Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oswiaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezapieczeństwa Publicznego i Ocjrony Przeciwpożarowej z dnia 16 października 2009 roku

                                                     P R O T O K Ó Ł  nr  6/2009
 
                                                       z przebiegu posiedzenia
    Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu  16 października 2009 roku, posiedzenie trwało od godz. 1200 do godz. 1430.
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:  
 
1. Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu – p. Henryk Doliwka
4. Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego  w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer
5. Inspektor ds. Oświaty i Płac – p. Sabina Majewska
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Dariusz Podlejski  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji –         z dnia 20 sierpnia 2009 roku.
2. Zapoznanie Komisji z planami prywatyzacji Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
3. Opinia do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa                           w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.”
4. prawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.
     Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie  Komisji. Uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji ( 20 sierpnia 2009 r. ) nie wniesiono.  
 
 
Ad. 2.
 
       Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu; „ Złożyliśmy wniosek do Wójta  Gminy i do Rady Gminy w sprawie umożliwienia nam tj. mnie i p. Elżbiecie Wenerskiej, usamodzielnienia się, co polega na indywidualnym podpisaniu przez nas umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne. Każdy z naszych znajomych próbuje podjąć działalność na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Wszelkie poczynania miałyby działać na naszą korzyść.  Tworzenie czegoś na bazie już istniejącej jest o wiele łatwiejsze. Chodzi nam o zgodę. Chodzi nam o to, aby gmina wyraziła zgodę na użytkowanie przez nas pomieszczeń, które istnieją. Zadłużeń nie mamy. Przewidujemy zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej + ginekolog. Na dzień dzisiejszy nie ma sensu szukać nowych źródeł podpisywania umów z lekarzami. Przychodnia ma okres dostosowawczy do przepisów unijnych – tj. 2012 rok. Jest to termin, który obliguje nas do przebudowy obiektu. Po przekształceniu problem dostosowania obiektu leżałby na naszych barkach. Gmina nie musiałaby wykładać tych środków, ewentualne rozliczenie w czynszu. Jakość usług uległaby poprawie. Zależy nam, aby pacjenci nie odchodzili do innych świadczeniodawców. Budynek byśmy wynajmowali. Ze sprzętem to jest różnie, bo się zużywa.
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek, o którym mówił Dyrektor Przychodni poczym otworzył dyskusję.
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – Szkoda, że kupiliście Państwo auto i zaraz się prywatyzujecie, ale czas jest dobry, bez długów. Co ja, jako pacjent będę miał z tego, że pan Doliwka się sprywatyzuje?
Dyrektor Przychodni – Będziemy zawierać więcej korzystnych kontraktów i będzie nam zależało bardziej na tym, aby zatrzymać przy sobie pacjentów.
Radny p. Edmund Szymczak – Czyli szef tej firmy będzie miał większe możliwości decydowania o wynagrodzeniach?
Dyrektor Przychodni – Pielęgniarki też mają być na umowach cywilno-prawnych. Dla pracowników jest to z pewnością mniej korzystne, ale my patrzymy na pacjentów.
Radny p. Edmund Szymczak – Co będzie w przypadku zerwania przez państwo umowy?
Dyrektor Przychodni – Gmina szuka obsady i powołuje Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.
Przewodniczący Komisji – Jak będzie wyglądała sprawa wyposażenia w sprzęt?
Dyrektor Przychodni – My będziemy płacić czynsz. Jeżeli chodzi o sprzęt też będziemy jakiś czynsz. Jakiegoś specjalnego, super sprzętu nie mamy. Za dwa lata musimy zrobić podjazd. My ten podjazd zrobimy, ale np. Przez dwa lata nie będziemy płacili czynszu.
Radny p. Edmund Szymczak – Jak to będzie, bo władza i Rady będą się zmieniały?
