Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 26 czerwca 2009 roku

P R O T O K Ó Ł  nr  4/2009
 
z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów
 
          
 
odbytego w dniu  26 czerwca 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 17-tej )
 
 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.Wójt Gminy –  p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska
4. Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego p. Ludwika Rezmer
5. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – p. Iwona Różycka
 
Posiedzeniu przewodniczył: p.  Jacek Gawrych  – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia :
 
 
1.      Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.      Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki                  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 
3.      Opinia do projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.
4.      Opinia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
5.      Opinia do zaproponowanych zmian  w budżecie gminy na 2009 rok.
6.      Opinia do sprawozdań finansowych następujących  jednostek:
a)      Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
b)      Biblioteki Publicznej w Drzycimiu,
c)      Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.
7.      Sprawy bieżące. 
 
 
 
Przebieg posiedzenia:  
Ad. 1.
         Przewodniczący Komisji stwierdził, że: „Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy sześciu  członków Komisji, a Radny p. Roman Piotrowski się spóźni. Poczekamy               z rozpoczęciem posiedzenia 15 minut.”
         Następnie zwrócił się do Wójta z zapytaniem dlaczego w takich warunkach Komisja odbywa posiedzenie  ( pokój nr 1 w Urzędzie Gminy ).
Wójt – Sala jest dzisiaj zajęta na spotkanie organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pani, która będzie je prowadziła dysponowała czasem tylko dzisiaj i o tej godzinie. Poza tym została zaproszona na to spotkanie duża ilość osób, w związku z czym musieliśmy salę odstąpić. Myślę, że tutaj nie jest tak źle, wszyscy się zmieściliśmy.
Przewodniczący Komisji – Tak, tylko nasze posiedzenie zostało zwołane wcześniej, a to później i radni też dostali na nie zaproszenie. Przyszło nam wybierać, na które spotkanie iść. Chętnie byśmy też uczestniczyli w tamtym, które odbywa się na sali. Pan Piotrowski nie otrzymał zaproszenia na Komisję, ale na to spotkanie na górze. O posiedzeniu Komisji  dowiedział się ode mnie. Czekając na p. Piotrowskiego przyjmijmy porządek posiedzenia.
Radny p. Dariusz Podlejski – Proponuję, jako drugi punkt do porządku obrad, temat dotyczący zaskarżenia uchwały w sprawie odpłatności za przedszkole.
         Propozycja p. Dariusza Podlejskiego została przez Komisję przyjęta jednogłośnie.
 
         Porządek posiedzenia, ze zmianą, został przyjęty jednogłośnie. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
 
Porządek posiedzenia - ciąg dalszy, po zmianach:
 
2.      Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zaskarżenia Uchwały Nr XV/85/2008 w sprawie odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu przez Prokuratora Rejonowego w Świeciu  
3.      Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki                  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 
4.      Opinia do projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.
5.      Opinia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
6.      Opinia do zaproponowanych zmian  w  budżecie  gminy na 2009 rok.
7.      Opinia do sprawozdań finansowych następujących  jednostek:
a)      Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
b)      Biblioteki Publicznej w Drzycimiu,
c)      Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.
8.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 2.          
 
