Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 26 sierpnia 2009 roku

                                       P R O T O K Ó Ł  nr  6/2009
 
                                        Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu  26 sierpnia 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 1520, następnie wyjazd na drogi po terenie gminy).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  do protokołu.
Radna nieobecna – p.  Aniceta Gubańska.
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1.      Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2.      Przewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska
3.      Sekretarz w Nadleśnictwie Dąbrowa – p. Tadeusz Schenk
4.      Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – p. Zbigniew Szajerka
5.      Referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego – p. Joanna Sawińska
6.      Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska – p. Józef Szeligowski
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Teresa Piotrowska  – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:   
 
1.       Stwierdzenie quorum. Przyjecie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji, odbytego w dniu 8 czerwca br.  
2.       Opinia do materiałów na XXV sesję Rady Gminy:
a)  do projektu uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa,
b)     do projektu uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości komunalnych, położonych w Drzycimiu,
c)      do projektu uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w formie bezprzetargowej, położonych w Jastrzębiu,
d)     do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
3.      Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:    
Ad. 1.
       Przewodnicząca Komisji w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków Komisji. Radna nieobecna – p. Aniceta Gubańska. Protokół    z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2.
a)     Pani Joanna Sawińska referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy przedstawiła przybyłego na posiedzenie przedstawiciela Nadleśnictwa Dąbrowa p. Tadeusza Schenka pełniącego stanowisko Sekretarza w Dziale Administracyjnym.
Wójt – Nie muszę chyba przypominać tematu, bo Komisja jest doskonale zorientowania w temacie i podchodzi do niego ponownie. Przypomnę tylko, że Komisja była pozytywnego zdania, nieco  gorzej przyjęła temat Rada Gminy.
p. Tadeusz Schenk – Ostania wycena budynku była dokonana w 2005 roku. W latach 1994-1998  w budynku został przeprowadzony remont. Ponadto dach, rynny i wymiana rur spustowych. Koszt tego remontu oszacowany został na kwotę  25 tys. złotych. Jeżeli Państwo nie przejmiecie budynku , to sprawa dalej jest w próżni. Aktualnie to mieszkanie kosztowałoby 40-50 tys. złotych. Nie ukrywam, że nam ułatwiłoby to pracę. Pozbywamy się wszystkich mieszkań osób, które nie są naszymi pracownikami.
Radna p. Janina Różycka -  Czy ta pani była pracownikiem Nadleśnictwa?
p. Tadeusz Schenk – Ona nie, jej mąż przez krótki okres. Pani Minikowska ma płacić czynsz 44,42 złote miesięcznie. Oczywiście nie płaci. Zadłużenie z tego tytułu wynosi 1.755,47 złotych. Zadłużenia ściągnąć nie możemy.
Wójt – Przejęcie mieszkania przez gminę gwarantuje rodzinie bezpieczne zamieszkiwanie. Lasy Państwowe nie są instytucją charytatywną, a gmina niestety tak. Ta rodzina korzysta z pomocy społecznej.
Przewodnicząca Komisji – Na sesji wróci ten sam problem. Ta pani czynszu płacić nie będzie.
p. Tadeusz Schenk – Jaki to jest kłopot dla gminy? Dla gminy niewielki, tj. ewentualna strata 550,- złotych rocznie z tytułu nie zapłaconego czynszu. Niestety nie możemy przekazać p. Minikowskiej budynku za darmo, a gminie możemy.
Przewodnicząca Rady – Pewne budynki kupujemy, pewne sprzedajemy? Czy jest w tym sens?
Wójt – My, jako gmina przy przejęciu nie ponosimy żadnych kosztów. Za 2 lub 3 lata, czy nawet za 5 lat p. Minikowska będzie chciała wykupić mieszkanie. Może nie dla siebie, ale dla swoich dzieci. Lepszych interesów nie można chyba robić?
Przewodnicząca Rady – Dlaczego sąsiad p. Minikowskiej mieszkanie wykupił, a ona nie?
p. Tadeusz Schenk – p. Minikowska nie płaci czynszu. Ma też trudną sytuację materialną. Ok. 100 mieszkań w sumie sprzedaliśmy. Pozostały nam chyba jedynie trzy mieszkania.
Wójt – Za jakiś czas możemy zyskać przy sprzedaży.
          Opinia Komisji w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa była następująca: 4 głosy za, 2 wstrzymujące się.
 