Dyrektor Przychodni – Naszej działalności nie należy traktować, jako działalności gospodarczej. Jeżeli będziemy inwestowali, to będzie zysk dla gminy. Jeżeli już, to w środki trwałe.
Przewodniczący Komisji – Kiedy ten termin prywatyzacji?
Dyrektor Przychodni – Musimy mieć z gmina umowę, potem możemy działać. Przypuszczam, że będzie to maj 2010 rok.
Radny p. Edmund Szymczak – Ilu będzie bezrobotnych z tytułu tej zmiany?
Dyrektor Przychodni – Zmieni się z pewnością forma zatrudnienia. Księgową zastąpi biuro rachunkowe. Położna z uwagi na liczę kobiet teoretycznie tylko na ½ etatu. Pielęgniarki, rejestratorka i sprzątaczka w dalszym zatrudnieniu ale w innej formie.
Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego  w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer – Chciałabym wyjaśnić, że Rada może zlikwidować zakład i wskazać drugi w miejsce zlikwidowanego. Radni muszą się wypowiedzieć, czy „tak,” czy „nie.”
Dyrektor Przychodni – My nie możemy zakładać działalności bez bazy.
Radny p. Edmund Szymczak – W gminie Lniano były też różne przepychanki.
Dyrektor Przychodni – Pani doktor w Lnianie  wybudowała sobie swoją przychodnię.
Radny p. Edmund Szymczak – Budynek jest w miarę sprawny, jak sporządzić umowę to nie jest nasza sprawa.
Dyrektor Przychodni – Chodzi nam teraz o deklaracje Rady. W proponowanej przez nas formie będzie też w Przychodni ginekolog.
Wójt – Rada Przychodni przyznaje comiesięczną premię p. Dyrektorowi. Mamy w tej chwili jakiś wpływ na działalność Przychodni. Z chwilą zmiany jej funkcjonowania ten nadzór się skończy. Ja wyraziłem opinię pozytywną. Cała Rada Przychodni również. Myślę, że to co p. doktor nam obiecuje stanie się realne. Lekarze są zdecydowani i niezależnie od opinii Rady Gminy z pewnością utworzą swoje gabinety, a my zostaniemy z pustym lokalem. Może się tak zdarzyć, że przyjdzie ktoś z zewnątrz i zechce utworzyć kolejny Niepubliczny ZOZ lub pracować w Publicznym ZOZ. Powstaną dwa konkurencyjne zakłady. Po co jednak nam ta konkurencja? Moje zdanie jest takie aby utworzyć na bazie istniejącej Niepubliczny ZOZ.
Radny p. Jacek Gawrych – Kto będzie Kierownikiem Przychodni?
Dyrektor Przychodni – To będzie spółka i decyzje będziemy podejmowali wspólnie.
Przewodniczący Komisji – Czy środków z Narodowego Funduszu Zdrowia będzie więcej?
Dyrektor Przychodni – Jeżeli podpiszemy dodatkowe umowy, bo taka możliwość teoretycznie istnieje.
Radny p. Edmund Szymczak – Pracownicy z pewnością otrzymają wypowiedzenia. Co dalej?
Dyrektor Przychodni – Narodowy Fundusz Zdrowia ma wymogi i nie można pracowników redukować dowolnie. Musi być obsada na daną ilość mieszkańców. W umowie z NFZ musi być zawarta liczba pracowników medycznych.
Radny p. Edmund Szymczak – czy położna jest świadoma, że będzie miała 1/2 etatu?  Wierzę, że pan rejestratorem nie będzie i jakoś to się poukłada, aby pracowników nie skrzywdzić.
Przewodniczący Komisji – Chciałbym bliżej przyjrzeć się sprawie. Jak to wygląda w innych gminach.
Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer – Pierwszy krok to podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały, który opiniuje Wojewoda. Potem można podejmować uchwałę o likwidacji a w tym czasie podmiot świadczy usługi przez trzy miesiące. Niepubliczny ZOZ musi powstać przed podjęciem uchwały przez Rade o likwidacji.
Radna p. Aniceta Gubańska – czy nasza dzisiejsza opinia będzie już wiążąca?
p. Ludwika Rezmer – Nie, ale jakieś stanowisko powinno być wypracowane.
Przewodniczący Komisji – Nie wiem, czy Państwo chcecie wydać opinię?
Wójt – W temacie  jest zapoznanie się z zamiarem.
Przewodniczący Komisji – Uważam, że opinia jest ważna.
Radna p. Aniceta Gubańska – Może dobrze byłoby znać treść umowy, aby nie podpisywać czegoś w ciemno.
Radny p. Edmund Szymczak – My prywatyzacji nie unikniemy. Państwu jest potrzebna zgoda Rady. Chcemy aby to funkcjonowało tak aby pan nie narzekał i nie narzekali pacjenci.
Przewodniczący Komisji – Czy chcemy dzisiaj wydać opinie w tej sprawie?
          Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wydaniem opinii.
 W wyniku kolejnego głosowania trzech członków opowiedziało się za procesem prywatyzacji, czterech wstrzymało się od głosu.
 
