Protokół z przebiegu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 20 sierpnia 2009 roku

                                         P R O T O K Ó Ł  nr  5/2009
 
                                            z przebiegu posiedzenia
Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  
 
odbytego w dniu  20 sierpnia 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 1500 do godz. 1700 ).
 
W posiedzeniu udział wzięło pięciu członków  Komisji - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:  
 
1. Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu – p. Mieczysław Lewandowski
4. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu - p. Iwona Różycka
5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – p. Danuta Raczkowska
6. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – p. Robert Janiak
7. Podinspektor w Urzędzie Gminy – p. Jolanta Szczepańska
 
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Dariusz Podlejski  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
1.    Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.    Omówienie stanu bezpieczeństwa gminy Drzycim za I półrocze 2009 roku.
3.    Omówienie problemów i potrzeb szkół gminy Drzycim związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010.
4.    Zaopiniowanie proponowanych zmian do regulaminu udzielania stypendiów szkolnych.
5.    Zapoznanie się  członków Komisji z wykonaniem budżetu za I półrocze 2009 roku.
6.    Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:  
 
Ad. 1.
        Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy pięciu członków  Komisji. Radni nieobecni: p. Aniceta Gubańska,  p. Mirosław Parczyk.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Do porządku posiedzenia został włączony punkt pn. „Zapoznanie się z treścią skargi na Wójta Gminy.” Porządek obrad ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia po zmianie:
 
1.    Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.    Omówienie stanu bezpieczeństwa gminy Drzycim za I półrocze 2009 roku.
3.    Omówienie problemów i potrzeb szkół gminy Drzycim związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010.
4.    Zaopiniowanie proponowanych zmian do regulaminu udzielania stypendiów szkolnych.
5.    Zapoznanie się  członków Komisji z wykonaniem budżetu za I półrocze 2009 roku.
6.    Zapoznanie się z treścią skargi na Wójta Gminy.
7.    Sprawy bieżące.
 
Ad. 2.
 
       Przewodniczący Komisji udzielił głosu zaproszonemu do udziału w posiedzeniu panu  Mieczysławowi Lewandowskiemu – Kierownikowi Posterunku Policji w Drzycimiu.
Kierownik Posterunku Policji przedstawił sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za I półrocze 2009 roku w rejonie działania Posterunku. Przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dyskusja:
Przewodniczący Komisji – Czy były przypadki brania narkotyków?
Kierownik PP – Nie, nie było. Nie prowadziliśmy żadnego postępowania.
Przewodniczący Komisji – Bezpieczeństwo naszej gminy jest bardzo istotne. Jeżeli nie będziemy wychodzić naprzeciw pewnym zagadnieniom, będzie ono zagrożone. Jak stoicie z paliwem?
Kierownik Posterunku Policji  – Otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 6.500,- złotych. Połowę już wydaliśmy. Na dzień dzisiejszy radiowóz mniej jeździ. Jest okres urlopowy i chorobowe. W ten sposób oszczędzamy. Pani Wójt Gminy Lniano obiecała jakieś środki na paliwo w drugim półroczu tego roku.
Przewodniczący Komisji – Żeby zabezpieczyć kwotę na ten cel na 2010 rok musi wpłynąć wniosek do Wójta Gminy.
Kierownik Posterunku Policji – Tak, my jesteśmy tego świadomi. Z takim wnioskiem występuję co roku.
Przewodnicząca Rady – Na ulicy Dworcowej w Drzycimiu mieszkańcy skarżą się na osoby jeżdżące na motorach.
Radny p. Jacek Gawrych – Na ulicy Młyńskiej jest podobnie.
p. Iwona Różycka Dyrektor ZPO – Na Dworcowej, o godzinie 530 codziennie rano jeździ jakiś facet z prędkością 180 km/godz. Nasza rodzina już nie śpi.
Przewodniczący Komisji – Jeżdżą też kładami po drogach leśnych. Myślę, że powinna ich ścigać służba leśna. Dobrze byłoby kupić na wyposażenie Posterunku miernik prędkości. Jest to niewielkie urządzenie, bardzo praktyczne.
Kierownik Posterunku Policji – Pomiar prędkości musi być dokonany urządzeniem legalizowanym.
Radna p. Janina Różycka – Myślę, że trzeba częściej zaglądać na stację kolejową. Tam jest prawdziwa demolka.
Wójt – Za pomocą pracowników na robotach publicznych sprzątaliśmy ten teren przez dwa tygodnie. Na długo nie wystarczyło. Czy są piesze patrole?
Kierownik Posterunku Policji – Patrol pieszy, to jest każdy patrol. Radiowóz służy do przemieszczania się policjantów. Są bardziej mobilni, jak mają radiowóz na miejscu.
p. Iwona Różycka Dyrektor ZPO – Wieczorami proszę o patrole na boisku szkolnym w Drzycimiu. Rano zbieramy puszki i butelki po napojach wyskokowych.
Radna p. Janina Różycka – Ja jeszcze odnośnie tej stacji PKP. To jest wizytówka naszej gminy. Coś z tym trzeba zrobić. Wystosować pismo do PKP.
Kierownik Posterunku Policji – Przyjeżdżają kontrole po linii PKP do Laskowic, to chyba mogą do Drzycimia też przyjechać.
 