         Radny p. Dariusz Podlejski ( Przewodniczący Komisji ds. Kultury ) – Projekt uchwały                      w sprawie odpłatności za przedszkole został przedstawiony Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia… Wnioski, które wypłynęły z Komisji były takie, żeby pogłębić temat.
 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu p. Iwona Różycka stwierdziła, ze wypracowany projekt jest dobry i nie powinno być już żadnych uwag.
Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy p. Ludwika Rezmer wyjaśniła, że projekt uchwały został przekazany Radcy Prawnemu, który będzie obecny na sesji Rady w poniedziałek i dogłębnie będzie odpowiadał na państwa pytania. Dodała, że: „Projekt przedstawiony na posiedzeniu Komisji ds. Kultury został poszerzony o umowę cywilno-prawną, którą będzie zawierała p. Dyrektor z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola. Jest podstawa programowa – 5 godzin, pozostają jeszcze 3 godziny stałej opieki wychowawczej i nie uważam, że ta opieka powinna być sprawowana za darmo. W tej umowie rodzic będzie miał określone odpłatne zajęcia poza podstawą programową. Uchwała powinna mieć jakiś automatyzm. Dlatego określiliśmy wielkości procentowe. W umowie jest mowa, że można realizować podstawę programową w czasie wakacji. Wyliczenie: 3 godziny x 21 dni x 1,28 = 80,64 złote. Stawka żywieniowa jest też do ustalenia: koszty wsadu i koszty sporządzania posiłku.  Wg wyliczenia stawka żywieniowa wyniosłaby 3,56 złotych x 30 % ( tj. jeden posiłek  - śniadanie ). Aby nie różnicować dzieci w zerówkach nie będziemy doliczać kosztów sporządzania posiłków. Paragraf 5 w uchwale jest nowy. Nie jest on też koniecznością. Państwo musicie zdecydować, czy ulgi zastosować, czy nie. Określić trzeba by zasady. Należy też zastanowić się, w jakiej wysokości te ulgi.  Nie mogę zagwarantować, że projekt tej uchwały jest bez zarzutu. Prawo i orzecznictwo idzie tak do przodu, że nie wiemy, czy Nadzór nam to zaakceptuje. Na dzień dzisiejszy Radca twierdzi, że projekt jest dobry.”
     Po tych wyjaśnieniach p. Rezmer omówiła procedurę postępowania z zaskarżoną uchwałą.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jak straci moc uchwała? Jak uchwała wejdzie w życie będzie można wystąpić do prokuratora o wycofanie skargi?
p. Rezmer – Uchwała, o której mówimy wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.
Przewodnicząca Rady – Jaka mamy gwarancję, że ta uchwała jest dobra?
p. Rezmer – Żadnej. Proszę nie wymagać ode mnie takiej błyskotliwości prawniczej.
Dyrektor ZPO – Okoliczne gminy mają też ten problem.
Radny p. Dariusz Podlejski -  Czy ten problem jest tak nagły, że trzeba go załatwić na tej sesji?
p. Rezmer – Wysłuchacie państwo wyjaśnień Radcy Prawnego na sesji i ocenicie, czy jest potrzeba czy nie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Jeżeli podejmiemy uchwałę o przyjęciu zarzutów prokuratora, nie mamy innego wyjścia – podejmujemy nową. Jest to najlepsza droga wyjścia.
Przewodniczący Komisji – Jak to będzie, jak rodzice zażądają zwrotu pieniędzy?
Radny p. Dariusz Podlejski – Trzeba zapytać osoby biegłe w tej kwestii. Nie pozwolę sobie na to, aby mi zarzucano brak kompetencji.
Radny p. Edmund Szymczak – Albo się nie zgodzimy, albo podejmiemy kroki w celu naprawy tej sytuacji.
        W efekcie dyskusji Komisja nie wydała opinii do uchwał, natomiast wystąpiła z dwoma wnioskami. W projekcie nowo opracowanym, dotyczącym ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim przedszkola publicznego w ZPO Komisja zaproponowała procentowe wielkości w § 5 ust. 2 – 40%, natomiast w ust. 4 – 30 %. Wnioski zostały przez Komisje zaakceptowane przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 3.
        Temat omówiła p. Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego                w Urzędzie Gminy: „Projekt uchwały dotyczy zmian w preliminarzu wydatków na 2009 rok           w punkcie drugim, gdzie są zaplanowane środki na „Dofinansowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych prowadzonych dla uczniów z terenu gminy”  brak jest umów na wynagrodzenia dla nauczycieli, stąd proponowana zmiana podziału środków, jaka została uchwalona w styczniu br. Proponuje się podział uchwalonej kwoty 5.000,- złotych następująco: 1.300,- wynagrodzenia dla nauczycieli, 700,- złotych na zakup materiałów ( tj. zakup  np. piłek ) oraz 3.000,- na zakup usług pozostałych tj. np. na wyjazd            z dziećmi na basen lub inny wyjazd sportowo-rekreacyjny, mecz towarzyski z uczniami.”
Dyskusja:
Przewodniczący Komisji – Kto miałby być beneficjentem tych środków?
p. Rezmer – Kluby nie mają na wszystkie wyjazdy, może być taka sytuacja poza ofertą konkursową.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy świetlice środowiskowe mogłyby te środki wykorzystać?
p. Rezmer – Oczywiście.
        Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 4.
       Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2010 roku omówił            p. Wójt i podkreślił, że szersza informację na ten temat zostanie przedstawiona na sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady – Uważam, że trzeba przeprowadzić jakieś szersze szkolenie w ten temat dla sołtysów.
Radny p. Edmund Szymczak – Dobrze byłoby przeczytać statuty sołectw, aby zachować procedurę.
        W głosowaniu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie- jednogłośnie.
 
