący Rady Gminy – p. Jacek Gawrych
4.      Referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego – p. Joanna Sawińska
5.      Inspektor ds. wymiaru podatku – p. Elżbieta Zielińska.
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:   
 
1.    Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 19 października 2009 r.
2.    Sprawdzenie drożności Strugi Drzycimskiej ( wyjazd w teren ).  
 
3.    Opinia do materiałów na XXVIII sesję Rady Gminy:
a)     do projektu uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Gródku,
b)   do projektu uchwały w sprawie umieszczenia reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie gminy Drzycim oraz pobierania z tego tytułu opłat,
c)    do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Moje Boisko   - Orlik 2012.”
d)   Stanowisko Komisji w zakresie podatków lokalnych na 2010 rok.
 
4.    Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:   
Ad. 1.
       Przewodnicząca Komisji w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu  uczestniczą wszyscy członkowie Komisji.   Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2.
 
         Stan drożności Strugu Drzycimskiej Komisja oceniła na odcinku Jastrzębie-Drzycim. Ocenę drożności rozpoczęliśmy od Jastrzębia, od miejsca, gdzie wpływają ścieki z oczyszczalni Jastrzębie i P.W. „KIER.” Następnie udaliśmy się do Drzycimia i zatrzymaliśmy się koło remizy OSP. Stąd udaliśmy się na odcinek wzdłuż oczyszczalni ścieków w Drzycimiu oraz posesji Państwa Zubkowskich, gdzie Gminna Spółka Wodna musi mieć większą czujność w związku z osiedleniem się w tym miejscu bobrów. W wszystkich wymienionych miejscach był obecny księgowy Gminnej Spółki Wodnej p. Zygmunt Wycinek, który odpowiadał członkom Komisji na zadawane pytania. Wskazał nam też odcinek strugi, który został naprawiony dzięki otrzymanej dotacji z budżetu gminy. Komisja oceniła drożność Strugi Drzycimskiej, jako dobrą, a księgowy stwierdził, że obecnie o ile warunki pogodowe nic nie zmienią, nie ma konieczności remontów w zakresie budowania umocnień brzegów strugi.
 
                                                                                                    ______________________ 
                                                                                          Teresa Piotrowska
 
 
Ad. 3 .
 
a)                  Projekt uchwały omówiła p. Joanna Sawińska Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym: „Projekt uchwały dotyczy działki położonej w Gródku na ulicy Podgórnej. Do tej pory działka przeznaczona była do dzierżawy. Dotychczasowy dzierżawca złożył pisemną rezygnację z dalszego korzystania z tej działki. W między czasie do Urzędu wpłynął wniosek na wykup tej działki, więc postanowiono udostępnić ją do sprzedaży przetargowej.”
            Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
            Projekt został zaopiniowany przez Komisję jednogłośnie – pozytywnie.
 
b)      Kolejny projekt  uchwały w sprawie umieszczenia reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie gminy Drzycim oraz pobierania z tego tytułu opłat omówiła również p. Joanna Sawińska Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym: „W ostatnim czasie mieliśmy zapytania o możliwość wywieszania, wystawiania reklamy na terenie naszej gminy a dokładnie na gruntach należących do gminy. W związku z tym, że brak było podstaw do zawarcia umowy postanowiono ustalić zasady i opłaty za umieszczanie reklam na naszych nieruchomościach.”
 
Dyskusja:
Radna p. Janina Różycka zauważyła błąd w treści - §6 ust. 2 projektu uchwały.
p. sawińska przyznała, że jest to pomyłka i powinien ten paragraf mieć następujące brzmienie: „ Zawarcie umowy na korzystanie z mienia komunalnego w celu umieszczenia reklamy lub ogłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem zgody, o której mowa w §5 uchwały.”
          Więcej uwag nie było.
           Projekt uchwały został zaopiniowany, ze zmianą, jednogłośnie, pozytywnie.
 