Radna p. Janina Różycka – Taki wynik głosowania świadczy o tym, że mamy za mało wiedzy na ten temat aby dzisiaj decydować.
 
Ad. 3.
 
         Omówienia projektu uchwały dokonała p. Sabina Majewska Inspektor ds. Oświaty     i Płac. Wyjaśniła, że: „9 września Wójt podpisał partnerską umowę – Powiatu z dziesięcioma gminami. Zgodnie z projektem trwającym od listopada 2009 do czerwca 2010 roku odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne dla 260 uczniów ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Gmina otrzymała 100 tys. złotych na realizację tego programu w okresie siedmiu miesięcy. Będą to zajęcia komputerowe, językowe ( język angielski ) i wyrównawcze dla klas 1-3.  W gimnazjum będą odbywały się zajęcia wyłącznie z przedmiotów ścisłych.  Aktualnie  trwa rekrutacja uczniów na zajęcia. Zbierane są również zgody rodziców na udział dzieci w tych zajęciach. Zajęcia szkolne przedłużą się w tygodniu o 2 godziny a o 4 godziny dla 12 uczniów najzdolniejszych uczniów z języka angielskiego. Jeszcze trwają ustalenia odnośnie planu tych zajęć w ciągu tygodnia, aby odbywały się od poniedziałku do piątku.”
Dyskusja:
Wójt – Zajęcia można organizacyjnie zgrać dopiero po zebraniu deklaracji.
Radny p. Jacek Gawrych – Jaki jest koszt godziny zajęć?
p. Majewska – 55 złotych brutto za godzinę lekcyjną.
           Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie przeciwnym.
 
Ad. 4.
 
