Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 24 sierpnia 2009 roku

                                       P R O T O K Ó Ł  nr  5/2009
 
                     z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
 
          
 
odbytego w dniu 24 sierpnia 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 1400 do 1520 )
 
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
 
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
4. Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego - Maria Majewska .
5. Podinspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – p. Józef Szeligowski.
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Jacek Gawrych  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 

Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Opinia do materiałów na XXV sesję Rady Gminy: a)      do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
b)      do  zaproponowanych zmian  w budżecie gminy na 2009 rok,
c)      zapoznanie członków Komisji z treścią projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Świeciu na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej.
3.      Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:  
Ad. 1.
         Przewodniczący Komisji stwierdził, że: „Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą  wszyscy członkowie Komisji.”
          
 
         Porządek posiedzenia, został przyjęty jednogłośnie. Protokół z poprzedniego posiedzenia ( 26 czerwca 2009 r. ) został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
 
Ad. 2.         
 
a)   Wójt ogólnie ocenił wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2009 r. podkreślając, ze wydatków nie przekroczyliśmy, natomiast dochody wykonano w 54%.
Radny p. Edmund Szymczak -  Czy w drugiej półroczu też dochody mogą być wyższe?
Wójt – jest tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o podatek od osób fizycznych.
Skarbnik Gminy – Jeżeli chodzi o podatek od osób fizycznych nie jest on najwyższy. Wpływy są niższe o ok. 8-9% od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ogólnie obserwuje się spadek wpływów.
Przewodniczący Komisji – Przy dokształcaniu, 1,5 % wykorzystania. Czy ta pozycja będzie wykorzystana?
p. Skarbnik – Tego nie możemy przewidzieć, ale odpis musi być dokonany. Można zrobić większy odpis, ale nie mniejszy. Najwyżej środki pozostaną i przejdą w nadwyżkę budżetową.
        Sprawozdanie zostało ocenione pozytywnie ( 4 głosy wstrzymujące się ).
      
b) Projekt uchwały w sprawie zaproponowanych zmian w budżecie  gminy na 2009 rok przedstawił Wójt (w załączeniu do protokołu).
Dyskusja:
Wójt – Oświetlenie w Sierosławiu, to tylko jedna lampa przy cmentarzu. Pozostałe będą instalowane w Beldenkach i w Krakówku.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nie znamy terminu wykonania?
Wójt – No nie znamy, bo musimy mieć najpierw pieniądze. Po sesji, jak będą  uchwalone, to już chyba nie potrwa to długo.
Radny p. Mirosław Parczyk – A pozostałe punkty świetlne w Sierosławiu?
Wójt – Na razie nie ma pieniędzy. Może znajdą się jakieś pieniądze pod koniec roku.
p. Józef Szeligowski Podinspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – W Sierosławiu musiałoby być dodatkowo 5 lamp. Tych pieniędzy na dzisiaj nie mamy. Łączny koszt zadania, które jest przewidziane, to 42 tys. złotych a to jest tylko 5 lamp: 1 w Sierosławiu, dwie w Bedlenkach i dwie w Krakówku.
Przewodnicząca Rady – Czy zostały złożone dokumenty, aby wykonać oświetlenie na osiedlu w Drzycimiu?
Wójt – Nie. Na razie robimy ulice. Średni koszt jednej lampy do 5 tys. złotych.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Jakich wydatków dotyczą pieniądze przeznaczone na drogi gminne?
Wójt – ul. Broniewskiego w Drzycimiu, remont ulicy Podgórnej w Gródku, Rowienica była planowana za 5 tys. złotych i jest za mało. Do tego jeszcze ulica na tzw. Szary Koniec w Drzycimiu i usunięcie newralgicznych punktów, głównie - naprawy.
Przewodniczący Komisji – O jaką dotację na plac zabaw chodzi?
Wójt – Występowaliśmy o przyznanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego i jej nie otrzymaliśmy. Dotację otrzymała tylko jedna gmina w całym naszym powiecie.
Przewodnicząca Rady – Jaki jest przypuszczalny termin zakończenia prac na placu zabaw?
Wójt – Musimy zakupić za 8 tys. złotych zabawki i wykonać schody z podjazdem. Środki pochodzą z naszej lokaty. Uzyskaliśmy tą drogą 36 tys. złotych.
Radny p. Dariusz Podlejski – Interesuje mnie pismo Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gródku, może Wójt przybliży temat ( pismo Dyrektora – w załączeniu do protokołu ).
Wójt wyjaśnił, że pieniądze, które pozostały z oszczędności na termomodernizacji budynku szkoły są w zmianach w budżecie zaproponowane w wydatkach, zgodnie z prośbą dyrektora na przebudowę starej kotłowni oraz na chodnik przed szkołą. 
Radny p. Edmund Szymczak – Dyrektorzy szkół są zadowoleni, że dobrze im się dzieje w dobie kryzysu.
          Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie zaproponowane zmiany w budżecie na 2009 rok.
 
c)  Temat omówił wstępnie Wójt: „Starostwo Powiatowe chce skorzystać z narodowego programu budowy dróg lokalnych. Warunkiem jest posiadanie partnera współfinansującego to zadanie. Starostwo ustaliło, że udziałowcami mają być dwie gminy: Drzycim i Bukowiec. Wydatek dla każdej z gmin to kwota 7,5 mln złotych.”
p. Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – Nasza gmina ma dofinansować budowę tej drogi w kwocie 1.550.000,- złotych.                      Starostwo w zamian ma przekazać gminie  środki w kwocie 250 tys. złotych na budowę ulicy Kwiatowej w Gródku oraz 919 tys. złotych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim- Jastrzębie. W rozliczeniu pozostaje kwota 381 tys. złotych. Te środki będą stanowiły nasz koszt rzeczywisty poniesiony na budowę drogi Drzycim-Plewno. Bez partnerstwa Starostwo nie pozyska żadnych środków.
Wójt – Jest nadzieja, że ta droga nareszcie zostanie zrobiona.
            Omówiony projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie – jednogłośnie.
       