c)          Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przedstawił Wójt podkreślając, że podjęcie tej uchwały przez Radę Gminy będzie wyrażało chęć podjęcia środków z Ministerstwa i od Marszałka Województwa.
 Dyskusja:
Radna p. Janina Różycka – jakiego rzędu jest to kwota dofinansowania?
Wójt - 1/3 z 1 mln złotych.
Radna p. Janina Różycka – Czyli 333 tys. złotych. Razem 666 tys. z zewnątrz.
Radny p. Roman Piotrowski – Czy tych środków wystarczy?
Wójt – W gminach, które przystąpiły w tym roku, kwota zeszła nawet o 20-30 %. My nie mamy zaplecza socjalnego do budowy i też nie powinno być drogo.
Radny p. Jacek Gawrych – Do kiedy planowane jest zakończenie budowy boiska?
Wójt – W przyszłym roku do końca września. Jak pogoda będzie sprzyjała zaczniemy, jak śniegi puszczą.
Przewodnicząca Komisji – Najpierw jednak Gmina musi wyłożyć środki?
Wójt – Po ukończenia zadania wykonawca wystawia fakturę i dzieli się ją na trzy części. W budżecie jednak musimy zabezpieczyć całą kwotę.
Radna p. Janina Różycka – 1/3  płacimy a zabezpieczamy całość.
          W efekcie przeprowadzonej dyskusji Komisja przedstawiony projekt zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
 
d)    Stanowisko Komisji w sprawie podatków lokalnych na 2010 rok
Podatek rolny
     Wprowadzenia do tematu dokonała p. Elżbieta Zielińska informując o średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS  w Komunikacie z dnia 19 października 2009 roku w kwocie 34,10 zł za dt.
Wójt dodał, że jest to kwota niższa o tegorocznej, zatem nie powinna już być obniżana.
Dyskusja:
Radna p. Janina Różycka – O ile mniejszy podatek będzie od hektara?
p. Zielińska – W 2009 roku – 100 złotych, a w 2010 roku byłby 80, 25 zł.
          Komisja jednogłośnie opowiedziała się przeciw obniżeniu ceny skupu żyta do podatku rolnego na 2010 rok.  
 
Stawki podatku od nieruchomości
 
Stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – proponowana 0,67 zł od 1 m2 powierzchni ( 7 głosów za )
 
Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł od 1 m2 powierzchni ( 7 głosów za )
 
Od gruntów pozostałych 0,16 zł od 1 m2 powierzchni ( 7 głosów za )
 
Od budynków mieszkalnych  0,61 zł ( 7 głosów za ),
Od budynków związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawka 17,60 złotych ( 6 głosów za, 1 wstrzymujący się )
Radny p. Roman Piotrowski – Czy nie pozostawić na poziomie tego roku? Jaka byłaby strata?
p. Zielińska – 16.000, - złotych.
 
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – stawka proponowana 9,57 zł ( 7 głosów za )
 
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – stawka proponowana 4,16 zł ( 7 głosów za )
 
Od budynków pozostałych stawka proponowana przez p. Wójta 5,23 złotych             ( 7 głosów za )
 
Od budowli 2 % wartości ( 7 głosów za ).
          Do proponowanych zwolnień uwag nie wniesiono.
 
 
Stanowisko Komisji w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Projekt zaproponowany przez Wójta Gminy ze wzrostem stawek o 3,3 % Komisja zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
 
 
Podatek leśny 
          Komisja jednogłośnie opowiedziała się przeciw obniżeniu ceny sprzedaży drewna tartacznego do podatku rolnego na 2010 rok ogłoszone przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2009 roku.
 
     
 
Załączniki:
 
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ projekt uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Gródku,
3/ projekt uchwały w sprawie umieszczenia reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie gminy Drzycim oraz pobierania z tego tytułu opłat,
4/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Moje Boisko Orlik -2012.”
5/ Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
6/ Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
7/ Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r.
8/ Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r.
 
 
 
 
                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                    Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Teresa Piotrowska, Bożena Szajerka (19 stycznia 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (19 stycznia 2010, 18:24:17)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (19 stycznia 2010, 18:48:00)
Zmieniono: wpisanie treści protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1089