       Przewodniczący Komisji zapoznał obecnych z treścią dwóch pism:
1/ z pismem nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Gródku,
2/ z pismem emerytowanej nauczycielki - p. Róży Żelaznej zam. W Gródku.
 Dyskusja:
Przewodniczący Komisji – Dałem sygnał, że coś niedobrego się dzieje. Zaproszony zostałem na spotkanie Związków Zawodowych, które nie skończyło się z uwagi na wielość tematów i ponownie spotkanie odbędzie się 26 października.
Radny p. Jacek Gawrych – Szkoda, że p. Przewodniczący nie zaprosił tych osób na komisję skoro dostał takie pisma. Pisma są ostre.
Radna p. Aniceta Gubańska – Dobrze byłoby aby gmina była mediatorem w tym spotkaniu.
Radny p. Edmund Szymczak – Uważam, że pracownik jest pracownikiem a dyrektor od tego żeby rządził. Uważam, że powinniśmy panu Wójtowi podpowiedzieć co sprawdzić. Pan Wójt powinien pozyskać wykaz nadgodzin. Odbyć męską rozmowę z Dyrektorem Gimnazjum. Poprosić o zestawienie nadgodzin i sprawę rozpatrzyć. Potem p. Wójt nam powie, co z tym problemem zrobiono.
Radna p. Janina Różycka – Przeżyłam już taki horror. Im więcej jest ludzi, którzy decydują, tym gorzej.
Przewodniczący Komisji - Organem prowadzącym szkoły jest Wójt. Czy dotarły do Pana podobne głosy?
Wójt – Osoby, które się tam podpisały, to osoby, które od początku działalności dyrektora nie sprzyjały współpracy. Z czasem narodził się problem, że p. Nowak nie został wysłany na kurs kajakarski. Potem był list anonimowy wysłany do Kuratorium. Kuratorium wysłało          p. Wizytator do zbadania sytuacji w szkole. Nikt w szkole nie przyznał się, że napisał ten anonim. Nie mieli odwagi żeby się przyznać. Na Radzie Pedagogicznej powiedziano, że załatwią ten problem między sobą.
Radny p. Edmund Szymczak – Anonim miał zwrócić uwagę na problem. Dyrektor, jako człowiek rządzący powinien odpowiedzieć.
Radna p. Aniceta Gubańska – ( emerytowana nauczycielka ) Sprawa istnieje dalej. Nie jest załatwiona. Trzeba koniecznie spotkać się ze związkami zawodowymi.
Wójt – Damian Szmelter ( nauczyciel w.f. ) został zauważony przez społeczeństwo. Jest ambitny i powinno się mu umożliwić zatrudnienie na terenie naszej gminy.
Przewodniczący Komisji – Jak wygląda sprawa zatrudnienia p. Raczkowskiej?
Inspektor ds. Oświaty i Płac – p. Sabina Majewska – 10 godzin tygodniowo w Sierosławiu, gdzie jest dyrektorem i 9 godzin w Gimnazjum. Dwa dni w tygodniu tj. wtorek i czwartek pani Raczkowska jest w Gródku. Nauczyciele wychowania fizycznego maja gołe etaty, bez nadgodzin.
Radna p. Janina Różycka – Tu przecież chodzi o pieniądze.
Radny p. Jacek Gawrych – Pan Szmelter zaangażowany jest bardzo, nawet w Szkole Podstawowej w Drzycimiu.
Radny p. Michał Pamulak – Drugie pismo też nie jest w porządku. Jak p. Żelazna została potraktowana?
Przewodniczący Komisji – Jak ten problem rozwiązać? Za chwile będą interesować się media. Nie możemy do tego dopuścić.
Radny p. Jacek Gawrych zasugerował, aby w przyszłym roku utworzyć klasy sportowe w Gimnazjum.
Radny p. Edmund Szymczak – Niech p. Zawadzki ( Dyrektor Świetlicy Gminnej ) określi zakres obowiązków dla pani, która wydaje klucz do świetlicy w Gródku.
Przewodniczący Komisji – Komisja moja miała czas do 14-tej. Chciałbym zakończyć moje posiedzenie i przekazać przewodnictwo p. Jackowi Gawrychowi.
 
( O godz. 1430 rozpoczęło się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, w którym wzięli udział również członkowie Komisji ds. Kultury – omówiono sprawę skargi p. Włodzimierza Trzosa na bezczynność Wójta Gminy ).
 
                                            Przewodniczący Komisji - Dariusz Podlejski
                                                                                                                                                   Załączniki:
1.   Lista obecności członków Komisji.
2.   Kopia wniosku p. Henryka Doliwki i p. Elżbiety Wenerskiej w sprawie umożliwienia im usamodzielnienia się ( dot. podpisania samodzielnych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia ).
3.   Pismo nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Gródku.
4.   Pismo p. Róży Żelaznej zam. W Gródku.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (20 listopada 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (20 listopada 2009, 09:34:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1047