Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych z dnia 22 czerwca 2009 roku

P R O T O K Ó Ł nr 4/2009
z przebiegu posiedzenia
Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego          i Ochrony Przeciwpożarowej
 
odbytego w dniu 22 czerwca 2009 r. ( posiedzenie trwało  od godz. 1400 do godz. 1635 ).
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecna – radna p. Aniceta Gubańska.
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska
3. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – p. Iwona Różycka
4. Dyrektor SP ZOZ Przychodni Gminnej w Drzycimiu – p. Henryk Doliwka
5. Główna księgowa w SP ZOZ Przychodni Gminnej w Drzycimiu – p. Małgorzata Ruszkowska
6. Dyrektor Świetlicy Gminnej w Drzycimiu – p. Sławomir Zawadzki
7. Sekretarz Gminy – Grażyna Sośnicka
8. Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego w UG – p. Ludwika Rezmer
 
Posiedzeniu przewodniczył:  p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
3. Przedstawienie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu w sprawie zaskarżenia uchwały 
    Rady Gminy Drzycim Nr XV/85/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie odpłatności za  
    przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
4. Zapoznanie członków Komisji z planowanym przebiegiem festynu środowiskowego             
    w Drzycimiu odbywającego się corocznie w ostatnią sobotę lipca.
5. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki                           
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały  o
    przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
    Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy   
    polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.
7. Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia :
 
Ad.1.
     Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział sześciu członków komisji, nieobecna radna p. Aniceta Gubańska. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.2.
   Przewodniczący Komisji udzielił głosu zaproszonej do udziału w posiedzeniu pani Małgorzacie Ruszkowskiej – głównej księgowej w Przychodni Gminnej w Drzycimiu, która zapoznała obecnych z wykonaniem budżetu przychodni w 2008 r.  W roku ubiegłym nie było kłopotów finansowych. Osiągnęliśmy zysk w wysokości 112.046,00 złotych, biorąc pod uwagę poprzednie lata jest to dużo lepszy wynik. Wiele rzeczy będzie można robić ze środków własnych. Chcemy zakupić kilka laptopów, zrobiona jest sieć komputerowa, jesteśmy w trakcie kupna oprogramowania do obsługi pacjentów . Pozostała sprawa zakupu samochodu. Dotychczasowy nadaje się tylko do likwidacji. Złożyliśmy wniosek                              o dofinansowanie z gminy, bo chcemy kupić nowe auto, ekonomiczne. Taki samochód jaki byłby potrzebny kosztuje ok. 38.00,00 złotych.
Przewodniczący Komisji – jaką część miałaby sfinansować gmina ?
P. Ruszkowska – 15.000,00 złotych.
Wójt – na sesji będzie postawiona sprawa, decyzja zależy od Rady Gminy.
P. Ruszkowska – ponadto planujemy remonty w przychodni, wymianę drzwi, instalowane będą nowe umywalki, malowanie a pozostała część na podwyżki dla pracowników.
   W efekcie dyskusji Komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie – jednogłośnie.
 
Ad.3.
  Przewodniczący Komisji poinformował obecnych, że do RADY Gminy wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Nr XV/85/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
Sekretarz Gminy przedstawiła zarzuty wniesione w skardze, które dotyczą:
1) wprowadzenie w uchwale odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, bez sprecyzowania, jakie konkretne świadczenia wykraczają poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2) brak ogłoszenia powyższej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Sekretarz Gminy – według wiedzy, którą posiadam, uchwały w tej sprawie zostały również zaskarżone w innych gminach w powiecie świeckim. Głównym zarzutem jest to, że odpłatność powinna być ustalona szczegółowo za zajęcia, które odbywają się w przedszkolu ponad minimum programowe, które wynosi 5 godzin. W uchwale która obecnie jest, wg Prokuratora nie wskazano konkretnych świadczeń realizowanych przez przedszkole publiczne.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, skargę należy przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Gminę. W związku z tym został przygotowany nowy projekt uchwały w sprawie odpłatności za przedszkole uwzględniający uwagi Prokuratora. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych – według mnie jest to jakieś nieporozumienie, bo trzeba w projekcie wpisać dzieci 6-letnich, ponieważ jeżeli przebywają dłużej niż 6 godzin w przedszkolu to nie płacą.
Przewodniczący Komisji – na dzisiejszym posiedzeniu nie ma Radcy Prawnego i Prokuratora, sprawę trzeba odłożyć.
Radny Edmund Szymczak – nie można odłożyć, trzeba sprawę rozpatrzyć.
Wójt  - rozpatrzyć na podstawie projektu uchwały przedstawionego przez Radcę.
Przewodniczący Komisji – Radca Prawny powinien dzwonić do Prokuratora, pan Wójt zaciągnąć opinii Prokuratora.
Radny Edmund Szymczak – powinniśmy zmieścić się w terminie.
Pani Ludwika Rezmer – komisja powinna zająć stanowisko, czy uznać skargę lub nie i podjąć uchwalę o przekazaniu jej do WSA.
Przewodniczący Komisji – żeby nie doszło do tego, że rodzice będą nas skarżyć. Wójt winien przedzwonić do Prokuratora i zapytać o komentarz. Wnioskuję o odłożenie sprawy na piątkowe posiedzenie Komisji Budżetu.
Wniosek o odłożeniu sprawy przegłosowano jednogłośnie.
 