Ad. 3.
 
Przewodniczący Komisji – Czy mamy już plany aby ustalić kursy autobusów?
Wójt – Kierowcy są w tej chwili na urlopach. Na 1 września będą dowozy. Zapewniamy dowóz do Świecia ( dzieci niepełnosprawne ), do przedszkola w Gródku, do Leosi i wszystkie pozostałe do wszystkich szkół na terenie gminy. Dzieci dojeżdżające mają wiaty, aby schronić się przed deszczem.
Przewodniczący Komisji – Pytam, żeby nie było zamieszania, jak to się zdarza na początku każdego nowego roku szkolnego.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – W szkole w Drzycimiu czekają dzieci na autobus do gimnazjum. Jest z nimi problem, który zgłasza pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
p. Dyrektor ZPO – Nie jest dobrze, bo kręcą się po szkole. Jest taka grupa uczniów, która zdarza się w każdym roczniku, która nie umie spokojnie poczekać na autobus. Przydałaby się wiata koło garażu na boisku. Przyjeżdżają o 700 i odjeżdżają do gimnazjum o 745. Nie chciałabym, aby kręcili się po szkole. Chyba zakażę im wstępu na teren szkoły. Tylko szkoda mi ich zimą.
Przewodniczący Komisji – Trzeba się przyjrzeć planom związanym z dowozami.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – Wszelkie propozycje spowodują zwielokrotnienie kosztów dowozu.
Wójt – Proponuję  aby ten problem rozwiązać na terenie szkoły.
p. Dyrektor ZPO – Najlepszym wyjściem byłaby wiata na boisku.
Przewodniczący Komisji – Myślę, że regulamin dowozów można uczniom przypomnieć na początku roku szkolnego. Trwa remont gimnazjum. Jak przebiegają prace elewacji?
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – Wykonawca twierdzi, że do 31 sierpnia zdąży uwinąć się z zadaniem. Nie widzę problemów, aby ten rok szkolny nie rozpoczął się, czy też źle się rozpoczął. Mamy swój budżet, jakoś sobie radzimy. Zaplanowałem sobie remont starej kotłowni. Przy planowaniu termomodernizacji budynku trzeba było przewidzieć remont kotłowni, zanim wejdzie firma na termomodernizację. Nie mam teraz środków na remont kotłowni. Chcemy stropem podzielić to pomieszczenie na dwa poziomy. Pozwoli to na zmagazynowanie sprzętu sportowego. Pozostały środki z termomodernizacji, bo wykonawca złożył tańszą ofertę. Złożyłem w tym względzie wniosek, aby pozostałe pieniądze z przetargu przeznaczyć na przebudowę kotłowni, o której wspomniałem wcześniej. 
Radny p. Jacek Gawrych – Czy to ma być wykonane jeszcze w tym roku?
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – tak, póki ci ludzie tam są. Druga kwestia, to jest sprawa chodnika przed szkołą. Mam prośbę, aby w ramach oszczędności z tej inwestycji położyć polbruk przed szkołą. Sala gimnastyczna jest ocieplona, jest wymieniona cała stolarka. Myślę, że zostaną również wymienione kaloryfery.  Zostanie położenie gładzi i podłogi. W szkole pozostały 2 klasy, które nie zostały wyremontowane. 80% już wykonano. Do wykonania zatem pozostały 2 klasy i hol.
Przewodniczący Komisji – Czy były złożone wnioski w tej sprawie?
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – Tak.
Przewodniczący Komisji – Proszę przygotować te wnioski na Komisję ds. Budżetu i Finansów. Pomyślimy, jak to rozwiązać.
p. Dyrektor ZPO – W zasadzie nie mam problemów. Będę się chwalić. Mam 6 pracowników na robotach publicznych. W przedszkolu zrobiono remont łazienek i jednej sali obok. W szkole jest już kotłownia na biopaliwa, jest pomalowany górny hol, podłączyliśmy kanalizację do najmłodszych klas.
        Następnie p. Dyrektor odczytała informację, którą przygotowała na posiedzenie. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji – Mieliśmy pomysł, aby przenieść starszych uczniów z Sierosławia do Drzycimia.
Radny p. Edmund Szymczak – Trzeba myśleć ekonomicznie. Tutaj czas zrobi swoje. 
Przewodniczący Komisji – Zlikwidowano szkołę w Biechówku. Tam powinna ta szkoła istnieć. Taka dla najmłodszych 1-3.
p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – Pod względem ekonomicznym utrzymanie tej szkoły jest rzeczywiście drogie. W większości lekcje są łączone. Tylko klasa szósta ma odrębne zajęcia. Cieszę się, że mamy wymienione okna. Być może uda się poczynić oszczędności w ogrzewaniu. Mam nadzieję, że w drugie półrocze pod tym względem będzie bardziej oszczędne. Podczas wakacji okradziono nam plac zabaw. Może uda mi się pozyskać sponsorów aby ten plac zabaw znowu zaistniał. Potrzebna jest wymiana podłóg i remont łazienek ( pisemna informacja znajduje się w załączeniu do protokołu ).
Przewodniczący Komisji – Niedaleko przedszkola w Drzycimiu powstaje plac zabaw.
Wójt – Tak, ma on służyć dzieciom, które chcą się tam bawić zarówno do południa, jak i po południu. Ten plac jest dla wszystkich dzieci.
 