b)       Temat przedstawiła p. Joanna Sawińska referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy: „Jeden z najemców mieszkania w budynku przy ulicy Młyńskiej 8 w Drzycimiu złożył wniosek o wykup mieszkania komunalnego. Zły stan budynku skłania gminę do zbycia mieszkań długoletnim najemcom.”
Dyskusja:
Radna p. Janina Różycka -  Szkoda się pozbywać, działka graniczy z remizą i znajduje się w centrum wsi.
Radny p. Stefan Szałański – Jedno mieszkanie w tym budynku jest już wykupione. Jaka jest wartość mieszkania do wykupienia?
p. Joanna Sawińska – 9.027,- złotych.
Radna p. Janina Różycka – Szkoda, bo tak sprzedaliśmy Lecznicę Zwierząt, a teraz przydałaby się.
Przewodnicząca Komisji – Czy pozostali lokatorzy wyrażają chęć wykupienia lokali?
p. Joanna Sawińska – Wpłynął tylko ten wniosek. Jedno mieszkanie jest już wykupione wcześniej.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Na strychu tego budynku jest jedno mieszkanie adoptowane, na tę adaptację gmina wyraziła zgodę.
 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
 
c)      p. Joanna Sawińska referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy  odczytała treść pisma wystosowanego przez p. Klimackich w sprawie nabycia od gminy trzech działek w Jastrzębiu: dz. nr 4/5, dz. 4/6 i dz. nr 4/3. Wyjaśniła również, że działki 4/5 i 4 / 6 zostaną udostępnione do sprzedaży, natomiast działka nr 4/3 nie, bo znajdują się na niej urządzenia wodociągowe i działka jest z dostępem do drogi dojazdowej.
Kierownik ZGK – działki 4/5 i 4/6 można sprzedać. Dla nas znajdujące się na nich studnie są bezużyteczne. Im prędzej p. Klimacki je uruchomi dla swoich potrzeb ( przeciwpożarowych ) tym lepiej.
Przewodnicząca Rady – W jakich miejscach są nasze hydrofory przeciwpożarowe?
Kierownik ZGK – Chyba hydranty? Nic się nie zmieniło. Są w tych samych miejscach i jest ich tyle samo. Jestem przy głosie, to dodam, że na działce 4/3 znajduje się nasz główny węzeł rozdzielczy na Sierosław i Jastrzębie. W razie awarii będziemy sobie przeszkadzać.
             Do przedstawionego projektu uchwały Komisja wydała opinię pozytywną            ( jednogłośnie ).
 
d)      Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – Jak zwykle, jest to wniosek niemiły, bo zawiera propozycję wzrostu taryf za wodę i ścieki. Wzrost jednak wynika z podwyżki cen energii elektrycznej, która wzrosła w roku bieżącym dla firm o 40 %. Sprawy wody musza się zamknąć w opłatach za wodę. Przykro to stwierdzić, ale nie mamy pieniędzy na bieżące utrzymanie. Wystąpiłem w związku  z tym do Rady Gminy w czerwcu o sfinansowanie dwóch inwestycji. W okresie obrachunkowym tj. od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej wykonano następujące prace inwestycyjno-konserwacyjne: wykonano nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynkach hydroforni w Drzycimiu i w Gródku, wykonano malowanie pomieszczeń i armatury w hydroforniach w Drzycimiu i w Gródku, zamontowano nowe układy zabezpieczeń i sterowania pompami głębinowymi – szt. 2  w stacji uzdatniania wody w Drzycimiu, wymieniono instalacje elektryczne w studniach nr 1 i 2 w stacji uzdatniania wody w Gródku, zmodernizowano układ napowietrzania w stacji uzdatniania wody w Drzycimiu, wymieniono przestarzały już układ sterowania napowietrzaniem ścieków w oczyszczalni w Drzycimiu, we własnym zakresie przeprowadziliśmy kapitalny remont  dwóch sztuk dmuchaw napowietrzających ścieki, wymalowaliśmy pomieszczenia wewnętrzne oraz usprawniliśmy system wentylacji w oczyszczalni ścieków w Drzycimiu. Przystosowaliśmy pomieszczenia oczyszczalni ścieków do nowych wymogów sanitarnych. Wykonaliśmy przyłącze zbiorcze na osiedlu w Drzycimiu do nowo budowanych domów jednorodzinnych. Rozpoczęliśmy budowę ogrodzenia wokół stacji uzdatniania wody w Drzycimiu. Poza tym zakład wykonał 24 naprawy rurociągów i przyłączy w systemie awaryjnym w obrębie gminy Drzycim.
Dyskusja:
Radna p. Janina Różycka – Ludzie mówią, że w okolicy jest woda u nas najdroższa.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Osie jest w lepszym położeniu. W naszej gminie nie ma takich zakładów, które potrzebują duże ilości wody. Zakład p. Gzelli dofinansowuje  w Osiu wodę, po to tylko, aby mieć do procesu produkcyjnego dobrą wodę. W Lnianie z kolei wodociągi obsługuje TUCHWOD. Cena wody kształtuje się  w kosztach bieżącego utrzymania a remonty infrastruktury wodociągowej finansuje gmina.
Radny p. Roman Piotrowski – Co z wywozem szamb?
Kierownik ZGK – Z szambami jest sprawa skomplikowana. Jedna beczka dziennie zadławi pracę całej oczyszczalni. Z osadników przydomowych oczyszczalni też nie możemy przyjąć osadu. Problem będzie istniał nadal.
Przewodnicząca Komisji – Jak mieszkańcy będą pytali z jakiego powodu jest podwyżka, to jak tłumaczyć? Z powodu wzrostu energii elektrycznej, czy z powodu inwestycji.
Kierownik ZGK – Przepływ wody w stacji uzdatniania w Drzycimiu jest dwukrotnie większy niż przystosowanie filtrów, stąd większe ich zużycie. Głównie koszty bieżące mają wpływ na wzrost taryf.
Przewodnicząca Komisji – Jak wygląda sytuacja w płaceniu za wodę?
Kierownik ZGK – W momencie utworzenia zakładu zadłużenie z tego tytułu było stosunkowo wysokie. Na dzień dzisiejszy stan należności do odzyskania to 38 tys. złotych. Kwota ta w miarę upływu czasu zmniejsza się.  Nasze codzienne nękanie i upominanie bardzo pomaga w spłacaniu należności.
          Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 
Ad. 3.
 