Ad. 5.
        Projekt uchwały omówiła p. Skarbnik. Wyjaśniła, że uchwała jest niezbędnym elementem do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                          i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz do wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej             w Bydgoszczy o opinię w tej sprawie.
Wójt – Pożyczka tego typu może być częściowo umorzona – do 30 %. Przetarg na roboty już się odbył. Wygrała firma „IZOBUD-GARDEN.” Mamy zapewnienie z WFOŚiGW, że pożyczkę otrzymamy.
       Omawiany projekt został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
 
Ad. 6.
       Zaproponowane zmiany w budżecie omówił Wójt.
Dyskusja:
Radny p. Dariusz Podlejski – Gdzie ma być plac zabaw w Drzycimiu?
Wójt – Pomiędzy posesjami p. Rezmer i p. Radzikowskiej. Jest to nasza działka, nie musimy już terenu kupować. Działka graniczy w dolnej części z parkiem. Może powstać mini kompleks rekreacyjno-sportowy. Lokalne Grupy Działania będą miały pieniądze na takie zadania dla społeczności lokalnych. Mają być tam ławeczki, a w przyszłości amfiteatr.
Radny p. Dariusz Podlejski – To jest nieszczęśliwa lokalizacja. W czasie zajęć nauczyciel nie pójdzie z dziećmi na ten plac, a po południu to nie będzie wykorzystany.
Wójt – moim zdaniem jest to słuszna decyzja i warta realizacji.
p. Skarbnik – Na tej zasadzie powstał plac zabaw w Jastrzębiu.
Wójt – Myślę o kompleksie takim rekreacyjno – sportowym. W przyszłości takie cos ma powstać. Nie jutro i nie dzisiaj. Parking nie musi być pod samym parkiem.
Radny p. Zygmunt Wycinek – 15.000,- złotych na Biechówko?
Wójt – Tam ma być utwardzenie przystanku polbrukiem. Dzieci wysiadają z autobusu                     i wpadają po kostki do kałuż. 
Przewodnicząca Rady – Czy przewidywany jest tam chodnik?
Wójt – tak.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy można zmodernizować przystanek w Biechowie?
Wójt – Nie mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, czy starczy środków na przystanek                       w Biechowie z tych środków na Biechówko. Pan Leszczyński wykonał taki kosztorys.
Przewodniczący Komisji – Czy to jest ta firma, co ma tak dużo zleceń od gminy?
Wójt – Nie wiem, czy tak dużo. Ogółem zarobił 10 tys. złotych.
Radny p. Zygmunt Wycinek – 15.000,- na samochód dla Przychodni?
Przewodnicząca Rady – Cieszymy się na te pieniądze. Księgowa z dyrektorem przeglądają oferty.
Pani Skarbnik odczytała wniosek Dyrektora Gminnej Przychodni w Drzycimiu w sprawie przyznania środków na dofinansowanie zakupu samochodu ( wniosek w załączeniu do protokołu ).
Radny p. Edmund Szymczak – Czytam tutaj o dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Czy osoba fizyczna może ubiegać się o dotację? Bo skoro nie, to jest nierówność społeczna.
Wójt -  Jest to być może nierówność społeczna, ale jest to zadanie własne gminy. Zwodociągowaliśmy 90 % mieszkańców gminy i musimy im dostarczyć wodę.
Radny p. Edmund Szymczak – Jest Fundusz Ochrony Środowiska i można z niego korzystać.
Wójt – Dajemy dotację na utrzymanie wysypiska śmieci. Czy wszyscy korzystają z wysypiska? Nie. Czyli też jest nierówność społeczna.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czyj jest cmentarz w Dólsku?
Wójt – Parafialny.
Radny p. Dariusz Podlejski – Podobno administrowanie cmentarza przejął p. Socha. Czy dalej wywozimy śmieci.
Wójt – Tą wiadomość trzeba sprawdzić. Jeżeli to prawda, to kosztów wywozu śmieci nie będziemy pokrywali.
Pani Skarbnik, w celu wyjaśnienia ostatniego akapitu uzasadnienia do uchwały odczytała wniosek p. Rezmer z dnia 4 czerwca br.( w załączeniu do protokołu ).
Przewodniczący Komisji – Jaka jest kwota, która otrzymuje p. Klaybor?
Wójt – Są to środki na obóz treningowy, ok. 1000,- złotych.
Przewodniczący Komisji – Środki co roku są niewykorzystane, a znowu dokładamy.
Wójt – W tym roku z pewnością zostaną wykorzystane.
Radny p. Dariusz Podlejski – Podzielić kwotę 15.000,- złotych na Biechówko i Biechowo.
Wójt – To był kosztorys ofertowy.
Przewodnicząca Rady – Ile firm opracowało taki kosztorys?
Wójt – Jedna. Możemy wrócić do nowego skosztorysowania przebudowy przystanku w Biechówku i odnowy wiaty w Biechowie.
p. Skarbnik – Czyli należy przyjąć, że przystanek w Biechowie trzeba zrobić.
Radny p. Zygmunt  Wycinek – Czy nie można tego wykonać za pomocą pracowników na robotach publicznych?
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, ze zwrócił się z pismem o przyznanie środków na działalność Klubu OLIMPIA.
Wójt – Można ogłosić nowy konkurs na pozyskanie środków. Dotację przyznano KORONIE,            a Korona nie realizuje objętych dotacją zadań.
Przewodniczący Komisji – W Koronie będą tylko seniorzy, a Olimpia to uczniowie. UKS Olimpia będzie przejmowała członków z LZS Korona.
Wójt - LZS Korona działa na 3 drużyny. Drużyna jest już w „B” klasie. Takie duże pieniądze – 59.000,- złotych poszły na Koronę, która nie spełnia oczekiwań mieszkańców.
        Komisja za zgłoszonymi wnioskami:
I.         „W ramach kwoty 15.000,- złotych, przeznaczonej na remont przystanku              w Biechówku wykonać również remont przystanku w Biechowie.”
II.       „Środki niewykorzystane ( na kulturę fizyczną i sport ) po konkursie ofert           w kwocie 2.330,- złotych przeznaczyć na rozpisanie kolejnego konkursu na sport kwalifikowany.”
Opowiedziała się pozytywnie przy dwóch głosach wstrzymujących się.
        Projekt uchwały w sprawie zaproponowanych zmian w budżecie został zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 7.
        Z uwagi na nieobecność księgowej Gminnej Przychodni w Drzycimiu, p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych przedstawił temat sprawozdania tej jednostki za miniony, który był omawiany szczegółowo, zarówno przez Dyrektora, jak i księgową Gminnej Przychodni, na posiedzeniu tejże Komisji w dniu 22 czerwca br.
        Sprawozdanie Gminnej Przychodni Komisja zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie.
Radna p. Ewa Kempińska – księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu oraz Świetlicy Gminnej w Drzycimiu omówiła sprawozdania za 2008 rok wymienionych jednostek kultury.
Radny p. Dariusz Podlejski zapytał, czy zbiór w bibliotece został skatalogowany elektronicznie.
P. Kempińska wyjaśniła, że nie z uwagi na drogi program.
Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej zostało zaopiniowane pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się. Sprawozdanie Świetlicy Gminnej w Drzycimiu – jednogłośnie.
 