Ad. 4.
 
       Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drzycim  omówiła pani Jolanta Szczepańska podinspektor w Urzędzie Gminy: „Podstawą ubiegania się o stypendium szkolne jest przede wszystkim złożenie wniosku, najważniejsze jest kryterium dochodowe tj. 351 złotych/osobę. Stypendium udzielamy na zasadzie refundacji poniesionych przez rodziców kosztów. Chcielibyśmy uszczegółowić katalog przedmiotów, które mogą być zakupione w ramach stypendium szkolnego, ponieważ  rodzice kupują swoim dzieciom tak różne rzeczy, że trudno to sobie nawet wyobrazić i nie stosują się do przedstawionych przez nas wytycznych. W związku z tym pojawiła się konieczność zmiany regulaminu. Stypendium szkolne wypłacaliśmy w kwocie 52 złote na jednego ucznia miesięcznie na podstawie otrzymanych rachunków i faktur. W pierwszym półroczu wypłaciliśmy stypendia szkolne na kwotę 38 tys. złotych. Tą pomocą objętych zostało 155 uczniów z 75 rodzin. Dotację na ten cel otrzymaliśmy w kwocie 36.585 złotych.”
       Zapytań w temacie nie było.
       Projekt omówionej uchwały został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie – jednogłośnie.   
 
Ad. 5.  
 
            Przewodniczący Komisji podziękował za przygotowane w formie tabelarycznej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
Wójt ogólnie omówił sprawozdanie podkreślając, że wydawaliśmy środki w I półroczu oszczędnie. Oszczędności wynikające z przetargów wpływają na zmniejszenie deficytu. Do końca roku będziemy musieli zapłacić za inwestycje rozpoczęte. Pod koniec roku środków może być za mało.
Przewodniczący Komisji – Jakie jest rozstrzygnięcie odwołania po przetargu na  płytę boiska?
Wójt – Do przetargu podeszliśmy trzymając się za bardzo litery prawa. Zaoszczędzimy tym samym ok. 60-70 tys. złotych na tej inwestycji. Mam za to czyste sumienie, że to nie ja dokonałem wyboru firmy nie sprawdzonej,  „ze świata.”
Przewodniczący Komisji – Myślę, że więcej pytań będzie na Komisji ds. Budżetu i Finansów. Cieszę się, że takie zestawienie jest. Jest to dla mnie cenna rzecz. Podziękujmy pani Skarbnik za przygotowanie tej informacji.
Radny p. Jacek Gawrych – A gdzie teraz jest p. Skarbnik?
Wójt – Od 700 do 1500 była w pracy.
Radny p. Jacek Gawrych – Szkoda, bo byłyby pytania.
Wójt – Proszę pytać, będę odpowiadał.
              Więcej pytań w dyskusji nie było.
Ad. 6.
 