Radny p. Roman Piotrowski – Mówiliśmy kiedyś na spotkaniu o wielkogabarytowej zbiórce odpadów komunalnych.
Wójt – Taka zbiórka odbyła się. Zakład Usług Komunalnych ze Świecia ustawił na wyładowani w Drzycimiu kontener, w który można było załadować zbędne meble, tapczany, fotele. Zbiórka się powiodła, bo mieszkańcy byli właściwie powiadomieni. Uważam jednak, że ze strony ZUK Świecie przydałaby się większa obsługa przy załadunku tych śmieci na kontener.
Przewodnicząca Rady odczytała skargę na bezczynność Wójta Gminy przesłaną zgodnie z właściwością przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do Rady Gminy, poczym dodała:
„Dowiadywałam się w Zespole Radców Prawnych przy Wojewodzie i dowiedziałam się, że Komisja Rewizyjna jest władna zbadać sprawę i przedstawić ją na sesji.”
Wójt – Kto rozpatruje skargę na Wójta?  Rada Gminy. Skarga została źle adresowana. Trzos powinien skierować skargę do Rady. Skarga wpłynęła od Wojewody do Rady Gminy, jako do organu, który ma ją rozpatrzyć. Skarga nie wpłynęła przecież do Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady – Nie badamy teraz wagi sprawy tylko sprawę pisma. Sprawą zajmie się dokładnie Komisja Rewizyjna, a potem Rada Gminy.
Przewodnicząca Komisji – Może ta kolejność będzie lepsza, bo sprawa szybciej się skończy.
Wójt – Po trzy godziny na każdej komisji zajmujecie się Państwo tą sprawą.
Przewodnicząca Rady – Wierzcie mi Państwo, jak zobaczyłam kopertę z czerwoną pieczątką to ręce mi opadły.
Wójt – Pani Przewodnicząca Rady wystosowała do mnie pismo o korespondencję                    z   p. Trzosem z trzech lat.
Przewodnicząca Rady – Wyjaśnię dlaczego. Skarżący wskazuje na zwrócenie uwagi na jedno szczególne pismo i niżej wspomina o innych pismach, na które nie uzyskał odpowiedzi.
Wójt – Trzech ludzi miało wczoraj robotę szukać pism sprzed trzech lat.
 
 
 
Załączniki:
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Projekt uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa.
3/ Projekt uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości komunalnych, położonych w Drzycimiu,
4/ Projekt uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w formie bezprzetargowej, położonych w Jastrzębiu,
5/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
6/ Kopia pisma Wojewody ze skarga p. Włodzimierza Trzosa na bezczynność Wójta Gminy.
 
 

                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                    Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (24 września 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 września 2009, 14:07:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 983