Ad.4.
    Przewodniczący Komisji udzielił głosu zaproszonemu do udziału w posiedzeniu panu Sławomirowi Zawadzkiemu – Dyrektorowi Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, który zapoznał obecnych z planem przebiegu festynu środowiskowego w Drzycimiu – od dawna był tylko              1 dzień, w ubiegłym roku impreza była już w piątek u p. Lemańczyka. W tym roku festyn będzie trwał 3 dni. W piątek u p. Lemańczyka, w sobotę festyn na boisku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu i zawody wędkarskie. W niedzielę odbędzie się Piknik Rodzinny             5-6 godzinny   z występem Andrzeja Rybińskiego.
Przewodniczący Komisji – jeżeli przewiduje się obecność 1000 osób to będzie impreza masowa. Czy  jest Komitet Organizacyjny?
P. Zawadzki -  mam grono społecznych współpracowników.
Przewodniczący Komisji – warto założyć komitet organizacyjny ponieważ łatwiej pozyskać sponsorów, utworzyć regulamin festynu i skorzystać z pomocy straży pożarnej, z formalnego punktu widzenia to tak się robi. Możemy spodziewać się wielu osób z innych gmin.
Pan Zawadzki – chciałem pozyskać straż, ale stwierdzili, że są od gaszenia pożarów.
Przewodniczący Komisji – skrzyknie Pan grupę ludzi i przede wszystkim opracuje plan zabezpieczenia. Zaprosić Wójta, przedstawicieli Policji, straży pożarnej. Można szukać sponsorów np. banki, artystów ludowych itp.
Radny Edmund Szymczak – strażacy mogą się włączyć do przygotowania festynu, ale mogą tylko patrzeć , nie można w razie potrzeby stosować siły.
 
Ad.5.
    Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiła p. Ludwika  Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego w Urzędzie Gminy. Zmiana jest kosmetyczna, dotyczy preliminarza wydatków, gdzie wyszczególnione było na wynagrodzenia ale ażeby można było je wykorzystać na inne wydatki należy je podzielić, np. zakup materiałów.
Radny Jacek Gawrych – z kim jest zawarta umowa zlecenie ( przeznacza się tylko 1200 zł na wynagrodzenia)?
P. Rezmer – jest to umowa na prowadzenie zajęć siatkówki przez p. Tadeusza Gajewskiego. W grupie uczestników są uczniowie szkół ponad gimnazjalnych. Stawka za godzinę prowadzenia zajęć 25 zł.
Radny Jacek Gawrych – jeżeli ktoś prowadzi zajęcia czy musi mieć umowę ?
Radny Michał Pamulak – czy musi to być nauczyciel ?
P. Rezmer – powinien, bo jest to praca z dziećmi.
Radny Jacek Gawrych – czy te pieniądze są już wykorzystane ?
P. Rezmer – z tych środków wypłacono 280,00 złotych.
Radny Jacek Gawrych – jaki jest sposób korzystania z tych środków ( tj. 3.000,- zł), czy UKS też może z tych środków korzystać?
P.Rezmer – wszystkie inne stowarzyszenia bądź organizacje mogą również korzystać, jeżeli złożą odpowiednie propozycje.
Przewodniczący Komisji – istnieje potrzeba przedstawienia wydatków dotychczasowych.
P. Rezmer – mogę to zrobić, ale nie dzisiaj bo nie jestem na to przygotowana.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt zmian.
 
Ad.6.
Pani Ludwika Rezmer przedstawiła projekt uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały     o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.
Przewodniczący Komisji poddał projekt pod głosowanie – wyrażono opinię pozytywną –                              5 radnych za, 1 głos wstrzymujący.
 
