Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 roku

                                  P R O T O K Ó Ł  nr  5/2009
 
Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu  8 czerwca 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej do godz. 1520, następnie wyjazd na drogi po terenie gminy).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  do protokołu.
Radna nieobecna – p.  Aniceta Gubańska.
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1.      Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2.      Przewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska
3.      Referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego – p. Joanna Sawińska
4.      Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska – p. Józef Szeligowski
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Teresa Piotrowska  – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:   
 
1.      Stwierdzenie quorum. Przyjecie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji.  
2.      Opinia do materiałów na XXIV sesję Rady Gminy:
a)      do projektu uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa,
b)      do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
3.      Zapoznanie Komisji ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Drzycim.
4.    Godz. 1515 – przegląd dróg na terenie gminy.
 
 
Przebieg posiedzenia:    
Ad. 1.
       Przewodnicząca Komisji w oparciu o listę obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy sześciu członków Komisji. Radna nieobecna – p.  Aniceta Gubańska.  Protokół            z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2.
a)              Temat przedstawiła p. Joanna Sawińska referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy.  Wyjaśniła, że:  „Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym – dwurodzinnym, że ustawa daje możliwość Nadleśnictwu pozbycia się tego majątku, który jest dla niego nieprodukcyjny. Jeden z lokali w budynku jest wykupiony przez lokatora, drugi jeszcze nie.”
Radna p. Ewa Kempińska – Myślę, że to kłopot dla gminy. Przejmiemy, jak barak w Jastrzębiu.
Wójt – Nadleśniczy zaproponował przejęcie tego budynku. Dla Nadleśnictwa budynek jest zbędny. Ten majątek nie będzie służył żadnej gospodarce leśnej. Na dzisiaj nie przewidujemy tam żadnych remontów. Nadleśnictwo musi się budynku pozbyć, a dla nas jest to zasób mieszkaniowy i jakiś majątek dla gminy. Nie odrzucajmy tego, co nam dają za darmo.
Radna p. Ewa Kempińska – Będzie, jak z barakami w Jastrzębiu.
Wójt – Ale jest lokal, gdzie wiele rodzin ma gdzie mieszkać.
         Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 5 głosów za, 1 wstrzymujący się.
 
b)              Temat przedstawiła również  p. Joanna Sawińska referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy: „ Mieszkańcy wsi Lubocheń złożyli wniosek w sprawie boiska. Firma RAW, właściciel działki, uruchomiła procedurę wydzielenia nieruchomości. Po wydzieleniu działki, którą gmina jest zainteresowana nastąpi jej notarialne przekazanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie.
 
Ad. 3.
Wójt - Nie będziemy czytać sprawozdania, bo byłoby to bez sensu. Będą pytania – odpowiemy. Wróciłem przed posiedzeniem ze spotkania Wójtów ze Starostą. Na spotkaniu stwierdzono, że są aktualnie trzy miejscowości, w których wysypiska odpadów komunalnych będą istniały po 2010 roku. W pozostałych gminach muszą być zamknięte. Kładzie się nacisk przede wszystkim na segregację odpadów. Pamiętamy, że miało powstać międzygminne wysypisko dla Świecia i Chełmna. Dla Chełmna nie jest to korzystny układ i dla Nowego też nie. Gminy powiatu mają podpisać porozumienia o pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego na nowe kwatery na wysypiskach i na segregację odpadów, bo w każdej gminie ma funkcjonować segregacja, z kolei odzyskiwanie odpadów, to ogromna i kosztowna praca od podstaw. Latem wyślemy kontrolę. Musimy sprawdzić, czy nasi mieszkańcy mają pojemniki na śmieci.
Przewodnicząca Komisji – Co z bateriami? Coś z tym trzeba zrobić.
Wójt – o tym się nigdzie głośno nie mówi, ale powinno się kupić baterię i oddać w sklepie starą. Kupując oddajemy zużyte.
p. J. Szeligowski- mieszkańcy z pewnością wrzucają baterie do pojemników, tam gdzie trafiają różne śmieci.
Przewodnicząca Komisji – Bardzo dobrym pomysłem jest sortowanie śmieci w domach, ale trzeba będzie kupić jakieś ogólnie dostępne pojemniki na baterie.
Wójt – „Wiązar” stosuje kosze proste. My mamy dzwony, trudne do opróżniania. Myślimy nawiązać współpracę z „Wiązarem.” Słyszałem, że „Kier” jest w trakcie budowy biogazowi.
Radna p. Ewa Kempińska – Ja słyszałam, że będą to wykorzystywać do ogrzewania pałacu.
Wójt – Na spotkaniu ze Starostą omawialiśmy również problem dróg. W 2010 roku planuje się przebudowę drogi Drzycim-Plewno. Udział naszej gminy i gminy Bukowiec musi być w tej odbudowie znaczny. Projekt opiewa na 14 mln złotych. W przyszłorocznym naszym budżecie musi znaleźć się poważna kwota na ten cel. Myślę, że w tę drogę warto zainwestować. Gmina Osie popiera te nasze starania. Powiat ma złożyć wniosek do końca sierpnia.
Radny p. Stefan Szałański – Drzewa, o których mówiłem do wycinki dalej stoją. Droga Lubocheń- Dólsk jest okropna. Pola są na jednej wysokości z asfaltem. Na polach nie ma granic. Woda deszczowa leje się po drodze razem z naniesionym piachem. Wykosić też trzeba krzyżówkę Lubocheń-Gródek.
Radna p. Ewa Kempińska – Przy wiacie w Jastrzębiu jest zasypane, ale znowu robi się dziura.
Radna p. Janina Różycka – W centrum Drzycimia, koło p. Poćwiardowskich jest cementowy chodnik, ale jest cały powybijany. Tam, gdzie są płytki jest dobrze.
Wójt – Chodnik będzie zrobiony w Biechówku, tam gdzie dzieci wysiadają z autobusu. Będzie też przebudowana droga w Gackach w kierunku p. Perlików.
O godz. 1515 Komisja wyjechała w teren na przegląd dróg na terenie gminy.     
 
Załączniki:
1/ Lista obecności członków Komisji.
2/ Projekt uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa.
3/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
4/ Sprawozdanie z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Drzycim.
 
 
 
                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                    Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 14:13:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1100