Ad. 8.
       Przewodniczący Komisji zapytał radnego p. Piotrowskiego, czy otrzymał zaproszenie na posiedzenie Komisji.
Radny wyjaśnił, że nie może z całą pewnością stwierdzić, że nie otrzymał, bo ma w domu remont i mogło się gdzieś zapodziać.
 
                                                                                                                                  Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                                          Jacek Gawrych
 
Załączniki:
1.       Lista obecności członków Komisji.
2.       Kopia skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr XV/85/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
3.       Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr XV/85/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku                w sprawie odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
4.       Projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim przedszkola publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
6.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
7.       Kopia pisma p. Ludwiki Rezmer Kierownika Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy.
8.       Kopia wniosku Dyrektora Gminnej Przychodni w Drzycimiu w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego.
9.       Kopia wniosku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu o przyznanie środków z budżetu gminy na sfinansowanie prac inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
10.    Pismo Prezesa MLUKS OLIMPIA o zarezerwowanie w budżecie gminy środków na dotację w celu sfinansowania  działalności klubu.
11.    Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na                                            „ Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku.”
12.    Projekt uchwały w sprawie proponowanych zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
13.    Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Drzycimiu za 2008 rok.
14.    Sprawozdanie finansowe Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za 2008 rok.
15.    Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za 2008 rok.
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 14:20:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 832