Ad.7.
1) Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma, które wpłynęło od Gminnej Rady Sportu                w sprawie obsługi księgowej klubów sportowych działających na terenie gminy ( pismo w załączeniu do protokołu)
Radny Jacek Gawrych – z kontaktu z p. Fiedurkiem dowiedziałem się, że w gminie Jeżewo księgowa z urzędu obsługuje wszystkie kluby sportowe. U nas jest to sprawa kłopotliwa dla klubów2. Księgowej trzeba płaci i kupić program komputerowy. Mogłoby być inne rozwiązanie. Dotychczas w klubie „Korona” obsługę finansową prowadziła p. Różycka – księgowa w Urzędzie Gminy. Robiła to nieodpłatnie. Że mamy jej płacić dowiedzieliśmy się już po złożeniu wniosku o dotację.
Przewodniczący Komisji – jest obecny Wójt i na pewno zajmie stanowisko.
Wójt – wpłynęło pismo i na pewno będzie odpowiedź. Pracownik urzędu nie może wykonywać prac nie zawartych w jego zakresie czynności.  Jeżeli mamy obsługiwać 5 klubów, to musi być jeden etat i musiałby być zatrudniony dodatkowo jeden pracownik. Proponowałem p. Gawrychowi, ażeby płacił księgowej, która tę pracę wykonuje poza godzinami pracy w urzędzie. Uważam, że dotacja którą otrzymuje klub jest wystarczająca na obsługę księgową. Nie można spychać obciążenia na inne podmioty. Cały poprzedni rok księgowa obsługiwała klub bez wynagrodzenia. Pan Jacek wziął dokumenty i nie powiedział nawet dziękuję. Dlaczego „Korona” miała mieć księgową a inne kluby nie.
Radny Jacek Gawrych – Wójt mógł dać jej nagrodę.
Wójt – ja nie mogę dać pracownikowi nagrody za wykonywanie takich zadań.
Przewodniczący Komisji – jak to jest w Jeżewie, czy to jest dopuszczalne prawnie ?
Przewodnicząca Rady Gminy – w Jeżewie księgowa na ½ etatu pracuje w urzędzie , a na ½               w Przychodni Gminnej.
Przewodniczący Komisji – sprawiedliwie byłoby, ażeby tę obsługę wszystkim zapewnić.
Radny Jacek Gawrych – każda księgowa z zewnątrz spotka się z uwagami p. Radzikowskiej.
Wójt – każdy klub, który przystępuje do konkursu ma możliwość wnioskowania w swoim wniosku o finansowanie obsługi księgowej.
Radny Edmund Szymczak – pracownik pracujący w urzędzie nie może mieć w zakresie obowiązków obsługi księgowej klubów. Stowarzyszenie powinno z księgową zawrzeć umowę – zlecenie.
Przewodniczący Komisji – trzeba sprawdzić w Urzędzie Gminy w Jeżewie. Możemy brać  przykład z tej gminy.
 
2) Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” Drzycim w sprawie poprawki do budżetu gminy ( pismo w załączeniu do protokołu).
Dotacje na sport kwalifikowany nie zostały w tym roku w pełni wykorzystane.
Radny Jacek Gawrych – we wniosku starałem się dokładnie przedstawić, dlaczego wnioskuję o pozostawieniu tych środków na sport kwalifikowany. Chcę zgłosić drużynę do Ligii Bydgoskiej. UKS Olimpia  ma skupić się na działalności z młodzieżą. Dzieci chętnie grają.
Przewodniczący Komisji – ostatnie zdanie w tej sprawie będzie miał Wójt i Skarbnik.
Radny Edmund Szymczak – założenie klubu to dużo pracy. Jest klub który dział, więc należałoby porozmawiać z „Koroną”. Mamy klub, łożymy pieniądze, jest Zarząd więc po co tworzyć nowe kluby.
Radny Jacek Gawrych – klubów trochę za dużo, co osoba to ma inną koncepcję. Prezes Ryczewski ma w seniorach swoich synów i traktuje tę drużynę lepiej. Chciałbym, żeby był klub dla dzieci i tylko w piłkę.
Wójt – nie widzę problemy, ażeby te środki przenieść.
Przewodniczący Komisji – wszystkich środków nie dostała „Czarna Podkowa” z Gródka.
Wójt – jest to klub elitarny, nie masowy. UKS w Gródku nie otrzymał dotacji, bo o nią nie występował.
Przewodniczący Komisji – nie potrafimy sobie znaleźć kierunku działania w tym zakresie. Na pismo Wójt udzieli odpowiedzi. Trzeba znaleźć sposób na organizowanie sportu w gminie. Ktoś w tym urzędzie zajmuje się sprawami sportu, w jego interesie powinno być, ażeby wypracować metodę organizacji sportu w gminie.
Wójt – pracownik urzędu jest urzędnikiem, nie zmuszę urzędnika ażeby był pasjonatem.
Radny Michał Pamulak – od kiedy rozpoczną się prace na stadionie?
Wójt – nie wiem, bo wpłynął protest uczestnika przetargu.
 
 
 
                                                                                           Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                 Dariusz Podlejski
Załączniki:
1. Lista obecności członków Komisji.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
3.Kopia skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu w sprawie zaskarżenia
    Uchwały Rady Gminy Drzycim Nr XV/85/2008 z dnia 3.06.2008 r.
    w sprawie odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych
    w Drzycimiu
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki
    I rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2009 r.
5. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego
    Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
    im. Dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy.
6. Kopia pisma Gminnej Rady Sportu.
7. Pismo MLUKS „Olimpia” Drzycim.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 14:18:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1144