Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa odbytego w dniu 19 października 2009 roku

                                           P R O T O K Ó Ł  nr  7/2009
 
                                          Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu 19 października  2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 1520.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  do protokołu.
Radna nieobecna – p.  Aniceta Gubańska.
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1.      Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2.      Przewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska
3.      Wiceprzewodniczący Rady Gminy – p. Jacek Gawrych
4.      Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – p. Zbigniew Szajerka
5.      Referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego – p. Joanna Sawińska
6.      Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska – p. Józef Szeligowski
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Teresa Piotrowska  – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:   
 
 Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu  26 sierpnia br.  
 
1.       Opinia do materiałów na XXVI sesję Rady Gminy:
a)     do projektu uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa,
b)     do projektu uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej,
c)        do projektu uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy,
d)     Propozycja przejęcia gruntu na rzecz gminy z Agencji Nieruchomości Rolnych,
e)     do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
f)       do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych dla gminy Drzycim na lata 2010-2012. 
 
2.       Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:    
Ad. 1.
       Przewodnicząca Komisji w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu  uczestniczą wszyscy członkowie Komisji.   Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty  przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 2.
 
a)              Pani Joanna Sawińska Referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego wyjaśniła, że w projekcie uchwały naniesiona jest zmiana w uzasadnieniu, która była wymagana na ostatniej sesji Rady i teraz jest już treść właściwa.
Przewodnicząca Komisji – Zapis w uzasadnieniu jest poprawiony, ale w imieniu Klubu radnych chciałabym przekazać, że gmina nie ma obowiązku przejąć budynku, ponadto Nadleśnictwo ma wymienić dach eternitowy. Chciałam to przekazać, aby na sesji nie robić zamieszania.
Wójt – Było tyle czasu, a w czwartek ma być podjęta uchwała. Teraz widzę, że są nowe problemy. Nie twórzmy sztucznych problemów.
Radny p. Roman Piotrowski – Dlaczego nie mogą im sprzedać za przysłowiową „złotówkę”?
Wójt – Nie mogą, bo nie pozwalają na to przepisy.
Radny p. Roman Piotrowski – Ja jestem na „nie”, bo weźmiemy sobie pęto na łeb.
Przewodnicząca Komisji – Może do sesji Wójt miałby okazje zapytać o dach?
Wiceprzewodniczący Rady – Poza zmiana w uzasadnieniu nie ma żadnych innych zmian?
Wójt – Nie.
        W wyniku głosowania Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa. Wynik głosowania: 2 głosy za, 3 przeciwne, 2 wstrzymujące się.
 
b)                      Pani Joanna Sawińska Referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego wyjaśniła, że chodzi o trzecią działkę, o której była mowa na poprzedniej sesji. „Znajduje się na niej budynek po dawnej hydroforni i urządzenia wodociągowe. Zbycie działki nastąpi w drodze przetargu z ustanowieniem służebności odnośnie wejścia na grunt.”
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Ja nie mam przeciwwskazań.
Przewodnicząca Rady – Uważam, że służebność wyłącznie bezpłatna.
Wójt – Oczywiście.
Radna P. Janina Różycka – Urządzenia, o których była mowa na sesji są na tej działce?
Kierownik ZGK – Tak.
 
         Poddany po głosowanie projekt uzyskał opinię pozytywną – jednogłośną.
 
c)          Kolejny projekt uchwały omówiła również p. Joanna Sawińska Referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego. Z dniem 2 lipca br. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 października 1999 roku, w oparciu o które wyliczana była cena wywoławcza do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów rolnych, stanowiących własność gminy. Projekt uchwały określa nowy sposób naliczania tych właśnie cen. Konieczne jest ustalenie nowych wskaźników, na podstawie których wyliczana będzie cena wywoławcza przy przetargu na nieruchomości. Projektowany wzrost sięga  15%. Dodała również, że w I półroczu zysk z tytułu czynszu wyniósł 730 złotych.”
Przewodnicząca Rady -   Jezioro w Biechowie, czy to grunty pod wodami?
p. Joanna Sawińska – To jest odrębna dzierżawa na 20 lat.   
 
         W wyniku głosowania projekt uzyskał opinię  pozytywną – jednogłośną.
 
d)    Wójt – Sprawa jest świeża i temat zostanie wprowadzony pod obrady Rady Gminy, a dzisiaj już sobie go omówimy.  W dzisiejszej poczcie przyszła zgoda z Agencji Nieruchomości Rolnych na zbycie nam drogi w Gródku. Działka jest na tyle duża, że zmieściłby się również na niej plac zabaw.
p. Joanna Sawińska – Wszystko opiera się o fundusz sołecki. Gródek ma w planie plac zabaw, a nie ma terenu. Jest uchwała z 2003 roku, jeszcze nie zrealizowana. Trzeba do niej dopisać, że na tej działce, którą chcemy pozyskać planujemy jeszcze plac zabaw. Działka znajduje się w okolicach ulicy Kwiatowej.
Radny p. Roman Piotrowski – Czy Agencja zajmuje się sprzedażą boisk? Pytam, bo w Gackach nie ma żadnego.
Wójt – W przyszłym roku będziecie mieli.
Radny p. Roman Piotrowski – Skoro tak, to dziękuję.
 
            Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie- pozytywnie.
 
e, f)  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonał omówienia wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wyjaśnił, że stawki z tytułu odprowadzania ścieków wynikają przede wszystkim z niedociążenia oczyszczalni w Drzycimiu, poczym dodał, że gmina mogłaby poprzez dotację do 1m3 ścieków do czasu rozbudowy sieci kanalizacyjnej ( 13.000,- złotych wydatek w skali roku ). Kierownik wyjaśnił, że wodę można też dotować. Podkreślił, że ze sprzedaży działek w Jastrzębiu będą jakieś dochody i możne je zainwestować w cenę wody. Następnie omówił  wpływ wzrostu energii elektrycznej  ( o 37 % ) na wzrost taryf.
Radny p. Roman Piotrowski – Trzeba zapewnić w gminie zrzut ścieków płynnych.
Wójt – Nie wiem jak, bo w przyszłym roku zadłużymy się na kanalizację. Lniano weszło w przydomowe oczyszczalnie, ale oni maja większą sieć.
Radny p. Roman Piotrowski – Żurek w Gackach zlikwidował oczyszczalnię, bo w Gackach jest glina.
Wójt – Każde pieniądze unijne potrzebują też środków z gminy.
Przewodnicząca Komisji – Jest zainteresowanie wypełnianiem wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Kierownik ZGK – W naszej gminie musiałaby być stacja zlewna pewnego typu. Trzeba dokonać rozeznania, co mogłoby w naszej gminie się sprawdzić.
 
           Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
 
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych dla gminy Drzycim na lata 2010-2012 został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie – jednogłośnie.
 
Ad. 2.
 
Radny p. Roman Piotrowski – Wylepić dziury na drodze w Gackach, lampy w Gackach.
Radna p. Aniceta Gubańska – Wyrównać pobocze od krzyża w kierunku Dąbrówki. Trzeba zjeżdżać z drogi.
Wójt – Ja to zgłaszałem do Zarządu Dróg Powiatowych.
Radna p. Wioletta Łaszewska – Czy jest przewidziane w tym roku równanie dróg?
Wójt – Przyznam, że nie, bo nie mamy już pieniędzy. Co roku dziury tworzą się w tych samych miejscach. Niektórzy są przeciwnikami równiarki.
Radny p. Roman Piotrowski – Kto będzie nam odśnieżał drogi gminne?
Wójt – Zostały rozesłane zapytania do kilku firm. Wybierzemy najkorzystniejszą. Do końca tego roku odśnieża ta sama firma, co na początku 2009 roku.
Radny p. Roman Piotrowski – Jak tam nasze słynne boisko?
Wójt – Mamy już murawę. Powinna się jeszcze zazielenić. Na wiosnę ruszy wegetacja trawy pełną parą.  Na wiosnę też przystąpimy do prac związanych z budową socjalu. Zobaczymy tez, jak Rząd nam będzie realizował „ORLIKI”.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo mieszkańców wsi Lubocheń (w załączeniu kopia). Pismo zostało przekazane Wójtowi. Wójt wyjaśnił ( odnośnie pisma ), że teren pod boisko jest własnością Spółki RAW, na którym jest w tej chwili dzikie wysypisko. Aktualnie trwa proces zapisów notarialnych.  Mieliśmy to przejąć bezpłatnie, ale musimy zająć się rekultywacją gruntu.
Radna p. Aniceta Gubańska – Zmobilizować kolej do usunięcia nieczystości na stacji kolejowej.
Przewodnicząca Rady zapytała czy jest możliwość podłączenia do sieci wodociągowej państwa Glinieckich w Gackach.
Wójt – p. Gliniecka może się do mnie zgłosić. Uzgodnimy sprawy po uchwaleniu budżetu.
Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, ze wpłynęła kolejna skarga od pana Włodzimierza Trzosa na bezczynność Wójta Gminy.
Radna p. Aniceta Gubańska – Pani Przewodnicząca niech wystąpi z zapytaniem do Wójta Gminy i nie trzeba będzie już zwoływać w tym celu Komisji Rewizyjnej.
 
 
Załączniki:
 
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Projekt uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa.
3/ Projekt uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej,
4/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy,
5/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
6/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych dla gminy Drzycim na lata 2010-2012. 
7/ kopia pisma mieszkańców Lubocheni – pismo przekazane Wójtowi do realizacji.
 
                                                        Przewodnicząca Komisji - Teresa Piotrowska
 
                                           

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (18 listopada 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (18 listopada 2009, 17:48:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940