Ad. 3.
 
Przewodnicząca Rady odczytała treść pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie skargi Włodzimierza Trzosa na bezczynność Wójta Gminy ( pismo Wojewody i skarga znajdują się w załączeniu do protokołu ), poczym dodała, że w tej sytuacji  zbierze się 27 sierpnia br.  Komisja Rewizyjna i oceni zasadność skargi.
Radny p. Edmund Szymczak – Na pismo odpisuje odpowiedzialny pracownik uzgadniając z szefem odpowiedź. Należy zapytać, czy jest to błąd ludzki, czy błąd w obiegu dokumentów?
        Wójt wyjaśnił któremu pracownikowi zlecił zadanie.
Radny p. Edmund Szymczak – W piśmie zarzuca się brak terminowości. Trzeba sprawdzić obieg dokumentów. Pobrać oświadczenie od Wójt, że pracownik został zapoznany z kpa i instrukcją kancelaryjną.
Radny p. Dariusz Podlejski – Musimy się odnieść do całej korespondencji wystosowanej przez pana Trzosa. Odpowiedzialny jest niestety ten, kto podpisuje pisma.
Przewodnicząca Rady – Pierwotnie planowałam zrobić Komisję Rewizyjną 18 sierpnia. Zostałam jednak wprowadzona w błąd przez radcę prawnego, nie pierwszy już raz.
Radny p. Dariusz Podlejski – Opinia radcy prawnego przy wojewodzie jest zupełnie odmienna.
Przewodnicząca Rady – Wyjaśnienie radcy jest na 3,5 strony, z którego nic nie wynika.
Wójt – Przewodnicząca Rady nie może zwoływać Komisji Rewizyjnej bez Rady.
Radny p. Edmund Szymczak – Trzeba zbadać przebieg pisma.
Radny p. Dariusz Podlejski – Komisja musi mieć taki dostęp do dokumentów, aby nie robiła tego dwa razy. Dobrze byłoby zaprosić p. Trzosa na Komisję.
Przewodnicząca Rady – Może byłoby rzeczywiście dobrze. Pan Trzos ma dużą teczkę. Nie wiem ile tych pism wysyłał.
Radny p. Dariusz Podlejski – Trzeba zapytać p. Trzosa o jakie dokumenty chodzi.
Radny p. Edmund Szymczak – Czy można przejrzeć jakie dokumenty złożył p. Trzos?
Wójt – Myślę, że tak. Nie może jednak p. Trzos uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, bo jest stroną.
Radny p. Mirosław Parczyk – Rozpatrzyć sprawę tego jednego pisma.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Na moje pytanie na sesji dot. udzielania odpowiedzi na wnioski do budżetu  uzyskałem odpowiedź, że na te wnioski nie udziela się odpowiedzi.
Radny p. Dariusz Podlejski -  Pan Wójt chce ewidentnie uniknąć odpowiedzialności. Pracownik został ukarany, ale kto podpisał pismo?
Radny p. Edmund Szymczak – Trzeba się ustosunkować do tej sprawy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Sprawa nie jest błaha.
Radny p. Edmund Szymczak – Wiemy, jakie było postępowanie p. radcy przy innych sprawach i przy klubie. Mówimy o sprawie, jak ja rozwiązać.
Przewodnicząca Rady – Mam kolejne pismo z sołectwa Krakówek ( pismo zostało odczytane – w załączeniu do protokołu ).
Radna p. Ewa Kempińska – Weście p. Trzosa na radcę prawnego do Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady – Myślę, że miałby Wójt dobrego i sumiennego pracownika.
Wójt – Wymianę okien liczy się z montażem. Z kilku ofert p. Trzos przedstawia jedną – tj. koszt materiałów bez robocizny.
Radny p. Dariusz Podlejski – Wynika z tego, że pracownik nie zadał sobie trudu, aby poszukać innych firm.
Radny  p. Edmund Szymczak – Jeżeli powiększa się otwory okienne, trzeba mieć pozwolenie na budowę.
Radny p. Dariusz Podlejski – Mówimy o czymś, o czym mówiło się na zebraniu wiejskim w Krakówku, które odbyło się w piątek, na którym Wójt nie był. Ja jako radny chciałbym mieć wpływ na tę sprawę. Co prawda mam tylko jeden głos.
Wójt – Zajmowanie się tą sprawą w długich Państwa dyskusjach wymusza powiedzenie „Proszę o łagodny wymiar kary.”
Przewodnicząca Rady – Sprawa zostanie rozpatrzona najpierw przez Komisję Rewizyjną, a  następnie przez Radę Gminy zgodnie z procedurą. Dodam, że zostałam wprowadzona błąd przez radcę prawnego, którego zatrudnia nasz Urząd.
 
                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Komisji   Jacek Gawrych
 
                                                                                                                                          
Załączniki:
1.       Lista obecności członków Komisji.
2.       Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków za I półrocze 2009 r.
3.       Kopia pisma Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gródku.
4.       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
5.       Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej.
6.       Kopia pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego łącznie ze skargą p. Włodzimierza Trzosa.
7.       Kopia pisma Przewodniczącego Rady Sołeckiej w sprawie ofert na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (14 września 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (14 września 2009, 14:20:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 879