          Przewodniczący Komisji – Zapoznajemy się z tym tematem wcześniej, bo mamy zająć się tym na sesji. Szczegółowo rozpatrzyć musimy skargę poprzez Komisję Rewizyjną.
Przewodnicząca Rady  po przedstawieniu treści skargi( treść skargi w załączeniu do protokołu ) złożonej przez p. Włodzimierza Trzosa na bezczynność Wójta Gminy dodała,  że sprawa nie musi być definitywnie załatwiona, ale musi być w toku. Informację uzyskałam od osoby z Zespołu Radców Prawnych przy Wojewodzie. 
Przewodniczący Komisji – Zwołać Komisję Rewizyjną, która przedstawi na sesji zagadnienie.
Przewodnicząca Rady – Komisja Rewizyjna zbierze się 27 sierpnia i sporządzi uchwałę na tę okoliczność.
Przewodniczący  Komisji – Pan wywołał wojnę p. Wójcie.
Wójt – Pracownik, który nie udzielił w terminie odpowiedzi na pismo dostał naganę z wpisem do akt osobowych.
         Komisja jednogłośnie opowiedziała się za zwołaniem Komisji Rewizyjnej w celu rozpatrzenia skargi.
 
Ad. 7.
 
Przewodnicząca Rady – Przyniosłam kolejne pismo, wystosowane przez Przewodniczącego rady Sołeckiej w Krakówku poczym je odczytała ( w załączeniu do protokołu ).
Radny p. Edmund Szymczak – Nie może dojść do tego, że jakaś  komisja zacznie rządzić Urzędem.
Przewodnicząca Rady – Jutro jest zebranie w Krakówku i jest okazja skonsultować na miejscu te sprawy.
Wójt – Nie wiem, czy skorzystam. Odbywają się zebrania na temat funduszu sołeckiego bez mojego udziału.
Radny p. Edmund Szymczak – W tym przypadku przyznaję, że ludzie powinni sami uczyć się demokracji na tym szczeblu.
Przewodniczący Komisji – Odnośnie szkolenia, które odbyło się w Tleniu, chciałbym zauważyć, że było za drogie. Mamy tutaj salę i mogło się tutaj odbyć. Mam obiekcje co do tego, że wydatkowano środki niepotrzebnie.
Przewodnicząca Rady – Dlaczego sołtysi nie otrzymali diet za szkolenie?
Inspektor ds. Obsługi Rady  Bożena Szajerka – Nie otrzymali, bo im nie przysługują. Sołtys zgodnie               z uchwałą Rady otrzymuje dietę miesięczną i kolejną za udział w sesji Rady Gminy. Z kolei radnym   dieta za szkolenie przysługuje w wysokości 150,- złotych dla wszystkich równa.
Radny p. Edmund Szymczak – Gdyby poproszono członków rad sołeckich, to byłby jakiś efekt z tego szkolenia.
Przewodniczący Komisji – Chciałbym, aby zwrócić uwagę na to aby tego typu szkolenia robić na miejscu.
Radny p. Edmund Szymczak – Co do tego się nie zgadzam. Było przyjemnie, podobało mi się.
 
 
                                                                                Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                                                                                                             Dariusz Podlejski
Załączniki:
1.        Lista obecności członków Komisji.
2.        Lista obecności zaproszonych gości do udziału w posiedzeniu.
3.        Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Posterunku Policji w Drzycimiu za okres I półrocza 2009 roku.
4.        Analiza problemów i potrzeb w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
5.        Problemy i potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
6.        Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drzycim.
7.        Kopia skargi p. Włodzimierz Trzosa na bezczynność Wójta Gminy.
8.        Pismo Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Krakówku ( dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Krakówku ).
9.        Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze   2009 roku.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 września 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 września 2009, 09:24:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1253